Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Накратко"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(New page: This section is designed to give you the basic knowledge necessary to start putting your genealogical information into GRAMPS. It will explain how to enter people into the database and how...)
 
m
 
(37 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
This section is designed to give you the basic knowledge necessary to start putting your genealogical information into GRAMPS. It will explain how to enter people into the database and how to specify their family relationships. (A more detailed explanation will follow in the next chapter: [[Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed]].)
+
Овој оддел е направен за да ви го даде основното знаење потребно за да почнете со сместување на вашите генеалошки информации во Грампс. Ќе ви објасни како да внесувате лица во базата на податоци и како да ги одредите нивните семејни врски. (Подробно објаснување ќе следи во следното поглавје: [[Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Управување со семејни стебла|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно]].)
  
  
 
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{grampsmanualcopyright}}
  
{{man index|Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees|Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed}}
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Управување со семејни стебла|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно|3.0}}
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data: Brief}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data: Brief}}
Line 10: Line 10:
  
  
==Introduction==
+
==Вовед==
First, let's identify the types of information you can enter into your GRAMPS database. These include:
+
Прво, дозволете да ги идентификуваме видовите информации што можете да ги внесете во вашата Грампс база на податоци. Овде се вклучени:
  
Personal information about an individual (names, addresses, birth and death dates, etc.)
+
Лична информација за поединец (имиња, адреси, датуми на раѓање и умирање итн.)
  
Information about an individual's relationships (marriages, divorces, civil unions, etc.)
+
Информација за врските на поединецот (бракови, разводи, граѓански заедници итн.)
  
Information about an individual's parents and children
+
Информација за родителите и децата на поединецот
  
Sources that document your research
+
Извори што го документираат вашето истражување
  
{{man note| Keybindings |In addition to interacting with GRAMPS through menu items and buttons, you can use its extensive set of "keybindings." For more information, see ''append-keybind'' .}}
+
{{man note| Кратенки со копчиња |Покрај интеракцијата со Грампс преку ставките на менито и копчињата, можете да ја користите и огромната група на „кратенките со копчиња.“ За повеќе информации, видете ''доделување-кратенка на копче'' .}}
  
Now let's take a quick look at how you can enter and edit these various types of information.
+
Сега да видиме набрзина како можете да ги внесувате и уредувате овие различни видови информации.
  
== To Add or Edit a Person ==
+
== Да додадете или уредите лице ==
  
There are multiple ways to add a person to the database. We will cover some of them as we proceed. The simplest way to enter a person to add them from the People View. While you are in the People View ( ''side-nofilt-fig'' ), click the {{man button|Add}} button on the toolbar. Enter any data you know about this person into the {{man label|Edit Person}} dialog (see ''edit-pers-fig'' for details).
+
Има повеќе начини за додавање лице во базата на податоци. Ќе покриеме неколку од нив како што одиме понатаму. Наједноставниот начин за внесување лице е да го додадете од погледот Лица. Додека сте во овој поглед ( ''side-nofilt-fig'' ), кликнете на копчето {{man button|Додади}} од алатникот. Внесете ја секоја информација што ја знаете за ова лице во дијалогот {{man label|Уреди Лице}} (за подробности видете ''edit-pers-fig'' ).
  
To edit information about a person already present in the database, select the person from the People View and click the {{man button|Edit}} button on the toolbar.
+
За да уредите информација за едно лице кое е веќе присутно во базата на податоци, изберете го лицето од погледот Лица и кликнете на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот.
 +
 +
{{man note| 1=Други начини за додавање и уредување лице од погледот Лица | 2=Можете, исто така, да ги користите и ставките од менито {{man label|Додади...}} и {{man label|Уреди...}} достапни во Уреди. Или можете со десен клик на лицето и изберете {{man label|Додади...}} или {{man label|Уреди...}} од појавувачкото, контекстното мени.}}
  
{{man note|1=Alternate ways of adding or editing a person from the People View |2=You can also use {{man label|Add...}} and {{man label|Edit...}} menu items available under Edit. Or you can right-click on the person and select {{man label|Add...}} or {{man label|Edit...}} from the context menu that pops up.}}
+
Лицата, исто така, можат да се додаваат во базата на податоци во погледот Врски, дијалогот {{man label|Уреди Семејство}} и други места каде што има смисла.
  
People can also be added to the database in the Relationships View, {{man label|Edit Family}} dialog, and other places where it makes sense.
+
== Да одредите врска ==
  
== To Specify a Relationship ==
+
Има два основни начини за одредување врски помеѓу лицата - преку погледот Врски и преку користење на дијалогот {{man label|Уреди Семејство}} од погледот Семеен список. Семејниот список обично се употребува за градење на сите врски во едно семејство одеднаш. Погледот Врски обично се користи за градење на повеќе врски на едно лице.
  
There are two primary ways to specify relationships between people - using the Relationships View and using the {{man label|Edit Family}} dialog from the Family List View. The Family List is usually used to build all the relationships within a single family at a time. The Relationships View is usually used to build multiple relationships to a single person.
+
За одредување нова врска на Активното лице, префрлете во погледот Врски ( ''family-fig'' ) и ќе видите дека овој поединец е означен како „Активно лице“. Веднаш до ознаката {{man label|Семејство}} се наоѓа копчето {{man button|Додади}} (обично претставено со знакот {{man button|+}}). Со кликнување на копчето {{man button|Додади}} ќе се прикаже дијалогот {{man label|Уреди Семејство}} со Активното лице поставено или како таткото или како мајката.  
  
To specify a new relationship to the Active Person, switch to the Relationships View ( ''family-fig'' ) and you'll see this individual indicated as the "Active Person". Next to the {{man label|Family}} label is a {{man button|Add}} button (typically represented by a {{man button|+}} sign). Clicking the {{man button|Add}} button will display the {{man label|Edit Family}} dialog with the Active Person set as either the father or the mother.
+
[[Image:Edit-family-31-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx. Уредување Семејство]]
  
[[Image:Edit-family.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx. Editing a family]]
+
Сега едно прашање: Дали лицето што ќе ја формира врската со Активното лице веќе постои во базата? Ако постои, кликнете на копчето {{man label|'''Избери'''}} до другото лице. Тогаш ќе можете да пребарувате по списокот со лицата во базата на податоци за да го одберете посакуваното лице. Ако не постои, тогаш кликнете на копчето {{man label|'''Додади'''}} . Ова ќе дозволи да додадете ново лице во базата и да ја одредите неговата врска со Активното лице.
  
Now a question: Does the person who will form the relationship with the Active Person already exist in the database? If yes, click the {{man label|'''Select'''}} button to the other person. You'll then be able to browse through the list of people in the database to select the one you want. If not, click the {{man label|'''Add'''}} button. This will allow you to add a new person to the database and to specify the relationship this person has to the Active Person.
+
{{man note|1=Филтрирање|2=По зададено, Грампс ги филтрира прикажаните списоци за да ги покаже само оние лица коишто теоретски имаат врски со Активното лице. Односно, Грампс ги покажува само оние лица чиишто датуми на раѓање и умирање се совпаѓаат со времето на живот на Активното лице. Ако сакате, можете да додадете лице во списокот со кликнување на копчето  {{man button|+}} . За целосно отфрлање на филтерот и прикажување на сите лица од базата на податоци, означете го полето '''Прикажи сѐ''' .}}
  
{{man note|1=Filtering|2=By default, GRAMPS filters the displayed list to show only those people who could theoretically have a relationship with the Active Person. That is, GRAMPS only shows those people whose birth dates and death dates fit within the lifetime of the Active Person. If you wish, you can add a person to the list by clicking the {{man button|+}} button. To completely override the filter and display all people from the database, check the '''Show all''' box.}}
+
За да уредувате веќе постоечка врска во погледот Врски, кликнете на копчето {{man button|Уреди}} веднаш до соодветниот Семеен внес. Ако има повеќе од една врска во списокот, можете да го одберете сопружникот или партнерот со кликнувањето на соодветното копче {{man button|Уреди}} веднаш до врската. 
 +
[[Image:Select-person-31-mk.png|right|thumb|250px|Fig.3.xx Изберете лице]]
 +
За да одредите нова врска во погледот Семеен список, кликнете на копчето {{man button|Додади}} од алатникот и ќе се отвори празен дијалог {{man label|Уреди Семејство}} . Овде можете да додадете лица во семејството.
  
To edit an existing relationship from the Relationships View, click on the {{man button|Edit}} button next to corresponding Family entry. If there is more than one relationship in the list, you can select the spouse or partner you want by clicking the corresponding {{man button|Edit}} button next to the relationship.
+
== Да одредите родители ==
[[Image:Select-person.png|right|thumb|250px|Fig.3.xx Selecting a person]]
+
[[Image:select-family.png|right|thumb|150px|Fig.3.x Изберете семејство]]
To specify a new relationship in the Family List View, click on the {{man button|Add}} button on the toolbar, and an empty {{man label|Edit Family}} dialog will open. At this point, you can add people to the family.
+
Можете да ги одредите родителите на Активното лице во погледот Врски ( ''family-fig'' ). Потребно е малку внимание за да спречите удвојување на семејствата. Ако сакате да го додадете Активното лице на веќе постоечко семејство, треба да кликнете на копчето {{man button|Избери}} . Ако семејството, каде што се вклучени родителите, не постои, треба да кликнете на копчето {{man button|Додади}}.
  
== To Specify Parents ==
+
Ако кликнете на копчето {{man button|Избери}}, се појавува дијалогот {{man label|Изберете семејство}}. Овде ќе можете да го изберете постоечкото семејство, а потоа Активното лице ќе биде додадено како дете на тоа семејство.
[[Image:select-family.png|right|thumb|150px|Fig.3.x Select family]]
 
You can specify Active Person's parents in the Relationship View( ''family-fig'' ). A little care is required to prevent the creation of duplicate families. If you wish to add the Active Person to an already existing family, you should click the {{man button|Select}} button. If the family including the parents does not already exist, you should click the {{man button|Add}} button.
 
  
If you click on the {{man button|Select}} button, you are presented with the {{man label|Select Family}} dialog. This will allow you to select the existing family, and then the Active Person will be added as a child to the family.
 
  
 +
Ако кликнете на копчето {{man button| Додади}}, ќе се отвори нов дијалог {{man label|Уреди семејство}} со Активното лице како дете на новото семејство. Можете да додадете родители на семејството со додавење нови лица како родители или избирање на постоечките лица како родители.
  
If you click on the {{man button| Add}} button, a new {{man label|Edit Family}} dialog is presented with the Active Person listed a child of the new family. You can add the parents to the family by either adding new people as the parents or selecting existing people as the parents.
+
{{man warn| Предупредување |Ако направите ново семејство и одберете родители што веќе се наоѓаат во постоечко семејство, Грампс ќе објави порака со предупредување. Ако продолжите со зачувување на новото семејство,ќе имате двојно семејство.}}
  
{{man warn| Warning |If you create a new family and select parents that are already in an existing family, GRAMPS will issue a warning message. If you proceed by saving the new family, you will have a duplicate family.}}
+
[[Image:family-warn.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Двојно семејство]]
  
[[Image:family-warn.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Duplicate family]]
+
Можете да ги одредите родителите на лицето во погледот Семеен список. Ако семејството веќе постои, кликнете на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот и додадете го лицете како дете кога ќе се прикаже дијалогот {{man label|Уреди семејство}}. Ако семејството сѐ уште не постои, кликнете на копчето {{man button|Додади}} за да направите ново семејство, а потоа додадете ги соодветните родители и деца.
  
You can also specify the parents of a person in the Family List View. If the family already exists, click on the {{man button|Edit}} button on the tool bar and add the person as a child when the {{man label|Edit Family}} dialog is displayed. If the family does not already exist, click the {{man button|Add}} button to create a new family, and add the appropriate parents and children.
+
== Да одредите деца ==
 +
[[Image:child-ref-mk.png|thumb|150px|Fig.3.x. Уредувач на Упатување деца]]
 +
Додавањето деца во врската се прави на сличен начин. Од погледот Врски или погледот Семеен список, одберете постоечко семејство или создадете ново. Децата можат да се додадат со избирање на копчињата Додади или Избери десно од списокот со деца.
  
== To Specify Children ==
+
Со кликнување на копчето '''Додади''' ќе се прикаже дијалогот '''Уреди лице''' , каде што ќе можете да внесете ново лице. Со кликнување на копчето '''Избери''' , ќе можете да одберете веќе постоечко лице од базата на податоци. По зададено, детето е додадено со видот на врската по раѓање кон обата родитела.
[[Image:child-ref.png|thumb|150px|Fig.3.x. Child reference editor]]
 
Adding children to a relationship is done through a similar procedure. From the Relationships View or the Family List View, select the existing family or create a new family. Children can be added by selecting the Add button or Select button to the right of the child list.
 
  
Clicking the '''Add''' button will display the '''Edit Person''' dialog, allowing you to enter a new person. Clicking on the '''Select''' button, will allow you to select an existing person from a list. By default, the child is added with a the relationship type of birth to both parents.
+
Ако сакате да ја промените врската родител/дете од зададеното поставување на врска по раѓање, изберете го детето и кликнете на копчето Уреди. Со ова ќе се подигне дијалогот '''Уреди Упатување на дете''' .
  
If you wish to change the parent/child relationship from the default setting of birth, select the child and click on the Edit button. This will display the '''Edit Child Reference''' dialog.
+
== Додавање слики и други медиумски објекти ==
  
 +
Можете да додавате слики и други медиумски објекти на поединци, настани, извори и места. Исто така, можете да додавате слики што не мора да се ограничени на поединечно лице или настан (на пример, групни семејни слики).
  
 +
Ако сакате да додадете слика на поединечно лице, префрлете се во погледот Лица ( ''side-nofilt-fig'' ), изберете лице, а потоа кликнете на иконата '''Уреди''' во алатникот. Ова ќе го подигне дијалогот '''Уреди лице''' ( ''edit-pers-fig'' ). Следно, изберете го јазичето '''Галерија''' и кликнете на копчето '''+''' за да го повикате дијалогот '''Изберете медиумски објект''' . Впишете име на датотека или во пребарувачот побарајте ја посакуваната датотека со слики, а потоа обезбедете име за таа слика. Продолжете со додавање слики додека на завршите.
  
== Adding Photos and Other Media Objects ==
+
За да додадете слики поврзани со некоја врска (на пример, брак), префрлете се во погледот Семејство ( ''family-fig'' ) и двојно кликнете на полето Сопружник. Ова ќе го повика дијалогот '''Уредувач на Брак/Врска''' . Изберете го јазичето '''Галерија''' и кликнете на копчето '''+''' за да додадете слика.
  
You can add photos and other media objects to individual people, events, sources, and places. You can also add images that might not be limited to a single person or event (for example, group family photos).
+
За да додадете слики поврзани со извор или место, прво префрлете се во погледот Извори ( ''sources-fig'' ) или погледот Места ( ''places-fig'' ). Одберете го посакуваниот извор или место, а потоа или двојно кликнете на него или кликнете на иконата '''Уреди''' од алатникот. Изберете го јазичето '''Галерија''' и кликнете на копчето '''+''' за да додадете слика.
  
If you want to add an image to a single person, switch to the People View ( ''side-nofilt-fig'' ), select a person, and then click the '''Edit''' icon on the toolbar. This will bring up the '''Edit Person''' dialog ( ''edit-pers-fig'' ). Next, select the '''Gallery''' tab, and click the '''+''' button to call up the '''Select a media object''' dialog. Type a filename or browse to find the image file you want and then provide a title for that image. Keep adding images until you are done.
+
На крајот, за да додадете слики што сакате да ги вклучите во базата на податоци, а овде не се ограничени на ниедно конкретно лице, врска, извор или место, префрлете се во погледот Медиуми ( ''media-fig'' ). Потоа, кликнете на иконата '''Додади''' во алатникот за да додадете слика. Ако веќе сте додале некои слики на некои поединечни галерии, тие исто така ќе ги најдете во погледот Медиуми.
  
To add images related to a relationship (for example, a marriage), switch to the Family View ( ''family-fig'' ) and double-click on the Spouse box. This calls up the '''Marriage/Relationship editor''' dialog. Select the '''Gallery''' tab and click the '''+''' button to add an image.
+
{{man note| Друг начин за додавање слики во галериите |Секогаш може да биде додадена слика во секоја галерија со користење на повлечи-и-спушти. Ставките можат да се влечат од погледот Медиуми, секоја галерија, заднината, уредувачот на датотеки или веб-пребарувачот и да се спуштат во целната галерија, додавајќи ја сликата во неа.}}
  
To add images related to a source or a place, first switch to the Source View ( ''sources-fig'' ) or Place View ( ''places-fig'' ). Select the source or place you want and then either double-click on it or click the '''Edit''' icon on the toolbar. Select the '''Gallery''' tab and click the '''+''' button to add an image.
+
Во секоја галерија, исто така, можете да користите '''Уреди''' за да ја уредите информацијата за сликата и копчето '''-''' за да го отстраните упатувањето на сликата од таа галерија.
  
Finally, to add images that you want to include in the database, but hare are not limited to any particular person, relationship, source or place, switch to the Media View ( ''media-fig'' ). Then click the '''Add''' icon on the toolbar to add an image. If you have already added any images to any individual galleries, you will also find them listed in the Media View.
+
{{man note| Отстранување слика од галерија |Отстранувањето на медиумскиот објект од галеријата не го отстранува и од базата на податоци. За целосно да ја отстраните сликата од базата, избришете ја од погледот Медиуми прво со нејзино избирање, а потоа со кликнување на иконата '''Отстрани''' од алатникот.}}
  
{{man note| Alternate way of adding images to galleries |An image can always be added to any gallery by using drag-and-drop. Items can be dragged from the Media View, any gallery, the desktop, the file manager or a web browser and dropped on the target gallery, adding the image to the gallery.}}
+
== Да уредувате настани, извори, места и репозиториуми ==
  
In any gallery, you can also use the '''Edit''' to edit image information and the '''-''' button and to remove the image reference from that gallery.
+
За да додадете настан, извор, место или репозиториум во базата на податоци, префрлете се во соодветниот поглед Настани ( ''events-fig'' ), поглед Извори ( ''sources-fig'' ), поглед Места ( ''places-fig'' ) или поглед Репозиториуми ( ''repository-fig'' ). Потоа, кликнете на иконата '''Додади''' во алатникот за да го додадете соодветниот објект. Внесете ја информацијата во дијалогот '''Уредувач на настани''' ( '''Уредувач на извори''' , '''Уредувач на места''' или '''Уредувач на репозиториуми''' ).
  
{{man note| Removing an image from a gallery |Removing a media object from a gallery does not remove the image from the database. To completely remove the image from the database, delete it from Media View by first selecting it and then clicking the '''Remove''' icon on the toolbar.}}
+
За да уредувате информации за настани, извори, места и репозиториуми што веќе постојат во базата, префрлете се во соодветниот поглед, изберете го внесот што сакате да го прегледате/промените, а потоа кликнете на иконата '''уреди''' од алатникот. Друга можност е двоен клик на тоа што сакате да го уредувате.
  
== To Edit Events, Sources, Places, and Repositories ==
 
  
To add an event, a source, a place, or a repository to the database, switch to the appropriate Events View ( ''events-fig'' ), Sources View ( ''sources-fig'' ), Places View ( ''places-fig'' ), or Repositories View ( ''repository-fig'' ). Then click the '''Add''' icon on the toolbar to add the corresponding object. Enter the information into the '''Event Editor''' ( '''Source Editor''' , '''Place Editor''' , or '''Repository Editor''' ) dialog.
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Управување со семејни стебла|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно|3.0}}
  
To edit information about events, sources, places, and repositories already present in the database, switch to the appropriate view, select an entry you would like to view/modify, and then click the '''Edit''' icon on the toolbar. Alternatively, you may double-click on the entry to edit it.
 
  
 
+
[[Category:Mk:Documentation]]
{{man index|Gramps 3.0 Wiki Manual - Manage Family Trees|Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Detailed}}
 
 
 
 
 
[[Category:Documentation]]
 

Latest revision as of 17:52, 10 March 2011

Овој оддел е направен за да ви го даде основното знаење потребно за да почнете со сместување на вашите генеалошки информации во Грампс. Ќе ви објасни како да внесувате лица во базата на податоци и како да ги одредите нивните семејни врски. (Подробно објаснување ќе следи во следното поглавје: Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Подробно.)


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions

Претходно Индекс СледноВовед

Прво, дозволете да ги идентификуваме видовите информации што можете да ги внесете во вашата Грампс база на податоци. Овде се вклучени:

Лична информација за поединец (имиња, адреси, датуми на раѓање и умирање итн.)

Информација за врските на поединецот (бракови, разводи, граѓански заедници итн.)

Информација за родителите и децата на поединецот

Извори што го документираат вашето истражување

Gramps-notes.png
Кратенки со копчиња

Покрај интеракцијата со Грампс преку ставките на менито и копчињата, можете да ја користите и огромната група на „кратенките со копчиња.“ За повеќе информации, видете доделување-кратенка на копче .

Сега да видиме набрзина како можете да ги внесувате и уредувате овие различни видови информации.

Да додадете или уредите лице

Има повеќе начини за додавање лице во базата на податоци. Ќе покриеме неколку од нив како што одиме понатаму. Наједноставниот начин за внесување лице е да го додадете од погледот Лица. Додека сте во овој поглед ( side-nofilt-fig ), кликнете на копчето Додади од алатникот. Внесете ја секоја информација што ја знаете за ова лице во дијалогот Уреди Лице (за подробности видете edit-pers-fig ).

За да уредите информација за едно лице кое е веќе присутно во базата на податоци, изберете го лицето од погледот Лица и кликнете на копчето Уреди од алатникот.

Gramps-notes.png
Други начини за додавање и уредување лице од погледот Лица

Можете, исто така, да ги користите и ставките од менито Додади... и Уреди... достапни во Уреди. Или можете со десен клик на лицето и изберете Додади... или Уреди... од појавувачкото, контекстното мени.

Лицата, исто така, можат да се додаваат во базата на податоци во погледот Врски, дијалогот Уреди Семејство и други места каде што има смисла.

Да одредите врска

Има два основни начини за одредување врски помеѓу лицата - преку погледот Врски и преку користење на дијалогот Уреди Семејство од погледот Семеен список. Семејниот список обично се употребува за градење на сите врски во едно семејство одеднаш. Погледот Врски обично се користи за градење на повеќе врски на едно лице.

За одредување нова врска на Активното лице, префрлете во погледот Врски ( family-fig ) и ќе видите дека овој поединец е означен како „Активно лице“. Веднаш до ознаката Семејство се наоѓа копчето Додади (обично претставено со знакот +). Со кликнување на копчето Додади ќе се прикаже дијалогот Уреди Семејство со Активното лице поставено или како таткото или како мајката.

Fig.3.xx. Уредување Семејство

Сега едно прашање: Дали лицето што ќе ја формира врската со Активното лице веќе постои во базата? Ако постои, кликнете на копчето Избери до другото лице. Тогаш ќе можете да пребарувате по списокот со лицата во базата на податоци за да го одберете посакуваното лице. Ако не постои, тогаш кликнете на копчето Додади . Ова ќе дозволи да додадете ново лице во базата и да ја одредите неговата врска со Активното лице.

Gramps-notes.png
Филтрирање

По зададено, Грампс ги филтрира прикажаните списоци за да ги покаже само оние лица коишто теоретски имаат врски со Активното лице. Односно, Грампс ги покажува само оние лица чиишто датуми на раѓање и умирање се совпаѓаат со времето на живот на Активното лице. Ако сакате, можете да додадете лице во списокот со кликнување на копчето + . За целосно отфрлање на филтерот и прикажување на сите лица од базата на податоци, означете го полето Прикажи сѐ .

За да уредувате веќе постоечка врска во погледот Врски, кликнете на копчето Уреди веднаш до соодветниот Семеен внес. Ако има повеќе од една врска во списокот, можете да го одберете сопружникот или партнерот со кликнувањето на соодветното копче Уреди веднаш до врската.

Fig.3.xx Изберете лице

За да одредите нова врска во погледот Семеен список, кликнете на копчето Додади од алатникот и ќе се отвори празен дијалог Уреди Семејство . Овде можете да додадете лица во семејството.

Да одредите родители

Fig.3.x Изберете семејство

Можете да ги одредите родителите на Активното лице во погледот Врски ( family-fig ). Потребно е малку внимание за да спречите удвојување на семејствата. Ако сакате да го додадете Активното лице на веќе постоечко семејство, треба да кликнете на копчето Избери . Ако семејството, каде што се вклучени родителите, не постои, треба да кликнете на копчето Додади.

Ако кликнете на копчето Избери, се појавува дијалогот Изберете семејство. Овде ќе можете да го изберете постоечкото семејство, а потоа Активното лице ќе биде додадено како дете на тоа семејство.


Ако кликнете на копчето Додади, ќе се отвори нов дијалог Уреди семејство со Активното лице како дете на новото семејство. Можете да додадете родители на семејството со додавење нови лица како родители или избирање на постоечките лица како родители.

Gnome-important.png
Предупредување

Ако направите ново семејство и одберете родители што веќе се наоѓаат во постоечко семејство, Грампс ќе објави порака со предупредување. Ако продолжите со зачувување на новото семејство,ќе имате двојно семејство.

Fig.3.x. Двојно семејство

Можете да ги одредите родителите на лицето во погледот Семеен список. Ако семејството веќе постои, кликнете на копчето Уреди од алатникот и додадете го лицете како дете кога ќе се прикаже дијалогот Уреди семејство. Ако семејството сѐ уште не постои, кликнете на копчето Додади за да направите ново семејство, а потоа додадете ги соодветните родители и деца.

Да одредите деца

Fig.3.x. Уредувач на Упатување деца

Додавањето деца во врската се прави на сличен начин. Од погледот Врски или погледот Семеен список, одберете постоечко семејство или создадете ново. Децата можат да се додадат со избирање на копчињата Додади или Избери десно од списокот со деца.

Со кликнување на копчето Додади ќе се прикаже дијалогот Уреди лице , каде што ќе можете да внесете ново лице. Со кликнување на копчето Избери , ќе можете да одберете веќе постоечко лице од базата на податоци. По зададено, детето е додадено со видот на врската по раѓање кон обата родитела.

Ако сакате да ја промените врската родител/дете од зададеното поставување на врска по раѓање, изберете го детето и кликнете на копчето Уреди. Со ова ќе се подигне дијалогот Уреди Упатување на дете .

Додавање слики и други медиумски објекти

Можете да додавате слики и други медиумски објекти на поединци, настани, извори и места. Исто така, можете да додавате слики што не мора да се ограничени на поединечно лице или настан (на пример, групни семејни слики).

Ако сакате да додадете слика на поединечно лице, префрлете се во погледот Лица ( side-nofilt-fig ), изберете лице, а потоа кликнете на иконата Уреди во алатникот. Ова ќе го подигне дијалогот Уреди лице ( edit-pers-fig ). Следно, изберете го јазичето Галерија и кликнете на копчето + за да го повикате дијалогот Изберете медиумски објект . Впишете име на датотека или во пребарувачот побарајте ја посакуваната датотека со слики, а потоа обезбедете име за таа слика. Продолжете со додавање слики додека на завршите.

За да додадете слики поврзани со некоја врска (на пример, брак), префрлете се во погледот Семејство ( family-fig ) и двојно кликнете на полето Сопружник. Ова ќе го повика дијалогот Уредувач на Брак/Врска . Изберете го јазичето Галерија и кликнете на копчето + за да додадете слика.

За да додадете слики поврзани со извор или место, прво префрлете се во погледот Извори ( sources-fig ) или погледот Места ( places-fig ). Одберете го посакуваниот извор или место, а потоа или двојно кликнете на него или кликнете на иконата Уреди од алатникот. Изберете го јазичето Галерија и кликнете на копчето + за да додадете слика.

На крајот, за да додадете слики што сакате да ги вклучите во базата на податоци, а овде не се ограничени на ниедно конкретно лице, врска, извор или место, префрлете се во погледот Медиуми ( media-fig ). Потоа, кликнете на иконата Додади во алатникот за да додадете слика. Ако веќе сте додале некои слики на некои поединечни галерии, тие исто така ќе ги најдете во погледот Медиуми.

Gramps-notes.png
Друг начин за додавање слики во галериите

Секогаш може да биде додадена слика во секоја галерија со користење на повлечи-и-спушти. Ставките можат да се влечат од погледот Медиуми, секоја галерија, заднината, уредувачот на датотеки или веб-пребарувачот и да се спуштат во целната галерија, додавајќи ја сликата во неа.

Во секоја галерија, исто така, можете да користите Уреди за да ја уредите информацијата за сликата и копчето - за да го отстраните упатувањето на сликата од таа галерија.

Gramps-notes.png
Отстранување слика од галерија

Отстранувањето на медиумскиот објект од галеријата не го отстранува и од базата на податоци. За целосно да ја отстраните сликата од базата, избришете ја од погледот Медиуми прво со нејзино избирање, а потоа со кликнување на иконата Отстрани од алатникот.

Да уредувате настани, извори, места и репозиториуми

За да додадете настан, извор, место или репозиториум во базата на податоци, префрлете се во соодветниот поглед Настани ( events-fig ), поглед Извори ( sources-fig ), поглед Места ( places-fig ) или поглед Репозиториуми ( repository-fig ). Потоа, кликнете на иконата Додади во алатникот за да го додадете соодветниот објект. Внесете ја информацијата во дијалогот Уредувач на настани ( Уредувач на извори , Уредувач на места или Уредувач на репозиториуми ).

За да уредувате информации за настани, извори, места и репозиториуми што веќе постојат во базата, префрлете се во соодветниот поглед, изберете го внесот што сакате да го прегледате/промените, а потоа кликнете на иконата уреди од алатникот. Друга можност е двоен клик на тоа што сакате да го уредувате.

Претходно Индекс Следно