Nl:Latijnse woorden en expressies/Q

From Gramps
Revision as of 09:29, 27 June 2010 by Romjerome (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter Q.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


q.q.
qualitate qua


quadragenarius
veertigjarige,veertiger
quadragesima
vasten, veertigste
quadragesimus
veerstigste
quadraginta
veertig
quadrante
kwart
quadriennes
vierjarig
quae nominavit patrem N..,quae patrem declaravit
die als vader noemde N..
quae patrem designare recusavit
die weigerde de vader te noemen
quae sequntur desumpta sunt inscriptis ;;;
Hetgeen hieronder volgt werd overgenomen uit de geschriften van ....
qualitate qua
in hoedanigheid van ..., gevolmachtigde als ...
qualiter
zoals, hoe
quamquam
ofschoon
quanta, -tum, -tus
hoe groot, hoeveel, zo groot als, zo veel als
quarto
vierde (deel)
quartus
vierde
quartusdecimus
veertiende
quasimodo
eerste zondag na Pasen
quattuor
vier
quattuordecim
veertien
que
en (indien achter een woord geplaatst)
quia
omdat
quidam
de een of andere
quidem
inderdaad, zeker
quietus
kalm, rustig
qui fuit 55 annis
die 55 jaar oud was
qui mecum
die met mij
quindecim
vijftien
quinquagenarius
vijftiger, vijftigjarige
quinquaginta
vijftig
quinque
vijf
quinquennis
vijfjarig
quintam matutinam
vijf uur in de morgen
quinto
vijfde
quintus
vijfde
quintus decimus
vijftiende
quo
waarheen, waardoor, daarom
quod
dat (betrekkelijk)
quod attestor
wat ik bevestig
quod testor
wat ik getuig
quondam
eertijds, voorheen, wijlen, vroeger
quoque
ook