Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Накратко"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 58: Line 58:
  
  
If you click on the {{man button| Add}} button, a new {{man label|Edit Family}} dialog is presented with the Active Person listed a child of the new family. You can add the parents to the family by either adding new people as the parents or selecting existing people as the parents.
+
Ако кликнете на копчето {{man button| Додади}}, ќе се отвори нов дијалог {{man label|Уреди семејство}} со Активното лице како дете на новото семејство. Можете да додадете родители на семејството со додавење на нови лица како родители или избирање на постоечките лица како родители.
  
{{man warn| Warning |If you create a new family and select parents that are already in an existing family, GRAMPS will issue a warning message. If you proceed by saving the new family, you will have a duplicate family.}}
+
{{man warn| Предупредување |Ако направите ново семејство и одберете родители што веќе се наоѓаат во постоечко семејство, Грампс ќе објави порака со предупредување. Ако продолжите со зачувување на новото семејство,ќе имате двојно семејство.}}
  
[[Image:family-warn.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Duplicate family]]
+
[[Image:family-warn.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Двојно семејство]]
  
You can also specify the parents of a person in the Family List View. If the family already exists, click on the {{man button|Edit}} button on the tool bar and add the person as a child when the {{man label|Edit Family}} dialog is displayed. If the family does not already exist, click the {{man button|Add}} button to create a new family, and add the appropriate parents and children.
+
Можете да ги одредите родителите на лицето во погледот Семеен список. Ако семејството веќе постои, кликнете на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот и додадете го лицете како дете кога ќе се прикаже дијалогот {{man label|Уреди семејство}}. Ако семејството сѐуште не постои, кликнете на копчето {{man button|Додади}} за да направите ново семејство, а потоа додадете ги соодветните родители и деца.
  
== To Specify Children ==
+
== За Одредите деца ==
[[Image:child-ref.png|thumb|150px|Fig.3.x. Child reference editor]]
+
[[Image:child-ref.png|thumb|150px|Fig.3.x. Уредувач на Упатување на деца]]
Adding children to a relationship is done through a similar procedure. From the Relationships View or the Family List View, select the existing family or create a new family. Children can be added by selecting the Add button or Select button to the right of the child list.
+
Додавањето на деца во врската се прави на сличен начин. Од Погледот Врски или Погледот Семеен список, одберете постоечко семејство или создадете ново. Децата можат да се додадат со избирање на копчињата Додади или Избери десно од списокот со деца.
  
Clicking the '''Add''' button will display the '''Edit Person''' dialog, allowing you to enter a new person. Clicking on the '''Select''' button, will allow you to select an existing person from a list. By default, the child is added with a the relationship type of birth to both parents.
+
Со кликнување на копчето '''Додади''' ќе се прикаже дијалогот '''Уреди лице''' , каде што ќе можете да внесете ново лице. Со кликнување на копчето '''Избери''' , ќе можете да одберете веќе постоечко лице од базата на податоци. По зададено, детето е додадено со видот на врската по раѓање кон обата родитела.
  
If you wish to change the parent/child relationship from the default setting of birth, select the child and click on the Edit button. This will display the '''Edit Child Reference''' dialog.
+
Ако сакате да ја промените врската родител/дете од зададеното поставување на врска по раѓање, изберете го детето и кликнете на копчето Уреди. Со ова ќе се подигне дијалогот '''Уреди Упатување на дете''' .
  
  

Revision as of 12:33, 26 August 2008

Овој оддел е направен за да Ви го даде основното знаење потребно за да започнете со сместување на Вашите генеалошки информации во Грампс. Ќе ви објасни како да внесувате лица во базата на податоци и како да ги одредите нивните семејни врски. (Подробно објаснување ќе следи во следното поглавје: Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно.)


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] NextВовед

Прво, дозволете да ги идентификуваме видовите на информации што можете да ги внесете во Вашата Грамс база на податоци. Овде се вклучени:

Лична информација за поединец (имиња, адреси, датуми на раѓање и умирање итн.)

Информација за врските на поединецот (бракови, разводи, граѓански заедници итн.)

Информација за родителите и децата на поединецот

Извори што го документираат Вашето истражување

Gramps-notes.png
Кратенки со копчиња

Покрај интеракцијата со Грампс преку ставките на менито и копчињата, можете да ја користите и огромната група на „кратенките со копчиња.“ За повеќе информации, видете доделување-кратенка на копче .

Сега да видиме набрзина како можете да ги внесувате и уредувате овие различни видови на информации.

Да Додадете или Уредите лице

Има повеќе начини за додавање на лице во базата на податоци. Ќе покриеме неколку од нив како што одиме понатаму. Наједноставниот начин за внесување на лице е да го додадете од Погледот Лица. Додека сте во овој поглед ( side-nofilt-fig ), кликнете на копчето Додади од алатникот. Внесете ја секоја информација што ја знаете за ова лице во дијалогот Уреди Лице (за подробности видете edit-pers-fig ).

За да уредите информација за едно лице кое е веќе присутно во базата на податоци, изберете го лицето од Погледот Лица и кликнете на копчето Уреди од алатникот.

Gramps-notes.png
Други начини за додавање и уредување на лице од Погледот Лица

Можете исто така да ги користите и ставките од менито Додади... и Уреди... достапни во Уреди. Или можете со десен-клик на лицето и изберете Додади... или Уреди... од појавувчкото, контекстното мени.

Лицата исто така можат да се додаваат во базата на податоци во Погледот Врски, дијалогот Уреди Семејство и други места каде што има смисла.

Да Одредите врска

Има два основни начини за одредување на врски помеѓу лицата - преку Погледот Врски и преку користење на дијалогот Уреди Семејство од Погледот Семеен список. Семејниот список обично се употребува за градење на сите врски во едно семејство одеднаш. Погледот Врски обично се користи за градење на повеќе врски на едно лице.

За одредување на нова врска на Активното лице, префрлете во Погледот Врски ( family-fig ) и ќе видите дека овој поединец е означен како „Активно лице“. Веднаш до ознаката Семејство се наоѓа копчето Додади (обично претставено со знакот +). Со кликнување на копчето Додади ќе се прикаже дијалогот Уреди Семејство со Активното лице поставено или како таткото или како мајката.

Fig.3.xx. Уредување на семејство

Сега едно прашање: Дали лицето што ќе ја формира врската со Активното лице веќе постои во базата? Ако постои, кликнете на копчето Избери до другото лице. Тогаш ќе можете да пребарувате по списокот со лицата во базата на податоци за да го одберете посакуваното лице. Ако не постои, тогаш кликнете на копчето Додади . Ова ќе Ви дозволи да додадете ново лице во базата и да ја одредите неговата врска со Активното лице.

Gramps-notes.png
Филтрирање

По зададено, Грампс ги филтрира прикажаните списоци за да ги покаже само оние лица кои што теоретски имаат врски со Активното лице. Односно, Грампс ги покажува само оние лица чиишто датуми на раѓање и умирање се совпаѓаат со времето на живот на Активното лице. Ако сакате, можете да додадете лице во списокот со кликнување на копчето + . За целосно отфрлање на филтерот и прикажување на сите лица од базата на податоци, означете го полето Прикажи се .

За да уредувате веќе постоечка врска во Погледот Врски, кликнете на копчето Уреди веднаш до соодветниот Семеен внес. Ако има повеќе од една врска во списокот, можете да го одберете сопружникот или партнерот со кликнувањето на соодветното копче Уреди веднаш до врската.

Fig.3.xx Избирање на лице

За да одредите нова врска во Погледот Семеен список, кликнете на копчето Додади од алатникот и ќе се отвори празен дијалог Уреди семејство .Овде можете да додадете лица во семејството.

Да Одредите родители

Fig.3.x Изберете семејство

Можете да ги одредите родителите на Активното лице во погледот Врски( family-fig ). Потребно е малку внимание за да спречите удвојување на семејствата. Ако сакате да го додадете Активното лице на веќе постоечко семејство, треба да кликнете на копчето Избери . Ако семејството, каде што се вклучени родителите не постои, треба да кликнете на копчето Додади.

Ако кликнете на копчето Избери, се појавува дијалогот Изберете семејство. Овде ќе можете да го изберете постоечкото семејство, а потоа Активното лице ќе биде додадено како дете на тоа семејство.


Ако кликнете на копчето Додади, ќе се отвори нов дијалог Уреди семејство со Активното лице како дете на новото семејство. Можете да додадете родители на семејството со додавење на нови лица како родители или избирање на постоечките лица како родители.

Gnome-important.png
Предупредување

Ако направите ново семејство и одберете родители што веќе се наоѓаат во постоечко семејство, Грампс ќе објави порака со предупредување. Ако продолжите со зачувување на новото семејство,ќе имате двојно семејство.

Fig.3.x. Двојно семејство

Можете да ги одредите родителите на лицето во погледот Семеен список. Ако семејството веќе постои, кликнете на копчето Уреди од алатникот и додадете го лицете како дете кога ќе се прикаже дијалогот Уреди семејство. Ако семејството сѐуште не постои, кликнете на копчето Додади за да направите ново семејство, а потоа додадете ги соодветните родители и деца.

За Одредите деца

Fig.3.x. Уредувач на Упатување на деца

Додавањето на деца во врската се прави на сличен начин. Од Погледот Врски или Погледот Семеен список, одберете постоечко семејство или создадете ново. Децата можат да се додадат со избирање на копчињата Додади или Избери десно од списокот со деца.

Со кликнување на копчето Додади ќе се прикаже дијалогот Уреди лице , каде што ќе можете да внесете ново лице. Со кликнување на копчето Избери , ќе можете да одберете веќе постоечко лице од базата на податоци. По зададено, детето е додадено со видот на врската по раѓање кон обата родитела.

Ако сакате да ја промените врската родител/дете од зададеното поставување на врска по раѓање, изберете го детето и кликнете на копчето Уреди. Со ова ќе се подигне дијалогот Уреди Упатување на дете .


Adding Photos and Other Media Objects

You can add photos and other media objects to individual people, events, sources, and places. You can also add images that might not be limited to a single person or event (for example, group family photos).

If you want to add an image to a single person, switch to the People View ( side-nofilt-fig ), select a person, and then click the Edit icon on the toolbar. This will bring up the Edit Person dialog ( edit-pers-fig ). Next, select the Gallery tab, and click the + button to call up the Select a media object dialog. Type a filename or browse to find the image file you want and then provide a title for that image. Keep adding images until you are done.

To add images related to a relationship (for example, a marriage), switch to the Family View ( family-fig ) and double-click on the Spouse box. This calls up the Marriage/Relationship editor dialog. Select the Gallery tab and click the + button to add an image.

To add images related to a source or a place, first switch to the Source View ( sources-fig ) or Place View ( places-fig ). Select the source or place you want and then either double-click on it or click the Edit icon on the toolbar. Select the Gallery tab and click the + button to add an image.

Finally, to add images that you want to include in the database, but hare are not limited to any particular person, relationship, source or place, switch to the Media View ( media-fig ). Then click the Add icon on the toolbar to add an image. If you have already added any images to any individual galleries, you will also find them listed in the Media View.

Gramps-notes.png
Alternate way of adding images to galleries

An image can always be added to any gallery by using drag-and-drop. Items can be dragged from the Media View, any gallery, the desktop, the file manager or a web browser and dropped on the target gallery, adding the image to the gallery.

In any gallery, you can also use the Edit to edit image information and the - button and to remove the image reference from that gallery.

Gramps-notes.png
Removing an image from a gallery

Removing a media object from a gallery does not remove the image from the database. To completely remove the image from the database, delete it from Media View by first selecting it and then clicking the Remove icon on the toolbar.

To Edit Events, Sources, Places, and Repositories

To add an event, a source, a place, or a repository to the database, switch to the appropriate Events View ( events-fig ), Sources View ( sources-fig ), Places View ( places-fig ), or Repositories View ( repository-fig ). Then click the Add icon on the toolbar to add the corresponding object. Enter the information into the Event Editor ( Source Editor , Place Editor , or Repository Editor ) dialog.

To edit information about events, sources, places, and repositories already present in the database, switch to the appropriate view, select an entry you would like to view/modify, and then click the Edit icon on the toolbar. Alternatively, you may double-click on the entry to edit it.


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] Next