Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
'''TipСовет:'''
The tab labels reflect the presence of corresponding informationОзнаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации: if the tab contains any dataако јазичето содржи податоци, its label appears boldfaceтогаш ознаката е со задебелени букви; if the tab has no data then its label appears regular ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви (not boldа не задебелени).
The tabs provide the following information categories of the address data:
*GeneralЈазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за адреси:
The '''General''' tab allows editing of the most general information about the address: date, street address, city or county, state or province, country, the postal code, and the phone number. The information can be typed in the appropriate text entry fields. Check the '''Private record''' box to mark this address record as private. This will give you a chance to omit this address from being included in reports, if you choose so among the report generation options.
*SourcesОпшто
The Јазичето '''Sources''' tab displays information about sources relevant to this address and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons '''+Општо''' допушта уредување на најопштите информации за адресата: датум, улица, '''Edit''' град или земја, and '''-''' allow you to correspondingly addсојузна држава или покраина, modifyземја, and remove a source reference to this addressпоштенскиот број и број на телефон. Информациите можат да се впишат во соодветните полиња за внес на текст. Note that the Означете го полето '''EditЛичен запис''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the listза да го обележите овој запис на адреса како личен. Ова Ви нуди можност да не се вклучи оваа адреса во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај.
*NoteИзвори
The Јазичето '''NoteИзвори''' tab displays any notes concerning the addressприкажува информации за изворите важни за оваа адреса и ја управува можноста за нејзина промена. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldВо средишниот дел се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата на податоци. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на оваа адреса. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
The '''Format''' option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting '''Preformatted''' will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.
== Merging records ==*Забелешка
Sometime several records in the database turn out to be describing the same object: same person, same place, or same source. It could happen either when the data is entered twice by mistake, or when new information reveals that the two entries refer to the same personЈазичето '''Забелешка''' ги прикажува сите забелешки што се однесуваат на адресата. It can also happen after importing GEDCOM obtained from a relativeЗа да додадете забелешка или да промените постоечка, whose database overlaps with your existing dataедноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
Whenever you detect duplicate records, merging them a useful way of correcting the situation.
{{man tip|Tip|To make a merge, exactly two records have to be selected in the appropriate view Изборот '''Формат''' Ви овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (People Viewт.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, Sources Viewќе ги замени сите повеќе празни места, or Places Viewвовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред)означува нов параграф. This is accomplished by selecting one entry and then selecting another person while holding down Со избирање на '''CtrlПреформатиран''' keyќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.}}
 ==Соединување записи =Merge People= Понекогаш се случува неколку записи во базата на податоци да опишуваат еден ист објект: исто лице, исто место или ист извор. Се случува или кога податокот е внесен два пати погрешка или кога новата информација открива дека двата внеса се однесуваат на истото лице. Исто така, ова може да се случи по увезување на GEDCOM од роднина, чијашто база на податоци се преклопува со Вашите постоечки податоци. Кога ќе откриете двојни записи, нивното соединување е корисен начин за поправање на состојбата.  {{man tip|Совет|За да направите соединување, точно два записа мораат да бидат изберени од соодветниот поглед (Поглед Лица, Поглед Извори или Поглед Места). Ова се постигнува со избирање на еден внес, а потоа со избирање на другиот додека притискате на копчето '''Ctrl''' од тастатурата.}} ===Соединување лица===
There are two ways of merging personal records: '''Compare and Merge''' and '''Fast Merge''' , both available from the Edit menu.
513
edits

Navigation menu