Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
'''Совет:'''
Ознаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации: ако јазичето содржи податоци, тогаш ознаката е со задебелени букви; ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви(а не задебелени).
Јазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за имиња:
Јазичето '''Општо''' дозволува уредување на општите информации за името: дадено имеe, семејно име, патронимско (форма на татково име што се користи во некои јазици, на пример руски), семејна представка, наставка, титула и вид на името. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. Семејното име и видот, исто така, може да се изберат од достапните избори во списокот на соодветните паѓачки менија. За повеќе информации за значењето на различните имиња, видете на [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Names Names wiki entry].
'''Избори''' Ви дозволува да го приспособите специфичното групирање, подредување и прикажување на својствата на ова име, како и обезбедување на датумот соодветен за тоа име. Полето '''Групирање''' обезбедува друг додатен јазол за групарање на дадено име, занемарувајќи го основното групирање засновано на семејното име. Ова може да биде потрепно за сличните семејни имиња што треба да се групираат заедно -- на пример руските Иванов и Иванова се сметаат за исти, no но разликата во полот се одразува во различното пишување. This may be necessary with similar family names that need to be grouped together -- for example Russian names Ivanov and Ivanova are considered the same, but difference in gender is reflected in different spelling. To enable typing into this fieldЗа да можете да пишувате во ова поле, check the означете го полето за означување '''OverrideЗанемари''' check button. The '''Sort asПодреди како''' and и '''Display asприкажи како''' determine the manner in which the name appears in the People View and in the reportsго одредуваат начинот на кој што името се појавува во Погледот Лица и во извештаите. The '''DateДатум''' can provide information on the validity of this name може да обезбеди информации за полноважноста на ова име -- use spans as necessaryкористете протегања колку што се потребни. Check the Означете го полето '''Private recordЛичен запис''' box to mark this name record as privateза да го обележите овој запис на име како личен. This will give you a chance to omit this name from being included in reportsОва Ви нуди можност да не се вклучува ова име во извештаите, if you choose so among the report generation optionsако така одберете во опциите за генерациски извештај.
*SourcesИзвори
The Јазичето '''SourcesИзвори''' tab displays information about sources relevant to this name and controls allowing its modificationприкажува информации за изворите важни за ова име и ја управува можноста за променување. The central part displays the list of all such sources' references stored in the databaseСредишниот дел го прикажува списокот на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. The buttons Копчињата '''+''' , '''EditУредиEdit''' , and и '''-''' allow you to correspondingly add, modifyВи овозможуваат соодветно додавање, and remove a source reference to this nameпроменување и отстранување на упатување на извор на ова име. Note that the Забележете дека копчињата '''EditУреди''' and и '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the listстануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*NoteЗабелешки
The Јазичето '''NoteЗабелешки''' tab displays any notes concerning the nameги прикажува сите забелешки во врска со името. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldЗа да додадете забелешка или да промените постоечки, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
The Изборот '''FormatФормат''' option allows you to set the appearance of the note in the output Ви овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (iт.eе. in reports and web pagesво извештаи и веб-страници). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spacesАко изберете „Течно“, tabsќе ги замени сите повеќе празни места, and single end-of-line characters with single space in the outputвовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. The two consecutive new lines Двата едно по друго нови редови (iт.eе. an empty lineпразен ред) denote a new paragraphозначува нов параграф. Selecting Со избирање на '''PreformattedПреформатиран''' will honor all multiple spaces tabs, and new linesќе се прифатат сите повеќе празни места, so that the output will appear as it is entered into the text entry fieldвовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
== Attributes Особини ==
Attributes are edited through the following Особините се уредуваат во следниот дијалог '''Attribute EditorУредувач на особини''' dialog:[[Image:edit-at.png|thumb|Attribute editorУредувач на особини]]
The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose attribute is being editedГорниот дел од прозорецот го прикажува насловот на дијалогот, вклучувајќи го и името на лицето чијашто особина се уредува. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available informationСредишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab headingМожете да го повикате секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавје на јазичето. The bottom part has Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''OKВо ред''' and и '''CancelОткажи''' buttons. Clicking the Со кликнување на копчето '''OKВо ред''' button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window, во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Clicking the Со кликнување на копчето '''CancelОткажи''' button at any time will close the window without applying any changes, во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
'''TipСовет:'''
The tab labels reflect the presence of corresponding informationОзнаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации: if the tab contains any dataако јазичето содржи податоци, its label appears boldfaceтогаш ознаката е со задебелени букви; if the tab has no data then its label appears regular ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви (not boldа не задебелени).
The tabs provide the following information categories of the attribute data:
*GeneralЈазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за особини:
The *Општо Јазичето '''GeneralОпшто''' tab allows editing of the most general information about the attributeдопушта уредување на на најопштите информации за особината: name of the attribute and its valueимето на особината и нејзината вредност. The information can be typed in the appropriate text entry fieldsИнформацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. The attribute name can also be selected from available choices (if any) listed in the '''Attribute ''' drop-down menu. Check the '''Private record''' box to mark this attribute record as private. This will give you a chance to omit this attribute from being included in the reports, if you choose so among the report generation options.
*Sources
513
edits

Navigation menu