Gramps 5.2 Wiki Manual - Main Window/pl

From Gramps
Revision as of 00:14, 23 March 2024 by Gioto (talk | contribs) (Wprowadzenie: Obszar wyświetlania)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Poprzednia Indeks Następna
Fig. 3.1 Example of a Główne okno Gramps'a

Wprowadzenie

Kiedy otwierasz bazę danych (istniejącą lub nową), następujące okno jest wyświetlane:

Główne okno Gramps'a zawiera następujące elementy:


Window Title Bar
Pasek Menu
Pasek Narzędzi
Search Bar (Present only if Sidebar is not displayed.)(Not shown on Dashboard)
Pasek nawigacji Obszar wyświetlania Sidebar
(Not shown on Dashboard)
Bottombar (Not shown on Dashboard)
Pasek Postępu i Statusu
Fig. 3.2 Textual representation of Gramps interfacePasek Menu

 • Pasek Menu: Pasek Menu jest zlokalizowany na samej górze okna (po niżej nazwy okna) i umożliwia dostęp do wszystkich elementów Gramps.

Pasek Narzędzi

 • Pasek Narzędzi: Pasek Narzędzi jest zlokalizowany poniżej paska menu. Daje on dostęp do najczęściej używanych funkcji w Gramps. Możesz ustawić parametry, które kontrolują co się w nim pojawia idąc do Edycja -> Ustawienia. Możesz go także ukryć całkowicie idąc do Widok -> Pasek Narzędziowy.

Pasek nawigacji

 • Pasek nawigacji: Pasek nawigacji (nawigator) jest zlokalizowany po lewej stronie okna i pozwala na wybranie rożnych kategorii.

Pasek Postępu i Statusu

 • Pasek Postępu i Statusu: Są zlokalizowane na samym dole okna Gramps.
  • Pasek Postępu jest zlokalizowany w lewym dolnym rogu okna Gramps. Wyświetla on postęp czasu zużywanego na operacje, jak otwieranie i zapisywanie dużych baz danych, importowanie i eksportowanie na inne formaty, tworzenie stron internetowych, itp. Kiedy nie robisz żadnej z tych operacji, pasek postępu nie jest wyświetlony.
  • Pasek Statusu jest zlokalizowany po prawej stronie Paska Postępu, na samym dole okna Gramps. Wyświetla on informacje o bieżącej aktywności Gramps i kontekstowe informacje o zaznaczonych pozycjach.

Obszar wyświetlania

 • Obszar wyświetlania: Największym obszarem na środku okna Gramps jest Obszar wyświetlania. To co wyświetla, zależy od wybranego aktualnie Widoku. Omówimy widoki szczegółowo poniżej.
 • Pasek dolny: Pasek dolny zlokalizowany jest poniżej obszaru wyświetlania.
 • Pasek boczny: Pasek boczny zlokalizowany jest po prawej stronie obszaru wyświetlania.

Paski dolny i boczny pozwalają na wyświetlanie grampletów obok widoku. (Szczegóły oparte są np. na GEPS 019 i Gramps bar, z odniesieniami do Filtry, Filtry and Pasek boczny i dolny)

Pasek nawigacji, narzędzi, boczny i dolny mogą być indywidualnie włączane lub wyłączane za pomocą opcji w menu Widok. Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, to zamiast niego wyświetlony jest Pasek wyszukiwania.

Fig. 3.1b Główne okno Gramps przedstawiające pasek wyszukiwania


Jeśli Gramps wykryje drobny błąd, lub zechce poinformować Ciebie o zdarzeniu w programie, to Gramps może wyświetlić przycisk ostrzegawczy, jak pokazano poniżej. Ten przycisk jest tylko wyświetlany przez 180 sekund, więc jeśli go widzisz, powinieneś natychmiast kliknąć na niego jeśli chcesz zobaczyć wiadomość.

Fig. 3.1c Okno główne Gramps przedstawiające Przycisk ostrzegawczy


Jeśli klikniesz na przycisk ostrzegawczy, to pojawi się okno dialogowe pokazując Ci 20 ostatnich wiadomości. Więcej szczegółów

Fig. 3.1d Okno główne Gramps przedstawiające Wiadomości ostrzegawcze


Poważniejsze problemy powodują pojawienie się okna dialogowego o wystąpieniu błędu, z opisem działań jakie należy podjąć.

Różne kategorie

Informacja genealogiczna jest bardzo obszerna i może być bardzo szczegółowa. Wyświetlenie jej jest wyzwaniem, które Gramps podejmuje przez dzielenie i organizowanie jej w serie widoków. Każdy widok wyświetla część całkowitej informacji, wybranej według określonej kategorii. Podejście to stanie się bardziej zrozumiałe wraz ze stopniowym poznawaniem każdego widoku.

Różne kategorie paska Nawigacji: Pasek nawigacji znajduje się po lewej stronie okna i pozwala na wybranie różnych kategorii (Zobacz: Fig. 3.1)

 • Dashboard Gramplety: Wyświetla różne gramplety, małe narzędzia, które mogą pomóc Ci w Twoich badaniach genealogicznych.
 • People Osoby: Wyświetla osoby w drzewie rodzin bez jakichkolwiek powiązań. Ta kategoria wyświetla za pomocą widoku listy i drzewa.
 • Relationships Związki: Opisuje relacje pomiędzy aktywną osobą i innymi osobami za pomocą tekstu. Zawiera takie informacje jak rodziców, małżonków i dzieci.
 • Family Rodziny: Pokazuje rodziny w drzewie rodzin.
 • Charts Rodowód: Wyświetla drzewo graficzne dla zaznaczonej osoby.
 • Events Zdarzenia: Wyświetla zdarzenia w drzewie rodzin.
 • Places Miejsca: Wyświetla miejsca w drzewie rodzin.
 • Geography Geografia: Wyświetla na mapie dane z Twojego drzewa rodzin.
 • Sources (v3.4.x) Źródła: Wyświetla źródła w drzewie rodzin.
 • Citations Cytaty: Wyświetla cytaty w drzewie rodzin.
 • Repositories Magazyny: Wyświetla magazyny w drzewie rodzin.
 • Media Media: Wyświetla obiekty medialne w drzewie rodzin.
 • Notes Notatki: Wyświetla notatki w drzewie rodzin.

Kategorie mogą zawierać kilka sposobów zaprezentowania danych. Każdy specyficzny sposób jest nazywany Widokiem. Zanim przejdziemy do opisu każdego widoku, wyjaśnijmy najpierw jak przechodzić pomiędzy widokami.

Przełączanie Widoków i Tryby oglądania

Fig. 3.2. Tryb paska bocznego

Jak wspomnieliśmy wyżej, jest 13 różnych kategorii. Nowe kategorie mogą być dodane za pomocą wtyczek, które możesz pobierać. Istnieją dwa różne tryby Wyświetlania. Można powiedzieć w skrócie w którym trybie Wyświetlania Jesteś:

 • Jeśli widzisz ikony rozmieszczone pionowo na pasku bocznym po lewej stronie okna, to jesteś w Widoku Paska bocznego (zobacz Fig 3.2).
 • Jeśli zaś widzisz serię zakładek Gramplety, Osoby, Związki, Rodziny, Rodowód, *Zdarzenia, Miejsca, Geografia, Źródła, Cytaty, Magazyny, Media, oraz Notatki, to znajdujesz się w trybie zakładek.


Możesz przełączać się między trybami wyświetlania wybierając opcję Widok->Pasek boczny z menu Widok.

Gdy jesteś w trybie paska bocznego, możesz wybrać pożądany widok przez kliknięcie na jedną z ikon tego paska. Lub możesz także użyć do tego skrótów na klawiaturze CTRL+P i CTRL+N przechodzisz do poprzedniej i następnej kategorii.

Jeśli jesteś w trybie zakładek, to możesz wybrać pożądany widok przez kliknięcie na odpowiadającą mu zakładkę.

Jak wspomniano, kategorie mogące zawierać różne sposoby zaprezentowania danych, nazywamy Widokami. Jeśli istnieje kilka Widoków, to można przełączać się między nimi na pasku narzędzi, bo każdy widok ma swój własny przycisk. Możesz także przełączać się za pomocą menu Widok, lub naciskając CTRL+<numer>, gdzie <numer> jest widokiem który chcesz w tej kategorii.

Widok grampletów

Fig.3.3 Widoki Grampletów

Widok Grampletów pokazuje małe narzędzia zwane Grampletami, które mogą pomóc Ci w poszukiwaniach. Gdy pierwszy raz włączysz ten widok, dwa Gramplety są już dodane (Welcome / Powitanie oraz Top Surname / Najczęstsze Nazwiska), ale po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tym widoku, wyświetli się lista umożliwiająca dodanie innych Grampletów.

 • Atrybuty: Pokazuje atrybuty aktywnej osoby
 • Chmura Nazwisk: Pokazuje okno z chmurą z najczęstszymi Nazwiskami
 • Chmura imion: Pokazuje najczęściej używane imion
 • Co dalej?: Wyświetla co następne musi być zrobione
 • Do zrobienia: W tym oknie możesz dodać Swoją listę "Do zrobienia", lub inne notatki. Kilka grampletów "Do zrobienia" może być użyte do pomocy w organizacji badań
 • Gramplet Rekordy: Pokazuje światowe rekordy twojego drzewa
 • Kalendarz: Pokazuje zdarzenia osób w poszczególnym dniu czy miesiącu w przeszłości
 • Log Sesji: Pokazuje log ze zdarzeń otwartych, edytowanych, skasowanych z tej sesji.
 • Menadżer wtyczek: Pokazuje dostępne wtyczki do pobrania
 • Najczęstsze Nazwiska: Pokazuje 10 najczęściej występujących nazwisk w drzewie
 • Potomkowie: Pokazuje potomków aktywnej osoby.
 • Rodowód: Pokazuje skompresowany wykres ostatnich bezpośrednich przodków. Daje także podział na generacje. Kliknij na linki aby zobaczyć przykładowe wpisy
 • Statystyki: Pokazuje okno z podsumowaniem statystycznym dla bieżącego Drzewa rodziny: liczba osób, mężczyźni i kobiety, liczba rodzin, obiekty medialne, itd.
 • Statystyki wieku: Pokazuje wykres rozpiętości wieku
 • Szybki raport: Pokazuje Szybki raport na temat aktualnej osoby
 • Wiek w dniu: Wylicza wiek dla każdej osoby w Twoim drzewie rodzinnym dla danej daty
 • Witamy: Okno Witaj w Gramps
 • Wykres kołowy: Pokazuje rodowód aktywnej osoby za pomocą wykresu kołowego

Ponadto istnieje szereg dodatkowych Grampletów, które można łatwo zainstalować i używać. Należą do nich:

 • Nowości - bieżące nowości ze strony Gramps
 • Dane wejściowe: edytuje aktywnej osoby nazwisko, datę urodzin i miejsce, datę śmierci i miejsce oraz dodaje osoby
 • Python: Wyświetla powłokę Python'a
 • FAQ: Pokazuje najczęściej zadawane pytania
 • Notatki: Pokazuje i edytuje notatki na temat aktywnej osoby

i wiele innych. Zobacz Third-party Plugins po więcej szczegółów.

By uzyskać bardziej szczegółowe informacje sięgnij do Gramplety.

Widok osób

Fig. 2.3. Okno Edytora Kolumn

Widok osób pokazuje ludzi przechowywanych w bazie danych. Zauważysz, że ludzie pogrupowani są zgodnie z ich nazwiskami. Na lewo od każdego nazwiska jest strzałka lub inny rodzaj wskaźnika. Kliknięcie na niego raz, spowoduje "rozwinięcie" listy osób używających to nazwisko. Kliknięcie ponownie na wskaźnik spowoduje "zwinięcie" listy i pokazanie tylko nazwiska.

Domyślnie, Widok osób, wyświetla kilka kolumn z informacjami o każdej osobie. Możesz dodać lub usunąć wyświetlane kolumny przy pomocy polecenia Edytora kolumn ( Edycja ->Edytor Kolumn ) i zaznaczając lub odznaczając wymienione pola. Możesz także zmienić pozycję kolumn w Widoku osób przez kliknięcie i przeciągnięcie na nowe miejsce w Edytorze. Po wprowadzeniu zmian, kliknij OK aby zamknąć Edytora i zobaczyć zmiany w Widoku osób.

Gramps-notes.png
Edytor Kolumn

Edytor kolumn jest dostępny we wszystkich Widokach i działa w każdym tak samo.

Fig. 2.4. Wyświetlona kontrola Filtrów

Filtry

Genealogiczna baza danych może zawierać informacje o wielu ludziach, rodzinach, miejscach, i obiektach. Jest więc możliwe, że widok zawiera długą listę danych, z którą ciężko pracować. Gramps daje Ci dwa różne sposoby kontrolowania tego stanu przez pozwolenie ci na filtrowanie listy do bardziej czytelnego rozmiaru. Te metody to Wyszukiwanie i filtrowanie. Wyszukiwanie znajdzie tekst wyświetlany na liście, podczas gdy filtry wyświetlą ludzi których dane spełniają kryteria filtra.

Wyszukiwanie jest prostą ale szybką metodą przeszukiwania kolumn wyświetlanych na ekranie. Wpisując znaki w wyszukiwarce i klikając przycisk znajdź, spowoduje wyświetlenie tylko linii które pasują do tekstu.

Alternatywnie, Możesz włączyć pasek filtrowania, który będzie wyświetlony po prawej stronie ekranu. Gdy pasek filtrowania jest wyświetlony, pasek wyszukiwania jest ukryty. Pasek filtrowania pozwala Ci na interaktywne zbudowanie zbioru reguł, które mogą być zastosowane do wyświetlenia. Filtr jest zastosowany na podstawie regół i danych, a nie na podstawie wyświetlanego ekranu.

Tango-Dialog-information.png
Wyszukiwanie vs. Filtrowanie

Wyszukiwanie szuka tylko dokładnie pasującego tekstu. Jeśli wyświetlona data jest "Sty 1, 2000", wyszukiwanie "1/1/2000" nie przyniesie wyników, ale filtr z "1/1/2000" znajdzie pasujące wyniki.


Gdy Gramps otwiera bazę danych, żaden filtr nie jest użyty. Na przykład w Widoku osób wszyscy ludzie w bazie danych są wyświetlani domyślnie.

Widok związków

Widok związków wyświetla wszystkie relacje Aktywnej osoby (zaznaczonej osoby). Konkretnie, pokazuje Jego lub Jej rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci.

Widok relacji został zaprojektowany aby umożliwić szybką nawigację. Możesz szybko zmienić Aktywną osobę, przez proste kliknięcie na nazwę innej osoby pokazanej na stronie. Każde nazwa jest w rzeczywistości hiperłączem, podobnie jak na stronie internetowej.

Fig. 2.5. Widok związków

Widok związków wyświetla następujące sekcje:

 • Aktywna osoba: Na górze ekranu wyświetlane są informacje takie jak nazwisko, ID, data urodzenia i śmierci. Jeśli jest dostępne zdjęcie osoby, to wyświetlone jest po prawej stronie. Obok nazwiska osoby jest symbol wskazujący na płeć, oraz przycisk edycji. Kliknięcie na przycisk Edytuj pozwala Ci na edycję wszystkich indywidualnych danych danej osoby w oknie Edytuj osobę.
 • Rodzice: Następna sekcja, sekcja rodziców, wyświetla rodziny w których osoba jest dzieckiem. ponieważ jest możliwe, aby osoba miała kilka zestawów rodziców, jest możliwe posiadanie kilka sekcji z zestawami rodziców.

Możesz kontrolować ile informacji jest wyświetlane przy użyciu Menu Widok. Menu widok pozwala Ci na pokazanie lub ukrycie szczegółów (informacje o urodzeniu i śmierci) i pokazanie lub ukrycie rodzeństwa. Obok każdej osoby jest przycisk Edytuj, który pozwala Ci na edycję wszystkich szczegółów konkretnej osoby.

Możesz dodać nowy zestaw rodziców przez wybranie Dodaj Rodziców lub przez Współdziel Rodziców. Przycisk Dodaj Rodziców stworzy nową rodzinę z Aktywną Osobą umieszczoną jaką dziecko. Przycisk Współdziel Rodziców pozwoli Ci na wybranie z listy istniejących rodzin, a następnie doda osobę jako dziecko do wybranej rodziny.

Możesz edytować istniejących rodziców porzez wybranie przycisku Edytuj obok rodziców. Jeśli wybierzesz Usuń obok rodziców, wtedy Aktywna Osoba zostanie usunięta jako dziecko tych rodziców. Ten przycisk nie usuwa związku rodziców.

Gnome-important.png
Warning

Jeśli nie jesteś ostrożny, jest możliwe stworzenie wielu rodzin z tymi samymi rodzicami. Rzadko zdarza się aby użytkownik chciał tak zrobić. Jeśli spróbujesz dodać nową rodzinę, która ma tych samych rodziców co już istniejąca rodzina, Gramps wyświetli okienko ostrzegawcze. Jeśli je zobaczysz, prawdopodobnie powinieneś wybrać Cancel aby wycofać się z edycji rodziny a następnie użyć klawisza Select aby wybrać istniejącą rodzinę.


 • Family: Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.
Gramps-notes.png
Spouse

We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.

Fig.2.6 Relation reordering

You may add a family by selecting the Add Spouse in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.

Selecting the Edit button next to the spouse will allow you to edit the displayed family. Clicking the Delete button will remove the person from the displayed family.

Gnome-important.png
Remove a person

Removing a person from a family does not delete the family. The person is removed as the father or mother, and any other relationships in the family continue to exist.

Gramps-notes.png
Note

We use the terms father and mother for the sake of simplicity. Even if there are no children in a family, the father and mother terminology is still used. In the case of male/male or female/female relationships, the father and mother labels should be considered to be convenience labels.

You can reorder the parents and spouses by selecting the Reorder . This option will only be enabled if more than one set of parents or more than one set of spouses exists for the Active Person. Selecting this button will display a dialog that will allow you to reorder the families.

Widok Rodzin

Fig. 2.7. Widok Rodzin

The Family List View displays a list of all families in the database. From this view, you may add, edit, or delete families. The default display lists the ID, Father, Mother, and Relationship. Children cannot be displayed on the screen in this view.

Gnome-important.png
Remove button

Unlike the Relationships View, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.

Widok rodowodów

Fig. 2.8. Pedrigree view

The Pedigree View displays a family tree of the Active Person's ancestors. The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.


To the left of the Active Person is a left arrow button. If the Active Person has children, clicking this button expands a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person.


The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.

Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.


The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.

Fig. 2.10. Personal context

Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the "context menu".

Among other useful items, the context menu has sub-menus listing Spouses , Siblings , Children , and Parents of that person.

"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.


Tango-Dialog-information.png
Screencasts

You can see videos for adding or editing a family (parents, children, siblings) from Pedigree View.


Widok zdarzeń

W domyślnym widoku wyświetlane są Rodzaj , Uczestnicy , Data , Miejsce , Opis i Identyfikator Zdarzenia.

Fig. 2.11. Events view
Gnome-important.png
Znaczący opis Zdarzenia

Zdarzenia mogą być współdzielone, powinieneś poświęcić czas aby nadać każdemu zdarzeniu unikalny i znaczący opis. Pomoże ci to znaleźć właściwe zdarzenie gdy zdecydujesz się je współdzielić.

Lista Zdarzeń może być sortowana w zwykły sposób, poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny. Jedno kliknięcie sortuje w kolejności rosnącej, ponowne kliknięcie sortuje w kolejności malejącej. Możesz użyć okienka dialogowego Edytor Kolumn do dodania, usunięcia lub zmiany kolejności wyświetlanych kolumn.

Widok źródeł

Fig.2.12. Sources view

Widok Źródeł przedstawia listę źródeł poszczególnych informacji zapisanych w bazie danych.

Wśród nich mogą być rozmaite dokumenty (aky urodzenia, śmierci, małżeństwa, itd.), książki, filmy, czaspoisma, pamiętniki, - prawie wszystko co może dostarczać genealogicznych dowodów. Gramps umożliwia ci określenie źródła dla każdego zdarzenia, które zapisujesz (urodzenia, śmierci, małżeństwa, itd.). Widok Źródeł pokazuje Tytuł , Identyfikator i Autora źródła, jak również Informacje o wydaniu, które mogą być z nim związane.

Lista Źródeł może zostać posortowana po kliknięciu na nagłówek kolumny.

Jedno kliknięcie sortuje w kolejności rosnącej, ponowne kliknięcie sortuje w kolejności malejącej. Możesz użyć okienka dialogowego Edytor Kolumn do dodania, usunięcia lub zmiany kolejności wyświetlanych kolumn.

Widok miejsc

Fig. 2.13. Places view

Widok Miejsc jest listą miejsc geograficznych, w których wydarzyły się zdarzenia zawarte w bazie dancyh. Mogą to być miejsca urodzenia, śmierci i małżeństw ludzi, jak również adresy zamieszkania, zatrudnienia czy wykształcenia, lub każde inne możliwe do wyobrażenia odniesienie do geograficznej lokalizacji. Widok Miejsc zawiera, dla każdej lokalizacji, Nazwę , Identyfikator , Rodzaj i Kod . Każda z tych kolumn może być użyta do sortowania po kliknięcu na jej nagłówek.

Pojedyncze kliknięcie sortuje w kolejności rosnącej, ponowne kliknięcie sortuje w kolejności malejącej. Możesz użyć okienka dialogowego Edytor Kolumn do dodania, usunięcia lub zmiany kolejności wyświetlanych kolumn.

Jeśli miejsce zostało podświetlone, możesz wybrać przycisk Google Maps aby spróbować wyświetlić miejsce w przeglądarce internetowej.

Powinina uruchomić się Twoja Domyślna przeglądarka, próbując użyć długości i szerokości geograficznej lub nazwy miejsca do wyświetlenia lokalizacji przy użyciu strony internetowej Google Maps.

Ta funkcja ma pewne ograniczenia i może czasem nie dostarczyć rezultatów jakich oczekujesz.

Widok mediów

Fig.2.14. Widok Mediów


Widok Mediów jest to lista wszystkich obiektów medialnych użytych w bazie danych.

Obiektami Medialnymi są to pliki, które odnoszą się w jakiś sposób do przechowywanych danych genealogicznych.

Technicznie, każdy plik może być przechowywany jako Obiekt medialny.

Najczęściej są to obrazy, pliki audio, pliki animowane, itd. Lista zawiera takie dane jak Tytuł , ID , Typ (rodzaj) , i Ścieżka Obiektu Medialnego.

Polecenie Edytora kolumn może być użyte do zmiany wyświetlanych kolumn, które stosowane są do reguły sortowania. W górnej części okna Gramps wyświetlany jest podgląd (jeśli jest dostępny) i informacje o obiekcie medialnym.

Widok magazynów

Fig.2.15. Widok magazynów (repozytoriów)

Wersja 2.2 dodała wsparcie dla magazynów.

Magazyn można traktować jako zbiór źródeł.

Każde źródło w bazie może mieć odniesienie do repozytoriów (takich jak biblioteki), do którego należy. Funkcjonalność widoku magazynów jest podobna do innych widoków.

Widok notatek

Fig.2.16. Widok Notatek

Wersja 3.1 dodała wsparcie dla notatek. Notatka jest czystym tekstem, przechowywanym podobnie jak inne obiekty


Funkcjonalność widoku notatek jest podobna do innych widoków, Widok listy wyświetla wszystkie Notatki przechowywane w Drzewie rodzinnym. Przy pomocy Edycja ->Edytor kolumn możesz zmienić wyświetlane kolumny. Do wyboru masz Podgląd, ID, Typ i Znacznik.


Typ może być jednym z pośród (choć nie tylko): Notatka o zdarzeniu, Notatka o adresie,Notatka do źródła, Notatka o miejscu

Dwuklik na notatce otworzy okno, gdzie będziesz mógł edytować daną notatkę. Możesz zmieniać czcionki, kolory czcionki oraz tła. Sprawdzanie pisowni jest dostępne dla języka angielskiego oraz Twojego aktualnego wybranego w systemie (domyślnego).

Poprzednia Indeks Następna
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions