Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно

From Gramps
Revision as of 11:19, 29 August 2008 by Biljanab (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Претходниот оддел Ви понуди кус преглед на тоа како да внесувате и уредувате податоци во Грампс. Овој оддел продолжува во тој правец во подробности.


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] NextВовед

Како што видовме погоре, Грампс Ви нуди серија на Погледи. Секој од овие Ви нуди можности за внесување и уредување на информации. Всушност, Вие често можете да ја добиете истата информација од различни погледи.

Во Грампс, информацијата е внесена и уредувана преку нешто што ние го нарекуваме дијалог. Бидејќи го употрбуваме терминот прилично често, треба да дефинираме што тој значи:

Дијалог е појавувачки прозорец што овозможува една или повеќе форми на внесување и уредување на податоци што одговара на одредена категорија. Примери за ова, меѓу другото, во Грампс се дијалозите Уреди лице и Уредувач на семејство .

Дијалогот често вклучува и серија на „јазичиња на книга“ што ги групираат информациите во поткатегории. На пример, дијалогот Уреди лице, меѓу другото, има јазичиња за поткатегориите како што се Настани, Особини, Адреси и Забелешки.

Gramps-notes.png
Копчиња Додади, Отстрани и Уреди

Во најголемиот број случаи, Грампс користи + што одговара на Додади+ , - што одговара на Отстрани , и икона со пенкало на лист хартија за означување на Уреди . Ќе продолжиме со користење на подоцнежното копче Уреди+, додека пак копчињата + и - за да ги означиме претходните две.

Уредување на информации за лица

Fig.3.x. Уреди лице

Информациите за лицата се внесуваат и уредуваат во дијалогот Уреди лице . Овој дијалог може да се добие преку различните Погледи на следниве начини:This dialog can be invoked from different Views in the following ways:

 • Од Погледот Лица: Со двоен-клик на името на лицето чиишто податоци сакате да ги уредувате

Изберете го името со еден клик и потоа кликнете на копчето Edit од алатникот.

Изберете го името, а потоа притиснете Enter .

Изберете Уреди... од менито Уреди на Грампс

Изберете Уреди од контекстното мени што се појавува при десен-клик на името.

 • Од Погледот Врски: За да ги уредите податоците на Активното лице, кликнете на копчето Уреди веднаш до името на Активното лице.
 • Од Погледот Потекло: Двоен-клик на полето што го содржи името на лицето чиишто податоци сакате да ги уредувате.

Во секој од претходните случаи, ќе се појави дијалогот Уреди лице :


Горниот дел од прозорецот ги покажува основните информации за лицето чиишто податоци се уредуваат.

Подолу се неколку јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Кликнете на кое било јазиче за да ја видите и уредувате неговата содржина.

Со кликнување на копчето Во ред на дното, ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето Откажи дијалогот ќе се затвори без применување на промените.

Ако некој податок во кое било јазиче е променет, ќе се појави прозорец со тревога, потсетувајќи Ве да одберете од следниве опции: затворање на дијалогот без претходно зачувување, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.

Gramps-notes.png
Забелешка

Со кликнување Во ред непсредно ќе се зачуваат промените во базата. Нема потреба за операцијата Зачувај, бидејќи сите промени се непосредни.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не е, тогаш нема податоци.


Општите информации се најгоре на прозорецот. Ова го вклучува основно име и општите информации:

 • Основно име: вклучува Дадено име , Семејно име , Семејна претставка (како „де" или „ван"), Наставка (на пример Третти), Титула (на пример Д-р), Кратко име (на пример Ана за Ана Марија, повеќе информации овде), Вид на името (родено име, венчано име итн.). Некои од овие полиња на Семејно име и Вид овозможува „автодовршување“: како што пишувате во овие полиња, се појавува мени под полето што содржи внесови на базата на податоци што се совпаѓаат со Вашите деловни внесови. Ова Ви дава кратенка со која што ќе можете да избирате внесеови што веќе постојат во базата, подобро отколку да треба цело време да впишувате. Можете да одбирате користејќи го глувчето или копчињата со стрелки и Enter.

Уреди (т.е. иконата „пенкало и хратија“) веднаш до полето со Представка го повикува дијалогот Уредувач на име. Овој дијалог дозволува уредување на посакуваното име во целосни подробности (видете adv-an ).

 • Општо: Менито 'Пол нуди избор на полот на лицето: машко , женско и непознат .

Полето ИД го прикажува Грампс ИД -број што го препознава корисникот во базата на податоци. Оваа вредност Ви помага да ги разликувате лицата кои што имаат исто име. Можете да ја внесете секоја единствена вредност што ќе ја посакате. Ако не обезбедите вредност, Грампс автоматски ќе избере вредност за Вас.

Полето Означувач Ви дозволува да одредите некои основни информации за состојбата на Вашето истражување.

Копчето Тајност ви овозможува да означите дали записот на некое лице е личен или не.

 • Слика: Областа Слика ја покажува првата достапна слика во 'Галеријата на ова лице (ако таква постои).


Јазичињата ги прикажуваат следниве категории на лични податоци:

 • Настани: Јазичето Настани Ви дозволува да ги гледате и уредувате сите настани значајни за тоа лице. Долниот дел од прозорецот има список со сите такви важни настани зачувани во базата. Горниот дел ги прикажува подробностите на тековно избраниот настан во списокот (ако има такви). Со копчињата + , Уреди и - можете да додавате, променувате и отстранувате настан запишан во базата на податоци. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избран некој настан.
 • Имиња:
Fig.3.x. Имиња

Во јазичето Имиња можете да го гледате и уредувате секое име што едно лице може да го има.

Најдолниот дел на прозорецот дава список на сите наизменични имиња на лицето зачувани во базата на податоци. Најгорниот дел покажува подробности за тековно избраното име од списокот (ако има такво). Копчињата + , Уреди и - дозволуваат додавање, променување и отстранување на наизменичното име од базата. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрано наизменичното име од списокот.

Кога додавате ново име или уредувате постоечко, се повикува дијалогот Уредувач на име . Овој дијалог Имиња е опишан во одделот подолу.

 • Особини:
Fig.3.x. Особини

Во јазичето {{man label|Особини} можете да гледате или доделувате особини на лицето. Вие имате целосна слобода да ги дефинирате и употребувате особините. На пример, особините можат да се доделуваат за опишување на некои физички карактеристики или карактерни црти.

Забележете дека секоја особина во дијалогот Особини се состои од два дела: самата Особина и Вредноста поврзана со таа особина. Ова е т.н. спарување „Параметар-Вредност“ што Ви помага при организирање и систематизирање на Вашето истражување. На пример, ако ја дефинирате „Боја на коса“ како особина на лице, „Боја на коса“ ќе стане изборна особина за сите други лица. Вредноста на Бојата на косата на лицето А може да биде црвена, а кафеава за лицето Б. На сличен начин, можете да ја дефинирате Особината „Дарежливост“ и да ја употребите Вредноста „Огромна“ за да опишете особено дарежлива личност.

Во долниот дел од дијалогот се наоѓа список на сите Особини зачувани во базата. Најгорниот дел прикажува подробности за тековно избраната особина од списокот (ако има таква). Со копчињата + , Уреди и - можете да додавате, променувате и отстранувате запис на особина од базата. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.

 • Адреси:
Fig. 3.x. Адреси

Во јазичето Адреси можете да ги гледате и запишувате различните адреси на лицето.

Во долниот дел од дијалогот се наоѓа список на сите адреси зачувани во базата на податоци. Горниот дел прикажува подробности на тековно избраната адреса (ако има таква). Со копчињата + , Уреди и - можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате запис на адреса во базата. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.

Некои извештаи Ви дозволуваат да ги ограничите податоците на живи луѓе. Поточно, тој избор ќе ги изостави нивните адреси. • Забелешки:
Fig.3.x Забелешки

Јазичето Забелешки овозможува место за запишување на различни нешта за лицето кое што не се совпаѓа добро во другите категории.

За да додадете забелешка или да ги промените веќе постоечките забелешки едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.

Изборот Формат Ви дава можност да го поставите начинот на кој забелешката ќе се појавува во извештаите и веб-страниците.

Ако изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; додатни вметнати линии ќе бидат игнорирани.

Ако ја изберете опцијата за Преформатирање, текстот во извештаите и веб-страниците ќе се прикаже онака како што сте го внеле во дијалогот Забелешки .

 • Извори
Извори

Јазичето Извори Ви дава можност да ги гледате и документирате изворите за информациите што ги собирате.

Тие можат да бидат општи извори што не опишуваат одреден настан, но сепак даваат некоја информација за лицето.

На пример, ако во мемоарите на тетка Марта е споменат нејзиниот праправнук Павле, истражувачот може да претпостави дека Павле всушност постоел и ги цитирал мемоарите на тетка Марта како извор што ја оправдува оваа претпоставка.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Изворите што документираат одредени настани е најдобро да се запишуваат како извори на настани (во јазичето Настани) наместо како извор за лицето. Јазичето за Извори на лицето е најдобро да се користи за сите извори што не се посебно поврзани со кои било други податоци.


Средишниот дел прикажува список на сите упатувања на извори зачувани во базата на податоци во врска со лицето. Со копчињата + , Уреди и - можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате упатување на извор до ова лице. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.

 • Галерија:
Fig xx Галерија

Во јазичето Галерија можете да гледате и зачувувате слики, видеа и други медиумски објекти што се поврзани со лицето. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти. Секој објект во важечката форма на сликовната датотека ќе се прикаже во минијатура од таа слика. За други објекти како што се аудио, видео датотеки итн., се прикажува соодветната икона на датотеката.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Првата достапна слика во галеријата ќе биде исто така прикажана во областа Слики во јазичето Општо.

.

Со копчињата + , Уреди и - можете да додадете нова слика во базата, да додадете линк до веќе зачувана слика во базата, да промените слика и да отстраните даден медиумски објект од галеријата на лицето. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.


Gramps-notes.png
Забелешка

Отстранувањето на медиумски објект од галеријата на лицето не го отстранува истиот од базата на податоци. Го отстранува само упатството до тој објект од записите на тоа лице.


 • Интернет:
Интернет

Јазичето Интернет ги покажува сите Интернет адреси значајни за лицето. Во долниот дел се наоѓа список на сите такви интернет адреси и придружни описи. Горниот дел ги прикажува тековно избраните адреси во списокот (ако има). The top part shows the details of the currently selected addresses in the list (if any). Со копчињата + , Уреди и - можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате интернет адреса. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.


 • Поврзувања
Поврзувања

Јазичето Поврзувања Ви овозможува да гледате и уредувате информации за поврзувањата помеѓу лицата во базата на податоци.

Поврзувањата може да вклучат кумови, семејни пријатели или некој друг вид на поврзување што сакате да го запишете.


 • СПД
Fig.3.x СПД

Јазичето СПД (Реформирана црква на Исус Христос на Световните Последните Денови) Ви овозможува да гледате и уредувате информации за црковните обреди на лицето.

Во ова јазиче се поставени обредите Крштевање, Свето посветување и Врзан за родители, означени во секое јазиче. Endowment, and Sealed to Parents ordinances, as labeled inside the tab.

Секој обред е опишан со неговиот датум, СПД храм и место каде што се има случено.

Додатно појавувачко мени , „Родители“ е достапно за обредот Вразување за родители. Секој обред понатаму може да биде опишан преку достапните избори на појавувачкото мени Состојба. Исто така може да бидат вклучени и забелешки и упатувања до извори преку соодветните копчиња Извори... и Забелешки .

Уредување на датуми

Овој оддел опишува како да внесете и менувате датуми. бидејќи датумите се многу важни во генеалошкото истражување, Грампс внимателно се грижи да ги заштити и употреби сите достапни информации.

Информацијата може да се внесе во полето за датум со директно впишување или со повикување на дијалогот Избор на датум . За двата методи ќе дискутираме подолу, но прво ќе покриеме некои важни карактеристики на датумите како што се користат во Грампс.

Видови на датуми

Датумите во Грампс се класифицирани според следниве видови:

 • Правилен: „Правилен“ е оној датум што вклучува одреден ден, датум или месец. Може да биде целосен (на пр. 6-ти јуни 1990) или делумен (на пр. јули 1977).
 • Пред: „Пред“ е оној датум што може да се препознае како датум пред одреден ден, месец или година.
 • По: „По“ е датум што се појавува по некој одреден ден, месец или година.
 • Опсег: „Опсег“ опишува временски период во кој што се случил настанот. На пример, „помеѓу јануари 1932 и март 1932“.
 • Период: „Растојание“ опишува временски период во кој што постоела некоја состојба. На пример, „од мај 2000 до февруари 2002".

Форми на датуми и разложувачки правила

Грампс препознава датуми внесени во повеќе формати. Основната нумеричка форма е онаа што е договорена за средината каде што Грампс се користи; односно, ДД.ММ.ГГГГ за европските земји, ММ/ДД/ГГГГ за САД итн.

Покрај точни датуми, Грампс препознава и многу датуми кои што не се правилни: пред, по, околу, опсег и период. Исто така го разбира и квалитетот: проценет или пресметан. На крајот, поддржува делумни датуми и многу други календари. Подолу е поместен список на правила за внес на датуми за дозвола на точно разложување на датуми.

Gramps-notes.png
Разложувачки правила на датуми

Списокот се применува само на англиската верзија на Грампс. Ако користите локализирана верзија на Грампс, Вашата верзија може но и не мора да Ви овозможи локализиран датумски разложувач. Во времето кога ова се пишуваше, локализирани разложувачи имаше за француски, германски, руски, фински, холандски и шпански јазик. Ако локализираниот разложувач е достапен за Вашата верзија, можно е правилата да се важечки. Ако сѐуште нема прирачник на Вашиот јазик, обидете се со следење на Вашиот инстинкт и да продолжите со вообичаените начини за обележување на датумите во вашиот јазик. Ако се друго е неуспешно, употребете го дијалогот Избор на датуми опишан подолу.

Правилни единечни датуми можат да бидат внесени исто како што би ги напишале. Примери: 24-ти мај 1961 или 1-ви јануари 2004.

Датумите што не се правилни треба да започнуваат со квалитетот: проценети или пресметани , ако е применливо. Пример: проц. 1961 или пресм. 2005. Example: est. 1961, or calc 2005. (Забележете дека квалитетот не треба да се одредува пред правилните датуми.)

По квалитетот треба да се појави видот. Ако видот е пред , по или околу , можете да го одредите видот со пишување на „пред“, „по“ или „околу“. Ако видот е опсег, напишете „помеѓу ДАТУМ и ДАТУМ“, а ако видот е период, напишете „од ДАТУМ до ДАТУМ“. Примери, каде што ДАТУМ е поединечен датум.

Пример: проц. од 2001 до 2003, пред јуни 1975, проц. околу 2000, пресм. помеѓу 5-ти мај 1900 и 1-ви јануари 1990.

Делумни датуми се внесуваат едноставно со изоставување на непознатите информации. Пример: мај 1961 и 2004.

Други календари се други календари освен грегоријанскиот календар. Во моментов, Грампс поддржува хебрејски, француско републикански, јулијански, исламски и персиски други календари. За да одредите друг календр поинаков од основниот грагоријански, додадете го името на календарот веднаш до датумот, на пр. „9- ти јануари 1905 (јулијански)“. Индикатори на важечки датуми

Грампс користи кругчиња во боја за да ја означи важноста на внесениот датум.

Fig.3.xx.Дијалог Избор на датуми


Tango-Dialog-information.png
ЛЕД копчиња на датум Date LED buttons

Кругчињата во боја се исто така познати како ЛЕД копчиња. Со кликнување на овие копчиња ќе го повикате дијалогот Date selection објаснет подробно подолу, видете adv-dates-gui


Зелено кругче значи дека датумот е важечки и е целосно правилен (на пр. 24-ти мај 1961). Просто, тоа значи дека датумот одговара на единствен датум.

Жолто кругче значи дека датумот е важечки, но не е правилен. Ова може да биде датум од различен вид: пред датум (пред 25-ти мај 1962), по датум (по мај 1960), околу датум (околу 23-ти мај 1961), опсег (помеѓу 1-ви мај 1961 и 31-ви мај 1961) или период (од 1-ви мај 1961 до 31-ви мај 1961). Исто така може да биде целосен единствен датум, но со квалитет на проценет или пресметан. На крајот, може да биде и делумен датум, т.е. правилен квалитетен единствен датум што му недостасува некој дел, на пример, мај 1961 или 1961.

Бидејќи делумните датуми не го дефинираат датумот како единствен, дозволуваат во најмала рака за некои видови споредби помеѓу датумите.

Црвено кругче значи дека датумот не е препознаен како важечки (на пр. „божиќната недела 61-ва година“ или „летото кога се оперирав“). Во вакви случаи датумот ќе биде зачуван како текстовна низа и затоа нема да може да се споредува со други датуми. Како што гледате, најдобо би било да избегнувате такви внесови. Подобро би било, на пример, да внесувате датуми како „декември 1961“, а потоа да ја додадете забелешката „божиќната недела 61-ва година“ Графички кориснички интерфејс за Внесување на датуми

Додека горните расчленувачки правила обезбедуваат водич за тоа како да ги внесувате најобичите датуми, исто така можете да го користите и дијалогот Избор на датум. Дијалогот е особено корисен за градење на сложени датуми или едноставно да се осигуратее дека Вашата информација е внесена на начин што Грампс ќе го разбере. Дијалогот Избор на датум може да се повика со кликнување на копчињата со обоени кругчиња веднаш до полето со внесениот датум.Менито Календар Ви овозможува да одберете календар што не е основниот грегоријански. Менито Квалитет Ви нуди избор на Правилен, Проценет или Пресметан. Менито Вид Ви дава да го одредите точниот вид на датумот: Правилен, Пред, По, Околу, Опсег, Период и Само текст. Можете да го поставите Датумот со поставување на денот, месецот и годината. Во настанот каде што Вашиот вид датумот е Опсег или Период, ќе се активира Втор датум . На крајот, има Текстовен коментар , поле за внесување на текст каде што можете да внесете произволна текстовна низа заедно со датумот.

Gramps-notes.png
Важен коментар за датум

Ако имате некој важен коментар да додадете на датумот, подобро би било тоа да го направите во Забелешката што одговара на тој настан во полето за Текстовен коментар во дијалогот Избор на датум . Го препорачуваме ова поради следново: ако внесете датум со впишување директно во полето за датум (односно, не преку дијалогот Избор на датум ), Вашиот внес ќе биде ископиран и зачуван како текстовен коментар кога Грампс го расчленува внесениот текст. Така што, на секој коментар што бил таму пред расчленувањето ќе биде презапишано врз него.

Уредување на информации за врски

Информации за врските се внесуваат и уредуваат во дијалогот Уредувач на семејство . Овој дијалог се повикува на повеќе начини:

Од Погледот Врски : кликнете на копчето Уреди во семејството што сакате да го уредувате.

Од Погледот Семеен список: изберете го семејството од списокот и кликнете на копчето Уреди од Алатникот или двоен-клик на семејството.

Од Погледот Потекло: одете со стрелката на глувчето на црната линија што ги поврзува сопружниците, десен-клик и одберете Уреди од контекстното мени или двоен-клик на црната линија.

Секој од овие начини ќе го повика дијалогот Уредувач на семејство :

File:Edit-rel.png
Уредувач на семејство

Горниот дел од прозорецот прикажува имиња на лицата чијашто врска се уредува, исто како и информација за нивно раѓање и умирање. Главниот дел од прозорецот прикажува три полиња со Информации за врски и седум јазичиња ги претставуваат различните категории на информации за врската. Кликнете на кое било јазиче за да ја видите или уреите информацијата што ја содржи. Долниот дел содржи копчиња Во ред и Откажи . Со кликнување на копчето Во ред во кое било време ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето Откажиl во кое било време ќе се затвори прозорецот без применување на промените. Ако некој податок во некое од јазичињата е променет, ќе се појави прозорец за тревога што ќе Ве праша да изберете помеѓу затворање на дијалогот без зачувување на промените, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.

Gramps-notes.png
Забелешка

Кликнување Во ред непосредно ќе ги зачува промените во базата на податоци. Оваа варзуја на Грампс нема посебна функција за зачувување, сите промени се непосредни.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Ако ознаката за јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во тоа јазиче.


Полињата со Информации за врски содржат основни описи на врските. Полето Грампс ИД прикажува ИД број што ја означува врската ви базата на податоци. Достапните видови (како на пр. Венчан, Невенчан итн.) може да биде избрани од паѓачкото мени Вид на врски. Означувачот Ви дава да одредите некои основни информации за состојбата во Вашето истражување. The tabs provide the following information categories of relationship data:

 • Деца

Јазичето Деца Ви дозволува гледање и уредување на списокот на деца во оваа врска. Копчето + допушта внесување на ново лице во базата и додавање на лице како дете во оваа врска. Копчето Избери Ви дозволува избирање на постоечко лице да биде дете во врската. Со копчето Уреди можете да уредувате врски помеѓу избраното дете и родителите. На крајот, со - можете да го отстраните избраното дете од врската. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрано дете од списокот.


Gramps-notes.png
Заблешка

Отстранување на детето од списокот, не го брише истото од базата на податоци. Само го отстранува детето од врската.


 • Настани

Јазичето Настани Ви дозволува прегледување и уредување на списокот со настани важни за врската. Со копчињата + , Уреди и - можете да додавате, променувате или отстранувате запис на настан од базата. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избран настан од списокот.


Gramps-notes.png
Заблешка

Отстранување на настанот од списокот, не го брише истиот од базата на податоци. Само го отстранува упатувањето на настан од оваа врска.


 • Извори

Јазичето Извори Ви дозволуваtab lets you view and edit a list of references to the sources that provide evidence for the relationship. These might be documents that refer to the relationship, but which do not necessarily document it officially. For example, if Aunt Martha's memoirs mention that her great-grandson Paul was married, the researcher may take this as evidence of the relationship between Paul and his wife existed and cite the memoirs as the source for this assumption.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Sources that document specific events such as marriages or divorces are better filed in relation to those events, under the Events tab.


The buttons + , Edit , and - allow let you add, modify, and remove a source reference to this relationship. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

Note:

Removing an entry from the list does not delete that source from the database. It simply removes the source reference from this relationship.


 • Attributes

The Attributes tab lets you view and edit particular information about the relationship that can be expressed as attributes. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, or remove an attribute. Note that the Edit and - buttons become available only when an attribute is selected from the list.

 • Notes

The Notes tab lets you view and edit notes associated with the relationship. These could be any comments which do not naturally fit into the "Parameter-Value" pairs available to Attributes. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option lets you set the way the note will appear in reports and web pages. If you select Flowed, the text generated will have single spaces put in place of all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters. A blank line inserted between two blocks of text will signal a new paragraph; additional inserted lines will be ignored.

If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the Notes dialog.

 • Gallery

The Gallery tab lets you store and display photos and other media objects associated with the relationship. The central part of the window lists all such objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons + , Select , Edit , and - let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the relationship. Note that the Edit and - buttons become available only when a media object is selected from the list.

 • LDS

The LDS (Latter Days Saints) tab displays information about the LDS Sealed to Spouse ordinance. The data can include date, LDS temple, and Place. The status of the ordinance can be described through the selections available in the Status pop-up menu and can also be referenced in the corresponding Sources... and Note buttons.

To edit source data, switch to the Sources View and select the desired entry in the list of sources. Double-click that entry or click the Edit icon on the toolbar to invoke the following {{man label|Source Editor dialog:

Sources editor

The main part of the window displays four notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Gramps-notes.png
Note

Clicking OK will immediately save changes to the database (write on disk). All changes are immediate.

Tango-Dialog-information.png
Tip

If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.


The general information at the top of the window lets you define basic information about the source: its Title , Author , Abbreviation , and Publication information . You can type this information directly into the adjacent fields.

The tabs provide the following information categories of source data:

 • Note

The Note tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categories. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

 • Gallery

The Gallery tab lets you store and display photos and other media objects associated with a given source (for example, a photo of a birth certificate). The central part of the window lists all such media objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons + , Select , Edit , and - let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the source. Note that the Edit and - buttons become available only when a media object is selected from the list.

 • Data

The Data tab displays "Key/Value" pairs that may be associated with the source. These are similar to the "Attributes" used for other types of GRAMPS records. The difference between these Key/Value pairs and Attributes is that Attributes may have source references and notes, while Key/Value data may not.

The central part of the window lists all existing Key/Value pairs. The buttons + and - let you add and remove pairs. To modify the text of Key or Value, first select the desired entry. Then click in either the Key or Value cell of that entry and type your text. When you are done, click outside the cell to exit editing mode.

 • Repositories

The Repositories tab displays the references to the repositories in which the source is contained. The list can be ordered by any of its column headings: ID , Title , Call Number ,and Type . Double-clicking an entry allows you to view and edit the record. You may also edit the reference. The buttons on the side of the tab allow you add a new repository, link to (or share) an existing repository, edit the reference to the repository, or remove the reference.

 • References

The References tab lists all the database records that refer to this source, if any. The list can be ordered by any of its column headings: Type , ID , or Name . Double-clicking an entry allows you to view and edit the record.

Note:

Only primary objects can be shown in the References tab: Person, Family, Event, Place, or Media object. Secondary objects such as Names and Attributes can only be accessed through the primary objects to which they belong.

Editing Information About Places

Fig.x.xx Merge places

To edit information about places, switch to the Places View and select the desired entry from the list of places. Double-click that entry or click the Edit button on the toolbar to bring up the following Place Editor dialog:

Fig.x.xx. Place editor

The main part of the window displays seven notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Gramps-notes.png
Note

Clicking OK will immediately save changes to the database. All changes are immediate.

Tango-Dialog-information.png
Tip

If a tab label is in boldface type and displays an icon, this means it contains data. If not, it has no data.


The tabs represent following categories of place data:

 • General

The General tab you view and edit the basic information about the place: the Title which labels it in the database, City , Church parish , County , State , Country , Longitude , and Latitude . You can type this information directly into the adjacent fields.

 • Other names

The Other names tab lets you view and edit other names by which the place might be known. The bottom part of the window lists all other names of the place stored in the database. The top part of the window shows the details of the currently selected name in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove a name record. Note that the Edit and - buttons become available only when a name is selected from the list.

 • Note

The Note tab displays any comments or notes concerning the place. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

 • Sources

The Sources tab lets you view and edit sources relevant to a place. The central part of the window lists all such source references stored in the database. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove a source reference associated with a place. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Gallery

The Gallery tab lets you store and display photos and other media objects associated with a given place. The central part of the window lists all such media objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons + , Select , Edit , and - let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the place. Note that the Edit and - buttons become available only when a media object is selected from the list.

 • Internet

The Internet tab contains Internet addresses relevant to the place. The bottom part of the window lists all such Internet addresses stored in the database. The top part shows the details of the currently selected address in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove an Internet address. The Go button (represented by an icon with a green arrow and yellow circle) opens your browser and takes you to the web page corresponding to the highlighted Internet address. Note that the Edit , - , and Go buttons become available only when an address is selected from the list.

 • References

The References tab indicates any database records (events or LDS ordinances) that refer to a place. This information cannot be modified from the Place Editor dialog. Instead, the corresponding database record (e.g., a birth event) has to be brought up and its place reference edited.

Editing Information About Media Objects

To edit media data, switch to the Media View and select the desired entry in the list of sources. Double-click on that entry or click Edit on the toolbar to invoke the following Media Properties Editor dialog:

Media properties editor

A thumbnail preview of the object is presented, along with a summary of its properties (ID, path, and object type). The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Note:

Clicking OK will immediately save changes to the database (write on disk). All changes are immediate.

Tip:

If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.

The tabs represent the following categories of media data:

 • General

The General tab lets you view and edit the object's Title and Date. You can type this information directly into the corresponding fields. For the Date, you can also enter information by clicking the LED button and invoking the Date selection dialog.

Note:

Every media object is referred to by its Path. The user is responsible for keeping track of the object files. GRAMPS will only reference and display the contents, not manage the files themselves.


 • Attributes

The Attributes tab lets you view and edit particular information about the media object that can be expressed as Attributes. The bottom part displays the list of all such attributes stored in the database. The top part shows the details of the currently selected attribute in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, or remove an attribute. Note that the Edit and - buttons become available only when an attribute is selected from the list.

 • Notes

The Note tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categories. This area is particularly useful for recording information that does not naturally fit into the "Parameter/Value" pairs available to Attributes. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

 • References

The References tab indicates any database records that refer to a given media object. The list can be ordered according to any of its column headings: Type , ID , or Name . Double-clicking an entry allows you to view and edit the corresponding record.

Note:

Only primary objects can be shown in the References tab: Person, Family, Event, Source, or Place. The secondary objects such as Names and Attributes, although able to refer the media object, will only show up through their primary objects to which they belong.

Editing Information About Events

Fig. x.x Event editor


Events are edited through the Event Editor dialog. This dialog can be accessed from either the Edit Person dialog or the Marriage/Relationship dialog.


The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.


Tango-Dialog-information.png
If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.


The tabs provide the following information categories of the event data:

 • General

The General tab lets you view and edit basic information about the event: its Type , Date , Place , Cause , and Description . You can type this information directly into the adjacent fields. The type can be selected from available types listed in the Event type drop-down menu. The rest of the information can be typed in the appropriate text entry fields. Checking the Private record box marks the event record as private and allows it to be omitted from reports.

 • Sources

The Sources tab lets you view and edit sources relevant to an event. The central part of the window lists all such source references stored in the database. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove a source reference associated with a place. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab provides a place to record notes or comments about the event. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

Editing Source References

Source references connect a Source to another object and allow you to provide additional information about the source. When adding source references to events, places, etc., the following dialog appears:

Source information

The dialog includes two main headings, Source selection and Source details . Source selection displays the Title of the Source, its Author , and Publication information . The Title can be selected from the available sources listed in the drop-down menu. If the source you are referencing is not already in the database, you can enter it by clicking New... and filling out the invoked Source Editor dialog.

The Source details section indicates the details associated with the particular reference to this Source: Confidence , Volume/Film/Page , Date , Text , and Comments . You can choose the Confidence level from the Confidence drop-down menu. The remaining details can be typed in the corresponding text entry fields.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Information in this dialog is specific to the particular reference. A single source can be referenced many times, and all such references will have in common the overall source information. This dialog lets you provide reference-specific data, such as relevant quotes, comments, confidence, page numbers, etc., to further specify and document the reference.


Names

Names are edited through the following Name Editor dialog:

Names Editor

The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose name is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has OK and Cancel buttons. Clicking the OK button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button at any time will close the window without applying any changes.

Tip:

The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).

The tabs provide the following information categories of the name data:

 • General

The General tab allows editing of general information about the name: given name, family name, patronymic (a form of father's name used in some languages, e.g. Russian), family prefix, suffix, title, and type of the name. The information can be typed in the appropriate text entry fields. The family name and the type can be also selected from available choices listed in the appropriate drop-down menus. For more info on the meaning of the different names, see the Names wiki entry.

Options allow you to adjust specific grouping, sorting, and displaying properties of this name, as well as to provide the date corresponding to the name. The Grouping field provides an alternative grouping node for a given name, overriding the default grouping based on the family name. This may be necessary with similar family names that need to be grouped together -- for example Russian names Ivanov and Ivanova are considered the same, but difference in gender is reflected in different spelling. To enable typing into this field, check the Override check button. The Sort as and Display as determine the manner in which the name appears in the People View and in the reports. The Date can provide information on the validity of this name -- use spans as necessary. Check the Private record box to mark this name record as private. This will give you a chance to omit this name from being included in reports, if you choose so among the report generation options.

 • Sources

The Sources tab displays information about sources relevant to this name and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources' references stored in the database. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this name. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab displays any notes concerning the name. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting Flowed will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting Preformatted will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.

Attributes

Attributes are edited through the following Attribute Editor dialog:

Attribute editor

The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose attribute is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has OK and Cancel buttons. Clicking the OK button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button at any time will close the window without applying any changes.

Tip:

The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).

The tabs provide the following information categories of the attribute data:

 • General

The General tab allows editing of the most general information about the attribute: name of the attribute and its value. The information can be typed in the appropriate text entry fields. The attribute name can also be selected from available choices (if any) listed in the Attribute drop-down menu. Check the Private record box to mark this attribute record as private. This will give you a chance to omit this attribute from being included in the reports, if you choose so among the report generation options.

 • Sources

The Sources tab displays information about sources relevant to this attribute and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this attribute. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab displays any notes concerning the attribute. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting Flowed will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting Preformatted will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.

Addresses

Addresses are edited through the following Address Editor dialog:

Address editor

The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose address is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has OK and Cancel buttons. Clicking the OK button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button at any time will close the window without applying any changes.

Tip:

The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).

The tabs provide the following information categories of the address data:

 • General

The General tab allows editing of the most general information about the address: date, street address, city or county, state or province, country, the postal code, and the phone number. The information can be typed in the appropriate text entry fields. Check the Private record box to mark this address record as private. This will give you a chance to omit this address from being included in reports, if you choose so among the report generation options.

 • Sources

The Sources tab displays information about sources relevant to this address and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this address. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Note

The Note tab displays any notes concerning the address. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting Flowed will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting Preformatted will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.

Merging records

Sometime several records in the database turn out to be describing the same object: same person, same place, or same source. It could happen either when the data is entered twice by mistake, or when new information reveals that the two entries refer to the same person. It can also happen after importing GEDCOM obtained from a relative, whose database overlaps with your existing data.

Whenever you detect duplicate records, merging them a useful way of correcting the situation.

Tango-Dialog-information.png
Tip

To make a merge, exactly two records have to be selected in the appropriate view (People View, Sources View, or Places View). This is accomplished by selecting one entry and then selecting another person while holding down Ctrl key.


Merge People

There are two ways of merging personal records: Compare and Merge and Fast Merge , both available from the Edit menu.

Gramps-notes.png
Note

Merging people does not discard any information with either method. The decisions you make during the merge only affect which data will become primary and which will become secondary for the resulting merged record.


 • Compare and Merge
Fig.x.xx Compare people


When exactly two people are selected, choose Edit ->Compare and Merge... to invoke Compare People dialog.


The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be merged. If you decide that the records should not be merged, despite similar names, you may click Cancel button to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, select the appropriate Select radio button to specify the record to be used as the source of primary data, then click the Merge and close.

The data from the other record will be kept as alternate data.

Specifically, all names from the other record will become alternate names of the merged record. Similarly, parents, spouses, and children of the other record will become alternate parents, spouses, and children of the merged record, and so on.

 • Fast Merge: When exactly two people are selected, choose Edit ->Fast Merge to invoke Merge People dialog.


Fig.x.xx. Merge people

The dialog allows you to quickly merge two records, specifying the record to be used as the source of primary data. The data from the other record will be kept as alternate data. Specifically, all names from the other record will become alternate names of the merged record. Similarly, parents, spouses, and children of the other record will become alternate parents, spouses, and children of the merged record, and so on.

Tango-Dialog-information.png
Tip

If you are not certain whether or not you need to merge the records, or which record to specify as the source of primary data, use Compare and Merge method described above..


Merge Sources

Fig.x.xx Merge sources


When exactly two sources are selected, choose Edit ->Compare and Merge... to invoke Merge Sources dialog.


The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be merged. If you decide that the records should not be merged, despite similar titles, you may click Cancel to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, choose the appropriate radio button to specify the title, author, abbreviated title, publication information, and the ID to be used for the merged record, then click OK .

Merge Places

Fig.x.xx Merge places

When exactly two places are selected, choose Edit ->Compare and Merge... to invoke Select title dialog.


The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be merged. If you decide that the records should not be merged, despite similar titles, you may click Cancel to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, choose the appropriate radio button to specify the title of the merged record, or specify Other and enter new text, then click OK .

Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] Next