Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא


המקטע הקודם הציע סקירה קצרה לגבי אופן הזנת ועריכת נתונים בגרמפס. במקטע זה הדיון יורחב ויפורט עוד יותר.

כפי שראינו, גרמפס מציע ערכת מצגים. כל אחד מהם מספק הזדמנויות להזנה ולעריכת מידע. לעתים קרובות ניתן להגיע לאותו מידע דרך מצגים שונים.

המידע מוזן ונערך באמצעות מה שאנו מכנים 'דו־שיח עריכה'. והמונח זה חוזר ומופיע לעתים קרובות, יש צורך להגדיר 'למה בדיוק הכוונה':

דו־שיח עריכה הוא חלון־צץ שמציע טופס אחד או יותר להזנת ולעריכת נתונים המתאימים לסוג־אב מסוים. לדוגמה, תיבת דו־השיח עריכת אדם או עורך משפחה, ורבים אחרים.

תיבת דו־שיח עריכה כוללת לעתים קרובות סדרה של "לשוניות" שמקבצות את המידע לתת־סוגי־אב. לדוגמה, בתיבת דו־השיח עריכת אדם קיימות לשונית לתת־סוג־אב, בין היתר כגון אירועים, תכונות, כתובות והערות.

לחצני הוספה, הסרה ועריכה

כעת נמשיך בצלילה, עמוק עוד יותר, לאפשרויות הזנת ועריכת נתונים מסוגים מסויימים:

הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות