Revision history of "Nl:Bibliotheken in Gramps"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:54, 12 April 2013Sigmo (talk | contribs). . (4,231 bytes) (0). . (Meerdere bibliotheken: tijdsvormen achteraan is een Engelse gewoonte, niet in het nederlands)
  • (cur | prev) 08:00, 9 January 2013Erikdr (talk | contribs). . (4,231 bytes) (+4,231). . (Created page with "{{Languages}} Bibliotheken kunt u best beschouwen als een bronnenverzameling. Ze vertegenwoordigen de oorsprong en plaats van een specifieke bronversie. Elke bron kan verwijz...")