Gramps 5.2 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed - part 2/sk

From Gramps
Revision as of 21:24, 5 January 2022 by imported>Bamaustin
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


V predchádzajúcej časti ste získali podrobný prehľad o tom, ako zadávať a upravovať údaje o osobách, vzťahoch a dátumoch. Táto časť pokračuje ďalšími objektmi, s ktorými sa v programe Gramps stretnete.

Contents

Úprava informácií o udalostiach

Fig. 9.2.1 Kategória Udalosti - Pohľad Udalosti (zoznam) - príklad

Pridanie Udalosti k osobe umožňuje zaznamenať nájdené informácie.

Pri pridávaní udalosti do kategórie Udalosti sa zobrazí dialógové okno Nová udalosť.

Ak chcete pridať alebo upraviť údaje o udalosti, prepnite na Pohľad kategórie Udalosť a vyberte požadovanú položku v zozname udalostí. Dvakrát kliknite na túto položku alebo kliknite na Upraviť na paneli nástrojov, čím vyvoláte nasledujúce dialógové okno Nová udalosť .

Dialógové okno Nová udalosť

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Fig. 9.2.2 Úprava udalosti - dialógové okno - príklad

Udalosti sa upravujú prostredníctvom dialógového okna Editor udalosti. Toto dialógové okno je prístupné buď z dialógového okna Úprava osoby} alebo z dialógového okna Manželstvo/Vzťah.

Horná časť umožňuje zobraziť a upraviť základné informácie o udalosti:

 • Typ udalosti: môžete vybrať z dostupných typov uvedených v rozbaľovacej ponuke Typ udalosti. Napríklad Narodenie (predvolené), Krst, Úmrtie, Pohreb atď. Môžete zadať vlastnú Udalosť Vlastné typy zadaním priamo do tohto vstupného poľa.
 • Dátum: udalosti môže byť presný dátum, rozsah (od ... do ..., medzi ...) alebo nepresný dátum (približne ...).
  • Tlačidlo Vyvolať editor dátumu spustí dialógové okno Výber dátumu.
 • Popis: vám dáva možnosť uviesť dlhší popis, čo je to za udalosť.
  • Záznam je verejný - Prepnutím zámku Súkromie označíte záznam udalosti ako súkromný, čo umožňuje jeho vynechanie v správach.
 • Miesto: môžete vybrať zo zoznamu predtým zadaných miest pomocou tlačidla Vybrať existujúce miesto alebo ho môžete zadať nanovo pomocou tlačidla Pridať nové miesto. Okrem toho môžete do tohto poľa pretiahnuť položku miesta.
 • ID: je jedinečný identifikátor udalosti. Toto pole nechajte prázdne, aby program Gramps mohol túto hodnotu automaticky generovať pre nové udalosti.
 • Značky: umožňuje vybrať existujúcu značku pomocou tlačidla Upraviť zoznam značiek.

Stránky s kartami nových udalostí

V centrálnej časti okna sa zobrazujú karty obsahujúce rôzne kategórie informácií. Kliknutím na kartu zobrazíte alebo upravíte jej obsah. Karty poskytujú nasledujúce kategórie informácií o údajoch o udalosti:

Citácie zdrojov

Záložka Citácie zdrojov umožňuje zobraziť a upraviť zdroje relevantné pre udalosť. V centrálnej časti okna sa nachádzajú všetky takéto odkazy na zdroje uložené v databáze. Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť odkaz na zdroj súvisiaci s udalosťou. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je zdrojový odkaz vybraný zo zoznamu.

Poznámky

Záložka Poznámky poskytuje miesto na zaznamenanie poznámok alebo komentárov k udalosti. Ak chcete pridať poznámku alebo upraviť existujúce poznámky, jednoducho upravte text v poli na zadávanie textu.

Galéria

Záložka Galéria

Atribúty

Záložka Atribúty

Odkazy

Záložka Odkazy


V spodnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá OK a Zrušiť. Kliknutím na tlačidlo OK sa použijú všetky zmeny vykonané na všetkých kartách a dialógové okno sa zatvorí. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa okno zatvorí bez uplatnenia akýchkoľvek zmien. Stlačením tlačidla Pomoc sa zobrazí nápoveda, ak je k dispozícii.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Ak je označenie záložky napísané tučným písmom, znamená to, že obsahuje údaje. Ak nie, neobsahuje žiadne údaje.Úprava odkazov udalosti

Odkazy na udalosť spájajú udalosť s osobou a umožňujú poskytnúť ďalšie informácie o udalosti.

Pri pridávaní odkazov na udalosti na kartu Upraviť osobu Udalosti sa na karte zobrazí dialógové okno Editor odkazu udalosti.


Dialógové okno Editor odkazu udalosti

Tango-Dialog-information.png
Tip

Informácie v tomto dialógovom okne sú špecifické pre konkrétny odkaz. Na jednu udalosť možno odkazovať viackrát a všetky takéto odkazy budú mať spoločné celkové informácie o udalosti. Toto dialógové okno vám umožňuje zadať údaje špecifické pre odkaz, napríklad príslušnú rolu, atribút na bližšie určenie a zdokumentovanie odkazu.


Fig. 9.2.3 Editor odkazu udalosti - dialógové okno - predvolené

Dialógové okno Nová citácia obsahuje dve časti: Informácie odkazu a Zdieľané informácie.

 • V časti Informácie odkazu sú uvedené podrobnosti súvisiace s konkrétnym odkazom na túto udalosť: Všeobecné, Poznámky, Atribúty.
 • V časti Zdieľané informácie sa zobrazujú : Všeobecné, Odkazy na zdroje, Atribúty, Poznámky, Galéria, Odkazy.


Informácie odkazu

Stránky s kartou Informácie odkazu
Všeobecné

Pre {Rola: osoby v tejto udalosti použite 'Primary (predvolené počas pridania udalosti) možnosť pre hlavného príjemcu. Použite popisnú rolu v udalosti (napr, Aide, Bride, Celebrant, Clergy, Family, Ženích, Informant, Svedok) pre udalosti, kde osoba nie je primárnym účastníkom.

Udalostiam pridaným k Osobe prostredníctvom Zdieľania alebo pretiahnutím sa priradí 'Neznáma Rola v udalosti v predvolenom nastavení. Ak má Osoba rovnakú Rolu, nastavte jej Rolu tiež na Primárnu.

Ak žiadna z preddefinovaných Rolí nie je vhodná, pridajte Rolu Vlastné typy zadaním nového názvu Roly na klávesnici namiesto výberu jednej z Rolí z rozbaľovacej ponuky Role. Všetky pridané vlastné typy rolí zostanú dostupné v tejto rozšírenej ponuke... pokiaľ sa strom neexportuje a znovu neimportuje alebo nevyčistí pomocou Doplnkov tretích strán, napríklad pomôcka ako Type Cleanup.

