Nl:Latijnse woorden en expressies/P

From Gramps
Revision as of 09:28, 27 June 2010 by Romjerome (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter P.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


p., P.
pater, patris
p., pag.
pagina
p., patr.
paterinus
P., p.p., par.
parentes
Pbr., pres.
presbyter
pleb.
plebanus
p.m.
post meridiem, pro memoria, piae memoriae
praec.
praeceptor
Proc.
procurator
p.s.,P.S.
post scriptum
p.t.
pro tempore


pagimagister
(dorps)burgemeester
pagina
bladzijde
pagus
dorp
penetarius
panetier
panifex, panificis
(brood)bakker
pannarius
lakenbereider, lakenwever
pannicida
manufacturier, lakenkoopman
pannifex
lakenwever
pannitensor
droogscheerder
pannufex
lakenwever
pantopola
groothandelaar, grossier
papa
in de middeleeuwen de naam voor priester
papalis
pauselijk
papulis
van de mazelen
papyrifex, papyrificis
papierfabrikant, papiermaker,papierarbeider
paralysis
verlamming
parens, parentis
ouder, vader
parentela, parentelae
familie(in de ruimste zin), verwantschap, parenteel (allen die van een gemeenschappelijke stamvader afstammen)
parentelus
(bn) ouderlijk
parentes
ouders
pariter
te gelijker tijd, wijze
parochia
parochie
parochianus
parochiaan
parochus
pastoor, parochiepriester
pars
deel
partim
gedeeltelijk
partus
pas geborene, bevalling
parvula, parvulus, parvus
(bn) zeer klein kind, kleinkind, zuigeling(en)
pastellator
blikslager
pastor, pastor porcorum
(zielen)herder, pastoor, predikant, dominee
pastor loci
pastoor van deze plaats
pater
vader
pater denominatus
aangewezen of genoemde vader
pater ignoratus
onbekende vader
paterinus
peter
pater nescitur
vader niet genoemd, vader niet gekend
paternitas
vaderschap
paternus
(bn) vaderlijk, doopvader, peet(oom), peter
pater patris
grootvader langs vaderszijde, vader van de vader
pater praevignus sponsae
stiefvader van de bruid
pater sine nomine
ongenoemde vader
pater sponsae
vader van de bruid
pater sponsi
vader van de bruidegom
pater suppositus
veronderstelde_, vermoedelijke vader
patibulum
mik, galg
patraster
stiefvader
patrem
vader (lijdend voorwerp)
patrem designare recusavit (quae ...)
die heeft geweigerd de vader aan te wijzen
patria
vaderland, land
patria caesarea, patria imperialis
land behorend tot de keizer, keizerrijk
patrina
doophefster, meter
patrini
peter en meter
patrinus
doopheffer, peter
patris
van de vader
patris soror
vaderszuster, tante
patrius
(bn) vaderlijk
patrueles
volle neef of nicht waarvan de beide vaders broeders zijn
patrueles magni
neven en nichten in de tweede graad waarvan de beide grootvaders broeders zijn
patruelis
oomszoon, -dochter van vaderszijde, volle neef of nicht
patruelis magnus
kleinkind van de broer van de grootvader
patruus
nonkel, oom, vadersbroeder
patruus magnum,- magnus,- magni
grootoom, oudoom, broer van grootvader
patruus major
overgrootoom, overoudoom, broer van de overgrootvader
patruus maximus
over_overgrootoom, oud overgrootoom, broer van de overgrootvader
pauper
arm
paupercula
arm vrouwtje
pauperculus
arm mannetje
pecora
kalveren, vee, koebeesten
pectorali morbo
door een borstkwaal
pecunia, pecuniae
geld (tweede naamval)
pedes, peditis
voetganger, (mil.) voetknecht, infanterist
pedisequa, pedis(s)equus
dienstbode, dienaar, kamenier
pelliceum
een soort pelzen borstrok
pellifex, pellificis, pellitarius, -o
bontwerker, pelswerker
pelvifex, pelvificis
ketelmaker, ketellapper, blikslager
penesticus
uitdrager, opkoper, kleerkoper, (oude)klerenkoper
penitentia
berouw, biecht, boete
pentarchus
onderbevelhebber, 2e in rang
penultima
de voorlaatste dag (van de maand)
per
door
per duos dies aegrotavit
hij was twee dagen lang ziek
peregrinus
reiziger, pelgrim, vreemdeling
perhonestus
weledele
periculosus
gevaarlijke
periculum mortis
stervensgevaar
perillustris
(bn)(tit.) edelachtbaar, hooggeacht, zeer aanzienlijk
peripneumonia
peripneumonie
per me
dor mij
per procurationem
door (bij) volmacht
persistere
op iets blijven staan, volharden, staande houden
persona
de pastoor in titel, niet belast met de zielzorg (curia), maar die wel de inkomsten van het ambt genoot (beneficia). Zijn vaste vervanger was de "vicarius". Deze was belast met dezielzorg (curatus)
persuadere
aanraden, overreden, overhalen, doen geloven
pharmacopoa
apotheker, koopman in zalf en reukwerk
phrenesis
krankzinnigheid
pht(h)isicus
teringlijder
phtisis
tering
piae memoriae
zaliger gedachtenis
pictaciarius
(schoen)lapper
pictor
schilder
pictores
schilders
pietas, pietatis
vroomheid, gehoorzaamheid, piëteit
piscator
visser
pistor
bakker
pistrix
bakkerin
pius
vroom, trouw
placide
vreedzaam
platea,plateola
straat, straatje
plebanus
pastoor, wereldgeestelijke
pleuritide
wegens pleuritis, zijdewee
plumbarius
lood-, tingieter
plurus alii
meer anderen
plurimi
zeer veel anderen
plurimum (reverendus)
(tit.) zeer eerwaarde
poena
straf, pijn
polentarius
mouter, brouwersknecht, brouwersgast
pomarius
fruithandelaar, -verkoper, -koopman
pomeridianam
na de middag
pomeridianus
namiddag
pompa funebris
begrafenisstoet
popinarius
gaarkok, gaarkeukenhouder, verkoper van gekookt en gebraden vlees (vaak levensmiddelenhandelaar)
post
na, nadien, nadat
post alium
na de anderen
post demuntiationem ternalem
na de drie roepen
postea
naderhand, later
posteri
nakomelingen
posteritas
nakomelingschap
post hoinum memoriam
sedert mensen geheugenis
posthuma, posthumus
(bn) kind geboren na de dood van de vader
postmeridianus, post meridiem
na de middag
post partum
na de bevalling
post prandium
na het ontbijt
postquam
nadat
postridie
de volgende dag, daags nadien
post scriptum
naschrift in brieven, voetnota
post susceptum baptismum
na het ontvangen van het doopsel
post trinam proclamationem
na de drie roepen
postuma, postumus
na de dood van de vader geboren
prae, pre
voor
praeceptor
schoolmeester, onderwijzer
praeco
omroeper, afroeper, heraut, amman, baljuw, drost, schout, gerechtsbode
praedicta, praedictum, praedictus
voornoemd
pra(e)dio
gisteren
praefectus
districtshoofd, amman, voogd (bestuurder, beschermer, curator, leidinggevend ambtenaar)
praegnans
zwanger
praemissis proclamationibus
na de roepen
pr(a)emissis tribus bannis
na de drie bannen (roepen)
praemittendis
nadat eerst was gezegd, -verzonden, gezegd (gezonden) was
praemunitus
voorzien van
praenobilis domina, -dominus
edele dame, -heer
praesentibus (ut) testibus
in aanwezigheid van de getuigen
praetendentis
aanstaande (echtgeno(o)t(e))
praeter
wegens, behalve
pr(a)etor
meier, schout, burgemeester, provoost
praevia dispensatione (in tribus proclamationibus)
na het verkrijgen van dispensatie (in de drie roepen)
praevie
tevoren
praeviis
met vrijstelling
praeviis sponsalibus et tribus bannis
voorafgegaan van ondertrouw en drie roepen
praeviis tribus bannis
voorafgegaan van de drie roepen, na de drie roepen (bannen)
praevius
voorafgaand
praxator
brouwer
precedente
voorafgaande
preco, preconissa
amman
predio
gisteren
prefigna
stiefdochter (kind uit een vroegere echt)
prefignus
stiefzoon (kind uit vroegere echt)
prepositus
proost
presbyter
priester
presdicte
voornoemde
presentia
aanwezigheid
presentibus testibus
in aanwezigheid van getuigen
presidiano
van het garnizoen
pridie
de vorige dag, daags ervoor, gisteren
prima
de eerste dag (van de maand)
prima(m) noctis
in het eerste uur van de nacht, om één uur 'snachts
primo
één, ten eerste
primogenita (-tus)
(bn) eerstgeborene
primo genitura
eerste geboorte
primo genituur
eerstgeboorterecht, voorrang op kinderen uit een later huwelijk
primus
eerste
princeps
prins(bisschop)
priore anno
het jaar tevoren
privigna
stiefdochter
privignus
stiefzoon
pro
voor, ten behoeve van, in plaats van
pro animae suae refrigerio
tot verkwikking van zijn ziel
proamita
zuster van en overgrootvader, overoudtante
proauctor
stamvader
proavia
overgrootmoeder, oudgrootmoeder, (alg.) voorouder, voorzaat, voormoeder
proavuculus
broer van een overgrootmoeder, overoudoom
proavus
overgrootvader, oudgrootvader, (alg.) voorouder, voorzaat, voorvader
probator
waardijn, essayeur (muntcontroleur, muntkeurmeester)
probatum est
proefondervindelijk goed gebleken (bijrecepten), uitgetest
prochiliarcha
(mil.) luitenant-kolonel
proclamatio
ban, roep, bekendmaking, huwelijksaankondiging
proclamatio of bannum,
roep (in verband met huwelijk), ban
procreare
verwekken, in 't leven roepen, voortbrengen
procreatores
(mv) ouders
procul
ver
procurator
woordvoerder, zaakwaarnemer, advokaat, gevolmachtigde
procuratorum
volmacht
prodigi
quistgoederen (goederen van stadskinderen beheerd door een van overheidswege aangestelde persoon)
prodigus
stadskinderen (van een persoon wie het beheer van zijn goederen gerechtelijk ontnomen is)
progener, progeneris
man van de kleindochter
progenero
verwekken, in 't leven roepen
progenetrix, progenetricis
stammoeder
progenies, progenei
afstamming, stam, geslacht, kind
progenitus
zoon, kind
progenius
ras, afstamming, nageslacht
prognata, prognatus
(bn) verwekt
pro iuribus pastoris
voor pastoorsrechten
proles, prolis
kind, kroost, nakomelingen, nageslacht, nakomelingschap
promatertera
zuster van de overgrootmoeder, overoudtante
pro memoria
ter herinnering
promeridianus
in de voormiddag
pronepos
achterkleinzoon
proneptis
achterkleindochter
pronurus
vrouw van een kleinzoon
propaginis
nageslacht
propago
geslacht
propatruus
broer van een overgrootvader, overoudoom
prope
dichtbij
propinquitas
(alg.) verwantschap, (na)buurschap, buurt, nabijheid
propinquus, _qua
(bn) verwant, (bloed)verwant, de meest algemene benaming voor verwant)
propola
oud-klerenkoper
proprietarius
eigenaar
propter
wegens, om, volgens
pro qua, -quo
in wiens plaats, voor wie
pro quibus absentibus suppleverunt
die bij hun afwezigheid vervangen werden door ...
pro quo absente supplevit
die hij bij diens afwezigheid verving
prosapia
verwantschap, familie, (na)geslacht, nakomelingschap
pro se et suis
voor hem en de zijnen
procoser(i)
overschoonvader, grootvader van de echtgenote
prosocrus
grootmoeder van de echtgenote
protavus
betovergrootvader
pro tempore
voor de tijd van
protribunus
komtuur, kommandeur, overste, kommendator
provisus
voorzien van
pubertas
puberteit, huwbaarheid, manbaarheid, rijpingstijd
puella
meisje
puellaris
meisjesachtig
puellula
klein meisje
puer
knaap
puera
meisje
pueri
kinderen
puerinus
knaapje, jongetje
pueritia
kindsheid, eerste jeugd, knapenleeftijd (tot zowat 17 jaar)
puerpera
kraamvrouw
puerperis (in-)
tijdens de bevalling
puerperium
bevalling, het baren
puerulus
boorling, baby
pugna
veldslag
pupilla
(bn) moederloos, halve wees van moederszijde, pupil, pleegdochter
pupillaris
wezen, weeskinderen
pupillus
(bn) moederloos, halve wees van moederszijde, pupil, pleegzoon
pup(ul)a
klein meisje
pup(ul)us
kleine jongen
pusio
knaapje, jongetje, kleine jongen
pustulae
puisten
pusus
knaap, jongen
puteus, putus
put, gat