Difference between revisions of "Nl:Het herstellen van een corrupt gegevensbestand"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 +
{{{grampsmanualcopyright/nl}}
 +
 
{{languages|Recover corrupted family tree|Het herstellen van een corrupt gegevensbestand}}
 
{{languages|Recover corrupted family tree|Het herstellen van een corrupt gegevensbestand}}
  
Line 12: Line 14:
  
 
  Gramps stelde een probleem vast in de onderliggende Berkeley database.
 
  Gramps stelde een probleem vast in de onderliggende Berkeley database.
  Dit kan hersteld worden via de familistamboombeheerder.
+
  Dit kan hersteld worden via de familiestamboombeheerder.
 
  Selecteer het gegevensbestand en klik op de herstelknop
 
  Selecteer het gegevensbestand en klik op de herstelknop
  
Line 21: Line 23:
 
=== Wat doet u dan? ===
 
=== Wat doet u dan? ===
  
Aangeraden is om niet direct op de herstelknop te klikken. Het kan zijn dat dit werkt, maar het kan ook zijn dat Gramps denkt dat er een fout is, maar in werkelijkheid er niets aan de hand is. Wanneer u uw familistamboom hersteld, kunnen de laatste aanpassingen verloren gaan.
+
Aangeraden is om niet direct op de herstelknop te klikken. Het kan zijn dat dit werkt, maar het kan ook zijn dat Gramps denkt dat er een fout is, maar in werkelijkheid er niets aan de hand is. Wanneer u uw familiestamboom hersteld, kunnen de laatste aanpassingen verloren gaan.
  
 
Neem een kopie van de familiestamboom die de problemen geeft. Open een terminal en doe:
 
Neem een kopie van de familiestamboom die de problemen geeft. Open een terminal en doe:
Line 32: Line 34:
  
 
Indien de herstelknop aanwezig was, klikt u op de knop. Alles zou normaal moeten werken. Stelt u vast dat er gegevens verloren zijn gegaan of dat de herstelknop toch niet werkte, dan doet u het volgende.
 
Indien de herstelknop aanwezig was, klikt u op de knop. Alles zou normaal moeten werken. Stelt u vast dat er gegevens verloren zijn gegaan of dat de herstelknop toch niet werkte, dan doet u het volgende.
If recovery worked, but you do not like the result, backup this data and place your backup taken above back in its original position. You now have again the bad family tree to work on. Next, obtain the bsddb recovery tools, see your distributions package search page. The program is called db4.6_recover, where 4.6 might be an older or newer version number.  
+
Indien het herstel werkte maar u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u opnieuw een kopie maken van deze gegevens en de reservekopie terug op zijn oorspronkelijke plaats zetten.
 +
Zo hebt u opnieuw de corrupte stamboom waar u verder mee kunt werken. Vervolgens kunt u naar de 'bsddb' herstelgereedschappen zoeken. Hiervoor kunt u best de normale pakketbeheerder van uw distributie gebruiken. Het programma is ''db4.x_recover'', waar 4.x een versienummer is. Dit kan hoger of lager zijn. Voor Fedora 17 is dit 'db4-utils-4.8.30-10.fc17'
  
Gebruik dit gereedschap als volgt:
+
U gebruikt dit gereedschap als volgt:
  
  cd /home/<user>/.gramps/grampsdb/<doelmap>
+
  cd /home/<gebruiker>/.gramps/grampsdb/<doelmap>
 
  db4.6_recover -c
 
  db4.6_recover -c
  
Line 42: Line 45:
  
 
=== Ik heb nog reserve gpkg-bestanden ===
 
=== Ik heb nog reserve gpkg-bestanden ===
If you have a backup, you can try to recover the backup gpkg files. Do the following steps:
+
 
The procedure to recover your data from gbkp files is:
+
Indien u nog een reservekopie hebt, kunt u deze 'gpkg-bestanden' proberen te herstellen op deze manier:
# Copy the gbkp files to a new directory in your database directory, eg directory ''a1111''
+
De procedure om uw gegevens te herstellen via een gbkg-bestand gaat als volgt:
# Copy name.txt, open it in the new directory and set the content to a unique name.
+
# Kopieer het gpkg-bestand naar een nieuwe map, bijvoorbeeld ''a1111''
# Create a file with name '''need_recover'''. Mind the underscore and the lack of an extension. The content of that file is unimportant.
+
# Kopieer name.txt, open het in een nieuwe map en sla de inhoud op met een unieke naam.
# Start Gramps, click on the family tree with the name you adjusted in step 2. There should be a red stop sign with that filename. Click on the Recover button. The red stop sign should disappear and you should be able to load that family tree.  
+
# Maak een bestand aan met de naam '''need_recover'''. Let op de met 'underscore' en zonder bestandsextensie. De inhoud van dit bestand is onbelangrijk.
 +
# Start Gramps, klik op een familiestamboom met de naam die u gebruikte in stap 2. Er zou een rood stopteken bij dit bestand moeten staan. Klik op de {{man button|Herstellen}} knop. Het teken zou nu moeten verdwijnen en u zou opnieuw uw familiestamboom moeten kunnen laden.  
  
 
=== Meer veiligheid inbouwen ===
 
=== Meer veiligheid inbouwen ===
Your genealogy data contains a lot of work and man hours. So '''work out a backup scheme'''  
+
Uw genealogische gegevens is het resultaat van veel werk en manuren. Dus kunt u best een '''herstelstrategie''' uitwerken.
  
If you work on GRAMPS regularly: backup the directory holding the family tree databases. These are very large files however.
+
Indien u vaak met Gramps werkt: maak een reservekopie van de map waarin zich de gegevensbestanden met de familiestambomen zich bevinden. Maar dit kunnen zeer grote bestanden zijn.
  
If you know you work on GRAMPS sporadically only, or have no space to backup your trees regularly, then do backup in XML format (the .gramps format). Do not forget to disable privacy filters...
+
Werkt u integendeel enkel sporadisch met Gramps of hebt u niet de nodige ruimte om uw gegevensbestanden te kopiëren, gebruikt u best het XML-formaat (het .gramps formaat). Maar u mag niet vergeten eerst mogelijke privacy-filters uit te schakelen.
The XML format will open up just fine over 5 years on another computer with another OS. This will probably '''not''' be the case for the databases a family tree is stored in. XML is machine- and human-readable. It is completely self-sufficient. It is also small. The following are good practices of backups:
+
Het XML-formaat kunt u nog over 5 jaar op een andere computer met een ander OS-systeem gebruiken. Waarschijnlijk is dit niet het geval met het formaat waarin de huidige gegevensbestanden zijn in opgeslagen. XML is door de machine en een mens te lezen. En het formaat is ook op zich zelf staand en ook klein. Dit zijn voorbeelden van goede herstelstrategieën:
  
   1. Export to XML from time to time, especially after large edits.
+
   1. Exporteer van tijd tot tijd naar XML, zeker na grote veranderingen aan de gegevens.
   2. Export to XML before making big changes, such as importing new data into an existing database from e.g. GEDCOM, merging records, running tools that may heavily modify the data, etc.
+
   2. Exporteer naar XML voor u grote aanpassingen maakt, zoals het importeren van nieuwe gegevens vanuit GEDCOM in een bestaand gegevensbestand of het samenvoegen van gegevens of hulpmiddelen draaien die uw gegevens sterk kunnen veranderen.
   3. Export to XML before upgrading GRAMPS to a newer version. Apparently, export to XML with old version before you install the new one!
+
   3. Exporteer naar XML voor u naar een nieuwe Gramps-versie overschakelt. Het is belangrijk om uiteraard een XML-export vanuit de oude versie te doen voor u de nieuwe versie installeert!
   4. Export to XML before upgrading your OS.  
+
   4. Exporteer naar XML voor u uw OS opwaardeert.  
  
Also, use XML format for any data migration. Moving to another machine, sending data to grandma, copying to another user on the same machine -- all of these cases should use XML, as there is no binary specific data.  
+
Bovendien gebruikt u best het XML-formaat voor elke gegevensmigratie. Dit kan zijn naar een andere computer, gegevens naar uw oma sturen, gegevens kopiëren naar een andere gebruiker op dezelfde computer -- in al deze situaties gebruikt u best XML omdat er geen specifieke binaire gegevens zijn.  
  
Note that XML does not contain your media files. The gpkg output format contains XML and your media files, with the disadvantage of this being very large. If you already have a backup scheme for your media files, there is no need to also backup gpkg files.
+
Let wel op dat XML geen media-objecten bevat. Het 'gpkg'-formaat daarentegen bevat XML en uw mediabestanden, wat als nadeel heeft de mogelijk zeer grootte omvang. Indien u reeds een goed werkend reservesysteem hebt om uw mediabestanden op te slaan is er eigenlijk geen noodzaak voor de 'gpkg'-bestanden.
  
 
=== ACI niet ACID, upgrade, downgrade ===
 
=== ACI niet ACID, upgrade, downgrade ===
Gramps protects your data using an ACI database. This means the last commit can be lost on an error, but not more than that. You should before an upgrade make sure Gramps closed your family tree correctly however.
+
Gramps beschermd uw gegevens door gebruik te maken van een 'ACI'-gegevensbestand. Dit betekent dat de laatste aanpassing kan verloren gaan indien er een fout optreed maar dat de vorige aanpassingen niet verloren zijn. Het is belangrijk voor u een opwaardering van Gramps uitvoert, dat uw familiestamboom correct afgesloten werd.
  
There should be no error in opening a family tree with a newer version. See the long research in {{bug|3975}}, which does indicate version 4.7.25 of Bsddb contains a bug that can give a strange error message.
+
Normaal gezien zou er ook geen fout mogen optreden indien u uw familiestamboom met een nieuwere versie opent. Zie ook de uitgebreide long research in de Engelstalige {{bug|3975}}, van de versie 4.7.25 van Bsddb die een fout bevatte die aanleiding gaf tot rare foutmeldingen.
  
Trying to open a family tree after a downgrade is not supported. You will obtain an error that the database is created with a newer version.
+
Een familiestamboom in een oudere versie openen, wordt niet ondersteund. U zult dan een foutmelding zien waarin vermeld wordt dat het gegevensbestand werd aangemaakt met een nieuwere versie.
  
 
== Versie 2.2.x: GRDB corruptie ==
 
== Versie 2.2.x: GRDB corruptie ==
 
===Wat was de oorzaak?===
 
===Wat was de oorzaak?===
De voornaamste oorzaak is het verplaatsen van een grdb-bestand. Indien u dit bestand verplaatst naar een andere map, de bestandsnaam verandert, het bestand kopiëert naar een ander bestand, het bestand verplaatst naar een andere computer of een andere gebruiker kunnen de gegevens 'corrupt' worden.
+
De voornaamste oorzaak is het verplaatsen van een 'grdb'-bestand. Indien u dit bestand verplaatst naar een andere map, de bestandsnaam verandert, het bestand kopieert naar een ander bestand, het bestand verplaatst naar een andere computer of een andere gebruiker kunnen de gegevens 'corrupt' worden.
  
 
Hoe komt dit?
 
Hoe komt dit?
  
Het grdb-bestand heeft een gegevensbestandsomgeving nodig -- dit is een map met log-bestanden, slot-bestanden, tijdelijke bestanden enz.
+
Het grdb-bestand heeft een gegevensbestandsomgeving nodig -- dit is een map met log-bestanden, slot-bestanden, tijdelijke bestanden enz. .
  
De huidige stabiele GRAMPS-versie slaat deze bestandsomgeving op in een <code>~/.gramps/env</code> boomstruktuur.
+
De huidige stabiele GRAMPS-versie slaat deze bestandsomgeving op in een <code>~/.gramps/env</code> boomstructuur.
  
 
Stel dat u het grdb-bestand <code>/home/gebruiker/genealogie/MijnGegevens.grdb</code> noemt, dan is de gegevensbestandsomgeving in de <code>/home/gebruiker/.gramps/env/home/gebruiker/genealogie/MijnGegevens.grdb</code> map te vinden.
 
Stel dat u het grdb-bestand <code>/home/gebruiker/genealogie/MijnGegevens.grdb</code> noemt, dan is de gegevensbestandsomgeving in de <code>/home/gebruiker/.gramps/env/home/gebruiker/genealogie/MijnGegevens.grdb</code> map te vinden.
  
Indien u dus het gegevensbestand verplaatst, kopiëert of herbenoemt zullen de gegevens wel verplaatst worden, maar niet de opmgeving. Zo geraken de gegevens corrupt.
+
Indien u dus het gegevensbestand verplaatst, kopieert of herbenoemt zullen de gegevens wel verplaatst worden, maar niet de omgeving. Zo geraken de gegevens corrupt.
  
 
===Wat moet ik nu doen?===
 
===Wat moet ik nu doen?===
  
Dat hangt er van af of u nog over de correcte omgeving van het gegegevensbestand beschikt. Indien u enekel een bestand kopieerde, bestaat de oorspronkelijke omgeving waarschijnlijk nog. Indien u echter het gegevensbestand zelf veranderd hebt, is de kans groot dat de omgeving ook veranderd werd. Hebt u echter de volledige <code>.gramps</code> verwijderd, dan is de hele omgeving verloren.
+
Dat hangt er van af of u nog over de correcte omgeving van het gegevensbestand beschikt. Indien u enkel een bestand kopieerde, bestaat de oorspronkelijke omgeving waarschijnlijk nog. Indien u echter het gegevensbestand zelf veranderd hebt, is de kans groot dat de omgeving ook veranderd werd. Hebt u echter de volledige <code>.gramps</code> verwijderd, dan is de hele omgeving verloren.
  
 
Dus afhankelijk van de situatie moet u onderstaande doen.  
 
Dus afhankelijk van de situatie moet u onderstaande doen.  
Line 101: Line 105:
 
====De omgeving is verloren====
 
====De omgeving is verloren====
  
Hebt u de originele omgeving van het bestand niet meer kan u proberen de Berkeley DB gereedschappen te gebruiken. Dit is echter afhankelijk van uw computersysteem. Deze gereedschappen worden gestart met onder andere <code>db_dump</code> en <code>db_load</code>, <code>db41_dump</code> en <code>db41_load</code>, <code>db4.4_dump</code> en <code>db4.4_load</code>. Er zijn nog mogelijkheden, maar er moet steeds een ''dump'' en een ''load'' gereedschap zijn en de versie van de gereedschappen moet 4 of hoger zijn.  
+
Hebt u de originele omgeving van het bestand niet meer kan u proberen de Berkeley DB gereedschappen te gebruiken. Dit is echter afhankelijk van uw computersysteem. Deze gereedschappen worden gestart met onder andere <code>db_dump</code> en <code>db_load</code>, <code>db41_dump</code> en <code>db41_load</code>, <code>db4.8_dump</code> en <code>db4.8_load</code>. Er zijn nog mogelijkheden, maar er moet steeds een ''dump'' en een ''load'' gereedschap zijn en de versie van de gereedschappen moet 4 of hoger zijn. Hiervoor kunt u best de normale pakketbeheerder van uw distributie gebruiken. Het programma is ''db4-utils'', waar 4.x een versienummer is. Dit kan hoger of lager zijn. Voor Fedora 17 is dit 'db4-utils-4.8.30-10.fc17'
  
 
Wat u eigenlijk doet met ''dump'' is dat u het gegevensbestand opslaat in een tekstbestand. Van dit tekstbestand wordt dan een nieuwe <code>grdb>/code>bestand aangemaakt:
 
Wat u eigenlijk doet met ''dump'' is dat u het gegevensbestand opslaat in een tekstbestand. Van dit tekstbestand wordt dan een nieuwe <code>grdb>/code>bestand aangemaakt:
  
  
     $ db4.4_dump BackupData.grdb > eenbestand.txt
+
     $ db4.6_dump BackupData.grdb > eenbestand.txt
     $ db4.4_load nieuwbestand.grdb < eenbestand.txt
+
     $ db4.6_load nieuwbestand.grdb < eenbestand.txt
kruis dan uw vingers en hoop dat <code>nieuwbestand.grdb</code> kan geopend worden in gramps.
+
kruis dan uw vingers en hoop dat <code>nieuwbestand.grdb</code> kan geopend worden in Gramps.
 +
 
 +
Indien u deze fout ziet:
 +
 
 +
db4.4_dump: eidtrans: unsupported hash version: 9
 +
 
 +
is dit een aanwijzing dat u een nieuwere versie dient te gebruiken:
 +
    $ db4.8_dump BackupData.grdb > somefile.txt
 +
    $ db4.8_load newfile.grdb < somefile.txt
 +
 
 +
Opmerking: Indien u uw distributie 'downgrade' hebt, moet u waarschijnlijk ook een lagere versie van de 4.x hulpmiddelen gebruiken en 4.4 of 4.5 installeren.
  
 
===Hoe een corrupt bestand voorkomen?===
 
===Hoe een corrupt bestand voorkomen?===
 
De hoofdoorzaak is het verplaatsen van het gegevensbestand. Maar er zijn blijkbaar nog een paar andere mogelijke oorzaken, die echter niet zo vaak voorkomen of die we nog niet volledig begrijpen. Daarom is voorkomen beter dan herstellen.
 
De hoofdoorzaak is het verplaatsen van het gegevensbestand. Maar er zijn blijkbaar nog een paar andere mogelijke oorzaken, die echter niet zo vaak voorkomen of die we nog niet volledig begrijpen. Daarom is voorkomen beter dan herstellen.
  
Daarom is het belangrijk om uw gegevens te ''backuppen''. Deze reservekopieen gebeuren in het XML-formaat (het <code>.gramps</code> formaat). Vergeet niet uit te schakelen privacy filters ... XML is leesbaar door mens en machine. Het is bovendien vrij klein en volledig. Doe deze zaken dan ook regelmatig
+
Wat doenbaar is: regelmatig een [[How_to_make_a_backup/nl|reservekopie]] maken. De reservekopies moeten in het [[Nl:Een XML-bestand aanmaken|XML-formaat]] zijn (het <code>.gramps</code> formaat). Vergeet niet de privacy filters uit te schakelen ... XML is leesbaar door mens en machine. Het is bovendien vrij klein en volledig. Doe deze zaken dan ook regelmatig
 
# Exporteer van tijd tot tijd naar XML zeker wanneer u vele aanpassingen deed.
 
# Exporteer van tijd tot tijd naar XML zeker wanneer u vele aanpassingen deed.
# Exporteer naar XML voor u grote wijzigingen aanbrengt, zoals het importeren van nieuwe gegevens vanuit bv. GEDCOM in een bestaand gegevensbestand. Ofindien u gegevens gaat combineren die de oorspronkelijk gegevens sterk zullen wijzigen
+
# Exporteer naar XML voor u grote wijzigingen aanbrengt, zoals het importeren van nieuwe gegevens vanuit bv. GEDCOM in een bestaand gegevensbestand. Of indien u gegevens gaat combineren die de oorspronkelijk gegevens sterk zullen wijzigen
# Exporteer naar XML voor u de grampsversie opwaardeerd. Natuurlijk doet u dit met de oude versie voor u de nieuwere versie installeerd!
+
# Exporteer naar XML voor u de Gramps-versie opwaardeert. Natuurlijk doet u dit met de oude versie voor u de nieuwere versie installeert!
# Exporteer naar XML voor u uw OS opwaardeerd.
+
# Exporteer naar XML voor u uw OS opwaardeert.
  
Gebruik ook het XML-formaat voor gelijk welke gegevensmigratie naar een andere computer, doorsturen van uw gegevens naar uw grootmoeder, kopieren van gegevens naar een andere gebruiker op dezelfde computer.... . In al deze gevallen gebruikt u het XML-formaat.
+
Gebruik ook het XML-formaat voor gelijk welke gegevensmigratie naar een andere computer, doorsturen van uw gegevens naar uw grootmoeder, kopiëren van gegevens naar een andere gebruiker op dezelfde computer.... . In al deze gevallen gebruikt u het XML-formaat.
  
 
{{languages|Recover corrupted family tree|Het herstellen van een corrupt gegevensbestand}}
 
{{languages|Recover corrupted family tree|Het herstellen van een corrupt gegevensbestand}}
 +
 
[[Category:Nl:Hoe...|Corrupt gegevensbestand]]
 
[[Category:Nl:Hoe...|Corrupt gegevensbestand]]

Revision as of 21:49, 25 November 2012

{

Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.


Uitleg over familiestamboom en corrupte GRDB, hoe de gegevens herstellen en hoe dit te voorkomen.

Corrupte familiestamboom

Wat was de oorzaak? =

Niet bekend. Maar een corrupt gegevensbestand is veel onwaarschijnlijker met de recentere versies van Gramps (> 2.2.x).

Hoe stelt u dit vast?

Gramps geeft mogelijk aan bij de opstart dat een herstelling nodig kan zijn via een dialoogscherm:

Gramps stelde een probleem vast in de onderliggende Berkeley database.
Dit kan hersteld worden via de familiestamboombeheerder.
Selecteer het gegevensbestand en klik op de herstelknop

Maar soms is er geen Herstel knop aanwezig of u ziet deze foutmelding via een terminal

(-30975, 'DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery -- PANIC: Invalid argument').

Wat doet u dan?

Aangeraden is om niet direct op de herstelknop te klikken. Het kan zijn dat dit werkt, maar het kan ook zijn dat Gramps denkt dat er een fout is, maar in werkelijkheid er niets aan de hand is. Wanneer u uw familiestamboom hersteld, kunnen de laatste aanpassingen verloren gaan.

Neem een kopie van de familiestamboom die de problemen geeft. Open een terminal en doe:

gramps -l 

Dit commando geeft u een lijst van de familiestambomen en de map waar deze bestanden zijn opgeslagen. Normaal is dit een map in de aard van ~/.gramps/grampsdb. Kopieer dan de probleemmap met:

cp -a <doelmap> <kopiemap>

Indien de herstelknop aanwezig was, klikt u op de knop. Alles zou normaal moeten werken. Stelt u vast dat er gegevens verloren zijn gegaan of dat de herstelknop toch niet werkte, dan doet u het volgende. Indien het herstel werkte maar u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u opnieuw een kopie maken van deze gegevens en de reservekopie terug op zijn oorspronkelijke plaats zetten. Zo hebt u opnieuw de corrupte stamboom waar u verder mee kunt werken. Vervolgens kunt u naar de 'bsddb' herstelgereedschappen zoeken. Hiervoor kunt u best de normale pakketbeheerder van uw distributie gebruiken. Het programma is db4.x_recover, waar 4.x een versienummer is. Dit kan hoger of lager zijn. Voor Fedora 17 is dit 'db4-utils-4.8.30-10.fc17'

U gebruikt dit gereedschap als volgt:

cd /home/<gebruiker>/.gramps/grampsdb/<doelmap>
db4.6_recover -c

Dit zou moeten werken en laat Gramps toe om de familiestamboom te laden. Werkt het niet, kunt u best een ticket starten op de gramps bug tracker.

Ik heb nog reserve gpkg-bestanden

Indien u nog een reservekopie hebt, kunt u deze 'gpkg-bestanden' proberen te herstellen op deze manier: De procedure om uw gegevens te herstellen via een gbkg-bestand gaat als volgt:

 1. Kopieer het gpkg-bestand naar een nieuwe map, bijvoorbeeld a1111
 2. Kopieer name.txt, open het in een nieuwe map en sla de inhoud op met een unieke naam.
 3. Maak een bestand aan met de naam need_recover. Let op de met 'underscore' en zonder bestandsextensie. De inhoud van dit bestand is onbelangrijk.
 4. Start Gramps, klik op een familiestamboom met de naam die u gebruikte in stap 2. Er zou een rood stopteken bij dit bestand moeten staan. Klik op de Herstellen knop. Het teken zou nu moeten verdwijnen en u zou opnieuw uw familiestamboom moeten kunnen laden.

Meer veiligheid inbouwen

Uw genealogische gegevens is het resultaat van veel werk en manuren. Dus kunt u best een herstelstrategie uitwerken.

Indien u vaak met Gramps werkt: maak een reservekopie van de map waarin zich de gegevensbestanden met de familiestambomen zich bevinden. Maar dit kunnen zeer grote bestanden zijn.

Werkt u integendeel enkel sporadisch met Gramps of hebt u niet de nodige ruimte om uw gegevensbestanden te kopiëren, gebruikt u best het XML-formaat (het .gramps formaat). Maar u mag niet vergeten eerst mogelijke privacy-filters uit te schakelen. Het XML-formaat kunt u nog over 5 jaar op een andere computer met een ander OS-systeem gebruiken. Waarschijnlijk is dit niet het geval met het formaat waarin de huidige gegevensbestanden zijn in opgeslagen. XML is door de machine en een mens te lezen. En het formaat is ook op zich zelf staand en ook klein. Dit zijn voorbeelden van goede herstelstrategieën:

 1. Exporteer van tijd tot tijd naar XML, zeker na grote veranderingen aan de gegevens.
 2. Exporteer naar XML voor u grote aanpassingen maakt, zoals het importeren van nieuwe gegevens vanuit GEDCOM in een bestaand gegevensbestand of het samenvoegen van gegevens of hulpmiddelen draaien die uw gegevens sterk kunnen veranderen.
 3. Exporteer naar XML voor u naar een nieuwe Gramps-versie overschakelt. Het is belangrijk om uiteraard een XML-export vanuit de oude versie te doen voor u de nieuwe versie installeert!
 4. Exporteer naar XML voor u uw OS opwaardeert. 

Bovendien gebruikt u best het XML-formaat voor elke gegevensmigratie. Dit kan zijn naar een andere computer, gegevens naar uw oma sturen, gegevens kopiëren naar een andere gebruiker op dezelfde computer -- in al deze situaties gebruikt u best XML omdat er geen specifieke binaire gegevens zijn.

Let wel op dat XML geen media-objecten bevat. Het 'gpkg'-formaat daarentegen bevat XML en uw mediabestanden, wat als nadeel heeft de mogelijk zeer grootte omvang. Indien u reeds een goed werkend reservesysteem hebt om uw mediabestanden op te slaan is er eigenlijk geen noodzaak voor de 'gpkg'-bestanden.

ACI niet ACID, upgrade, downgrade

Gramps beschermd uw gegevens door gebruik te maken van een 'ACI'-gegevensbestand. Dit betekent dat de laatste aanpassing kan verloren gaan indien er een fout optreed maar dat de vorige aanpassingen niet verloren zijn. Het is belangrijk voor u een opwaardering van Gramps uitvoert, dat uw familiestamboom correct afgesloten werd.

Normaal gezien zou er ook geen fout mogen optreden indien u uw familiestamboom met een nieuwere versie opent. Zie ook de uitgebreide long research in de Engelstalige 3975, van de versie 4.7.25 van Bsddb die een fout bevatte die aanleiding gaf tot rare foutmeldingen.

Een familiestamboom in een oudere versie openen, wordt niet ondersteund. U zult dan een foutmelding zien waarin vermeld wordt dat het gegevensbestand werd aangemaakt met een nieuwere versie.

Versie 2.2.x: GRDB corruptie

Wat was de oorzaak?

De voornaamste oorzaak is het verplaatsen van een 'grdb'-bestand. Indien u dit bestand verplaatst naar een andere map, de bestandsnaam verandert, het bestand kopieert naar een ander bestand, het bestand verplaatst naar een andere computer of een andere gebruiker kunnen de gegevens 'corrupt' worden.

Hoe komt dit?

Het grdb-bestand heeft een gegevensbestandsomgeving nodig -- dit is een map met log-bestanden, slot-bestanden, tijdelijke bestanden enz. .

De huidige stabiele GRAMPS-versie slaat deze bestandsomgeving op in een ~/.gramps/env boomstructuur.

Stel dat u het grdb-bestand /home/gebruiker/genealogie/MijnGegevens.grdb noemt, dan is de gegevensbestandsomgeving in de /home/gebruiker/.gramps/env/home/gebruiker/genealogie/MijnGegevens.grdb map te vinden.

Indien u dus het gegevensbestand verplaatst, kopieert of herbenoemt zullen de gegevens wel verplaatst worden, maar niet de omgeving. Zo geraken de gegevens corrupt.

Wat moet ik nu doen?

Dat hangt er van af of u nog over de correcte omgeving van het gegevensbestand beschikt. Indien u enkel een bestand kopieerde, bestaat de oorspronkelijke omgeving waarschijnlijk nog. Indien u echter het gegevensbestand zelf veranderd hebt, is de kans groot dat de omgeving ook veranderd werd. Hebt u echter de volledige .gramps verwijderd, dan is de hele omgeving verloren.

Dus afhankelijk van de situatie moet u onderstaande doen.

De omgeving bestaat nog

Hebt u nog steeds de omgevingsmap voor het bestand:

Voorbeeld
U kopieerde /home/user/genealogie/MijnGegevens.grdb naar /home/user/genealogie/backup/BackupData.grdb en het nieuwe bestand werkt niet.
Oplossing
Kopieer de /home/user/.gramps/env/home/user/genealogie/MijnGegevens.grdb map naar /home/user/.gramps/env/home/user/genealogie/backup/BackupData.grdb en het probleem zou verholpen moeten zijn.

De omgeving is verloren

Hebt u de originele omgeving van het bestand niet meer kan u proberen de Berkeley DB gereedschappen te gebruiken. Dit is echter afhankelijk van uw computersysteem. Deze gereedschappen worden gestart met onder andere db_dump en db_load, db41_dump en db41_load, db4.8_dump en db4.8_load. Er zijn nog mogelijkheden, maar er moet steeds een dump en een load gereedschap zijn en de versie van de gereedschappen moet 4 of hoger zijn. Hiervoor kunt u best de normale pakketbeheerder van uw distributie gebruiken. Het programma is db4-utils, waar 4.x een versienummer is. Dit kan hoger of lager zijn. Voor Fedora 17 is dit 'db4-utils-4.8.30-10.fc17'

Wat u eigenlijk doet met dump is dat u het gegevensbestand opslaat in een tekstbestand. Van dit tekstbestand wordt dan een nieuwe grdb>/code>bestand aangemaakt:


  $ db4.6_dump BackupData.grdb > eenbestand.txt
  $ db4.6_load nieuwbestand.grdb < eenbestand.txt

kruis dan uw vingers en hoop dat nieuwbestand.grdb kan geopend worden in Gramps.

Indien u deze fout ziet:

db4.4_dump: eidtrans: unsupported hash version: 9

is dit een aanwijzing dat u een nieuwere versie dient te gebruiken:

  $ db4.8_dump BackupData.grdb > somefile.txt
  $ db4.8_load newfile.grdb < somefile.txt

Opmerking: Indien u uw distributie 'downgrade' hebt, moet u waarschijnlijk ook een lagere versie van de 4.x hulpmiddelen gebruiken en 4.4 of 4.5 installeren.

Hoe een corrupt bestand voorkomen?

De hoofdoorzaak is het verplaatsen van het gegevensbestand. Maar er zijn blijkbaar nog een paar andere mogelijke oorzaken, die echter niet zo vaak voorkomen of die we nog niet volledig begrijpen. Daarom is voorkomen beter dan herstellen.

Wat doenbaar is: regelmatig een reservekopie maken. De reservekopies moeten in het XML-formaat zijn (het .gramps formaat). Vergeet niet de privacy filters uit te schakelen ... XML is leesbaar door mens en machine. Het is bovendien vrij klein en volledig. Doe deze zaken dan ook regelmatig

 1. Exporteer van tijd tot tijd naar XML zeker wanneer u vele aanpassingen deed.
 2. Exporteer naar XML voor u grote wijzigingen aanbrengt, zoals het importeren van nieuwe gegevens vanuit bv. GEDCOM in een bestaand gegevensbestand. Of indien u gegevens gaat combineren die de oorspronkelijk gegevens sterk zullen wijzigen
 3. Exporteer naar XML voor u de Gramps-versie opwaardeert. Natuurlijk doet u dit met de oude versie voor u de nieuwere versie installeert!
 4. Exporteer naar XML voor u uw OS opwaardeert.

Gebruik ook het XML-formaat voor gelijk welke gegevensmigratie naar een andere computer, doorsturen van uw gegevens naar uw grootmoeder, kopiëren van gegevens naar een andere gebruiker op dezelfde computer.... . In al deze gevallen gebruikt u het XML-formaat.