Poznámky


Atribúty


Zdieľané informácie

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Všeobecné
Gramps-notes.png
Poznámka

Všetky zmeny v zdieľaných informáciách o udalosti sa prejavia v samotnej udalosti pre všetkých účastníkov udalosti.


Citácie zdrojov


Atribúty


Poznámky


Galéria


Odkazy


Úprava informácií o mediálnych objektoch

Ak chcete pridať alebo upraviť údaje o médiách, prepnite sa na Pohľad kategórie Médiá a vyberte požadovanú položku v zozname médií. Dvakrát kliknite na túto položku alebo kliknite na tlačidlo Upraviť na paneli nástrojov, čím vyvoláte nasledujúce dialógové okno editora Nové médium.

Dialógové okno Nové médium

Fig. 9.2.4 Editor nového média - dialógové okno - príklad zobrazujúci vlastnosti média

V hornej časti sa zobrazí miniatúrny náhľad objektu média, ak je k dispozícii, spolu so súhrnom jeho vlastností (ID, Dátum, Cesta a typ objektu), ktoré môžete zobraziť a upraviť. Tieto informácie môžete zadať priamo do príslušných polí. V prípade dátumu môžete informácie zadať aj kliknutím na tlačidlo Vyvolať editor dátumu, čím vyvoláte dialógové okno 'Výber dátumu.

 • Popisný Názov: pre tento mediálny objekt.
 • ID: je jedinečný záznam na identifikáciu mediálneho objektu, ponechajte ho prázdny, ak ho má generovať program Gramps.
  • Prepínač súkromia pre tento mediálny objekt Záznam je verejný(predvolené) alebo Záznam je súkromný.
 • Dátum: dátum spojený s mediálnym objektom, napr. pre obrázok to môže byť dátum jeho zhotovenia.
  • Vyvolať editor dátumu na vyvolanie dialógového okna 'Výber dátumu.
 • Cesta:} mediálneho objektu v počítači. Gramps neukladá médium interne, ukladá iba cestu! Nastavte Relatívnu cestu v záložke Predvoľby > Všeobecné Základná cesta pre relatívne cesty k médiám: položku, aby ste nemuseli opakovane zadávať spoločný základný adresár, v ktorom sú uložené všetky vaše médiá. Nástroj Správca médií môže pomôcť pri správe ciest ku kolekcii objektov médií.
  • Tlačidlo Otvoriť prehliadač súborov na výber mediálneho súboru v počítači.
 • Tlačidlo Upraviť zoznam značiek.

V spodnej časti okna sa zobrazujú štyri záložky poznámkových blokov obsahujúce rôzne kategórie informácií. Kliknutím na kartu zobrazíte alebo upravíte jej obsah. V spodnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá Pomoc, Zrušiť a OK. Kliknutím na OK sa použijú všetky zmeny vykonané na všetkých kartách a dialógové okno sa zatvorí. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa okno zatvorí bez uplatnenia akýchkoľvek zmien. Stlačením tlačidla Pomoc sa dostanete sem.

Gramps-notes.png
Poznámka

Každý mediálny objekt je označený svojou Cestou. Za sledovanie súborov objektov je zodpovedný používateľ. Program Gramps bude iba odkazovať a zobrazovať obsah, nie spravovať samotné súbory.

Gramps-notes.png
Poznámka

Kliknutím na OK sa zmeny okamžite uložia do databázy (zapíšu sa na disk). Všetky zmeny sú okamžité.

Nové stránky karty Médiá

Tango-Dialog-information.png
Tip

Ak je označenie karty napísané tučným písmom, znamená to, že obsahuje údaje. Ak nie, neobsahuje žiadne údaje.


Karty predstavujú nasledujúce kategórie údajov médií:

Zdroje citácií

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Atribúty

Záložka Atribúty umožňuje zobraziť a upraviť konkrétne informácie o mediálnom objekte, ktoré možno vyjadriť ako Atribúty. V spodnej časti sa zobrazuje zoznam všetkých takýchto atribútov uložených v databáze. V hornej časti sa zobrazujú podrobnosti o aktuálne vybranom atribúte v zozname (ak existuje). Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridať, upraviť alebo odstrániť atribút. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je atribút vybraný zo zoznamu.

Poznámky

Záložka Poznámka poskytuje miesto na zaznamenávanie rôznych informácií o zdroji, ktoré sa nedajú prehľadne zaradiť do iných kategórií. Táto oblasť je obzvlášť užitočná na zaznamenávanie informácií, ktoré sa prirodzene nezmestia do dvojíc "Parameter/Hodnota" dostupných pre atribúty. Ak chcete pridať poznámku alebo upraviť existujúce poznámky, jednoducho upravte text v poli na zadávanie textu.

Odkazy

Na karte Odkazy sú uvedené všetky záznamy v databáze, ktoré sa vzťahujú na daný mediálny objekt. Zoznam je možné zoradiť podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca: Typ , ID alebo Názov. Dvojkliknutím na záznam môžete zobraziť a upraviť príslušný záznam.

Gramps-notes.png
Poznámka

Na karte Odkazy sa môžu zobrazovať len primárne objekty: Osoba, Rodina, Udalosť, Zdroj alebo Miesto. Sekundárne objekty, ako sú Názvy a Atribúty, síce môžu odkazovať na mediálny objekt, ale zobrazia sa len prostredníctvom svojich primárnych objektov, ku ktorým patria.


Úprava odkazov mediálneho objektu

Keď odkazy mediálneho objektu spájajú mediálny objekt s iným objektom na karte Úprava osoby Galéria, tlačidlo Zdieľať vyvolá Výber_mediálneho_objektu selektor a po výbere mediálneho objektu sa zobrazí dialógové okno Editor mediálneho odkazu

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Selektor Výber mediálneho objektu

Fig. 9.2.5 Výber mediálneho objektu - dialógové okno výberu (súboru) - príklad

Dialógové okno Výber mediálneho objektu pre výber súboru umožňuje zobraziť náhľad a vybrať mediálny súbor, ktorý chcete pripojiť, a zároveň môžete upraviť zobrazený Názov: (Predvolené nastavenie je názov súboru bez prípony).

 • Previesť na relatívnu cestu (začiarkavacie políčko je predvolene nezačiarknuté, kým nie je začiarknuté prvýkrát, a pamätá si ho pri každom ďalšom výbere obrázka).Dialógové okno Editor odkazu média

Fig. 9.2.6 Editor odkazu média - dialógové okno - zbalený predvolený príklad

Dialógové okno Editor odkazu média.

