Open main menu

Gramps β

Mk:Грампс 5.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња

Претходно Индекс Следно

Овој додаток има кратенки на копчиња што можете да ги користите во Грампс дијалозите, за да го одбегнете користењето на глувчето.

Contents

Список на погледи

Заеднички кратенки

Следните кратенки се достапни во сите погледи.

Копче Функција
<CTRL>N Го променува погледот во следниот поглед
<CTRL>P Го променува погледот во претходниот поглед
<CTRL>B Отвори ја бележната подлога
<Shift><Ctrl>B Организирај ги обележувачите
<Ctrl>D Додади ја одбраната ставка како обележувач
<Ctrl>H Отвори го диајлогот за Врати историја
<ALT>Left arrow Помести до претходната ставка во историјата
<ALT>Right arrow Помести до следната ставка во историјата

Кратенки достапни во сите списоци на погледите

Следните кратенки се достапни во списоците на сите погледи: Лица, Семеен список, Настани, Извори, Места, Репозиториуми и Забелешки.

Копче Функција
Enter Ја уредува одбраната ставка од списокот
<Ctrl>Insert Додава нова ставка во базата на податоци
<Ctrl>Delete Ја брише избраната ставка од списокот

Кратенки во погледот Лица

Копче Функција
Enter Ги проширува и собира внесовите на одбраното презиме

уредување

Кратенки за уредување на Јазичињата

Овие кратенки работат на страниците на јазичињата на уредувачите (значи не на ознаките на јазичињата!, притиснете на ознаката на јзаичето за да преминете во содржината на страницата на тоа јазиче).

Копче Функција
Enter Иста постапка како и кога е присутно копчето Уреди
Insert Иста постапка како и кога е присутно копчето Додади
Delete Иста постапка како и кога е присутно копчето Отстрани
CTRL+O Иста постапка како и кога е присутно копчето Сподели
ALT+Left arrow Премести ја страницата на јазичето до страницата на јазичето од лево
ALT+Right arrow Премести ја страницата на јазичето до страницата на јазичето од десно
Копче на глувче Функција
Десен клик Повикување на појавувачки контекст
Двоен клик Иста постапка како и кога е присутно копчето Уреди
Средишен клик Заедничка постапка што не е иста со копчето Уреди. На пример: на јазичето на Семеен уредувач на дете, уреди дете

Editor bindings

These bindings work on Editors by activating focus or by changing state of toggle buttons (Accessibility).

Key Function
Ctrl+P Change the privacy status.
Ctrl+D Call the Date editor (if present).
Ctrl+A Activate the Add button (if present).
Ctrl+E Activate the Edit button (if present).
Ctrl+S Activate the Select button (if present).
Ctrl+F Activate the Father button (if present).
Ctrl+M Activate the Mother button (if present).
Претходно Индекс Следно


  Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions