Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
[[Image:edit-rel.png|right|thumb|150px| Уредувач на семејство]]
Горниот дел од прозорецот прикажува имиња на лицата чијашто врска се уредува, исто како и информација за нивно раѓање и умирање. Главниот дел од прозорецот прикажува три полиња со {{man label|Информации за врски}} и седум јазичиња ги претставуваат различните категории на информации за врската. Кликнете на кое било јазиче за да ја видите или уредите информацијата што ја содржи. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} во кое било време ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} во кое било време ќе се затвори прозорецот без применување на промените. Ако некој податок во некое од јазичињата е променет, ќе се појави прозорец за тревога што ќе ве праша да изберете помеѓу затворање на дијалогот без зачувување на промените, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Кликнување '''Во ред''' непосредно ќе ги зачува промените во базата на податоци. Оваа варзија на Грампс нема посебна функција за зачувување, сите промени се непосредни.}}
== Уредување информации за места ==
[[Image:merge-plc.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Спои места]]
За да уредите информација за место, префрлете се во Погледот погледот Места и изберете го посакуваниот внес од списокот со места. Со двоен-клик на внесот или клик на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниот дијалог {{man label|Уредувач на местo}} :
[[Image:edit-plc.png|thumb|right|250px| Fig.x.xx. Уредувач на местo]]
Главниот дел од прозорецот прикажува седум јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете јазиче за да ја видите или уредите неговата содржина. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
{{man note|1=ЗАбелешкаЗабелешка|2=Со кликнување на копчето {man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваа промените во базата на податоци. Сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви и прикажува икона, тоа значи дека содржи податоци. А ако не е, тогаш нема податоци.}}
*Општо
Во јазичето {{man label|Општо}} можете да гледате и уредувате основни информации за местото '''Наслов''' што го означува во базата на податоци, '''Град''' , '''Парохија''' , '''Земја''' , '''Сојузна државаДржава''' , '''Географска ширина''' и '''Географска должина''' . Можете да ја впишете информацијата директно во придружните полиња.
*Други имиња
Јазичето {{man label|Други имиња}} Ви овозможува гледање и уредување на други имиња по кои што коишто некое место може да биде познато. Во долниот дел од прозорецот има список на сите други имиња на местата зачувани во базата. Горниот дел од прозорецот покажува подробности за тековно избраното име во списокот (ако има). Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви дозволуваат да додадете, промените или остраните запис. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано име од списокот.
*Забелешка
*Извори
Јазичето {{man label|Извори}} Ви овозможува гледање и уредување на извори важни за едно место. Средишниот дел од прозорецот прикажува список на сите такви упатувања на места зачувани во базата. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви дозволуваат да додадете, промените или остраните отстраните упатување на извор поврзано едно место. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*Галерија
Јазичето {{man label|Галерија}} Ви овозможува зачувување и прикажување на слики и други медиумски објекти поврзани со дадено место. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти како што се аудио-, видео - датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
*Интернет
Јазичето {{man label|Интернет}} содржи Интернет интернет-адреси важни за местото. Во долниот дел од прозорецот се наоѓа список на таквите адреси зачувани во базата. Горниот дел прикажува подробности за тековно избраната адреса од списокот (ако има). Со копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додадете, промените или отстраните Интернет интернет-адреса. Копчето '''Оди''' (претставено со икона со зелена стрелка и жолто кругчекрукче) го отвара Вашиот отвора вашиот пребарувач и Ве ве носи до веб-страната страницата што одговара на означената Интернет странаинтернет-страница. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
== Уредување на информации за Медиумски медиумски објекти ==
За да уредувате медиумски податоци, префрлете се во Погледот погледот Медиуми и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. Двоен-клик на внесот или кликнете на '''Уреди''' од алатникот за да го повикате следниот дијалог '''Уредувач на медиумски својства''' :
[[Image:edit-media.png|thumb|Уредувач на медиумски својства]]
Преглед на минијатура на објектот се прикажува, заедно со резиме на неговите својства (ИД, патека и вид на објект). Средишниот дел од прозорецот прикажува пет јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазиче за да ги видите или уредувате неговите содржини. Во долниот дел од прозорецот се копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
*Општо
Јазичето '''Општо''' Ви дозволува да го гледате и уредувате Насловот и Датумот на објектот. Можете да ја впишете информацијата директно во соодветните полиња. За датумот, исто така , можете да внесете информација со0 со кликнување на ЛЕД -копчето и повикување на дијалогот '''Избор на датум''' .
'''Забелешка:'''
На секој медиумски објект се упатува преку неговата Патекапатека. Корисникот е одговорен да зачува патека на датотеките на објектите. Грампс само ќе упатува и ќе ги прикаже содржините, а нема да управува со датотеките.
*Особини
Јазичето '''Особини''' Ви овозможува преглед и уредување на соодветна информација за медиумскиот објект што може да биде изразен како Особини. долниот Долниот дел од прикажува список на сите такви особини зачувани во базата. Горниот дел покажува подробности за тековно одбраните особини во списокот (ако има). Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви овозможуваат додавање, променување и отстранување на особина. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.
*Забелешки
Јазичето '''Забелешки''' овозможува место за запишување на различни информации за изворот што не се совпаѓаа соодветно во другите категории. Оваа област е особено корисна кога информацијата што ја запишувате не се совпаѓа со парот Параметар/Вредност достапни за Особините. За да додадете забелешк забелешка или да промените постоечка едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.
*Упатувања
Јазичето '''Упатувања''' укажува на кои било записи во базата на податоци што упатуваат на даден медиумски објект. Списокот може да биде подреден по секој од нивните заглавја заглавија на колоната: '''Вид''' , '''ИД''' или '''Име''' . Двојно-кликнување на внесит внесот дозволува преглед и уредување на соодветниот запис.
'''Забелешка:'''
Само примарните објекти можат да бидат прикажани во јазичети '''Упатувања''' : Лице, Семејство, Настан, Извор или Место. Секундарните објекти како што се Имиња и Особини, иако можат да упатуваат на медиумски објект, ќе се покажат само преку нивните примарни објекти на кои што тие припаѓаат.
== Уредување на информации за Настани настани ==
[[Image:edit-ev.png|thumb|right|200px|Fig. x.x Уредувач на настани]]
*Општо
Јазичето '''Општо''' Ви овозможува гледање и уредување на основните информации за настанот: неговиот '''Вид''' , '''Датум''' , '''Место''' , '''Причина''' и '''Опис''' . Можете да ја впишете информацијата директно во придружните полиња. Видот може да биде избран од достапните видови во списокот од паѓачкото мени Вид на настан. Остатокот од информациите можат да се впишат во соодветните полиња за внесување на текст. Означувањето на полето за Личен запис го обележува записот како личен и овозможува негово испуштање при правење на извештаи.
*Извори
Јазичето '''Извори''' Ви овозможува гледање и уредување на изворите важни за еден настан. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата {{man button|+ , Уреди и -}} Ви овозможува додавање, менување и отстранување на упатување на извор поврзано со место. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*Забелешки
Јазичето '''Забелешки''' обезбедува место да запишете забелешки или да коментирате за некој настан. За да додадете забелешка или да промените постоечка, само уредете го текстот во полето за внесување на текст.
== Уредување на Упатувања на извори ==
Упатувањата на изворите го поврзуваат Изворот со друг објект и Ви дозволуваат да обезбедите додатни дополнителни информации за изворот. Кога додавате упатувања на извори на настани, места итн. се прикажува следниот дијалог:
[[Image:edit-si.png|thumb|Информации за извори]]
Во дијалогот се вклучени две главни заглавјазаглавија: '''Избор на извор''' и '''Подробности за извор''' . '''Избор на извор''' прикажува '''Наслов''' на Изворот, неговиот '''Автор''' и '''Информација за објавување''' . '''Насловот''' може да се избере од списокот со достапните извори во паѓачкото мени. Ако изворот на кој што којшто упатувате сѐ уште не е во базата на податоци, можете да го внесете со кликнување на '''Нов...''' и пополнување на повиканиот дијалог '''Уредувач на извор''' .
Одделот '''Подробности за извор''' ги покажува подробностите поврзани со одредено упатување на овој извор: '''Доверба''' , '''VolumeТом/Филм/Страница''' , '''Датум''' , '''Текст''' и '''Коментари''' . Можете да го одберете степенот на Доверба од паѓачкото мени '''Доверба''' . Останатиот дел од подробностите можете да го впишете во соодветните полиња за внес на текст.
{{man tip| Совет |Информацијата во овој дијалог е посебна за одредено упатување. Кон еден извор може да се упати повеќе пати и сите такви упатувања ќе ја имаат истата вкупна информација за изворот. Во овој дијалог можете да обезбедите спрецифични податоци за упатувањето, како што се важни цитати, коментари, доверба, број на страници итн. за понатамошно специфицирање и документирање на упатството. }}
[[Image:edit-an.png|thumb|Уредувач на имиња]]
Горниот дел од прозорецот го покажува насловот на дијалогот вклучувајќи го и името на лицето чиешто име се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го доведете на врвот секое јазиче за прегледување и уредување со кликнување на неговото соодветно заглавјезаглавие. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
'''Совет:'''
*Општо
Јазичето '''Општо''' дозволува уредување на општите информации за името: дадено имеeиме, семејно име, патронимско (форма на татково име што се користи во некои јазици, на пример , руски), семејна представкапретставка, наставка, титула и вид на името. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. Семејното име и видот, исто така, може да се изберат од достапните избори во списокот на соодветните паѓачки менија. За повеќе информации за значењето на различните имиња, видете на [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Names Names wiki entry].
'''Избори''' Ви дозволува да го приспособите специфичното групирање, подредување и прикажување на својствата на ова име, како и обезбедување на датумот соодветен за тоа име. Полето '''Групирање''' обезбедува друг додатен дополнителен јазол за групарање групирање на дадено име, занемарувајќи го основното групирање засновано на семејното име. Ова може да биде потрепно за сличните семејни имиња што треба да се групираат заедно -- на пример , руските Иванов и Иванова се сметаат за исти, но разликата во полот се одразува во различното пишување. За да можете да пишувате во ова поле, означете го полето за означување '''Занемари''' . '''Подреди како''' и '''прикажи како''' го одредуваат начинот на кој што којшто името се појавува во Погледот Лица и во извештаите. '''Датум''' може да обезбеди информации за полноважноста на ова име -- користете протегања колку што се потребни. Означете го полето '''Личен запис''' за да го обележите овој запис на име како личен. Ова Ви нуди можност да не се вклучува ова име имево во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај.
*Извори
Јазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за ова име и ја управува можноста за променување. Средишниот дел го прикажува списокот на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на ова име. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*Забелешки
Јазичето '''Забелешки''' ги прикажува сите забелешки во врска со името. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
Изборот '''Формат''' Ви овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
== Особини ==
[[Image:edit-at.png|thumb|Уредувач на особини]]
Горниот дел од прозорецот го прикажува насловот на дијалогот, вклучувајќи го и името на лицето чијашто особина се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го повикате секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавје заглавие на јазичето. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
'''Совет:'''
*Општо
Јазичето '''Општо''' допушта уредување на најопштите информации за особината: името на особината и нејзината вредност. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. Името на особината може да биде избрано и од достапните избори (ако има) во списокот на паѓачкото мени '''Особина''' . Означете го полето '''Личен запис''' за да го обележите овој запис на особина како личен. Ова Ви нуди можност да не се вклучи оваа особина во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај.
*Извори
Јазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за оваа особина и ја управува можноста за нејзина промена. Во средишниот дел се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата на податоци. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на оваа особина. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*Забелешка
Јазичето '''Забелешка''' ги прикажува сите забелешки што се однесуваат на особината. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
Изборот '''Формат''' Ви овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
== Адреси ==
Адресите се уредуваат во следниот дијалог '''Address EditorУредувач на адреса''' :
[[Image:edit-ad.png|thumb|Уредувач на адреса]]
Горниот дел од прозорецот прикажува наслов на дијалогот , вклучувајќи го и името на лицето чијашто адреса се уредува. Средишниот дел од прозорецот прокажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го донесете секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавјезаглавие. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
*Општо
Јазичето '''Општо''' допушта уредување на најопштите информации за адресата: датум, улица, град или земја, сојузна држава или покраина, земја, поштенскиот број и број на телефон. Информациите можат да се впишат во соодветните полиња за внес на текст. Означете го полето '''Личен запис''' за да го обележите овој запис на адреса како личен. Ова Ви нуди можност да не се вклучи оваа адреса адресава во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај.
*Извори
Јазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за оваа адреса и ја управува можноста за нејзина промена. Во средишниот дел се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата на податоци. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на оваа адреса. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
Изборот '''Формат''' Ви овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
== Соединување записи ==
Понекогаш се случува неколку записи во базата на податоци да опишуваат еден ист објект: исто лице, исто место или ист извор. Се случува или кога податокот е внесен два пати погрешка по грешка или кога новата информација открива дека двата внеса се однесуваат на истото лице. Исто така, ова може да се случи по увезување на GEDCOM од роднина, чијашто база на податоци се преклопува со Вашите вашите постоечки податоци.
Кога ќе откриете двојни записи, нивното соединување е корисен начин за поправање на состојбата.
{{man tip|Совет|За да направите соединување, точно два записа мораат да бидат изберени од соодветниот поглед (Поглед поглед Лица, Поглед поглед Извори или Поглед поглед Места). Ова се постигнува со избирање на еден внес, а потоа со избирање на другиот додека притискате на копчето '''Ctrl''' од тастатурата.}}
===Соединување лица===
Има два начина за соединување на записи за лица: '''Спореди и соедини''' и '''Брзо соединување''' , обата достапни во менито Уреди.
{{man note|Забелешка|Соединувањето на лица не отфрла никакви информации со кој било од начините. Одлуките што ги правите во текот на спојувањето ќе имаат влијание само на тоа кои податоци ќе станат примарни, а кои секундарни во споениот запис.}}
Кога се избрани тошно две лица, одберете ''' Уреди ->Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Спореди лица''' .
Во овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните имиња, можете да кликнете на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радио копче радиокопче '''Избери''' за да го одредите записот што ќе биде користен како извор за примарните податоци, а потоа кликнете на {{man button|Соедини и затвори}}.
Податоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена.
Попрецизно, сите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис. Слично ќе биде и со родителите, децата, сопружниците и децата во соединетиот запис, итн.
*Брзо соединувањеeсоединување: Кога се избрани точно две лица, одберете ''' Уреди ->Брзо соединување ''' за да го повикате дијалогот '''Соедини лица''' .
[[Image:merge-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx. Соедини лица]]
Дијалогот Ви дозволува брзо соединување на два записа, одредувајќи го записот што ќе биде користен како извор на примарни податоци. Податоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена. Попрецизно, сите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис. Слично ќе биде и со родителите, децата, сопружниците и децата во соединетиот запис, итн.
Кога се избрани точно два извора, одберете ''' Уреди ->Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Соедини извори''' .
Во овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните наслови, можете да кликнете на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радио копче радиокопче за да го одредите насловот, авторот, скратениот наслов, информација за објавување и ИД за да бидат употребени за соединетиот запис, а потоа кликнете на {{man button|OKВо ред}} .
===Соединување места===
[[Image:merge-plc.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Соединување места]]
Кога се избрани точно две места, одберете ''' Уреди ->Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Избери наслов''' .
Во овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните наслови, можете да кликнете на '''Откажи''' за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радио копче радиокопче за да го одредите насловот на соединетиот запис или одредете '''Друг''' и впишете нов текст, а потоа кликнете '''Во ред''' .
513
edits

Navigation menu