Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
*Извори
Јазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за ова име и ја управува можноста за променување. Средишниот дел го прикажува списокот на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата '''+''' , '''УредиEditУреди''' и '''-''' Ви овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на ова име. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*Забелешки
Јазичето '''Забелешки''' ги прикажува сите забелешки во врска со името. За да додадете забелешка или да промените постоечкипостоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
Изборот '''Формат''' Ви овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
*Општо
Јазичето '''Општо''' допушта уредување на на најопштите информации за особината: името на особината и нејзината вредност. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. The attribute name can also be selected from available choices Името на особината може да биде избрано и од достапните избори (if anyако има) listed in the во списокот на паѓачкото мени '''Attribute Особина''' drop-down menu. Check the Означете го полето '''Private recordЛичен запис''' box to mark this attribute record as privateза да го обележите овој запис на особина како личен. This will give you a chance to omit this attribute from being included in the reportsОва Ви нуди можност да не се вклучи оваа особина во извештаите, if you choose so among the report generation optionsако така одберете во опциите за генерациски извештај.
*Sources
The '''Sources''' tab displays information about sources relevant to this attribute and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this attribute. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list.*Извори
*NoteЈазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за оваа особина и ја управува можноста за нејзина промена. Во средишниот дел се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата на податоци. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на оваа особина. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
The '''Note''' tab displays any notes concerning the attribute. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.*Забелешка
The Јазичето '''FormatЗабелешка''' option allows you to set the appearance of the note in the output (iги прикажува сите забелешки што се однесуваат на особината.e. in reports and web pages). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting '''Preformatted''' will honor all multiple spaces tabs, and new linesЗа да додадете забелешка или да промените постоечка, so that the output will appear as it is entered into the text entry fieldедноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
Изборот '''Формат''' Ви овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.   == Addresses Адреси == Адресите се уредуваат во следниот дијалог '''Address Editor''' :[[Image:edit-ad.png|thumb|Уредувач на адреса]]
Addresses are edited through the following Горниот дел од прозорецот прикажува наслов на дијалогот вклучувајќи го и името на лицето чијашто адреса се уредува. Средишниот дел од прозорецот прокажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го донесете секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавје. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Address EditorОткажи''' dialog:[[Image:edit-ad, во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.png|thumb|Address editor]]
The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose address is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has '''OK''' and '''Cancel''' buttons. Clicking the '''OK''' button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the '''Cancel''' button at any time will close the window without applying any changes.
'''Tip:'''
513
edits

Navigation menu