Sq:Gramps 5.1 Wiki Manual - Main Window

From Gramps
Jump to: navigation, search
Paraprak Indeks Tjetri


Hyrje

Kur hapni një bazë të të dhënave (një që ekziston apo të re), afishohet dritarja në vijim:

Fig. 2.1 Dritarja kryesore e Gramps

Dritarja kryesore e Gramps përmban elementet në vijim:

 • Shiriti i menysë: Shiriti i menysë është vendosur në krye të dritares ( djathtas poshtë titullit të dritares) dhe siguron qasje në të gjitha tiparet e Gramps.
 • Shiriti i veglave: Shiriti i veglave është vendosur djathtas poshtë shiritit të menysë. Ai ju mundëson qasje në funksionet e përdorura më së shpeshti të Gramps. Mund të vendosni opsione që kontrrollojnë se si duket duke shkuar në Redakto ->Preferenca . Gjithashtu mund ta fshihni atë të ghithën duke shkuar në Pamja ->Shiriti i veglave .
 • Shiriti i ecurise: Shiriti i ecurisë është vendosur në këndin e poshtëm të majtë të dritares së Gramps. Ai afishon ecurine e operacioneve të konsumimit të kohës, siç janë hapja dhe ruajtja e bazave të mëdhaja të të dhënave, importimi dhe eksportimi në formate tjera, nxjerrja e ueb sajteve, etj. Kur nuk jeni duke kryer këtë lloj të operacioneve, Shiriti i ecurisë nuk shfaqet.
 • Shiriti i statusit: Shiriti i statusit është vendosur në të djathtë të Shiritit të ecurisë, në fund të dritares së Gramps. Ai shfaq informacione rreth aktiviteteve aktuale të Gramps dhe informacioneve kontekstuale rreth artikujve të përzgjedhur.
 • Zona e afishimit: Zona më e madhe në qendër të dritares së Gramps është zona e afishimit. Se çka afishon ajo varet nga Pamja aktuale e përzgjedhur. Do të diskutojmë për Pamjet më poshtë në detale.

Pamjet e ndryshme

Informacioni gjenealogjik është shumë i gjërë dhe mund të jipet në mënyrë tepër të detajuar. Afishimi i tij paraqet një sfidë që Gramps e merr përsipër duke ndarë dhe organizuar informacionin në seri Pamjesh. Secila Pamje afishon një pjesë të informacionit total, e përzgjedhur sipas një kategorie të veçantë. Kjo do të bëhet më e qartë pasi të eksplorojmë Pamje të ndryshme, të vëna në listë më poshtë:

 • Pamja Gramplet: Afishon Gramplete të ndryshme, uixhet të vogla që ju ndihmojnë në hulumtimin tuaj gjenealogjik.
 • Pamja e njerëzve: Afishon listën e njerëzve në pemën familjare
 • Pamja e marrëdhënieve: Shfaq marrëdhëniet mes Personit aktiv dhe njerëzve të tjerë. Kjo përfshin prindërit, bashkëshortët dhe fëmijët
 • Pamja e listës familjare: Shfaq listën e familjeve në pemën familjare
 • Pamja e prejardhjes: Afishon një pemë grafike të paraardhësit për personin e përzgjedhur
 • Pamja e ngjarjeve: Afishon listën e ngjarjeve në pemën familjare
 • Pamja e burimeve: Afishon listën e burimeve në pemën familjare
 • Pamja e vendeve: Afishon listën e vendeve në pemën familjare
 • Pamja e medias: Afishon listën e media objekteve në pemën familjare
 • Pamja e depove: Afishon listën e depove në pemën familjare.
 • Pamja e shënimeve: Afishon listën e shënimeve në pemën familjare.

Para se të fillojmë përshkrimin e secilës Pamje, së pari të spjegojmë se si të kyçemi mes Pamjeve.

Kyçja e pamjeve dhe Gjendjet e Pamjeve

Fig. 2.1. Gjendja e pamjes së shiritit anësorë


Siç u përmend më lartë ka dhjetë Pamje të ndryshme. Veç kësaj, ka dy gjendje të ndryshme të Pamjes. Në shikim të parë mund të tregoni se në cilat gjendje të Pamjes gjindeni: Nëse shihni ikona të vendosura vertikalisht në listë në një shirit anësor në të majtë të dritares, gjindeni në gjendjen e Pamjes së Shiritit anësor.


Nëse gjendeni në Gjendjen e Pamjes së shiritit të veglave, mund të përzgjedhni Pamjen që dëshironi duke klikuar në njërën prej ikonave të shiritit anësor.

Pamja e Grampleteve

Fig.2.z Pamja e Grampleteve

Pamja e Grampleteve shfaq një numër të uixheteve, të quajtura Gramplete, që mund t'ju ndihmojnë në hulumtimin tuaj. Dy Gramplete shfaqen në nisje (Grampletet e Mirëpritjes dhe të Mbiemrave më shpesh të përdorur), por duke klikuar me të djathtën mbi pamjen, një dritare kërcyese del me mundësi për të shtuar Gramplete tjera.

Për informacione më të detajuara shihni Gramplete. Këtu japim një përmbledhje të funksioneve.

 • Grampleti Mosha sipas datës: Ky gramplet llogarit moshën për çdonjërin në pemën tuaj familjare në një datë të dhënë
 • Grampleti Kalendar: Shfaq ngjarje për ditë dhe vite të caktuara
 • Grampleti i të rejave: Rinxjerr faqen e të Rejave nga Gramps uiki
 • Grampleti i prejardhjes: Shfaq një Grafik të ngjeshur të prejardhjes të ish paraardhësve të drejtpërdrejtë. Gjithashtu jep një ndarje sipas gjeneratave. Kliko në lidhjet për të parë të dhënat që përputhen
 • Gramplet Python: Shfaq një dritare me një guaskë të Python. Kjo është e përshtatshme veçanërisht si një kalkulatorë i datave, ose për një qasje të shpejtë në Python
 • Gramplet i ditarit të sesioneve: Shfaq një ditar të të dhënave të kapura, të redaktuara si të hequra për këtë sesion.
 • Grampleti i Statistikës: Shfaq një dritare me statistikë të përmbledhur të numrit aktual të Pemës familjare: numri i individëve, meshkujve dhe femrave, media objekteve, etj.
 • Grampleti i hijëzuar i mbiemrave: Shfaq një dritare me një hijeMbiemrave më të zakonshëm.
 • Grampleti PËR TË BËRË: Në këtë dritare mund të shtoni listën e PËR TË BËRË, ose ndonjë shënim. Disa Gramplete PËR TË BËRË mund të bëhen për të ndihmuar në organizimin e hulumtimit tuaj.
 • Grampleti i Mbiemrave më shpesh të përdorur: Shfaq mbiemrat tuaj 10 më kryesorë
 • Grampleti Mirëpritës: Një dritare Mirësevini në Gramps

Pamja e njerëzve

Fig. 2.3. Dialogu për redaktimin e shtyllave

Pamja e njerëzve vendos në listë njerëzit e ruarjtur në kujtesën e bazës së të dhënave. Do të vëreni se njerëzit janë të grupuar sipas mbiemrave të tyre. Në të majtë të çdo mbiemri është në mënyrë tipike një shtyllë apo ndonjë tjetër tip i treguesit. Duke klikuar atë një herë do të nxjerrë gjithë listën e njerëzve që e ndajnë të njejtin mbiemër. Duke klikuar në treguesin përsëri do të "shfaq befas" listën dhe do të tregojë vetëm mbiemrin.

Përmes parazgjedhjes, Pamja e njerëzve, afishon disa shtylla të informacioneve për çdo person. Mund të shtoni ose të largoni shtylla në afishues dhe nga ai duke thirrur dialogun Redaktuesi i Sstyllave ( Redakto ->Redaktues i shtyllave ) dhe duke kontrrolluar dhe shfrenuar kutitë e vendosura në listë. Gjithashtu mund të ndryshoni pozicionin e shtyllave në Pamjen e njerëzve duke klikuar dhe zvarritur atë në një pozicion të ri brenda Redaktuesit. Sapo të keni bërë ndryshime e dëshiruara, kliko OK për të dalë nga Redaktuesi dhe për të parë ndryshimet tuaja në Pamjen e njerëzve.

Gramps-notes.png
Redaktuesi i shtyllave

Redaktuesi i shtyllave është i mundshëm në të gjitha Pamjet dhe në secilën prej tyre funksionon në të njejtën mënyrë.

File:Side-filt sq.png sq
Fig. 2.4. Afishohen kontrrollimet e filtrave

Filtrat

Bazat e të dhënave gjenealogjike mund të përmbajnë informacione për shumë njerëz, familje, vende dhe objekte. Si pasojë është e mundshme që një Pamje të përmmbajë një listë të gjatë të të dhënave me të cilat është e vsëhtirë të punohet. Gramps ju jep dy mejete të ndryshme për të kontrrolluar këtë gjendje duke ju mundësuar të filtroni një listë në një madhësi më të përdorshme. Këto metoda janë Hulumto dhe Filtrim. Një hulumtim do të kërkojë tekstin e afishuar në listë, ndërsa filtrat afishojnë njerëz të dhënat e të cilëve përputhen me kriteret e filtrit.

Hulumtimi është një metodë e thjeshtë por e shpejtë e kërkimit të shtyllave të afishuara në ekran. Me shtypjen e karaktereve në kutinë për Hulumtim dhe me klikimin e butonit Gjej do të afishojë vetëm vija që përputhen me tekstin.

Si alternativë, mund ta çaktivizoni shiritin anësorë të filtrit, i cili do të afishohet në anën e djathtë të afishuesit. Kur të afishohet shiriti anësorë i filtrit, shiriti i Kërkimit nuk afishohet. Shiriti anësorë i filtrit ju mundëson që në mënyrë bashkëvepruese të ndërtoni një grup rregullash të filtrit që mund të zbatohen në afishuesin. Filtri zbatohet duke u bazuar në rregullat dhe të dhënat, e jo në afishuesin e ekranit.

Tango-Dialog-information.png
Hulumtimi kundër Filtrimit

Hulumtimi kërkon vetëm tekstet që përputhen saktësisht. Nëse data e afishuar është "1 Janar, 2000", një kërkim për "1/1/2000" do të dështojë, por një filtër për "1/1/2000" do të përputhet.


Kur Gramps hapë një bazë të të dhënave, në fakt nuk ka asnjë filtër. Në pamjen e njerëzve për shembull, të gjithë njerëzit në bazën e të dhënave do të vendosen në listë me parazgjedhje.

Pamja e Marrëdhënieve

Pamja e marrëdhënieve afishon të gjitha marrëdhëniet të Personit aktiv (personit të përzgjedhur). Në veçanti, shfaq prindërit e ti apo të saj, motrat/vëllezërit, bashkëshortët dhe fëmijët.

Pamja e marrëdhënieve është bërë pët të mundësuar navigim të shpejtë. Shpejt mund të ndryshoni Personin aktiv thjesht duke klikuar emrin e ndonjë personi të vendosur në listë në faqe. Secili emër në të vërtetë është një lidhje e hipertekstit, e gjajshme me një ueb faqe.

Fig. 2.5. Pamja e marrëdhënieve

Pamja e marrëshënieve afishon seksionet në vijim::

 • Personi aktiv: Në krye të ekranit do të afishohen informcaione të Personit aktiv për emrin, ID, lindjen dhe vdekjen. Nëse ka një foto të personit aktiv, shfaqet në anën e djathtë. Pranë emrit të personit ka një simbol që tregon gjininë dhe një buton Redakto. Duke klikuar butoni Redakto do t'ju mundësojë të redaktoni të gjitha informacionet individuale të personit në një dialog Rdakto personin.
 • Prindërit: Seksioni i rradhës, ai i prindërve, afishon familjet në të cilat personi është një fëmijë. Përderisa është e mundshme që një person të ketë palë të shumëfishta të prindërve, është e mundshme që të ketë disa skesione të prindërve.

Mund të kontrrolloni se sa informacione janë afishuar me përdorimin e menysë së Pamjes. Menyja e pamjes ju mundëson të shfaqni ose të fshihni detale (informacionet e lidnjes dhe vdekjes) deh të shfaqni ose fshihni motrat/vëllezërti. Pranë çdo personi të vendosur në listë, është një buton Redakto, i cili do t'ju mundësojë të redaktoni të gjitha detalet të personit të caktuar.

Mund të shtoni një palë prindër të ri duke përzgjedhur Shto prind ose Ndaj prindër . Butoni Shto prind do t'ju mundësojë të krijoni një familje tjetër me Personin aktiv të vendosur në lisë si një fëmijë. Butoni Ndaj prind do t'ju mundësojë të zgjedhni nga një listë e familjeve që ekzistojnë, dhe pastaj të shtoni personin si fëmijë në atë familje.

Mund të redaktoni prindërit që ekzistojnë duke përzgjedhur butonin Redakto pranë prindërve. Nëse përzgjedhni Hiq pranë një palë prindër, atëherë Personi aktiv do të largohet nga prindërit si fëmijë. Ky buton nuk heq marrëdhënien e prindërve.

Gnome-important.png
Paralajmërim

Nëse nuk jen të kujdesshëm, është e mundshme që të krijoni familje të shumëfishta me prindër të njejtë. Kjo është një gjë që përdoruesi rrallë dëshiron ta bëjë. Nëse tentoni të shtoni një familje të re që ka të njejtët prindër si të familjes që tashmë ekziston, Gramps do të lëshojë një dialog paralajmërues. Nëse merrni këtë dialog, me siguri duhet të Anuloni redaktimin dhe pastaj të përdorni butonin Përzgjedh për të përzgjedhur familjet që ekzistojnë.


 • Familja: Seksioni për Familjen është i ngjajshëm me atë të Prindërve, i cili afishon familje ku Personi aktiv është prind. Për shkak se është e mundshme të ketë familje të shumëfishta, është e mundshme të ketë edhe seksione të shumëfishta të Familjes. Secili seksion i Familjes afishon bashkëshortin dhe ndonjë fëmijë.
Gramps-notes.png
Bashkëshort

E përdorim termin bashkëshort për shkak se është më e thjeshtë. Mirëpo, ju lutem vëreni se bashkëshort në të vërtetë mund të jetë një pjesëtar i familjes, një pjesëtar në një bashkësi shoqërore, ose marrëdhënie tjera të ndryhme mes dy njerëzve. Marrëdhëniet e bashkëshortëve nuk është e domosdoshme të jenë vetëm në mes të një mashkulli dhe një femre.

Fig.2.x Rirradhitja e lidhjeve

Mund të shtoni një familje duke përzgjedhur Shto bashkëshort në shiritin e veglave. Kjo do të krijojë një familje të re me Personin aktiv të vendosur në listë si një baba ose nënë.

Me përzgjedhjen e butonit Redakto pranë bashkëshortit do t'ju mundësohet redaktimi i familjes së afsihuar. Me klikimin e butonit Hiq do të largoni personin nga familja e afishuar.

Gnome-important.png
Hiq një person

Largimi i një personi nga një familje nuk heq familjen. Personi largohet si baba ose si nënë, por marrëdhëniet tjera në famlje vazhdojnë të ekzistojnë.

Gramps-notes.png
Shënim

I përdorim termet baba dhe nënë për shkak se është më e thjeshtë. Edhe nëse nuk ka fëmijë në një familje, terminologjia baba dhe nënë përdoret edhe më tutje. Në rastin e marrëdhënieve mashkull/mashkull apo femër/femër, emërtimet baba dhe nënë duhet të konsiderohen si emërtime të përshtatshme.

Mund të rirradhitni prindërit dhe bashkëshortët duke përzgjedhur Rirradhit . Ky opsion do të aktivizohet nëse më shumë se një palë prindër apo më shumë se një palë bashkëshortë ekzistojnë për Personin aktiv. Me përzgjedhjen e këtij butoni do të afishohet një dialog që do t'ju mundësojë të rirradhitni familjet.

Pamja e familjes

Fig. 2.x. Pamja e listës familjare

Pamja e listës familjare afishon një listë të të gjitha familjeve në bazën e të dhënave. Nga kjo pamje, mund të shtoni redaktoni apo të hiqni familje. Afishimi i parazgjdhur vendos në listë ID, babain, nënën dhe marrëdhëniet. Fëmijët nuk mnd të afishohen në ekran në këtë pamje.

Gnome-important.png
Butoni Largo

Ndryshe nga Pamja e marrëdhënieve, me klikimin e butonin Largo do të largohet familja nga baza e të dhënave. Të gjithë njerëzit do të mbesin, por do të hiqen të gjitha marrëdhëniet në mes të njerëzve në familje.

Pamja e prejardhjes

Pamja e perjardhjes

Pamja e prejardhjesafishon një pemë familjare të paraardhësve të Personit aktiv. Pamja e prejardhjes shfaq deri pesë gjenerata, varësisht nga ,adhëia e dritares. Secili person shënohet nga një kuti të emërtuar me emrin e tij apo të saj, informacion të lidnjes dhe vdekjes, dhe si alternativë një imazh nëse është i mundshëm. Të dy vija degëzohen nga secila kuti. Ajo në krye shfaq babain e personit dhe ajo në fund shfaq nënën. Vijat e plota tregojnë marrëdhëniet e prejardhjes, përderisa vijat e ndërprera tregojnë marrëdhënie që nuk janë nga prejarrdhja siç është birësimi, njerku/a, kujdestaria, etj.


Nga e majta e Personit aktiv është një buton i rreshtit të majtë. Nëse Personi aktiv ka fëmijë, duke klikuar këtët buton, do të shpaloset një listë e fëmijëve të Personit aktiv. Me përzgjedhjen e njërit prej fëmijëve, ai fëmijë bëhet Person aktiv.

Menyja e fëmijëve

Shfaqja në meny e emrave të fëmijëve bën dallimin e mbaresave pa fund të pemës nga degët vazhduese.

Fëmijët të cilët vetë kanë fëmijë shfaqen në meny në llojin e shkrimit me shkronja të zeza dhe atë kursiv. Nëse Personi aktiv ka vetëm një fëmijë, nuk do të afishohet asnjë meny (përderisa ka vetëm një zgjidhje) dhe fëmija do të bëhet Person aktiv kur të klikohet butoni i rreshtit.


Ana e djathtë e dritares shfaq dy butona të rreshtit në të djathtë. Kur të klikohet butoni në krye, babai i Personit aktiv bëhet Person aktiv. Kur të klikohet butoni në fund, nëna e Personit aktiv bëhet Person aktiv.

Kontekst personal

Duke klikuar me të djathtën mbi kutinë e ndonjë personi në Pamjen e prejardhjes do të paraqesë "menynë e kontesktit"

Ndër artikujt tjerë të dobishëm, menyja e kontekstit ka nënmeny që i vendosin në listë Bashkëshortët , Motrat/Vëllezërit , Fëmijët , dhe Prindërit e atij personi.

Nënmenytë "Greyed-out" tregojnë mungesën e të dhënave në kategorinë e duhur. Ngjajshëm me menynë e fëmijëve me lart, menytë e Fëmijëve dhe të Prindërve bëjnë dallimin mes vijave të vazhdueshme nga mbaresat pa fund.


Tango-Dialog-information.png
Screencasts

You can see videos for adding or editing a family (parents, children, siblings) from Pedigree View.


Pamja e ngjarjeve

Njgarjet mund të ndahen në mes të njerëzve të shumëfishtë dhe familjeve të shumëfishta. Pamja e ngjarjeve vë në listë të gjitha ngjarjet e regjistruara në bazën e të dhënave.

Pamja e parazgjedhur afishon Përshkrimin , ID , Tipin , Datën , Vendin dhe Arësyen e ngjarjes.

Fig. 2.x Pamja e ngjarjeve
Gnome-important.png
Përshkrim i ngjarjeve kuptimplota

Për shkak se ngjarjet mund të ndahen, duhet të merrni kohë shtesë për t'i dhënë secilës ngjarje një përshkrim të veçantë dhe kuptimplotë. Kjo do t'ju ndihmojë të korrigjoni ngjarjet nëse vendosni të ndani ngjarjet.

Lista e ngjarjeve mund të renditet me metodën e zakonshme, duke klikuar në kokën e rreshtit. Nëse klikoni një herë, rendit me rend ngritës, nëse klikoni përsëri, rendit me rend zbritës. Dialogu Redaktues i shtyllave mund të përdoret për të shtuar, larguar dhe risistemuar rreshtat e afishuar.

Pamja e burimeve

Fig.2.x Pamja e burimeve

Pamja e burimeve vë në listë burimet e informacioneve të caktuara të ruajtur në kujtesën e bazës së të dhënave.

Këto mund të përfshijnë dokumente të ndryshme (çertifikata të lindjes, të vdekjes dhe të martesës, etj.) libra, filma, gazeta, ditarë privat, - pothuajse çdogjë që mund të sigurojë të dhëna gjenealogjike. Gramps ju jep opsionin për të siguruar një burim për secilën ngjarje që e regjistroni (lindjet, vdekjet, martesa, etj.). Pamja e burimeve vë në listë Titullin , ID , dhe Autorin e burimit, si dhe ndonjë informacion mbi Publikimin me të cilën mund të bashkangjitet.

Lista e burimeve mund të renditet duke klikuar mbi kokën e një shtylle.

Duke klikuar një herë rendit me rendin ngritës, duke klikuar përsëri rendit me rendin zbritës. Dialogu Redaktues i shtyllës mund të përdoret për të shtuar, larguar dhe risistemuar shtyllat e afishuara.

Pamja e vendeve

Fig. 2.x.Pamja e vendeve

Pamja e vendeve vendosin në listë vendet gjeografike në të cilat marrin pjesë ngjarjet e bazës së të dhënave. Këto mund të jenë vend lindjet të vdekjes dhe të martesave të njerëzve, si dhe adresat e shtëpive së tyre, punësimit dhe shkollimit, ose ndonjë preferencë tjetër e besueshme në vendndodhjen gjeografike. Pamja e vendeve vë në listë Emrin , ID , Qarkun e kishës , Qytetin , Qarkun , Shtetin , dhe Vendin e vendeve . Të gjitha këto shtylla mund të përdoren për renditje duke klikuar mbi kokën e shtyllës.

Duke klikuar një herë rendit me rendin ngritës, duke klikuar përseri rendit me rendin zbritës. Dialogu Redaktues i shtyllave mund të përdoret për të shtuar, larguar dhe risistemuar shtyllat e afishuara.

Nëse një vend është theksuar, mund të përzgjidhni butonin Google Harta për të bërë përpjekje për të afishuar vendin në një shfletues të ueb-it.

SHfletuesi juaj i parazgjedhur i ueb-it duhet të hapet, duke bërë përpjekje për të përdorur koordinatat për gjatësi dhe gjerësi apo merin e vendit për të afishuar vendndodhjen duke përdorur ueb faqen Google Harta.

Ky tipar është i kufizuar, dhe mund të mos japë gjithmonë rezultatet që i dëshironi.

Pamja e medias

Fig.2.x.Pamja e medias


Pamja e medias është një listë e media objekteve që përdoren në bazën e të dhënave.

Media objekt është çdo skedar që lidhet disi me të dhënën gjenealogjike të ruajtur në kujtesë.

Teknikisht, çdo skedar mund të ruhet në kujtesë si Media objekt.

Shumë shpesh ka imazhe, audio skedarë, skedarë të animuar, etj. Kutia e listës në fund vë në listë Emrin , ID , Tipin , dhe Shtegun e Media objektit.

Dialogu Redaktues i shtyllës mund të përdoret për të risistemuar shtyllat e afishuara, të cilat zbatojnë rregulla të zakonshme të renditjes. Pjesa në krye e dritares së Gramps Shfaq një paraafishim (nëse është i mundshëm) dhe informacione rreth Media objektit.

Pamja e depove

Fig.2.x.Pamja e depove

Verzioni 2.2 shton mbështetjen për Depot.

Një depo mund të mendohet si një koleksion i burimeve.

Secili burim në bazën e të dhënave mund të referojë një depo (siç është biblioteka) së cilës ajo i përket. Funksionimi i Pamjes së depove është i ngjasjhëm me pamjet tjera.

Pamja e shënimeve

Fig.1.y Pamja e shënimeve

Version 5.1 added support for Notes. A Note is pure text, as stored in the other objects.


Funksionimi i Pamjes së shënimeve është i ngjajshëm me pamjet e tjera. Pamja vë në listë të gjitha Shënimet e ruajtura në kujtesën e Pemës familjare. Me Redakto ->Redaktues i shtyllave mund të ndryshoni shtyllat e afishuara. Mundësitë janë Paraafishimi, ID, Tipi and Shënuesi.


Tipi mund të jetë (në mes të tjerave): Shënim i ngjarjes, Shënim i adresës,Tekst burimor, Shënim i vendit

Duke klikuar dy herë mbi një Shënim në listë, do të paraqitet një dritare ku mund ta redaktoni Shënimin. Mund t'i ndryshoni fontet, ngjyrën e fonteve dhe ngjyrën e sfondit. Një kontrrollues i drejtëshkrimit mundësohet për gjuhën Angleze dhe gjuhën e vendit tuaj.

Paraprak Indeks Tjetri


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions