Changes

Jump to: navigation, search
Уредување на информации за лица
{{man note|1=Копчиња додади, отстрани и уреди|2=Во најголемиот број случаи, Грампс користи {{man button|+}} што одговара на {{man button|Додади+}} , {{man button|-}} што одговара на '''Отстрани''' и икона со пенкало на лист хартија за означување '''Уреди''' . Ќе продолжиме со користење на подоцнежното копче {{man button|Уреди+}}, додека, пак, копчињата {{man button|+}} и {{man button|-}} за да ги означиме претходните две.}}
== Уредување на информации за лица ==
[[Image:edit-person.png|right|thumb|350px|Fig.3.x. Уреди лице]]
Информациите за лицата се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Уреди лице}} . Овој дијалог може да се добие преку различните Погледи погледи на следниве начини:This dialog can be invoked from different Views in the following ways:
*Од Погледот погледот Лица: Со двоен-клик на името на лицето чиишто податоци сакате да ги уредувате.
Изберете го името со еден клик и , а потоа кликнете на копчето {{man button|Edit}} од алатникот.
Изберете го името, а потоа притиснете '''Enter''' .
Изберете Уреди... од менито Уреди на Грампс.
Изберете Уреди од контекстното мени што се појавува при десен-клик на името.
*Од Погледот погледот Врски: За да ги уредите податоците на Активното лице, кликнете на копчето Уреди веднаш до името на Активното лице.
*Од Погледот погледот Потекло: Двоен-клик на полето што го содржи името на лицето чиишто податоци сакате да ги уредувате.
Во секој од претходните случаи, ќе се појави дијалогот {{man label|Уреди лице}} :
Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} на дното, ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажи}} дијалогот ќе се затвори без применување на промените.
Ако некој податок во кое било јазиче е променет, ќе се појави прозорец со тревога, потсетувајќи Ве ве да одберете од следниве опции: затворање на дијалогот без претходно зачувување, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Со кликнување {{man button|Во ред}} непсредно ќе се зачуваат промените во базата. Нема потреба за операцијата Зачувај, бидејќи сите промени се непосредни.}}
Општите информации се најгоре на прозорецот. Ова го вклучува основно име и општите информации:
*Основно име: вклучува {{man label|Дадено име}} , {{man label|Семејно име}} , {{man label|Семејна претставка}} (како „де" или „ван"), {{man label|Наставка}} (на пример Третти, Трети), {{man label|Титула}} (на пример , Д-р), {{man label|Кратко име}} (на пример , Ана за Ана Марија, повеќе информации [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=CallName овде]), {{man label|Вид}} на името (родено име, венчано име итн.). Некои од овие полиња на {{man label|Семејно име}} и {{man label|Вид}} овозможува „автодовршување“: како што пишувате во овие полиња, се појавува мени под полето што содржи внесови на базата на податоци што се совпаѓаат со Вашите вашите деловни внесови. Ова Ви дава кратенка со која што којашто ќе можете да избирате внесеови внесови што веќе постојат во базата, подобро отколку да треба цело време да впишувате. Можете да одбирате користејќи го глувчето или копчињата со стрелки и '''Enter'''.
{{man label|Уреди}} (т.е. иконата „пенкало и хратија“хартија“) веднаш до полето со {{man label|ПредставкаПретставка}} го повикува дијалогот {{man label|Уредувач на име}}. Овој дијалог дозволува уредување на посакуваното име во целосни подробности (видете ''adv-an'' ).
*Општо: Менито '{{man label|Пол}} нуди избор на полот на лицето: {{man label|машко}} , {{man label|женско}} и {{man label|непознат}} .
Полето {{man label|ИД}} го прикажува Грампс ИД -број што го препознава корисникот во базата на податоци. Оваа вредност Ви помага да ги разликувате лицата кои што имаат исто име. Можете да ја внесете секоја единствена вредност што ќе ја посакате. Ако не обезбедите вредност, Грампс автоматски ќе избере вредност за Васвас.
Полето {{man label|Означувач}} Ви дозволува да одредите некои основни информации за состојбата на Вашето вашето истражување.
Копчето {{man label|Тајност}} ви овозможува да означите дали записот на некое лице е личен или не.
Јазичињата ги прикажуваат следниве категории на лични податоци:
*Настани: Јазичето {{man label|Настани}} Ви дозволува да ги гледате и уредувате сите настани значајни за тоа лице. Долниот дел од прозорецот има список со сите такви важни настани зачувани во базата. Горниот дел ги прикажува подробностите на тековно избраниот настан во списокот (ако има такви). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете да додавате, променувате и отстранувате настан запишан во базата на податоци. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избран некој настан.
*Имиња:
Најдолниот дел на прозорецот дава список на сите наизменични имиња на лицето зачувани во базата на податоци. Најгорниот дел покажува подробности за тековно избраното име од списокот (ако има такво). Копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} дозволуваат додавање, променување и отстранување на наизменичното име од базата. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрано наизменичното име од списокот.
Кога додавате ново име или уредувате постоечко, се повикува дијалогот {{man label|Уредувач на име}} . Овој дијалог [[Mk:Грампс_3.0_Вики_Прирачник_-_Внесување_и_Уредување_на_Податоци_Внесување_и_Уредување_на_податоци:_Подробно#Имиња|Имиња]] е опишан во одделот подолу.
*Особини:
[[Image:edit-person-attributes.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Особини]]
Во јазичето {{man label|Особини} можете да гледате или доделувате особини на лицето. Вие имате Имате целосна слобода да ги дефинирате и употребувате особините. На пример, особините можат да се доделуваат за опишување на некои физички карактеристики или карактерни црти.
Забележете дека секоја особина во дијалогот {{man label|Особини}} се состои од два дела: самата Особина Особината и Вредноста поврзана Вредностата поврзани со таа особина. Ова е т.н. спарување „Параметар-Вредност“ што Ви помага при организирање и систематизирање на Вашето вашето истражување. На пример, ако ја дефинирате „Боја на коса“ како особина на лице, „Боја на коса“ ќе стане изборна особина за сите други лица. Вредноста на Бојата бојата на косата на лицето А може да биде црвена, а кафеава за лицето Б. На сличен начин, можете да ја дефинирате Особината особината „Дарежливост“ и да ја употребите Вредноста вредноста „Огромна“ за да опишете особено дарежлива личност.
Во долниот дел од дијалогот се наоѓа список на сите Особини особини зачувани во базата. Најгорниот дел прикажува подробности за тековно избраната особина од списокот (ако има таква). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете да додавате, променувате и отстранувате запис на особина од базата. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.
*Адреси:
Во долниот дел од дијалогот се наоѓа список на сите адреси зачувани во базата на податоци. Горниот дел прикажува подробности на тековно избраната адреса (ако има таква). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате запис на адреса во базата. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
Некои извештаи Ви дозволуваат да ги ограничите податоците на живи луѓе. Поточно, тој избор ќе ги изостави нивните адреси.
[[Image:Edit-person-notes.png|thumb|150px|Fig.3.x Забелешки]]
Јазичето {{man label|Забелешки}} овозможува место за запишување на различни нешта за лицето кое што коешто не се совпаѓа добро во другите категории.
За да додадете забелешка или да ги промените веќе постоечките Забелешки забелешки едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.
Изборот {{man label|Формат}} Ви дава можност да го поставите начинот на кој забелешката ќе се појавува во извештаите и веб-страниците.
Ако изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; додатни дополнителни вметнати линии ќе бидат игнорирани.
Ако ја изберете опцијата за Преформатирање, текстот во извештаите и веб-страниците ќе се прикаже онака како што сте го внеле внесле во дијалогот {{man label|Забелешки}} .
*Извори
[[Image:edit-person-sources.png|thumb|150px|Извори]]
Јазичето {{man label|Извори}} Ви дава можност да ги гледате и документирате изворите за информациите што ги собирате.
Тие можат да бидат општи извори што не опишуваат одреден настан, но сепак даваат некоја информација за лицето.
На пример, ако во мемоарите на тетка Марта е споменат нејзиниот праправнук Павле, истражувачот може да претпостави дека Павле , всушност , постоел и ги цитирал мемоарите на тетка Марта како извор што ја оправдува оваа претпоставка.
{{man tip|1=Совет |2=Изворите што документираат одредени настани е најдобро да се запишуваат како извори на настани (во јазичето {{man label|Настани}}) наместо како извор за лицето. Јазичето за {{man label|Извори}} на лицето е најдобро да се користи за сите извори што не се посебно поврзани со кои било други податоци.}}
*Галерија:
[[Image:edit-person-gallery.png|thumb|150px|Fig xx Галерија]]
Во јазичето {{man label|Галерија}} можете да гледате и зачувувате слики, видеа и други медиумски објекти што се поврзани со лицето. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти. Секој објект во важечката форма на сликовната датотека ќе се прикаже во минијатура од таа слика. За други објекти како што се аудио-, видео - датотеки итн., се прикажува соодветната икона на датотеката.
{{man tip|1=Совет|2=Првата достапна слика во галеријата ќе биде , исто така , прикажана во областа {{man label|Слики}} во јазичето {{man label|Општо}}.}}.
Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете да додадете нова слика во базата, да додадете линк до веќе зачувана слика во базата, да промените слика и да отстраните даден медиумски објект од галеријата на лицето. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
{{man note| Забелешка |Отстранувањето на медиумски објект од галеријата на лицето не го отстранува истиот од базата на податоци. Го отстранува само упатството до тој објект од записите на тоа лице.}}
*Интернет:
[[Image:edit-person-internet.png|thumb|150px|Интернет]]
Јазичето {{man label|Интернет}} ги покажува сите Интернет интернет-адреси значајни за лицето. Во долниот дел се наоѓа список на сите такви интернет -адреси и придружни описи. Горниот дел ги прикажува тековно избраните адреси во списокот (ако има). The top part shows the details of the currently selected addresses in the list (if any). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате интернет -адреса. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
[[Image:edit-person-assoc.png|thumb|150px|Поврзувања]]
Јазичето {{man label|Поврзувања}} Ви овозможува да гледате и уредувате информации за поврзувањата помеѓу лицата во базата на податоци.
Поврзувањата може можат да вклучат кумови, семејни пријатели или некој друг вид на поврзување што сакате да го запишете.
[[Image:edit-person-lds.png|right|thumb|150px| Fig.3.x СПД]]
Јазичето {{man label|СПД}} (Реформирана црква на Исус Христос на Световните Последните Деновипоследните денови) Ви овозможува да гледате и уредувате информации за црковните обреди на лицето.
Во ова јазиче се поставени обредите Крштевање, Свето посветување и Врзан за родители, означени во секое јазиче. Endowment, and Sealed to Parents ordinances, as labeled inside the tab.
Секој обред е опишан со неговиот датум, СПД храм и место каде што се има случено.
Додатно Дополнително појавувачко мени , „Родители“ е достапно за обредот Вразување за родители. Секој обред понатаму може да биде опишан преку достапните избори на појавувачкото мени Состојба. Исто така , може да бидат вклучени и забелешки и упатувања до извори преку соодветните копчиња {{man button|Извори...}} и {{man button|Забелешки}} .
== Уредување на датуми ==
513
edits

Navigation menu