Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
===Соединување лица===
There are two ways of merging personal recordsИма два начина за соединување на записи за лица: '''Compare and MergeСпореди и соедини''' and и '''Fast MergeБрзо соединување''' , both available from the Edit menuобата достапни во менито Уреди.
{{man note|NoteЗабелешка|Merging people does not discard any information with either methodСоединувањето на лица не отфрла никакви информации со кој било од начините. The decisions you make during the merge only affect which data will become primary and which will become secondary for the resulting merged recordОдлуките што ги правите во текот на спојувањето ќе имаат влијание само на тоа кои податоци ќе станат примарни, а кои секундарни во споениот запис.}}
*Compare and MergeСпореди и соедини[[Image:comp-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Compare peopleСпореди лица]]
When exactly two people are selectedКога се избрани тошно две лица, choose одберете ''' Edit Уреди ->Compare and MergeСпореди и соедини... ''' to invoke за да го повикате дијалогот '''Compare PeopleСпореди лица''' dialog.
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be mergedВо овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. If you decide that the records should not be mergedАко одлучите да не ги споите записите, despite similar namesбез оглед на сличните имиња, you may click можете да кликнете на копчето {{man button|CancelОткажиl}} button to close the dialog without making any changesза да го затворите дијалогот без никакви промени. If you decide to proceed with mergingАко одлучите да продолжите со спојувањето, select the appropriate одберете го соодветното радио копче '''SelectИзбери''' radio button to specify the record to be used as the source of primary dataза да го одредите записот што ќе биде користен како извор за примарните податоци, then click the а потоа кликнете на {{man button|Merge and closeСоедини и затвори}}.
The data from the other record will be kept as alternate dataПодатоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена.
SpecificallyПопрецизно, all names from the other record will become alternate names of the merged recordсите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис. SimilarlyСлично ќе биде и со родителите, parentsдецата, spousesсопружниците и децата во соединетиот запис, and children of the other record will become alternate parents, spouses, and children of the merged record, and so onитн.
*Fast MergeБрзо соединувањеe: When exactly two people are selectedКога се избрани точно две лица, choose одберете ''' Edit Уреди ->Fast Merge Брзо соединување ''' to invoke за да го повикате дијалогот '''Merge PeopleСоедини лица''' dialog.
[[Image:merge-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx. Merge peopleСоедини лица]]
The dialog allows you to quickly merge two recordsДијалогот Ви дозволува брзо соединување на два записа, specifying the record to be used as the source of primary dataодредувајќи го записот што ќе биде користен како извор на примарни податоци. The data from the other record will be kept as alternate dataПодатоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена. SpecificallyПопрецизно, all names from the other record will become alternate names of the merged recordсите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис. SimilarlyСлично ќе биде и со родителите, parentsдецата, spousesсопружниците и децата во соединетиот запис, and children of the other record will become alternate parents, spouses, and children of the merged record, and so onитн.
{{man tip|1=Tip|2=If you are not certain whether or not you need to merge the records, or which record to specify as the source of primary data, use {{man label|Compare and Merge}} method described above..}}
{{man tip|1=Совет|2==Merge Sources===[[Image:merge-src.pngАко не сте сигурни дали да ги соедините податоците или не, или кој запис да го одредите да биде извор на примарните податоци, употребете го начинот {{man label|right|thumb|250px|Fig.xСпореди и соедини}} опишан погоре.xx Merge sources]]}}
===Соедини извори===
[[Image:merge-src.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Соедини извори]]
When exactly two sources are selected, choose ''' Edit ->Compare and Merge... ''' to invoke '''Merge Sources''' dialog.
Кога се избрани точно два извора, одберете ''' Уреди ->Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Соедини извори''' .
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be merged. If you decide that the records should not be merged, despite similar titles, you may click {{man button|Cancel}} to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, choose the appropriate radio button to specify the title, author, abbreviated title, publication information, and the ID to be used for the merged record, then click {{man button|OK}} .
===Merge Places===[[Image:merge-plcВо овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат.pngАко одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните наслови, можете да кликнете на копчето {{man button|thumb|right|250pxОткажиl}} за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радио копче за да го одредите насловот, авторот, скратениот наслов, информација за објавување и ИД за да бидат употребени за соединетиот запис, а потоа кликнете на {{man button|Fig.xOK}} .xx Merge places]]
When exactly two places are selected, choose ''' Edit ===Соединување места===[[Image:merge->Compare and Mergeplc.png|thumb|right|250px|Fig.x. ''' to invoke '''Select title''' dialog.xx Соединување места]]
Кога се избрани точно две места, одберете ''' Уреди ->Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Избери наслов''' .
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be mergedВо овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. If you decide that the records should not be mergedАко одлучите да не ги споите записите, despite similar titlesбез оглед на сличните наслови, you may click можете да кликнете на '''CancelОткажи''' to close the dialog without making any changesза да го затворите дијалогот без никакви промени. If you decide to proceed with mergingАко одлучите да продолжите со спојувањето, choose the appropriate radio button to specify the title of the merged record, or specify одберете го соодветното радио копче за да го одредите насловот на соединетиот запис или одредете '''OtherДруг''' and enter new textи впишете нов текст, then click а потоа кликнете '''OKВо ред''' .
513
edits

Navigation menu