Open main menu

Gramps β

Gramps 5.1 Wiki Manual - Navigation/sk

Predchádzajúca Index Nasledujúca


Pokiaľ je otvorená akákoľvek databáza Rodinný strom, Gramps sa zameriava na jednu osobu, ktorá sa zvyčajne označuje ako Aktívna osoba. To vám umožňuje prezerať alebo upravovať údaje týkajúce sa tejto osoby, jej najbližšej rodiny atď. Prechod v rodinnom strome databázy (t. j. prechod od osoby k osobe) nie je v skutočnosti nič iné ako zmena Aktívnej osoby.

V tejto časti je opísaných mnoho alternatívnych spôsobov navigácie v databáze pomocou zložitých aj pohodlných rozhraní, ktoré poskytuje program Gramps. Všetky tieto spôsoby v zásade dosahujú rovnaký výsledok, ale niektoré spôsoby navigácie budú pohodlnejšie ako iné... v závislosti od toho, čo v programe Gramps práve robíte.

Contents

Používanie kategórie Ľudia

Najintuitívnejší spôsob, ako vybrať aktívnu osobu, je použiť kategóriu Ľudia. Keď sa nachádzate v kategórii Ľudia, stačí vybrať meno požadovanej osoby zo zoznamu kliknutím na danú položku zoznamu. Vybraná osoba sa stane aktívnou. Stavový riadok sa aktualizuje tak, aby odrážal zmenu aktívnej osoby.

Pozrite si tiež

Používanie kategórie Vzťahy

Keď sa nachádzate v kategórii Vzťahy, môžete jednoducho prechádzať medzi členmi zobrazenej rodiny nasledovne:

Kliknite na podčiarknuté meno osoby, ku ktorej chcete prejsť, a táto osoba sa stane novou aktívnou osobou kategórie Vzťahy.

Meno aktuálne aktívnej osoby nie je podčiarknuté.

Okrem toho program Gramps poskytuje rozsiahly súbor možností navigácie pomocou klávesnice. Podrobný odkaz na väzby klávesov nájdete v Prílohe B: Odkaz na väzby klávesov.

Používanie kategórie Rodiny

Keď sa nachádzate v kategórii Rodiny, môžete ľahko prechádzať medzi zobrazenými rodinami.


Používanie kategórie Grafy 22x22-gramps-pedigree.png

 
Fig. 10.1 Zobrazenie časovej osi rodokmeňa - doplnok tretej strany pre kategóriu grafov - príklad kontextovej ponuky

Gramps sa vo veľkej miere spolieha na formulárové rozloženie položiek prepojeného zoznamu. Tie naznačujú vzťahy medzi záznamami vo vašom rodinnom strome. Kategória Grafy poskytuje alternatívny, vizuálnejší spôsob reprezentácie týchto vzťahov. Pozície, tvary a farby kontajnerov spolu s ich spojovacími čiarami & šípkami možno zobraziť ďalšiu hĺbku vzájomných vzťahov s rôznymi faktormi. Kontajnery môžu byť jednoduché farebne vyplnené kolónky, oblúky, stuhy alebo mnohé iné tvary.

Ale kategória Grafy poskytuje aj alternatívny spôsob navigácie v rodinnom atrome. Výhodou tohto spôsobu je, že môžete vidieť viac ako jednu generáciu rodinného stromu. Môžete teda prejsť priamo z pravnuka na prastarého otca bez toho, aby ste museli prechádzať cez medzigenerácie.

Všimnite si, že po zmene Aktívnej osoby v kategórii Grafy sa zobrazenie grafu znovu prispôsobí novozvolenej zameranej Aktívnej osobe. Keď sa nachádzate v kategórii Grafy, môžete jednoducho prechádzať medzi členmi zobrazeného rodinného stromu nasledujúcim spôsobom:

Ak chcete, aby sa niektorá zobrazená osoba stala zameranou Aktívnou osobou, kliknite ľavým tlačidlom myši na jej príslušný kontajner. Kliknutím pravým tlačidlom myši na kontajner sa vyvolá kontextová ponuka s možnosťami zodpovedajúcimi obsahu.

Kontextová ponuka pre kontajner Osoba môže obsahovať ▶podponuky so zoznamom všetkých manželov, súrodencov, detí a rodičov príslušnej Osoby. Prvou položkou v kontextovej ponuke bude zvyčajne meno Osoby v danom kontajneri. (Alternatívne to môže byť možnosť Upraviť.) Výberom mena Osoby sa presunie zameranie rovnakým spôsobom ako kliknutím ľavým tlačidlom myši na kontajner. Zameranie Aktívnej osoby môžete zmeniť aj na ktoréhokoľvek z manželov, súrodencov, detí alebo rodičov ktorejkoľvek zobrazenej osoby.

Niektoré zobrazenia grafov majú zjavnú navigačnú súvislosť. Pohyb po generáciách intuitívne zodpovedá pohybu v grafe doľava, doprava, nahor alebo nadol. Tieto môžu mať vlastné smerové navigačné tlačidlá, ktoré umožňujú navigáciu kliknutím namiesto ťahania.

Napríklad, ak chcete zmeniť zameranie pohľadu Rodokmeň  na dieťa (ak nejaké existuje) aktuálnej aktívnej osoby, kliknite na tlačidlo (šípka vľavo) naľavo od poľa tabuľky Aktívna osoba. Ak existuje len jedno dieťa, zameranie sa okamžite zmení. Ak má Aktívna osoba viac ako jedno dieťa, tlačidlom (šípka vľavo) sa rozbalí vyskakovacia ponuka s možnosťou výberu zoznamu detí. (Pre toto konkrétne tlačidlo (šípka vľavo) je zoznam detí vo vyskakovacej ponuke zoradený podľa poradia manželstva tohto rodiča a ďalej podľa poradia narodenia. Tieto poradia možno zmeniť globálne v kategórii Vzťahy).

 
Výhody používania kontextových ponúk (pravým tlačidlom myši)

priamy prístup k manželskému partnerovi a súrodencom. Kompletné zoznamy všetkých členov všetkých kategórií, nielen preferovaných členov.

Podobne ako kontajnery, aj tlačidlá môžu mať alternatívne funkcie prístupné kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom z kontextovej vyskakovacej ponuky.

Ostatné tlačidlá sú menej zjavnými pomôckami na navigáciu nie k Ľuďom, ale k funkciám Gramos. Ak opäť použijeme príklad pohľadu Rodokmeň , prejdením po riadkoch medzi políčkami sa zobrazí nápoveda so všetkými známymi základnými údajmi o príbuzenskom vzťahu a dvojitým kliknutím na tieto riadky sa otvorí editor pre danú Rodinu. A dvojitým kliknutím na políčko Aktívna osoba sa otvorí editor pre túto osobu. Oplatí sa prečítať si podrobnú dokumentáciu ku každému pohĺadu grafu, aby ste objavili tieto skryté skratky k obľúbeným funkciám.

Zabudované Pohľady kategórie Grafy sú predstavené v odkazovanej časti Kategórie. Niektoré z nich sú podrobnejšie opísané v článkoch uvedených na konci úvodnej časti Pohľad’.

Zbierku pohľadov v kategórii Grafy možno rozšíriť o doplnky tretích strán pomocou funkcie Správca zásuvných modulov programu Gramps. Dostupné doplnky tretích strán nájdete v stĺpci Pohľad v tabuľke Zoznam doplnkov. Údržbu niekoľkých doplnkových Pohľadov tretích strán si v priebehu rokov osvojil tím dobrovoľníkov programu Gramps. Tie sa stali "zabudovanými" po tom, ako boli preverené a následne zahrnuté do hlavných distribúcií programu Gramps. Články o používaní jednotlivých doplnkových pohľadov sú prepojené so stĺpcom Zásuvný modul/Dokumentácia. Kvalita dokumentácie týchto článkov sa výrazne líši.

Používanie Grampletov

 
Fig. 10.2 Pohľad Kategórie na Informačnom paneli - so zobrazenými príkladmi Grampletov

Na Sidebar and bottombar môžete pridať Gramplety a rozšíriť tak možnosti navigácie nad rámec vzdialenosti jednej generácie. Niektoré príklady sú:

Tieto príklady poskytujú možnosť pohybovať sa v zameraní Aktívnej osoby s využitím perspektívy príbuzenského vzťahu... k blízkym príbuzným, potomkom alebo predkom. Budúce Gramplety by mohli umožniť navigáciu podľa geografickej blízkosti, DNA matching alebo nejakého iného spojenia, o ktorom sme zatiaľ neuvažovali.

Textové Gramplety majú tendenciu mať názvy hotlinked for navigation, zatiaľ čo grafické môžu používať kontextové menu.

Nastavenie Domovskej osoby

Jedna (a len jedna) osoba v databáze Rodinného sttomu môže byť určená ako Domovská osoba. Po určení domovskej osoby je vrátenie zamerania Aktívnej osoby na túto osobu otázkou jedného kliknutia bez ohľadu na to, ktorá kategória sa práve používa.

Ak chcete nastaviť Domovskú osobu, najprv navigujte na túto osobu ľubovoľným spôsobom. Potom vyberte kategóriu Ľudia a zvoľte ponuku Upraviť ->Nastaviť domovskú osobu. Po vykonaní tohto kroku sa môžete na Domovskú osobu presunúť z ktoréhokoľvek miesta v databáze jednoduchým kliknutím na ikonu na paneli nástrojov Domovská osoba. Môžete tiež zvoliť ponuku Prejsť ->Domov alebo vybrať položku Domov z ľubovoľnej kontextovej ponuky dostupnej po kliknutí pravým tlačidlom myši alebo použiť klávesovú skratku Alt+Domov.

Nastavenie Aktívnej osoby

Očakáva sa, že Aktívna osoba bude kontextovým cieľom akcií, správ a úprav.

V pohľade Ľudia sa nachádza zvýraznenie výberu ako vizuálne upozornenie na Aktívnu osobu. V pohľade Vzťahy je Aktívna osoba zobrazená v samostatnej časti v hornej časti. Všetky ostatné osoby zobrazené nižšie majú bezprostredný (rodičovský, súrodenecký, manželský, detský) vzťah s Aktívnou osobou.

Navigácia pomocou horúcich odkazov

Za normálnych okolností sa jednoduchým kliknutím na meno Osoby s horúcim odkazom vyberie táto osoba a presunie sa kontextové zameranie tejto Aktívnej osoby.

 
Fig. 10.3 Pohľad kategórie Vzťahy

Každé meno osoby v pohľade kategórie Osoba a Vzťah je horúci odkaz. Zdá sa, že zmena zamerania Aktívnej osoby v pohľade Osoba iba mení, ktorý záznam je zvýraznený. To však spôsobí aj aktualizáciu obsahu Grampletov a opätovné zaostrenie pohľadov Vzťahy, Grafy a Zemepis na novú Aktívnu osobu.

Výber iného horúceho odkazu na meno v oohľade kategórie Vzťahy spôsobí menej jemnú zmenu. Pohľad na to, ako sú údaje o rodine reprezentované, sa zmení smerom k tomuto zameraniu. Ich údaje sa presunú do hornej časti a ich najbližšia rodina sa znovu usporiada pod nimi.Kontextová navigácia v menu

Mená s horúcim odkazom na karte Odkazy a Poznámky (a v niektorých grampletoch) však iba otvoria okno Editor osoby bez navigácie zamerania Aktívnej osoby na danú osobu. (Tieto odkazy sa správajú tak, ako keby ste klikli na tlačidlo  Upraviť namiesto na meno s horúcim odkazom.) To uľahčuje rýchlu úpravu osôb v okolí Aktívnej osoby bez dezorientácie z presúvania zamerania.

 
Fig. 10.4 Kontextová ponuka v Editore osoby

Zameranie na aktívnu osobu možno nastaviť počas pobytu v dialógovom okne Úprava osoby pomocou kontextovej ponuky (kliknutím pravým tlačidlom myši) v prázdnom priestore oblasti záhlavia. Voľba Urobiť aktívnu osobu v tomto kontextovom menu zmení zameranie Aktívnej osoby na upravovanú osobu.


Používanie navigácie založenej na histórii

 
Fig. 10.5 Príklad navigačných nástrojov založených na histórii

Program Gramps obsahuje aj výkonnú sadu navigačných nástrojov založených na histórii. Tieto nástroje sú podobné nástrojom bežne používaným vo webových prehliadačoch.

Patria medzi ne položky Späť a Dopredu dostupné z ponuky Prejsť, kontextové ponuky (dostupné v kategóriách Ľudia, Rodina a Rodokmeň) a tlačidlá na paneli nástrojov. Zahŕňajú aj zoznam posledných výberov dostupný v ponuke Prejsť, ktorá umožňuje priamy prechod na ktorýkoľvek z posledných výberov. A nakoniec, kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlá < Späť a Dopredu > na paneli nástrojov sa vyvolá kontextové menu s príslušnou časťou histórie. Výberom ľubovoľnej položky z ponuky na ňu priamo prejdete.

Navigácia v záložkách

Tlačidlo Domov na paneli nástrojov je špeciálny prípad záložky. Presunie zameranie Aktívnej osoby na osobu, ktorá je aktuálne označená ako Domovská osoba. Je to tak často užitočné, že táto funkcia má aj klávesovú skratku.

Podobne ako pri nastavení Domovskej osoby môžete na zjednodušenie ďalšej navigácie zakladať ďalšie osoby z databázy. Ak chcete pridať záložku osoby, najprv prejdite na danú osobu a potom vyberte ponuku Záložky ->Pridať záložku. Ak sa chcete presunúť na danú osobu inde v databáze, vyberte ponuku Záložky ->Meno osoby zo zobrazeného zoznamu mien záložiek. Ostatné kategórie majú vlastný zoznam Záložky.

 
Fig. 10.6 Usporiadať záložky

Záložky môžete spravovať výberom ponuky Záložky ->Usporiadať záložky... alebo stlačením klávesovej skratky Shift+CTRL+D. Tým sa otvorí dialógové okno Usporiadať záložky so zoznamom záložiek a ovládacími prvkami na úpravu tohto zoznamu.

Pomocou tlačidiel Hore a Dole môžete meniť poradie zoznamu. Pomocou tlačidla Odstrániť odstránite záložku. Tlačidlom Pomoc sa dostanete na túto stránku a okno Usporiadať záložky zatvoríte tlačidlom Zatvoriť.

Zoznam ľudí so záložkou je možné vybrať prostredníctvom kategórie Ľudia, ako je vysvetlené vyššie, ale je spoločný aj s kategóriami Vzťahy a Grafy.

Na podobnom princípe sa vedú samostatné zoznamy Záložiek v každej z nasledujúcich Kategórií: Rodiny, Udalosti, Miesta, Zdroje, Citácie, Archívy, Médiá a Poznámky.


Poznámky ako navigačné skratky

 
Fig. 10.7 Editor poznámok - text prepojenia

Existujú samostatné zoznamy záložiek v niekoľkých kategóriách. Stále sú to však len jednoduché zoznamy. Dlhé zoznamy záložiek sa rýchlo stanú neprehľadnými.

Trvalé odkazy je možné vytvárať v Poznámkch. Pomocou Editora prepojenia v Poznámkach môžete usporiadať navigačné odkazy na rôzne typy záznamov Gramps podľa vlastných organizačných metód. Po vytvorení prepojeného textu v poznámke možno tento prepojený záznam používať ako záložku. Na tento záznam prejdete podržaním klávesu CTRL a kliknutím na Prepojený text. Jedna poznámka sa môže použiť ako Prepojený register na iné Poznámky s rôznymi sadami prepojení.

Príkladom prepojenej poznámky môže byť nekrológ, v ktorom sú prepojené všetky Osoby, Miesta alebo aj Udalosti. To uľahčuje navigáciu k nepriamo súvisiacim (alebo aj nesúvisiacim) nosičom truhly, pohrebným obradníkom alebo účastníkom pohrebu.

Ďalšou poznámkou môže byť prepis bibliografie k publikovanému pôvodnému výskumu iného genealóga. Keď budete zhromažďovať digitálne kópie týchto pôvodne citovaných odkazov, prepojenú bibliografiu môžete použiť ako kontrolný zoznam na získanie zdrojov. Po úplnom prepojení možno Bibliografiu použiť na navigáciu v Zdrojoch pre každú citáciu pri hľadaní nepodložených záverov, nepresností alebo opomenutí.


Vyhľadávanie záznamov

 
Vyhľadávanie ľudí

Možno budete chcieť najprv použiť vyhľadávacie filtre, aby ste zmenšili veľkosť zoznamu. Vyhľadávací panel môžete použiť na vyhľadávanie jednotlivých výrazov, keď nie je zapnutý bočný panel grampletov. Pre zložitejšie vyhľadávanie získajte prístup k ovládacím prvkom filtrovania viacerých termínov zapnutím bočného panela grampletu (výberom ponuky Zobraziť -> Bočný panel) a výberom záložky Filter grampletu. Vyberte požadovaný filter a kliknite na tlačidlo Nájsť. Podrobnosti nájdete vo Filtroch.


 
Fig. 10.8 Zobrazenie zoznamu vyhľadaných ľudí pomocou interaktívneho typu vyhľadávania dopredu - príklad

Ak chcete nájsť záznam v jednom z pohľadov zoznamu kategórií, najprv sa prepnite do príslušnej kategórie, ktorá poskytuje zoznam požadovaných záznamov: Ľudia, Zdroje, Miesta alebo Médiá. Vyberte riadok v zozname, aby ste získali zaostrenie, a potom začnite písať meno osoby, resp. názov objektu Zdroj, Miesto alebo Médium, ktorý hľadáte.

Prípadne vyberte riadok v zozname, aby ste získali zameranie, a potom môžete stlačiť CTRL+F, aby ste zapli textové pole režimu vyhľadávania. Na otvorenie poľa aj na začatie zadávania hľadaného výrazu však stačí aj jednoduché začatie písania.

Počas písania sa prvý zodpovedajúci záznam v stĺpci triedenia zoznamu posunie do stredu zoznamu a vyberie sa. Keď zadáte ďalšie znaky, zhoda sa spresní. Kým je textové pole režimu vyhľadávania viditeľné, stlačením ovládacieho tlačidla so šípkou nadol sa presuniete na ďalšiu zhodu, zatiaľ čo stlačením ovládacieho tlačidla so šípkou nahor sa presuniete na predchádzajúcu zhodu. Po nečinnosti pole zmizne. (Keď neboli stlačené žiadne klávesy počas 5 až 15 sekúnd.) Bez aktívneho poľa Nájsť sa klávesy ovládania kurzora vrátia k posúvaniu výberu záznamov nahor a nadol v zozname.

Zmena stĺpca triedenia (kliknutím na záhlavie) zmení aj porovnávaný stĺpec.

Používanie Schránky

 
Nie je to bežná schránka

Poznamenajte, že schránka Gramps nefunguje ako štandardná počítačová schránka. Funguje ako skutočná schránka v tom zmysle, že do nej ťaháte veci a ťahaním ich kopírujete.

 
Upozornenie

Ukladanie do Schránky je trvalé v rámci jednej relácie programu Gramps. Zatvorením okna Schránky sa uložené záznamy nestratia. Ukončením programu Gramps však k tomu dôjde.

Ak potrebujete ukladať položky medzi reláciami, existuje doplnok tretej strany Collections Clipboard Gramplet, ktorý to robí.

 
Fig. 10.9 Schránka - dialóg - Zobrazenie kontextovej ponuky (pravé tlačidlo myši) príklad


Pre program, ako je Gramps, je Schránka veľmi dôležitá, pretože pomôže znížiť počet opakovaných zadávaní údajov.

Nástroj Schránka poskytuje dočasný poznámkový blok na ukladanie záznamov z databázy na jednoduché opakované použitie počas jednej relácie programu Gramps, napr: kým neukončíte program Gramps. V skratke ide o akúsi funkciu kopíruj a vlož rozšírenú z textových objektov na iné typy záznamov používaných v programe Gramps. Schránka vo veľkej miere využíva techniku potiahni a pusť.

Ak chcete vyvolať Schránku, buď vyberte ponuku Upraviť->Schránka, alebo kliknite na tlačidlo na paneli nástrojov Schránka, alebo použite Klávesovú skratku (kláves akcelerátora). CTRL+B.


Schránka podporuje adresy, atribúty (osobné aj rodinné), udalosti (osobné aj rodinné), mená, odkazy na mediálne objekty, citácie, adresy URL a samozrejme textové informácie poznámok a komentárov. Ak chcete uložiť akýkoľvek typ týchto záznamov, jednoducho pretiahnite existujúci záznam na Schránku bloku z príslušného dialógového okna editora. Ak chcete záznam znovu použiť, pretiahnite ho zo schránky na príslušné miesto v editore, napr. na kartu Adresa, kartu Atribút atď.

 
Tip

Niektoré objekty zobrazujú v ľavom stĺpci ikonu odkazu. To znamená, že pretiahnutím takéhoto výberu sa vytvorí odkaz na existujúci objekt, nie kopírovanie samotného objektu. Napríklad súbor mediálneho objektu sa nebude duplikovať. Namiesto toho sa vytvorí odkaz na existujúci mediálny objekt, ktorého výsledkom bude záznam v miestnej galérii.

Kontextová ponuka schránky

Výberom záznamu pomocou kontextového menu (kliknutím pravým tlačidlom myši) sa zobrazia nasledujúce tri možnosti pre každý typ záznamu:

 • Pozrite si podrobnosti [TYP ZÁZNAMU]
 • Urobiť [TYP ZÁZNAMU] aktívnym
 • Vytvoriť filter z vybraného [TYP ZÁZNAMU]


Jeden príklad
Nájdete rodný list osoby. V tomto osvedčení sú uvedení aj svedkovia. A v rodnom liste je určený aj zdroj, kde boli informácie uložené. Najlepšie je otvoriť schránku a pretiahnuť tam zdroj, s ktorým chcete pracovať. Potom ho pomocou funkcie potiahni a pusť použite v nových položkách, ktoré používate.

Teraz môžete dokončiť informácie na obrazovke editora osoby. Túto informáciu tiež pretiahnite do Schránky.

Teraz pridajte dve nové osoby pre svedkov (za predpokladu, že ich ešte nemáte v databáze). Jednoducho pretiahnite informácie o narodení na obrazovku udalosti svedka. Potom sa zobrazí obrazovka, kde môžete zmeniť úlohu svedka na svedka pre túto udalosť narodenia. To isté urobíte s druhým svedkom.

Ušetríte si tak veľa písania a možných chýb.

Hlavné ponuky

 
Fig. 10.10 Panel ponuky - Prehľad hlavného menu - Nie je načítaný rodinný strom
 
Fig. 10.11 Panel ponuky - Prehľad hlavného menu - Rodinný strom načítaný
 
Fig. 10.12 Panel ponuky - Prehľad hlavného menu - Načítaný rodokmeň zobrazujúci používané položky menu "Aktívne" a "Okná"

Panel ponuky zobrazuje dostupné Gramps Menu, ktoré sa menia a zobrazujú v závislosti od použitej Kategórie napr: Upraviť / Pohľad.


Rodinné stromy

 
Fig. 10.13 Panel ponuky - "Rodinné stromy" - príklad prehľadu
 • Správa rodinných stromov...} - otvorí Okno správcu_rodinných_stromov
 • Otvoriť nedávne - skratka na otvorenie nedávno rozpracovaného rodinného stromu
 • Zatvoriť - zálohovanie a zatvorenie aktuálneho stromu

 • Import... - Preniesť údaje z iných formátov.
  Pred importom si vytvorte zálohu! Existujú import Preferences na označenie importovaných údajov atribútmi Tag a/alebo Source s časovou značkou. Tieto možnosti výrazne spomaľujú proces importu, ale sú užitočné pri následnom čistení údajov.
 • Export... - Exporting data vám umožňuje zdieľať akúkoľvek časť vášho rodinného stromu Gramps s inými bádateľmi, ako aj umožňuje preniesť vaše údaje na iný počítač.

 • Export View... - Ponuka sa zobrazuje vo väčšine Pohľadov, len ak je možné exportovať zobrazené údaje. Gramps vyexportuje údaje na obrazovke podľa vášho výberu: CSV alebo Open Document formát tabuľky.


 • Zrušiť zmeny a ukončiť... -
 • Ukončiť... -


Pridanie

 
Fig. 10.14 Panel ponuky - Pridať prehľadUpraviť

 
Fig. 10.1 Menubar - Prehľad úprav
 • Undo -
 • Redo -
 • Undo História...} - Otvorenie dialógového okna Undo History

Tu sa zobrazia ďalšie možnosti ponuky závislé od zobrazenia Kategória.


 • Tabuľka - Nástroj schránka poskytuje dočasný poznámkový blok na ukladanie záznamov z databázy na jednoduché opätovné použitie.

 • Predvoľby... - Zobrazí dialógové okno Predvoľby. To vám umožňuje zmeniť väčšinu nastavení programu Gramps.
 • Zobrazia sa tu ďalšie možnosti ponuky závislé od pohľadu Kategória.


Pohľad

 
Fig. 10.2 Menubar - "Zobraziť" - príklad prehľadu
 • Konfigurovať...} - Umožňuje konfigurovať aktívny pohľad. Poskytuje možnosti na skrytie, odhalenie a zmenu usporiadania prvkov.
 • Navigátor...} - Navigátor je kontajner bočného panela pre ikony kategórie Navigátor. Keď je vybratý (predvolené nastavenie), bočný panel sa zobrazuje na ľavej strane aktívneho Zobrazenia. Zrušením výberu sa bočný panel Navigátor skryje. Ak sa všetky ikony Kategórie nezmestia do dostupného zvislého priestoru, vytvorí sa na pravej strane bočného panela skrytý posuvník, ktorý sa odkryje po prejdení (nabehnutí) naň.
  Textové označenia ikon možno skryť pomocou voľby na karte Zobrazenie v Nastaveniach. Režimy pohľadu možno vybrať z kontextového menu v dolnej časti bočného panela navigátora.
 • Panel nástrojov - zobrazí (alebo skryje) kontajner rozdelenej obrazovky pre (často používané) ikony akcií nad zobrazením kategórie. Výber ikon akcií sa mení podľa zobrazenia Kategórie.
  Možno nainštalovať Doplnky tretích strán, ktoré doplnia Predvoľby o kartu Téma poskytujúcu možnosť zobrazenia textových štítkov pre každé tlačidlo panela nástrojov.
 • Bočný panel - Zobrazenie (alebo skrytie) kontajnera rozdelenej obrazovky pre Gramplety vpravo od zobrazenia kategórie.
 • Spodný panel - Zobrazenie (alebo skrytie) kontajnera rozdelenej obrazovky pre Gramplets v spodnej časti okna, tesne nad stavovým riadkom.
 • Celá obrazovka - Rozšírenie okna tak, aby sa využilo celé dostupné miesto na obrazovke, pričom sa vypnú ovládacie prvky preťahovania a zmeny veľkosti okna. Zrušením výberu sa obnoví predchádzajúca veľkosť, pričom sa opäť povolia ovládacie prvky na ťahanie a zmenu veľkosti okna.

 • V závislosti od toho, ktoré zobrazenie je aktívne, sa tu zobrazia ďalšie položky ponuky možností, ktoré môžu upraviť spôsob, akým Zobrazenie organizuje údaje.


Prejsť

 
Fig. 10.3 Menubar - Prehľad Go
 • Zadné - naviguje výber aktuálneho Zobrazenia späť na predchádzajúcu položku vo vašom História navigácie
 • Prechod dopredu - naviguje výber aktuálneho Zobrazenia dopredu na ďalšiu položku vo vašej Navigation history


 • Dynamický zoznam posledných 10 vybraných záznamov (Ľudia, Rodiny a pod.), zoznam závisí od pohľadu Kategórie.
 
Známa chyba patch pre verziu Gramps 5.1.1(opravená vo verzii 5.1.2)

Opravuje zakódovanie výberu ponuky 'Prejsť' spôsobené nedávnou aktualizáciou UIManageru
adresuje hlásenie o chybe: 11341 dňa 24. 9. 2019

 
Môžete použiť RestoreHist addon

Takto možno zabezpečiť, aby časť ponuky Prejsť pretrvávala medzi reštartmi programu Gramps. Ak je nainštalovaný, potom môžete ručne vymazať uložený stav tak, že nájdete a odstránite súbor /gramps51/plugins/RestoreHist/hist_save.ini z adresára používateľa. (priečinok ~.gramps alebo %Appdata% v systéme Windows).Záložky

 
Fig. 10.4 Menubar - Prehľad záložiek
 • Pridať záložku - Vytvorenie záložky z aktuálne vybranej položky napr: záložku: Osoba, Rodina atď..
 • Usporiadať záložky...} - Otvorí okno Usporiadanie záložiek.

 • Dynamická časť, v ktorej sa zobrazujú záložky


Záložky

 
Fig. 10.5 Menubar - Prehľad zostáv
 • Knihy... - Nástroj Knižné správy umožňuje vytvoriť vlastnú genealogickú knihu obsahujúcu zbierku textových a grafických správ Gramps v jednom dokumente (t. j. knihe)


Nástroje

 
Fig. 10.6 "nástroj >..." Menubar - Prehľad nástrojov


Okná

 
Fig. 10.7 Menubar - "Windows" - prehľadný príklad
 • Okná - Toto menu poskytuje rýchly prístup k otvoreným oknám, s ktorými pracujete.


Pomoc

 
Fig. 10.8 Menubar - "Pomoc" - prehľadný príklad
 • Užívateľská príručka - Priamy odkaz na online používateľskú príručku programu Gramps, ktorú si práve prezeráte. Áno, na nahliadnutie do používateľskej príručky programu Gramps potrebujete internetové pripojenie.
 • FAQ - Odkaz na Často kladené otázky o programe Gramps.
 • Väzby kláves - Odkaz na Odkaz na väzby klávesov pre program Gramps. Známe aj ako Klávesové skratky.
 • Tip dňa - Zobrazí dialógové okno "Tip dňa".
 • Správca zásuvných modulov - V tejto ponuke môžete spravovať vstavané zásuvné moduly, ako aj všetky Doplnky tretích strán, ktoré môžete mať nainštalované.
 • Hlavná stránka Gramps - Táto položka otvorí váš webový prehliadač a pripojí vás na webovú stránku projektu Gramps.
 • Gramps Mailing List - Táto položka otvorí váš webový prehliadač a otvorí stránku poštového zoznamu projektu Gramps. Na tejto stránke si môžete prezerať archívy poštovej konferencie a pripojiť sa k poštovej konferencii gramps-users, aby ste sa mohli podeliť o svoje skúsenosti s ostatnými používateľmi Gramps.
 • Nahlásiť chybu - Vyberte túto položku, ak chcete podať hlásenie o chybe v systéme sledovania chýb Gramps. (Toto si vyžaduje, aby ste mali zaregistrované konto v systéme hlásenia chýb Gramps.) (Nezabudnite, že Gramps je živý projekt. Chceme vedieť o všetkých problémoch, na ktoré narazíte, aby sme ich mohli vyriešiť pre vás a pre všetkých ostatných.)
 • Extra hlásenia/nástroje - Odkaz na Inštalácia doplnkov tretích strán v programe Gramps.
 • O - Táto položka zobrazí dialógové okno so všeobecnými informáciami o verzii programu Gramps, ktorú používate.

Panel nástrojov

 • Panel nástrojov: Panel nástrojov sa nachádza priamo pod panelom ponuky. Umožňuje prístup k najčastejšie používaným funkciám programu Gramps.
 • Sortiment zobrazených tlačidiel nástrojov závisí od toho, ktorá kategória pohľadu je aktívna
 • ⚙ Konfigurovateľné možnosti: Väčšina pohľadov Kategórie má tlačidlo  Konfigurovať...  ako alternatívu k výberu Pohľad > Konfigurovať... z ponuky Pohľad alebo stlačením tlačidla Konfigurovať aktívny pohľad klávesnice. Táto možnosť otvorí dialógové okno s voľbami pre zobrazenie záznamov v pohľade. (Dialógové okno bude obsahovať aj záložky pre všetky pridané Gramplets, ktoré majú konfigurovateľné možnosti).
 • Podržaním kurzora nad ikonou panela nástrojov sa zobrazí tip na jej funkciu
 
9 Tip pre tlačidlo Nástroje na paneli nástrojov kategórie Ovládací panel

Panel nástrojov môžete skryť alebo odkryť pomocou voľby v ponuke Zobrazenie ->Panel nástrojov.

Doplnok Themes rozširuje dialógové okno Predvoľby o kartu Theme. 

Jednou z možností karty Téma je zaškrtávacie políčko ☑ Toolbar Text. Zaškrtnutie tohto políčka spôsobí, že sa zobrazia textové štítky.
Toto políčko ještandardne odznačené.

 
Fig. 10.9 Pridané možnosti karty Téma pre dialógové okno Predvoľby


 
Fig. 10.Expression error: Unrecognized word "pridan". Správa databáz - ikona na paneli nástrojov (Rovnaká ako pri použití ponuky Rodinné stromy ->Správa rodinných stromov...


 
Fig. 10.Expression error: Unexpected < operator. Pripojenie k nedávnej databáze - rozbaľovacia ikona v ponuke panela nástrojov Rodinné stromy ->Otvoriť nedávne...Predchádzajúca Index Nasledujúca
  Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions