Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Дополнително појавувачко мени, „Родители“ е достапно за обредот Вразување за родители. Секој обред понатаму може да биде опишан преку достапните избори на појавувачкото мени Состојба. Исто така, може да бидат вклучени и забелешки и упатувања до извори преку соодветните копчиња {{man button|Извори...}} и {{man button|Забелешки}} .
== Уредување на датуми ==
Овој оддел опишува како да внесете и менувате датуми. бидејќи датумите се многу важни во генеалошкото истражување, Грампс внимателно се грижи да ги заштити и употреби сите достапни информации.
Информацијата може да се внесе во полето за датум со директно впишување или со повикување на дијалогот {{man label|Избор на датум}} . За двата методи ќе дискутираме подолу, но прво ќе покриеме некои важни карактеристики на датумите како што се користат во Грампс.
Видови на датуми
Датумите во Грампс се класифицирани според следниве видови:
*Правилен: „Правилен“ е оној датум што вклучува одреден ден, датум или месец. Може да биде целосен (на пр. пример, 6-ти јуни 1990година) или делумен (на пр. пример, јули 1977година).
*Пред: „Пред“ е оној датум што може да се препознае како датум пред одреден ден, месец или година.
*По: „По“ е датум што се појавува по некој одреден ден, месец или година.
*Опсег: „Опсег“ опишува временски период во кој што којшто се случил настанот. На пример, „помеѓу јануари 1932 и март 1932“1932 година“.
*Период: „Растојание“ опишува временски период во кој што којшто постоела некоја состојба. На пример, „од мај 2000 до февруари 2002година".
Форми на датуми и разложувачки правила
Грампс препознава датуми внесени во повеќе формати. Основната нумеричка форма е онаа што е договорена за средината каде што Грампс се користи; односно, ДД.ММ.ГГГГ за европските земји, ММ/ДД/ГГГГ за САД итн.
Покрај точни датуми, Грампс препознава и многу датуми кои што не се правилни: пред, по, околу, опсег и период. Исто така , го разбира и квалитетот: проценет или пресметан. На крајот, поддржува делумни датуми и многу други календари. Подолу е поместен список на правила за внес на датуми за дозвола на точно разложување на датуми.
{{man note|1=Разложувачки правила на датуми |2=Списокот се применува само на англиската верзија на Грампс. Ако користите локализирана верзија на Грампс, Вашата вашата верзија може , но и не мора да Ви овозможи локализиран датумски разложувач. Во времето кога ова се пишуваше, локализирани разложувачи имаше за француски, германски, руски, фински, холандски и шпански јазик.Ако локализираниот разложувач е достапен за Вашата вашата верзија, можно е правилата да се важечки. Ако сѐуште сѐ уште нема прирачник на Вашиот вашиот јазик, обидете се со следење на Вашиот вашиот инстинкт и да продолжите со вообичаените начини за обележување на датумите во вашиот јазик. Ако се сѐ друго е неуспешно, употребете го дијалогот {{man label|Избор на датуми}} опишан подолу.}}
Правилни единечни датуми можат да бидат внесени исто како што би ги напишале. Примери: 24-ти мај 1961 или 1-ви први јануари 2004година.
Датумите што не се правилни треба да започнуваат почнуваат со квалитетот: {{man label|проценети}} или {{man label|пресметани}} , ако е применливо. Пример: проц. 1961 или пресм. 2005. Example: est. 1961, or calc 2005година. (Забележете дека квалитетот не треба да се одредува пред правилните датуми.)
По квалитетот треба да се појави видот. Ако видот е {{man label|пред}} , {{man label|по}} или {{man label|околу}} , можете да го одредите видот со пишување на „пред“, „по“ или „околу“. Ако видот е опсег, напишете „помеѓу ДАТУМ и ДАТУМ“, а ако видот е период, напишете „од ДАТУМ до ДАТУМ“. Примери, каде што ДАТУМ е поединечен датум.
Пример: проц. од 2001 до 2003година, пред јуни 1975година, проц. околу 2000година, пресм. помеѓу 5-ти мај 1900 и 1-ви јануари 1990година.
Делумни датуми се внесуваат едноставно со изоставување на непознатите информации. Пример: мај 1961 и 2004година.
Други календари се други календари освен грегоријанскиот календар. Во моментов, Грампс поддржува хебрејски, француско -републикански, јулијански, исламски и персиски други календари. За да одредите друг календр календар поинаков од основниот грагоријанскигрегоријански, додадете го името на календарот веднаш до датумот, на пр. пример, „9- ти јануари 1905 година (јулијански)“.
Индикатори на важечки датуми
Грампс користи кругчиња крукчиња во боја за да ја означи важноста на внесениот датум.
[[Image:date-selection.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx.Дијалог Избор на датуми]]
{{man tip|1=ЛЕД -копчиња на датум Date LED buttons |2=Кругчињата Крукчињата во боја се , исто така , познати како ЛЕД -копчиња. Со кликнување на овие копчиња ќе го повикате дијалогот {{man label|Date selectionИзбирање датум}} објаснет подробно подолу, видете ''adv-dates-gui''}}
Зелено кругче крукче значи дека датумот е важечки и е целосно правилен (на пр. пример, 24-ти мај 1961година). Просто, тоа значи дека датумот одговара на единствен датум.
Жолто кругче крукче значи дека датумот е важечки, но не е правилен. Ова може да биде датум од различен вид: пред датум (пред 25-ти мај 1962година), по датум (по мај 1960година), околу датум (околу 23-ти мај 1961година), опсег (помеѓу 1-ви први мај 1961 и 31-ви мај 1961година) или период (од 1-ви први мај 1961 до 31-ви мај 1961година). Исто така , може да биде целосен единствен датум, но со квалитет на проценет или пресметан. На крајот, може да биде и делумен датум, т.е. правилен квалитетен единствен датум што му недостасува некој дел, на пример, мај 1961 или 1961година.
Бидејќи делумните датуми не го дефинираат датумот како единствен, дозволуваат во најмала рака за некои видови споредби помеѓу датумите.
Црвено кругче крукче значи дека датумот не е препознаен како важечки (на пр. пример, „божиќната недела 61-ва година“ или „летото кога се оперирав“). Во вакви случаи датумот ќе биде зачуван како текстовна низа и затоа нема да може да се споредува со други датуми. Како што гледате, најдобо би било да избегнувате такви внесови. Подобро би било, на пример, да внесувате датуми како „декември 1961“, а потоа да ја додадете забелешката „божиќната недела 61-ва година“ Графички кориснички интерфејс за Внесување на датуми
Додека горните расчленувачки правила обезбедуваат водич за тоа како да ги внесувате најобичите датуми, исто така , можете да го користите и дијалогот {{man label|Избор на датум}}. Дијалогот е особено корисен за градење на сложени датуми или едноставно да се осигуратее осигурате дека Вашата вашата информација е внесена на начин што Грампс ќе го разбере. Дијалогот {{man label|Избор на датум}} може да се повика со кликнување на копчињата со обоени кругчиња крукчиња веднаш до полето со внесениот датум.
Менито {{man label|Календар}} Ви овозможува да одберете календар што не е основниот грегоријански. Менито {{man label|Квалитет}} Ви нуди избор на Правиленправилен, Проценет проценет или Пресметанпресметан. Менито {{man label|Вид}} Ви дава да го одредите точниот вид на датумот: Правиленправилен, Предпред, Попо, Околуоколу, Опсегопсег, Период период и Само само текст. Можете да го поставите {{man label|Датумот}} со поставување на денот, месецот и годината. Во настанот каде што Вашиот вашиот вид датумот на датум е Опсег опсег или Периодпериод, ќе се активира {{man label|Втор датум}} . На крајот, има {{man label|Текстовен коментар}} , поле за внесување на текст каде што можете да внесете произволна текстовна низа заедно со датумот.
{{man note|1=Важен коментар за датум |2=Ако имате некој важен коментар да додадете на датумот, подобро би било тоа да го направите во Забелешката забелешката што одговара на тој настан во полето за Текстовен коментар во дијалогот {{man label|Избор на датум}} . Го препорачуваме ова поради следново: ако внесете датум со впишување директно во полето за датум (односно, не преку дијалогот {{man label|Избор на датум}} ), Вашиот вашиот внес ќе биде ископиран и зачуван како текстовен коментар кога Грампс го расчленува внесениот текст. Така што, на секој коментар што бил таму пред расчленувањето ќе биде презапишано врз него. }}
== Уредување на информации за врски ==
Информации за врските се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Уредувач на семејство}} . Овој дијалог се повикува на повеќе начини:
Од Погледот погледот Врски : кликнете на копчето {{man button|Уреди}} во семејството што сакате да го уредувате.
Од Погледот погледот Семеен список: изберете го семејството од списокот и кликнете на копчето '''{{man button|Уреди}} од Алатникот или двоен-клик на семејството.
Од Погледот погледот Потекло: одете со стрелката на глувчето на црната линија што ги поврзува сопружниците, десен-клик и одберете {{man label|Уреди}} од контекстното мени или двоен-клик на црната линија.
Секој од овие начини ќе го повика дијалогот {{man label|Уредувач на семејство}} :
[[Image:edit-rel.png|right|thumb|150px| Уредувач на семејство]]
Горниот дел од прозорецот прикажува имиња на лицата чијашто врска се уредува, исто како и информација за нивно раѓање и умирање. Главниот дел од прозорецот прикажува три полиња со {{man label|Информации за врски}} и седум јазичиња ги претставуваат различните категории на информации за врската. Кликнете на кое било јазиче за да ја видите или уредите информацијата што ја содржи. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} во кое било време ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажиl}} во кое било време ќе се затвори прозорецот без применување на промените. Ако некој податок во некое од јазичињата е променет, ќе се појави прозорец за тревога што ќе Ве ве праша да изберете помеѓу затворање на дијалогот без зачувување на промените, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Кликнување '''Во ред''' непосредно ќе ги зачува промените во базата на податоци. Оваа варзија на Грампс нема посебна функција за зачувување, сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката за јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во тоа јазиче. }}
Полињата со {{man label|Информации за врски}} содржат основни описи на врските. Полето {{man label|Грампс ИД}} прикажува ИД број што ја означува врската ви базата на податоци. Достапните видови (како на пр. пример, Венчан, Невенчан итн.) може да биде избрани од паѓачкото мени {{man label|Вид на врски}}. {{man label|Означувачот}} Ви дава да одредите некои основни информации за состојбата во Вашето вашето истражување. The tabs provide the following information categories of relationship dataЈазичињата ги даваат следните категории за информации на податоците за врските:
*Деца
Јазичето {{man label|Деца}} Ви дозволува гледање и уредување на списокот на деца во оваа врска. Копчето '''+''' допушта внесување на ново лице во базата и додавање на лице како дете во оваа врска. Копчето '''Избери''' Ви дозволува избирање на постоечко лице да биде дете во врската. Со копчето '''Уреди''' можете да уредувате врски помеѓу избраното дете и родителите. На крајот, со '''-''' можете да го отстраните избраното дете од врската. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано дете од списокот.
{{man note| Заблешка Забелешка |Отстранување на детето од списокот, не го брише истото од базата на податоци. Само го отстранува детето од врската.}}
*Настани
Јазичето {{man label|Настани}} Ви дозволува прегледување и уредување на списокот со настани важни за врската. Со копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате, променувате или отстранувате запис на настан од базата. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избран настан од списокот.
{{man note| Заблешка Забелешка |Отстранување на настанот од списокот, не го брише истиот од базата на податоци. Само го отстранува упатувањето на настан од оваа врска.}}
*Извори
Јазичето {{man label|Извори}} Ви дозволува да гледате и уредувате список со упатувања на изворите што овозможуваат доказ за врската. Тие можат да бидат документи што упатуваат на врската, но не се неопходно официјално документирани. На пример, ако во мемоарите на тетка Марта е споменато дека нејзиниот праправнук Павле бил женет, истражувачот може да го земе ова како доказ дека врската помеѓу Павле и неговата сопруга постоела и да ги цитира мемоарите како извор за оваа претпоставка.
{{man tip| Совет |Изворите што документираат одредени настани како што се бракови или разводи се полесно пополнети од оние настани во јазичето Настани.}}
*Особини
Јазичето {{man label|Особини}} Ви дозволува гледање и уредување на одредени информацији информации за врската што можат да бидат искажани како особини. Со копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате, променувате изменувате или отстранувате особини. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана особина.
Во јазичето '''Забелешки''' можете да гледате и уредувате забелешки поврзани со врската. Тие можат да бидат секакви коментари што вообичаено не се совпаѓаат во паровите „Параметар-Вредност“ достапни на Особините. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето со текст.
Изборот '''Формат''' Ви дава можност да изберете како ќе се појавува забелешката во извештаите и веб-страниците.Ако изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; додатни дополнителни вметнати линии ќе бидат игнорирани.
Ако ја изберете опцијата за Преформатирање, текстот во извештаите и веб-страниците ќе се прикаже онака како што сте го внеле внесле во дијалогот {{man label|Забелешки}} .
*Галерија
Во јазичето {{man label|Галерија}} можете да зачувувате и прикажувате слики и други медиумски објекти што се поврзани со врската. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти , како што се аудио-, видео - датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
*СПД
Јазичето {{man label|СПД}} (Световни Последни Деновипоследни денови) прикажува информации за СПД обредот „Врзан за сопружник“ . Податокот може да вклучи датум, СПД храм и место. Состојбата на обредот може да се опише преку изборите достапни во појавувачкото мени '''Состојба''' и исто така може да биде упатено преку соодветните копчиња '''Извори...''' и '''Забелешка''' .
За да уредите податоци за извори, префрлете се ви Погледот во погледот Извори и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. Двоен-клик на тој внес или кликнете на иконата {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниов дијалог {{man label|Уредувач на извори}}
[[Image:edit-src.png|right|thumb|150px|Уредувач на извори]]
513
edits

Navigation menu