Difference between revisions of "He:יסודות גנאלוגיה"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Translation)
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{languages|Genealogy basics}}
 
{{languages|Genealogy basics}}
 
<div dir="rtl" lang="he" class="mw-content-rtl">
 
<div dir="rtl" lang="he" class="mw-content-rtl">
A few recommendations in the practice of genealogy:
+
להלן כמה המלצות מועילות לעסוקים בגנאלוגיה:
  
;Get the source.:No matter how much information you some day obtain regarding your family tree, it will only be as good as the [[Sources|sources]] it came from. Spend the extra effort at the time of discovery to write down all the details.
+
;קבלו את המקור.: לא משנה כמה מידע יצטבר באילן היוחסין, איכות המידע תהיה טובה בדיוק כמו [[He:מקורות|המקורות]] מהם הגיעה. לכן חשוב להשקיעו מאמץ נוסף בזמן הגילוי המידע ולהקפיד לרשום את כל הפרטים.
  
;Research from what you know to what you do not.:Record everything that is known before making conjecture. The facts at hand can suggest direction for more research. Don't waste time looking through thousands of records hoping for a trail when you have other unexplored options.
+
;רצוי להתחיל לחקור ''ממה שיודעים'' אל ''מה שלא יודעים''.: תעדו את כל מה שידוע וודאי לפני תשערו פרטים. העובדות הזמינות הידועות עשויות להציע כיווני מחקר נוספים. אל תבזבזו זמן בחיפוש אלפי רשומות בתקווה למציאת כיוון, בזמן שאפשרויות ממשיות אחרות טרם נחקרו.
  
;Be descriptive.:Don't limit your record to names, dates and places. Genealogy is not just a study or analysis of what happened, but why it did and how the descendants might have been shaped by the events they went through. Plus, a charming narrative here and there goes a long way to making your family as interesting to others as it is to you.
+
;היו תיאוריים.: אל תגבילו את הרשומות לשמות, תאריכים ומקומות. גנאלוגיה היא לא רק מחקר או ניתוח של מה שקרה, אלא גם מדוע קרה מה שקרה ואיך הצאצאים עשויים להיות מושפעים מאותם אירועים שעברו. בנוסף, סיפור מקסים פה ושם יהפוכו את מורשת המשפחה שלכם למעניינת גם לאחרים, כשם שהיא מעניינת בעינייכם.
  
;Be as accurate as you can.:Don't make assumptions when recording primary information. Write it exactly as you see it, and then use bracketed comments to indicate your insertions, deletions or side comments. Use of the Latin "[https://en.wikipedia.org/wiki/Sic (sic)]" is standard to confirm the accurate transcription of an apparent error. You may find afterwards that what you thought was an abbreviation or misspelling was actually a handwriting variation common to the period or a distinction in two facts with similar spellings.
+
;היו מדויקים ככל שניתן.: אל תניחו הנחות בעת תיעוד מידע ראשוני. כתובו אותו בדיוק כפי שאתם רואים או שומעים אותו, השתמש בערות סוגריים כדי לציין את תוספות, מחיקות או ההערות שוליים משלכם. השימוש בלטינית "[https://en.wikipedia.org/wiki/Sic (sic)]" הוא תקן המאשר את עובדת היות [https://hebrew-academy.org.il/כללי-התעתיק/ ה'תעתוק'] מדויק וכולל גם תרגום שגיאות לכאורה אחד לאחד. יתכן שתגלו במהלך הזמן שמה שחשבתם שהוא קיצור או איות שגוי ,היא למעשה וריאציית כתב-יד מקובלת באותה תקופה או הבחנה בין שתי עובדות עם איות דומה.
  
;Get everyone.:Record all the individuals you find at an event. Families often lived, worked, and worshiped together, so the relatives of an individual can show up at events of siblings, neighbors, and local churches.
+
;קבלו מכולם.: הקליטו את האנשים אותם אתם פוגשים מדי פעם באירועים משפחתיים. משפחות לעיתים קרובות גרו, עבדו וסגדו יחד, כך שקרובי משפחתו של אדם עשויים להגיע לאירועים של אחים, שכנים, בבית הכנסת או פגישות מחזור.
  
;Plan your efforts.:Knowing what you are looking to accomplish saves valuable time. Special trips to see original documents, burial places, libraries, or to interview individuals can not be repeated. Make sure you get everything you come for and record as much as you can while you have the chance. It is unfortunate to return from a trip to find that you omitted an obvious piece of information that passed right under your nose.
+
;תכננו את המאמץ המושקע.: לדעת מה רוצים להשיג חוסכת זמן יקר. לא תמיד אפשר לחזור על טיול שורשים או ביקורים מיוחדים לבחינת מסמכי מקור, אתרי קבורה, ספריות או אפילו לחזור ולראיין את אותם האנשים שכבר ראיינתם. דאגו להשיג את כל מה שתכננתם לפני צאתכם למשא והקליטו ככל שניתן כשהזדמנות כזו נקרית בדרכם. מצער יהיה לחזור מטיול רק כדי לגלות כי פיסת מידע ברורה וגלויה נשמטה ממש מתחת לאף.
  
;Look closely.:Sometimes re-interpretation of a group of seemingly unconnected pieces of information suddenly reveal a colorful period in the line you never expected. Abrupt changes in a family, such as what happens at a move, immigration, a marriage, death, or birth can point the direction for more research.
+
;הביטו בשום לב.: לפעמים פרשנות מחודשת של קבוצת פיסות מידע, שלכאורה אינה קשורה לדבר, עשויים לחשוף פתאום תקופה צבעונית ברצף קווי המשפחה, להם מעולם לא ציפיתם. שינויים פתאומיים במשפחה, כמו מה שקורה במהלך מעבר, הגירה, עלייה, נישואין, מוות או לידה, יכולים להצביע על כיווני מחקר נוספים.
  
;Qualify what you record.:Include your theories or questions about information as you write it. There's nothing wrong with others understanding that you might not be comfortable in the accuracy of a certain fact or hypothesis. It can help others to understand your perspective and bring further information to bear as they try to make sense of questions or research in the same area. Be sure to use brackets or other notation technique to clearly distinguish your comments from those of the source.
+
;הסמיכו את החומר המוקלט.: הכלילו בהקלטות או ברשימות ידניות  את התיאוריות, שאלות ותהיות לגבי המידע, בקשות לאשרור והבהרת המידע כבר תוך כדי הראיון. אין שום דבר רע בכך שאחרים יבינו שאולי לא נעים לכם לחזור ולשאול אודות דיוקה של עובדה, או השערה מסוימת, או הבנת סיטואציה מורכבת. עד רבה, זה עשוי לסייע לאחרים להבין את נקודת המבט שלכם, לשלוף מידע נוסף בעודם מעכלים את השאלותשאתם מעלים. הקפדו להשתמש בסוגריים או בטכניקת סימון אחרת כדי להבחין בבירור בין הערותיכם לבין הערות המקור.
  
;Respect the privacy of the living.:Genealogy is not intended to invade people's privacy by revealing their current health conditions, their social security numbers, and other still-hidden secrets. Be sensitive when writing about issues that some family members might not be comfortable discussing.
+
;כבדו את פרטיות האנשים החיים.: גנאלוגיה אינה נועדה לפגוע בפרטיותם של אנשים על ידי חשיפת מצבם הבריאותי הנוכחי, מספרי הביטוח הלאומי שלהם, פרטי קשר או סודות נסתרים אחרים. היו רגישים כשאתם כותבים על נושאים שלחלק מבני המשפחה לא נוח לדון בהם ועל אחת כמה וכמה לפני שאתם מפרסמים מידע זה.
  
;Back up your electronic information frequently.:If you spend countless hours entering information into a genealogy program, take the extra five minutes every now and then to back up the files on a CD-ROM or on another type of electronic storage medium. Label the CD-ROM disc with a description and date using a CD marker (not just any permanent marker!) and store it in a dark, cool and dry place.
+
;גבו את המידע האלקטרוני שלכם בתדירות גבוהה.: לאחר שהשקעתם אינספור שעות בהזנת מידע לתכנה גנאלוגית, שווה להשקיע מדי פעם חמש דקות נוספות כדי לגבות את הקבצים על גבי תקליטור או  כל סוג אחר של אמצעי אחסון אלקטרוני שניתן להסרה מהמחשב. את התקליטור תייגו בתיאור ותאריך באמצעות [https://www.news-medical.net/life-sciences/What-are-CD-Markers.aspx סמן-תקליטורים] (לא סתם  מדגש או טוש קבוע!) ואחסנו אותו במקום חשוך, קריר ויבש.
  
;Take lots of pictures.:Use photographs to remember details you don't have time to write down. Pictures of a cemetery stone can be useful, but you may also want a picture of the church that sits in front, a view from the road leading up to the site, views looking toward the stone from various positions, stones adjacent and otherwise interesting, a general overview of the place, even those who accompanied you on the visit. Later, these may help you find it and other areas for more research or simply remind you and others of the experience of that day.
+
;צלמו הרבה תמונות.: השתמשו בתצלומים כדי לזכור פרטים כשאין די זמן לרשום רשימות. תמונות של מצבות בית קברות יכולות להיות שימושיות מאוד ולהכיל מידע יקר, אך גם תמונה של הכנסייה או בית ההלוויות שניצבת ליד, הנוף מהכביש המוביל לאתר, הנוף המשקיף לעבר הצבה מכינויים שונים, מצבות מעניינות סמוכות אחרת, סקירה כללית של המקום, את  האנשים שליוו אותכם בביקור. מאוחר יותר, אלה עשויים לעזור לכם למצוא כיווני מחקר נוספים או פשוט להזכיר לכם ולאחרים את החוויה של אותו היום.
  
[[Category:Genealogy]]
+
[[Category:He:גנאלוגיה]]
 +
[[Category:He:הדרכה]]

Latest revision as of 14:43, 25 May 2021

להלן כמה המלצות מועילות לעסוקים בגנאלוגיה:

קבלו את המקור.
לא משנה כמה מידע יצטבר באילן היוחסין, איכות המידע תהיה טובה בדיוק כמו המקורות מהם הגיעה. לכן חשוב להשקיעו מאמץ נוסף בזמן הגילוי המידע ולהקפיד לרשום את כל הפרטים.
רצוי להתחיל לחקור ממה שיודעים אל מה שלא יודעים.
תעדו את כל מה שידוע וודאי לפני תשערו פרטים. העובדות הזמינות הידועות עשויות להציע כיווני מחקר נוספים. אל תבזבזו זמן בחיפוש אלפי רשומות בתקווה למציאת כיוון, בזמן שאפשרויות ממשיות אחרות טרם נחקרו.
היו תיאוריים.
אל תגבילו את הרשומות לשמות, תאריכים ומקומות. גנאלוגיה היא לא רק מחקר או ניתוח של מה שקרה, אלא גם מדוע קרה מה שקרה ואיך הצאצאים עשויים להיות מושפעים מאותם אירועים שעברו. בנוסף, סיפור מקסים פה ושם יהפוכו את מורשת המשפחה שלכם למעניינת גם לאחרים, כשם שהיא מעניינת בעינייכם.
היו מדויקים ככל שניתן.
אל תניחו הנחות בעת תיעוד מידע ראשוני. כתובו אותו בדיוק כפי שאתם רואים או שומעים אותו, השתמש בערות סוגריים כדי לציין את תוספות, מחיקות או ההערות שוליים משלכם. השימוש בלטינית "(sic)" הוא תקן המאשר את עובדת היות ה'תעתוק' מדויק וכולל גם תרגום שגיאות לכאורה אחד לאחד. יתכן שתגלו במהלך הזמן שמה שחשבתם שהוא קיצור או איות שגוי ,היא למעשה וריאציית כתב-יד מקובלת באותה תקופה או הבחנה בין שתי עובדות עם איות דומה.
קבלו מכולם.
הקליטו את האנשים אותם אתם פוגשים מדי פעם באירועים משפחתיים. משפחות לעיתים קרובות גרו, עבדו וסגדו יחד, כך שקרובי משפחתו של אדם עשויים להגיע לאירועים של אחים, שכנים, בבית הכנסת או פגישות מחזור.
תכננו את המאמץ המושקע.
לדעת מה רוצים להשיג חוסכת זמן יקר. לא תמיד אפשר לחזור על טיול שורשים או ביקורים מיוחדים לבחינת מסמכי מקור, אתרי קבורה, ספריות או אפילו לחזור ולראיין את אותם האנשים שכבר ראיינתם. דאגו להשיג את כל מה שתכננתם לפני צאתכם למשא והקליטו ככל שניתן כשהזדמנות כזו נקרית בדרכם. מצער יהיה לחזור מטיול רק כדי לגלות כי פיסת מידע ברורה וגלויה נשמטה ממש מתחת לאף.
הביטו בשום לב.
לפעמים פרשנות מחודשת של קבוצת פיסות מידע, שלכאורה אינה קשורה לדבר, עשויים לחשוף פתאום תקופה צבעונית ברצף קווי המשפחה, להם מעולם לא ציפיתם. שינויים פתאומיים במשפחה, כמו מה שקורה במהלך מעבר, הגירה, עלייה, נישואין, מוות או לידה, יכולים להצביע על כיווני מחקר נוספים.
הסמיכו את החומר המוקלט.
הכלילו בהקלטות או ברשימות ידניות את התיאוריות, שאלות ותהיות לגבי המידע, בקשות לאשרור והבהרת המידע כבר תוך כדי הראיון. אין שום דבר רע בכך שאחרים יבינו שאולי לא נעים לכם לחזור ולשאול אודות דיוקה של עובדה, או השערה מסוימת, או הבנת סיטואציה מורכבת. עד רבה, זה עשוי לסייע לאחרים להבין את נקודת המבט שלכם, לשלוף מידע נוסף בעודם מעכלים את השאלותשאתם מעלים. הקפדו להשתמש בסוגריים או בטכניקת סימון אחרת כדי להבחין בבירור בין הערותיכם לבין הערות המקור.
כבדו את פרטיות האנשים החיים.
גנאלוגיה אינה נועדה לפגוע בפרטיותם של אנשים על ידי חשיפת מצבם הבריאותי הנוכחי, מספרי הביטוח הלאומי שלהם, פרטי קשר או סודות נסתרים אחרים. היו רגישים כשאתם כותבים על נושאים שלחלק מבני המשפחה לא נוח לדון בהם ועל אחת כמה וכמה לפני שאתם מפרסמים מידע זה.
גבו את המידע האלקטרוני שלכם בתדירות גבוהה.
לאחר שהשקעתם אינספור שעות בהזנת מידע לתכנה גנאלוגית, שווה להשקיע מדי פעם חמש דקות נוספות כדי לגבות את הקבצים על גבי תקליטור או כל סוג אחר של אמצעי אחסון אלקטרוני שניתן להסרה מהמחשב. את התקליטור תייגו בתיאור ותאריך באמצעות סמן-תקליטורים (לא סתם מדגש או טוש קבוע!) ואחסנו אותו במקום חשוך, קריר ויבש.
צלמו הרבה תמונות.
השתמשו בתצלומים כדי לזכור פרטים כשאין די זמן לרשום רשימות. תמונות של מצבות בית קברות יכולות להיות שימושיות מאוד ולהכיל מידע יקר, אך גם תמונה של הכנסייה או בית ההלוויות שניצבת ליד, הנוף מהכביש המוביל לאתר, הנוף המשקיף לעבר הצבה מכינויים שונים, מצבות מעניינות סמוכות אחרת, סקירה כללית של המקום, את האנשים שליוו אותכם בביקור. מאוחר יותר, אלה עשויים לעזור לכם למצוא כיווני מחקר נוספים או פשוט להזכיר לכם ולאחרים את החוויה של אותו היום.