Latin words and expressions/E

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png
Translation mangled

The English and Netherlands versions of this page are not correctly separated. The resulting Latin dictionary is a mishmash of both. See 11608

Latin words and expressions starting with the letter E.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


e
est
eccl, Ecclia
ecclesia
e.o.
ex officio
eod.
eodem
eq., EQ.
eques, equitis


e
uit
eatenus
tot nu toe
ecclesia
kerk
ecclesia denuntiatio
kerkelijke afkondiging
ecclesia sacramentis munita
voorzien van de kerkelijke sacramenten
edentarius
tandarts, tandentrekker
eius, ejus
zijn, van hem, haar, van haar
eiusdem, ejusdem
van dezelfde, hetzelfde
eiemonisiarius
armenverzorger
eiemosinarius
aalmoezenier
elevare
grootbrengen
emisit spiritum
hij gaf de geest
emissio
pest
emissus
uitgezonden
emundator
zwaardveger, wapensmid
enim
immers, want, inderdaad,
eodem
(de) zelfde
eodem anno
in hetzelfde jaar
eodem die
op dezelfde dag
eodem instanti
op hetzelfde ogenblik
eodem morbo
door dezelfde ziekte
eo quod
te meer, omdat
eparchus
(mil.) kommandant, bevelhebber, bevelvoerder
ephipiarus, ephipparius, ephippiarius
zadelmaker, zadelkleedmaker, of dieren verhandelt
ephorus
superintendent, kerkopziener, schoolopziener, (huis)onderwijzer
episcopalis
van de bisschop, bisschoppelijk
episcopus
bisschop
episcopus electus
door een kapittel verkozen maar nog niet door de paus benoemde bisschop
epithalamiumn
huwelijksgezang
equalis
gelijk
eques, equitis
ruiter, ridder, (mil.) bereden krijgsman, kavalerist
eques aureivelleris
ridder van het gulden vlies
eques hungaricus
huzaar, Hongaarse ruiter
eques loricatus
(mil.) kurassier
eques cataphractus
(mil.) kurassier
equicida
paardenslager
equisius
paardenkoopman, paardenkoper, paardentuiser
ergotismus
kriebelziekte, vergiftiging door moederkoren
erisipelate
door het St.Antoniusvuur, wondroos
eruginator
zwaardveger, wapensmid
esse
(werkwoord) zijn
est
hij of zij is
et
en
et aliis
en andere
etiam
ook
e vivis abiit
overleed
e vivis discessit
overleed
e vivis excessit
overleed
e vivis migravit
overleed
e vivis obiit
overleed
ex
uit, kind van
exactiones et tallia
schot en lot
exactor
belastinginner, belastingheffer, belastingontvanger
ex altera
anderzijds, langs de andere zijde, grenzende aan...
excindere
uit- of weghalen (bij een bevalling)
ex commissione pastoris
in opdracht van de pastoor
excoriator
leerlooier, vilder
exculpator reorum
vrijpleiter van de verdachten
ex debilitate senectus
uit seniliteit, wegens ouderdom
ex eodem morbo
ten gevolge van dezelfde ziekte
exequiae
uitvaart, stoet die het lijk volgt
exercitor
die het beroep uitoefent, een zaak drijft,eenwerkuitvoert, een bezigheid verricht, een vak uitoefent
exercitus
leger
exeuntium sacramentis munitus
voorzien van de laatste sacramenten der stervenden
ex febri(s)
door koorts
ex fluxu sanguinis
door een bloeding
ex hac
van deze (parochie), van hier
ex hac misera vita decessit in domino
ging uit dit droevig leven naar de Heer
ex hac vita in aeternam transivit
verwisselde dit leven met het eeuwige
ex hac vita emigravit
nam afscheid van dit leven
exhaustus
uitgeput
ex hoc
van hier
ex ictu equi
getroffen door een paardenhoef
eximius ac doctissimus dominus
de hoogachtbare en geleerde heer
exire, exireo, exirii, exiritum
eindigen, sterven
exitus
dood, het heengaan
ex longa infirmitate
tengevolge van een lange ziekte
ex officio
van ambtswege
expiravit
hij blies de laatste adem uit
expositus
vondeling
ex primo thoro
uit het eerste bed
ex secundo thoro
uit het tweede bed
exscindere
(van het ww."excissus") weggehaald, (bv) bij de geboorte uit de moeder weggehaald
ex tabe, ex tabbe
door tering
extinctus
overleden
extraclusus
niet aangrenzend
extraneus
vreemdeling
extrema unctio(ne)
laatste oliesel, H.Oliesel
extrema unctione uncta
gezalfd met het H.Oliesel
extremis munit(i), (-us)
voorzien van de laatste sacramenten
extremis praemunitus
voorzien van de laatste sacramenten
extremis S.R.E. sacramentis refuctus
gesterkt door de laatste sacramenten van de H.Roomse Kerk
ex una
enerzijds, langs de zijde (grenzende aan ...)
ex variolis
wegens pokken
ex vulnere
door een wonde, door verwonding

Source: http://www.geneawiki.be/index.php?title=Latijn_E