Pozri tiež Ako vytvoriť odkazy oblasti obrázkov

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Fig. 9.2.7 Editor odkazu média - dialógové okno - príklad rozšírenej sekcie "Zdieľané informácie"

Sekciu Zdieľané informácie môžete tiež rozšíriť.


Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Začiatok sekcie

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Stránky so záložkou Top sekcia
Všeobecné
 • Rohy oblasti : x1, x2, y1, y2.

Časť oblasť umožňuje vybrať konkrétnu oblasť na objekte médií. Na výber oblasti môžete použiť kurzor myši na obrázku alebo pomocou týchto otočných tlačidiel nastaviť ľavý horný a pravý dolný roh odkazovanej oblasti. Bod (0,0) je ľavý horný roh obrázka a (100,100) pravý dolný roh.

 • Súkromie

Tlačidlo Súkromie vám umožňuje označiť, či sa záznam považuje za súkromný alebo nie. Začiarknutím políčka Súkromný záznam označíte tento záznam ako súkromný.

Pozrite si tiež Naratívna webová stránka. Záložka Galéria podporuje výstup týchto odkazovaných oblastí.


Zdroje citácií


Atribúty


Poznámky


Zdieľané informácie

Stránky karty Zdieľané informácie
Všeobecné


Odkazy


Zdroje citácií


Atribúty


Poznámky


Úprava informácií o miestach

Ak chcete upraviť informácie o miestach, prepnite sa na Miest Kategória a vyberte požadovanú položku zo zoznamu miest. Dvakrát kliknite na túto položku alebo kliknite na tlačidlo Upraviť na paneli nástrojov, čím vyvoláte dialógové okno Editátor_miest:


Dialógové okno Editor miesta

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Fig. 9.2.8 Editor miesta - dialógové okno

Ak chcete upraviť informácie o miestach, prepnite sa do kategórie Miesta a vyberte požadovanú položku zo zoznamu miest. Dvakrát kliknite na túto položku alebo kliknite na tlačidlo Upraviť na paneli nástrojov, čím sa zobrazí nasledujúce dialógové okno Editor miesta:

K dispozícii sú nasledujúce polia:

 • Oblasť názvu v hornej časti zobrazuje opis tohto miesta, ktorý sa má použiť v správach. Gramps ho vytvorí za vás. Pozrite si Predvoľby > Zobrazenie > Zapnúť automatické generovanie názvu miesta.
 • Názov: názov tohto miesta.
  • Tlačidlo Vyvolať Editor názvu miesta otvorí dialógové okno Editor názvu miesta, v ktorom môžete pridať/upraviť ďalšie informácie.
 • Typ: typ miesta. Všetky Vlastné typy sú zobrazené v dolnej časti zoznamu. Vyberte si z nasledujúcich predvolených dostupných Typov'':
  • Budova
  • Obec
  • Krajina
  • Okres
  • Mesto
  • Oddelenie
  • Okres
  • Farma
  • Osada
  • Lokalita
  • Obec
  • Susedstvo
  • Číslo - pozri formát Ulice:
  • Farnosť
  • Provincia
  • Región
  • Štát
  • Ulica
  • Mesto
  • Neznámy (predvolené)
  • Obec
 • Zemepisná šírka: poloha vzhľadom na základný alebo greenwichský poludník miesta v desiatkovej alebo stupňovej sústave. Napríklad platné hodnoty sú 12.0154, 50°52'21.92\"S, S50º52'21.92\" alebo 50:52:21.92. Tieto hodnoty môžete nastaviť prostredníctvom pohľadu Zemepis vyhľadaním miesta alebo prostredníctvom mapovej služby v zobrazení Miesto. Pozri: [Gramps_5.2_Wiki_Manual_-_Vkladanie_a_editácia_údajov:_podrobne_-_časť_2#Podporované_formáty_dĺžky.2Štátnej_plochy|Podporované formáty zemepisnej dĺžky/šírky]]
 • Zemepisná dĺžka: poloha vzhľadom na základný alebo greenwichský poludník miesta v desiatkovej alebo stupňovej sústave. Napríklad platné hodnoty sú -124.3647, 124°52'21.92\"V, V124º52'21.92\" alebo 124:52:21.92. Tieto hodnoty môžete nastaviť prostredníctvom pohľadu Zemepis vyhľadaním miesta alebo prostredníctvom mapovej služby v zobrazení Miesto. Pozri: Podporované formáty zemepisnej dĺžky/šírky
  • Záznam je verejný/súkromný
 • ID: jedinečný záznam na identifikáciu miesta. Nechajte vygenerovať Gramps.
 • Kód: kód tohto miesta. Napríklad smerové číslo oblasti alebo poštové smerovacie číslo.
 • Značky:
  • Upraviť zoznam značiek


Stránky s kartami editora miest

Tango-Dialog-information.png
Tip

Ak je štítok karty napísaný tučným písmom a zobrazuje ikonu, znamená to, že obsahuje údaje. Ak nie, neobsahuje žiadne údaje.

}

Karty predstavujú nasledujúce kategórie údajov o mieste:

Zatvorené podľa

Obrázok 9.2.9 Záložka "Uzavreté podľa" z dialógového okna "Editor miesta" - príklad
Miesta v programe Gramps sú uložené v hierarchii. Záložka Enclosed By umožňuje prepojiť toto miesto s inými miestami, vyššie v hierarchii, ktoré ho obklopujú. Každé prepojenie pozostáva z miesta a voliteľného rozsahu dátumu. Tlačidlá + , Edit a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť prepojenie. Všimnite si, že tlačidlá Edit a - sú dostupné len vtedy, keď je odkaz vybraný zo zoznamu. Vo všeobecnosti bude krajina miestom najvyššej úrovne a nebude prepojená so žiadnym iným miestom.
Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Pozrite si tiež: [Gramps_5.2_Wiki_Manual_-_Gramplets#Enclosed_By|Pripojené podľa]] Gramplety

Vyberte selektor miesta
Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Fig. 9.2.10 Výber miesta - dialógové okno výberového systému - príklad

Dialógové okno Vybrať miesto umožňuje prepojenie na už existujúce miesto a po jeho výbere sa otvorí v Editor odkazov na miesto

Na filtrovanie zoznamu na základe jednej z možností z rozbaľovacieho zoznamu môžete použiť tlačidlo Nájsť:

 • Názov obsahuje (predvolené)


Editor odkazu miesta
Fig. 9.2.11 Editor odkazu miesta - dialógové okno - príklad

Editor odkazu miesta

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


V druhej časti okna je zobrazených sedem záložiek poznámkového bloku obsahujúcich rôzne kategórie informácií. Kliknutím na záložku zobrazíte alebo upravíte jej obsah. V spodnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá OK a Zrušiť. Kliknutím na OK sa použijú všetky zmeny vykonané na všetkých kartách a dialógové okno sa zatvorí. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa okno zatvorí bez uplatnenia akýchkoľvek zmien.

Gramps-notes.png
Poznámka

Kliknutím na tlačidlo OK sa zmeny okamžite uložia do databázy. Všetky zmeny sú okamžité.


Alternatívne názvy

Záložka Alternatívne názvy umožňuje zobraziť a upraviť iné názvy, pod ktorými môže byť miesto známe. Záložka obsahuje zoznam všetkých ostatných názvov miesta uložených v databáze. Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridávať, upravovať a odstraňovať záznam o názve. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je názov vybraný zo zoznamu.

Gramps-notes.png
Poznámka

Zobrazenie značky otázky ? znamená, že môžete mať problém vo variantoch pomenovania daného miesta. Môžu existovať miesta, ktoré majú rôzne názvy pre rovnaký rozsah dátumov a jazyk. Prekrývajúce sa dátumové rozsahy sú platné. Zobrazovač miest použije prvý zodpovedajúci názov.

Citácie zdrojov

Záložka Citácie zdrojov vám umožňuje zobraziť a upraviť zdroje relevantné pre dané miesto. V centrálnej časti okna sa nachádzajú všetky takéto odkazy na zdroje uložené v databáze. Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť odkaz na zdroj súvisiaci s miestom. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je zdrojový odkaz vybraný zo zoznamu.

Poznámky

Na karte Poznámky sa zobrazujú všetky komentáre alebo poznámky týkajúce sa miesta. Ak chcete pridať poznámku alebo upraviť existujúce poznámky, jednoducho upravte text v poli na zadávanie textu.

Galéria

Záložka Galéria umožňuje ukladať a zobrazovať fotografie a iné mediálne objekty súvisiace s daným miestom. V strednej časti okna sa nachádza zoznam všetkých takýchto mediálnych objektov a náhľad miniatúr obrázkových súborov. Ostatné objekty, ako sú zvukové súbory, filmové súbory atď. sú reprezentované všeobecnou ikonou Gramps. Tlačidlá + , Vybrať , Upraviť a - umožňujú pridať nový obrázok, pridať odkaz na existujúci obrázok, upraviť existujúci obrázok a odstrániť odkaz na miesto mediálneho objektu. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je mediálny objekt vybraný zo zoznamu.

Internet

Záložka Internet obsahuje internetové adresy relevantné pre dané miesto. V spodnej časti okna sa nachádza zoznam všetkých takýchto internetových adries uložených v databáze. V hornej časti sa zobrazujú podrobnosti o aktuálne vybranej adrese v zozname (ak existuje). Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť internetovú adresu. Tlačidlo Prejsť (reprezentované ikonou so zelenou šípkou a žltým kruhom) otvorí prehliadač a prenesie vás na webovú stránku zodpovedajúcu zvýraznenej internetovej adrese. Všimnite si, že tlačidlo Upraviť , - a Prejsť sa sprístupnia len vtedy, keď je adresa vybraná zo zoznamu.

Odkazy

Záložka Odkazy označuje všetky záznamy v databáze (udalosti alebo obrady SPD), ktoré sa vzťahujú na dané miesto. Tieto informácie nie je možné upraviť z dialógového okna Editor miesta. Namiesto toho je potrebné vyvolať príslušný záznam databázy (napr. udalosť narodenia) a upraviť jeho odkaz na miesto.


Dialógové okno Editor názvu miesta

Fig. 9.2.12 Dialógové okno Editor názvu miesta - predvolené

K dialógovému oknu Editor názvu miesta sa dostanete z dialógového okna Editor miesta Vyvolať editor názvu miesta.

Dialógové okno Editor názvu miesta umožňuje pridať/upraviť nasledujúce informácie:

 • Názov: názov miesta
 • Dátum: dátumový rozsah, v ktorom je miesto platné
  • Tlačidlo Vyvolať editor dátumu
 • Jazyk: Jazyk, v ktorom je názov napísaný. Platné hodnoty sú dvojznakové kódy ISO, napríklad: en,fr, de, nl. Úplný zoznam platných kódov [1].


Podporované formáty zemepisnej dĺžky/šírky

Pri vytváraní/úprave miesta sú možné formáty použité pre zemepisnú dĺžku/šírku :


Formáty zemepisnej dĺžky a šírky
D.D4 zápis stupňov, 4 desatinné miesta
napr. +12.0154 , -124.3647
4 desatinné miesta presnosti zemepisnej dĺžky umožňuje aproximáciu 11,132 metra (36,5223097 stopy) na rovníku.
D.D8 zápis stupňov, 8 desatinných miest (presnosť ako ISO-DMS)
napr. +12,01543265 , -124,36473268
DEG zápis stupňov, minút, sekúnd
napr. 50°52'21.92 "S , 124°52'21.92 "V (symbol ° má kód UTF-8 c2b00a)
alebo S50º52'21.92" , V124º52'21.92" (symbol º má kód UTF-8 c2ba0a)
Znak pre sekundy môže byť buď jedna dvojitá úvodzovka "
alebo dve jednoduché úvodzovky
Písmená S/J/Z/V sa môžu umiestniť pred alebo za číslice.
DEG- zápis stupňov, minút, sekúnd s :
napr. -50:52:21.92 , 124:52:21.92
ISO-D ISO 6709 zápis stupňov
t.j. ±DD.DDDD±DDD.DDDD
ISO-DM ISO 6709 zápis stupňov, minút
t. j. ±DDMM.MMM±DDDMM.MMM
ISO-DMS ISO 6709 zápis stupňov, minút, sekúnd
t. j. ±DDMMSS.SS±DDDMMSS.SS


Úprava informácií o zdrojoch

V niektorom z pohľadov kategórie Zdroje môžete vybrať alebo vytvoriť nový zdroj, alebo ak ste zvolili STOCK_ADD + alebo STOCK_EDIT Upraviť tlačidlá, potom sa zobrazí dialógové okno editora Nový zdroj.

Dialógové okno Nový zdroj

Fig. 9.2.13 Nový zdroj - dialógové okno editora - príklad

V prípade dialógového okna editora Nový zdroj vám všeobecné informácie v hornej časti okna umožňujú definovať základné informácie o zdroji: jeho Názov , Autor , Skratka a Informácie o publikácii . Tieto informácie môžete zadať priamo do priľahlých polí.

 • Názov: Názov zdroja.
 • Autori: Autori zdroja.
 • Pub. info.: Informácie o publikácii, napríklad mesto a rok vydania, názov vydavateľa, ...
 • Skratka: Uveďte krátky názov, ktorý sa používa na triedenie, archiváciu a vyhľadávanie záznamov o zdroji.
  • Záznam je verejný/súkromný Prepínač ikony zámku.
 • ID: jedinečný záznam na identifikáciu zdroja. Nechajte generovať Gramps.
 • Značky:
  • Upraviť zoznam značiek


Nové stránky na karte Zdroj

Záložky poskytujú nasledujúce informačné kategórie zdrojových údajov:

Poznámky

Záložka Poznámky poskytuje miesto na zaznamenanie poznámok alebo komentárov o zdroji. Ak chcete pridať poznámku alebo upraviť existujúce poznámky, jednoducho upravte text v poli na zadávanie textu. V záložke Odkazy sa môžu zobrazovať len primárne objekty: Objekt Osoba, Rodina, Udalosť, Miesto alebo Médium. Sekundárne objekty, ako sú Názvy a Atribúty, sú prístupné len prostredníctvom primárnych objektov, ku ktorým patria.

Galéria

Záložka Galéria umožňuje ukladať a zobrazovať fotografie a iné mediálne objekty spojené s daným zdrojom (napríklad fotografiu rodného listu). V strednej časti okna sa nachádza zoznam všetkých takýchto objektov a náhľad miniatúr obrazových súborov. Ostatné objekty, ako sú zvukové súbory, filmové súbory atď. sú reprezentované všeobecnou ikonou Gramps. Tlačidlá + , Vybrať , Upraviť a - umožňujú pridať nový obrázok, pridať odkaz na existujúci obrázok, upraviť existujúci obrázok a odstrániť prepojenie mediálneho objektu so vzťahom. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je mediálny objekt vybraný zo zoznamu.

Atribúty

Na karte Atribúty sa zobrazujú dvojice "Kľúč/Hodnota", ktoré môžu byť spojené so zdrojom. Tieto sú podobné ako "Atribúty" používané pre iné typy záznamov Gramps. Rozdiel medzi týmito dvojicami Kľúč/Hodnota a Atribútmi je v tom, že Atribúty môžu mať odkazy na zdroj a poznámky, zatiaľ čo údaje Kľúč/Hodnota nemusia.
V strednej časti okna sa nachádza zoznam všetkých existujúcich dvojíc Kľúč/Hodnota. Tlačidlá + a - umožňujú pridávať a odstraňovať páry. Ak chcete upraviť text Kľúč alebo Hodnota, najprv vyberte požadovaný údaj. Potom kliknite do bunky Kľúč alebo Hodnota tejto položky a zadajte svoj text. Keď skončíte, kliknite mimo bunky, čím ukončíte režim úprav.

Archívy

Fig. 9.2.14 Záložka "Archívy" z dialógového okna "Nový zdroj" - príklad
Záložka Archívy zobrazuje odkazy na archívy, v ktorých sa zdroj nachádza. Zoznam je možné zoradiť podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca: ID , Názov, Telefónne číslo a Typ. Dvojkliknutím na záznam môžete záznam zobraziť a upraviť. Môžete tiež upraviť odkaz. Tlačidlá na boku karty umožňujú pridať nový archív, prepojiť sa s existujúcim archívom (alebo ho zdieľať), upraviť odkaz na archív alebo odstrániť odkaz.
Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Selektor Výber archívu
Fig. 9.2.15 Výber archívu - dialógové okno selektora - príklad

Dialógové okno selektora Výber archívu umožňuje prepojenie na už existujúci archív a po jeho výbere sa otvorí v Editor odkazu archívu

Na filtrovanie zoznamu na základe jednej z možností z rozbaľovacieho zoznamu môžete použiť tlačidlo Nájsť:

 • Názov obsahuje (predvolené)
 • Názov neobsahuje
 • ID obsahuje
 • ID neobsahuje
 • Posledná zmena obsahuje
 • Posledná zmena neobsahuje
Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Odkazy

Záložka Odkazy obsahuje zoznam všetkých záznamov v databáze, ktoré odkazujú na tento zdroj, ak existujú. Zoznam je možné zoradiť podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca: Typ , ID alebo Názov. Dvojkliknutím na záznam môžete zobraziť a upraviť záznam.


Úprava zdrojových citácií

Citácie spájajú zdroj s iným objektom a umožňujú poskytnúť ďalšie informácie o zdroji. Citácie možno pripojiť k veľkému počtu objektov,

Pre každý objekt je k dispozícii spoločná sada tlačidiel:

 • STOCK_ADD + (Vytvorenie a pridanie novej citácie a nového zdroja). Zobrazí sa prázdne dialógové okno Citácie.
 • Symbol question.svg Pridať (Pridať existujúcu citáciu alebo zdroj). Zobrazí sa dialógové okno Výber zdroja alebo citácie.
 • STOCK_EDIT Upraviť (Upraviť vybranú citáciu). Tým sa vyvolá dialógové okno Citácia s predvyplnenými informáciami o citácii a zdroji.
 • STOCK_REMOVE - (Odstráňte existujúcu citáciu). Týmto odstránite citáciu z objektu. Neodstráni samotnú citáciu, ktorá by potom mohla byť pripojená k inému objektu.

Všimnite si, že STOCK_EDIT Upraviť a STOCK_REMOVE - sú k dispozícii len vtedy, keď bola citácia vybraná.


Výber zdroja alebo výber citácie

Fig. 9.2.16 Výber zdroja alebo citácie - dialógové okno selektora - príklad

Keď STOCK_ADD Pridať pridaní existujúcej citácie alebo zdroja sa zobrazí dialógové okno Vybrať zdroj alebo citáciu.

To umožňuje vybrať buď existujúci zdroj, alebo existujúcu citáciu (spolu s príslušným zdrojom). Kliknutím na odkrývací trojuholník vedľa zdroja sa zobrazia citácie spojené s týmto zdrojom. Ak by napríklad jedným z vašich zdrojov bola kniha, potom by sa citácie zvyčajne vzťahovali na stranu (alebo strany) v knihe. Ak už máte citáciu, ktorá odkazuje na konkrétnu stranu knihy, potom by ste mohli vybrať túto citáciu, ktorá by sa potom zdieľala. Na druhej strane, ak by tento objekt potreboval odkaz na novú stránku, potom by ste vybrali zdroj a v následnom dialógovom okne zadali novú stránku.

Na filtrovanie zoznamu na základe jednej z možností z rozbaľovacieho zoznamu môžete použiť tlačidlo Nájsť:

 • Zdroj: Názov alebo citácia: Obsahuje zväzok/stranu(predvolené nastavenie)
 • Zdroj: Názov alebo citácia: Zväzok/strana neobsahuje
 • ID obsahuje
 • ID neobsahuje
 • Posledná zmena obsahuje
 • Posledná zmena neobsahuje


Dialógové okno Nová citácia

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Fig. 9.2.17 Nová citácia - dialógové okno editora - príklad

Po výbere citácie alebo zdroja, alebo ak ste vybrali tlačidlá STOCK_ADD Pridať alebo STOCK_EDIT Upraviť, zobrazí sa dialógové okno Nová citácia.

Dialógové okno Nová citácia obsahuje jednu časť s názvom Informácie o citácii.

Citačné informácie

V časti Informácie o citácii sú uvedené podrobnosti súvisiace s konkrétnym odkazom na tento zdroj: Odkaz, Zväzok/strana, Dátum a Poznámky. Úroveň dôveryhodnosti môžete vybrať z rozbaľovacej ponuky Dôveryhodnosť. Ostatné údaje môžete zadať do príslušných polí na zadávanie textu.

 • Dátum: Dátum spojený s týmto odkazom na zdroj. Zvyčajne sa používa na uloženie dátumu, kedy boli údaje vložené do pôvodného zdrojového dokumentu (nie dátumu, kedy udalosť nastala).
 • ID:
 • Zväzok/Strana: Konkrétne miesto v odkazovanej informácii. V prípade publikovaného diela to môže zahŕňať zväzok viaczväzkového diela a číslo strany (strán). V prípade periodika to môže zahŕňať číslo zväzku, čísla a strany. V prípade novín by to mohlo zahŕňať číslo stĺpca a číslo strany. V prípade nepublikovaného zdroja to môže byť číslo listu, číslo strany, číslo rámu atď. Sčítací záznam môže mať okrem čísla strany aj číslo riadku alebo číslo bytu a rodiny.
 • Dôveryhodnosť: Vyjadruje kvantitatívne hodnotenie dôveryhodnosti informácie zo strany predkladateľa na základe podporných dôkazov. Nie je určený na to, aby eliminoval potrebu príjemcu vyhodnotiť dôkaz sám.
  • Veľmi nízka = nespoľahlivý dôkaz alebo odhadované údaje.
  • Nízka = pochybná spoľahlivosť dôkazov (rozhovory, sčítanie ľudu, ústne genealógie alebo možnosť zaujatosti, napríklad autobiografia).
  • Normálna - ??
  • Vysoká = Sekundárne dôkazy, údaje oficiálne zaznamenané niekedy po udalosti.
  • Veľmi vysoká = Použité priame a primárne dôkazy alebo podľa dominancie dôkazov.
Ak je citácia zdieľaná, zobrazí sa varovná ikona STOCK_DIALOG_WARNING.
Tango-Dialog-information.png
Tip

Informácie v citácii sa môžu zdieľať. Na jednu citáciu možno odkazovať viackrát a všetky takéto odkazy budú mať spoločné celkové informácie o citácii. Zmena informácií o citácii ich zmení pre všetky zdieľané použitiaSelektor Výber zdroja
Fig. 9.2.18 Výber zdroja - dialógové okno selektora - príklad

Dialógové okno Výber zdroja umožňuje prepojenie na už existujúci zdroj.

Na filtrovanie zoznamu na základe jednej z možností z rozbaľovacieho zoznamu môžete použiť tlačidlo Nájsť:

 • Názov obsahuje (predvolené)
 • Názov neobsahuje
 • Autor obsahuje
 • Autor neobsahuje
 • ID obsahuje
 • ID neobsahuje
 • Posledná zmena obsahuje
 • Posledná zmena neobsahuje


Stránky záložky sekcie s informáciami o citáciách

Záložky poskytujú nasledujúce informačné kategórie citačných údajov:

Poznámky

Záložka Poznámka poskytuje miesto na zaznamenanie poznámok alebo komentárov k citácii. V strednej časti okna sú uvedené všetky poznámky k tejto citácii a je tu náhľad na začiatok poznámky. Tlačidlá STOCK_ADD +, STOCK_INDEX (used for share) Pridať, STOCK_EDIT Upraviť, STOCK_REMOVE -, STOCK_GO_UP Hore a STOCK_GO_DOWN Dole umožňujú pridať novú poznámku, zdieľať vybranú poznámku, upraviť vybranú poznámku, odstrániť vybranú poznámku a presunúť vybranú poznámku nahor alebo nadol v zozname poznámok. Všimnite si, že STOCK_INDEX (used for share) Pridať, STOCK_EDIT Upraviť, STOCK_REMOVE -, STOCK_GO_UP Hore a STOCK_GO_DOWN Dole sa sprístupnia len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný mediálny objekt. Odstránením poznámky sa z tejto citácie odstráni iba poznámka, samotná poznámka sa neodstráni. Pozrite si prosím podrobnosti o úprave poznámok.

Galéria

Záložka Galéria umožňuje ukladať a zobrazovať fotografie a iné mediálne objekty súvisiace s danou citáciou (napríklad fotografiu strany knihy alebo strany zo sčítania ľudu). V strednej časti okna sa nachádza zoznam všetkých takýchto objektov a náhľad miniatúr obrazových súborov. Ostatné objekty, ako sú zvukové súbory, filmové súbory atď. sú reprezentované všeobecnou ikonou Gramps. Tlačidlá STOCK_ADD +, STOCK_INDEX (used for share) Pridať, STOCK_EDIT Upraviť a STOCK_REMOVE - umožňujú pridať nový obrázok, pridať odkaz na existujúci obrázok, upraviť existujúci obrázok a odstrániť prepojenie mediálneho objektu s citáciou. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je mediálny objekt vybraný zo zoznamu. Pozrite si podrobnosti o úprave odkazov na médiá.

Atribúty

Na karte Atribúty sa zobrazujú dvojice "Kľúč/Hodnota", ktoré môžu byť spojené s citáciou. Sú podobné "Atribútom" používaným pre iné typy záznamov Gramps. Rozdiel medzi týmito dvojicami Kľúč/Hodnota a Atribútmi je v tom, že Atribúty môžu obsahovať citácie zdrojov a poznámky, zatiaľ čo údaje Kľúč/Hodnota nie.

V strednej časti okna sa nachádza zoznam všetkých existujúcich dvojíc Kľúč/Hodnota. Tlačidlá STOCK_ADD + a STOCK_REMOVE - umožňujú pridávať a odstraňovať páry. Ak chcete upraviť text Kľúč alebo Hodnota, najprv vyberte požadovanú položku. Potom stlačte tlačidlo STOCK_EDIT. Upraviť vybrať Kľúč, alebo kliknite do bunky Kľúč alebo Hodnota danej položky a napíšte svoj text. Keď skončíte, kliknite mimo bunky, čím ukončíte režim úprav.

Odkazy

Na karte Odkazy sú uvedené všetky záznamy databázy, ktoré odkazujú na tento zdroj, ak existujú. Zoznam je možné zoradiť podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca: Typ , ID alebo Názov. Dvojkliknutím na záznam môžete zobraziť a upraviť záznam.


Úprava informácií o archívoch

Po výbere zdroja alebo ak ste zvolili tlačidlá STOCK_ADD + alebo STOCK_EDIT Upraviť, zobrazí sa dialógové okno Nový archív.

Dialógové okno Nový archív

Fig. 9.2.19 Nový archív - dialógové okno editora - príklad

Zobrazujú sa nasledujúce polia:

 • Názov: archívu (kde sú uložené zdroje).
 • Typ: archívu môžu byť fyzické alebo virtuálne štruktúry, kde sú uložené genealogické zdroje a zdroje rodinnej histórie:
  • Album
  • Archív
  • Kníhkupectvo
  • Cintorín
  • Cirkev
  • Zbierka
  • Knižnica (predvolené)
  • Trezor
  • Neznámy
  • Webová stránka
 • ID: jedinečný záznam na identifikáciu archívu. Nechajte prázdny, aby ho vygeneroval Gramps.
 • Záznam je verejný/súkromný Prepínač ikony zámku.
 • Značky:
  • Upraviť zoznam značiek


Nové stránky karty archívu

Záložky predstavujú nasledujúce kategórie údajov archívu:

Adresy

Záložka Adresy umožňuje zobrazovať a zaznamenávať rôzne adresy archívu.
V spodnej časti okna sa nachádzajú všetky adresy uložené v databáze. V hornej časti sa zobrazujú podrobnosti o aktuálne vybranej adrese v zozname (ak existuje). Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú zodpovedajúcim spôsobom pridať, upraviť a odstrániť záznam adresy z databázy. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je adresa vybraná zo zoznamu.

Internet

V záložke Internet sa zobrazujú internetové adresy relevantné pre archív. V spodnej časti sa nachádzajú všetky takéto internetové adresy a sprievodné popisy. V hornej časti sa zobrazujú podrobnosti o aktuálne vybraných adresách v zozname (ak existujú). Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť internetovú adresu. Tlačidlo "Prejsť" (reprezentované ikonou so zelenou šípkou a žltým kruhom) otvorí internetový prehliadač a prenesie vás priamo na zvýraznenú stránku. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú k dispozícii len vtedy, keď je adresa vybraná zo zoznamu.

Poznámky

Záložka Poznámky poskytuje miesto na zaznamenávanie poznámok alebo komentárov k archívu. Ak chcete pridať poznámku alebo upraviť existujúce poznámky, jednoducho upravte text v poli na zadávanie textu.

Odkazy

Na karte Odkazy sú uvedené všetky záznamy v databáze, ktoré sa vzťahujú na daný archív. Zoznam je možné zoradiť podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca: Typ , ID alebo Názov . Dvojkliknutím na záznam môžete zobraziť a upraviť príslušný záznam.


Úprava informácií o poznámkach

Po výbere zdroja alebo ak ste vybrali možnosť STOCK_ADD + alebo STOCK_EDIT Upraviť tlačidlá, zobrazí sa dialógové okno editora Nová poznámka.

Pozrite si tiež: Poznámky: * Kategória Poznámky

Dialógové okno editora Nová poznámka

Fig. 9.2.20 Nová poznámka - dialógové okno editora - príklad

Pri vytváraní novej poznámky alebo pri úprave existujúcej poznámky sa zobrazí dialógové okno editora Nová poznámka. Sú v ňom dve záložky, záložka Poznámka a záložka Odkazy.

Karta Poznámka

Karta Poznámka je miestom na pridávanie poznámok k Osobám, Zdrojom atď. Karta umožňuje opätovne zoradiť poznámky v poradí, v akom ich chcete vidieť. Rovnako ako na ostatných kartách môžete pridávať nové záznamy (poznámky), zdieľať existujúce poznámky s iným objektom a odstraňovať poznámky z tohto objektu.

Tango-Dialog-information.png
"Odstrániť" nie je to isté ako "Vymazať"

Odstránenie záznamu poznámky z karty Poznámka nevymaže údaje poznámky z rodinného stromu. Zostane potom prítomný v pohľade kategórie Poznámka, ale už nie je spojený s aktuálnym objektom.

Poznámky, ktoré nie sú prepojené so žiadnym objektom v strome, možno nájsť v pohľade Poznámky vyhľadaním nulového počtu v "Poznámky s počtom odkazov <počet>" Vlastný filter pravidlo."'

Karta Poznámka má tieto prvky

 • Panel nástrojov na použitie štýlov na poznámky. Môžete vybrať a použiť jeden z tlačidiel nástrojov alebo nastaviť požadované hodnoty a začať písať.
 • Kurzíva : bežná funkcia známa z textových editorov
 • Tučné písmo : bežná funkcia známa z textových editorov
 • Podčiarknutie : bežná funkcia známa z textových editorov
 • Späť : Vráti späť poslednú akciu.
 • Znova : Opätovné použitie poslednej akcie.
 • Rozbaľovací zoznam pre výber písma: základný výber písma zobrazujúci všetky písma nainštalované vo vašom operačnom systéme.
 • Veľkosť písma: výber veľkosti písma, ktoré sa má použiť pre váš text.
 • 22x22-gramps-font-color.png
  Farba písma: výber farby písma.
 • 22x22-gramps-font-bgcolor.png
  Farba pozadia: pridá zadanému textu farbu pozadia.
 • Odkaz: Otvorí Editor_odkazov, ktorý vám umožní vytvoriť interný odkaz na položku v programe Gramps, napríklad na osobu, rodinu, udalosť, poznámku atď.
 • Vyčistiť označenie: Označte text, aby ste odstránili značky, ktoré ste umiestnili na poznámku.
Tango-Dialog-information.png
Dôležité

Ak sa chcete po uložení poznámky vrátiť k jej predchádzajúcej verzii, pre poznámky je k dispozícii funkcia Späť/Znova (rovnako ako pre iné položky). Prejdite do menu -> Vrátiť späť, Zrušiť alebo Vrátiť históriu.


 • Kontextová ponuka na textovom zobrazení.
Najdôležitejšou položkou v tejto kontextovej ponuke je výber pravopisu. Ponúka sa vám výber jazykov nainštalovaných v systéme so zapnutou kontrolou pravopisu.
 • Textový pohľad, v ktorom môžete písať svoju poznámku.
 • Niektoré vlastnosti vašej poznámky
 • Začiarkovacie políčko Preformátované: Poznámky v programe Gramps sa považujú za preformátované, aby sa obsah prispôsobil veľkosti a formátovaniu stránky správy pre čo najharmonickejšiu prezentáciu. V predvolenom nastavení sa automaticky ignorujú nové riadky (riadkovanie & carriage returns) a biele medzery, aby sa vytvorili úplné odseky, ktoré sú definované prázdnym riadkom medzi dvoma blokmi textu.
  Pokiaľ je začiarknutá voľba Preformátované, Gramps bude predpokladať, že biele miesta a nové riadky, ktoré ste do poznámok vložili, sú dôležité. Použite Preformátované pre tabuľky, doslovné prepisy a podobne. Použitie jednoliateho písma pomôže udržať šírku predformátovaných stĺpcov & okraje predvídateľné.
  Snažte sa nepoužívať preformátované, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, vytvorené správy budú plynúť prirodzenejšie.
 • Zverejniť/súkromné Súkromie je rovnaké ako pri ostatných objektoch. Jedným jednoduchým kliknutím môžete označiť poznámku, ktorá sa má považovať za súkromnú, takže Gramps môže túto poznámku odstrániť zo všetkých vytvorených výstupov.
 • {ID: jedinečné ID poznámky. Ak sa ponechá prázdne, vygeneruje sa automatické ID podľa nastavení v predvoľbách.
 • Type: (Všeobecné predvolené) Typ poznámky. Môžete pridať vlastný vlastný typ tak, že ho priamo zadáte do klávesnice. Pri pridávaní poznámky sa Typ automaticky nastaví tak, aby zodpovedal objektu, ku ktorému sa pridáva. (Napr. poznámka pridaná na kartu Poznámky v Editore osoby bude mať predvolený Typ Poznámka k osobe).
Typ Rozpoznané pre funkcie v
<primary object> Poznámka
<secondary object> Poznámka
Citácia
Všeobecné (predvolené)
Html kód [[Gramps_Template:Príručka k verzii_Wiki_Manual_-_Reports#Narrated_Web_Site|Narrated Web Site]] zaradenie správy; export do GEDCOM
Odkaz
Report
Výskum
Zdrojový text
To Do [[Gramps_Template:Príručka k verzii_Wiki_Manuál_-_Gramplets#To_Do|To Do]] Gramplet, ToDoNotesGramplet Doplnok. Nezamieňať so správami založenými na značkách ToDo.
Transcript
Neznáme
 • Značky: Vyberte značku pre poznámku: Dokončiť, Úloha atď... Zadaním môžete pridať vlastné Značky. Medzi zostavy založené na značkách patria: [[Gramatika_Template:Príručka k verzii_Wiki_Manuál_-_Zprávy_-_časť_6#Závierka_značiek|Závierka značiek]], Závierka prác, Závierka prác.


Záložka Odkazy

Na karte Odkazy sú uvedené všetky objekty, ktoré sa vzťahujú na danú poznámku. Zoznam je možné zoradiť podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca: Typ, ID alebo Názov. Dvojkliknutím na záznam môžete zobraziť a upraviť príslušný záznam.

Tango-Dialog-information.png
HTML odkazy

Ak v poznámke pridáte odkazy na webové stránky s úplnou adresou, odkaz sa zmení na modrý a bude podčiarknutý, keď naň prejdete myšou. Kliknutím na odkaz sa webová stránka otvorí vo vašom predvolenom prehliadači.


Editor odkazu
Fig 9.2.21 Editor poznámky - prepojenie textu
Tango-Dialog-information.png
Keď tlačidlo Prepojiť nereaguje

Blok textu poznámky musí byť zvýraznený, aby bol Editor prepojení aktívny. Keď je tlačidlo neaktívne, nie je k dispozícii žiadny vizuálny indikátor.

Fig. 9.2.22 Editor odkazu - dialógové okno - príklad

Editor odkazu má nasledujúce možnosti:

 • Typ odkazu:} umožňuje vytvoriť externý odkaz na internetovú adresu (URL) alebo položku v programe Gramps, napríklad EVENT, Rodina, Médiá, Poznámka, Osoba, Place, Úložisko, Source alebo Citation.
 • STOCK_INDEX (used for share) Tlačidlo Vybrať položku : otvorí dialógové okno výberu existujúcich položiek v kategórii zadanej v poli Typ prepojenia.
  • Tlačidlo New
 • Položka rámčeka:}
  • Upraviť tlačidlo : otvorí dialógové okno editora pre zadanú položku Gramps
 • Internetová adresa:
Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Pozri tiež:


Značenie a predformátovanie poznámok v správach

Do poznámok možno pridať značky ako tučné, farba, podčiarknutie, ... Poznámka môže byť predformátovaná alebo nie. Záleží na type výstupu, ako sa táto značka zobrazí. Tu je uvedený prehľad toho, čo môžete očakávať.

 • Pdf a priama tlač (na tlačiareň alebo do súboru) plne podporujú označovanie a predformátované nastavenie
 • ascii tlač z pochopiteľných dôvodov odstráni všetky značky z poznámok
 • LaTeX výstup interpretuje značenie podľa svojich najlepších možností. LaTeX nie je ako typografický jazyk vhodný na pridávanie vlastných štýlov. To by narušilo výhody, ktoré LaTex ponúka. Preto sa robí nasledovné:
 • Podporované je tučné písmo, podčiarknutie a kurzíva.
 • veľkosť písma je mapovaná na ukazovatele veľkosti LaTeXu fuzzy spôsobom
 • jednoliate písma sa zobrazujú ako jednoliate písmo
 • farba a písmo nie sú podporované
 • preformátovanie je spracované správne
 • Naratívny web. Mnoho ľudí používa správu Narrative Web ako jednoduchý spôsob práce s údajmi. Táto zostava sa snaží rešpektovať značkovanie v poznámkach. Ide o interpretovaný preklad, nie je to preklad jedna k jednej.
 • Výstup ODF v súčasnosti nepodporuje značkovanie.
 • Výstup RTF v súčasnosti nepodporuje značkovanie.
 • Výstup html momentálne nepodporuje značkovanie.
Tango-Dialog-information.png
Označovanie a predformátovanie poznámok v správach

Označovanie v poznámkach používajte len v tých prípadoch, keď dopĺňa uložené informácie. Gramps nie je textový editor.Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions