Changes

Jump to: navigation, search
Уредување информации за места
Претходниот оддел Ви ви понуди кус преглед на тоа како да внесувате и уредувате податоци во Грампс. Овој оддел продолжува во тој правец во подробности.
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и уредување Уредување на податоци: Накратко|Mk:Грампс_3.0_Вики_Прирачник_-_Навигација|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed}}
== Вовед ==
Како што видовме погоре, Грампс Ви нуди серија на Погледипогледи. Секој од овие Ви нуди можности за внесување и уредување на информации. Всушност, Вие често можете да ја добиете истата информација од различни погледи.
Во Грампс, информацијата е внесена и уредувана преку нешто што ние го нарекуваме дијалог. Бидејќи го употрбуваме употребуваме терминот прилично особено често, треба да дефинираме што значи тој значи:
Дијалог е појавувачки прозорец што овозможува една или повеќе форми на внесување и уредување на податоци што одговара на одредена категорија. Примери за ова, меѓу другото, во Грампс се дијалозите '''Уреди лице''' и '''Уредувач на семејство''' .
Дијалогот често вклучува и серија на „јазичиња на книга“ што ги групираат информациите во поткатегории. На пример, дијалогот Уреди лице, меѓу другото, има јазичиња за поткатегориите како што се Настани, Особини, Адреси и Забелешки.
{{man note|1=Копчиња Додадидодади, Отстрани отстрани и Уредиуреди|2=Во најголемиот број случаи, Грампс користи {{man button|+}} што одговара на {{man button|Додади+}} , {{man button|-}} што одговара на '''Отстрани''' , и икона со пенкало на лист хартија за означување на '''Уреди''' . Ќе продолжиме со користење на подоцнежното копче {{man button|Уреди+}}, додека , пак , копчињата {{man button|+}} и {{man button|-}} за да ги означиме претходните две.}}
== Уредување на информации за лица ==[[Image:edit-person-31-mk.png|right|thumb|350px|Fig.3.x. Уреди лице]]Информациите за лицата се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Уреди лице}} . Овој дијалог може да се добие преку различните Погледи погледи на следниве начини:This dialog can be invoked from different Views in the following ways:
*Од Погледот погледот Лица: Со двоен-клик на името на лицето чиишто податоци сакате да ги уредувате.
Изберете го името со еден клик и , а потоа кликнете на копчето {{man button|Edit}} од алатникот.
Изберете го името, а потоа притиснете '''Enter''' .
Изберете Уреди... од менито Уреди на Грампс.
Изберете Уреди од контекстното мени што се појавува при десен-клик на името.
*Од Погледот погледот Врски: За да ги уредите податоците на Активното лице, кликнете на копчето Уреди веднаш до името на Активното лице.
*Од Погледот погледот Потекло: Двоен-клик на полето што го содржи името на лицето чиишто податоци сакате да ги уредувате.
Во секој од претходните случаи, ќе се појави дијалогот {{man label|Уреди лице}} :
Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} на дното, ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажи}} дијалогот ќе се затвори без применување на промените.
Ако некој податок во кое било јазиче е променет, ќе се појави прозорец со тревога, потсетувајќи Ве ве да одберете од следниве опции: затворање на дијалогот без претходно зачувување, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Со кликнување {{man button|Во ред}} непсредно непосредно ќе се зачуваат промените во базата. Нема потреба за операцијата Зачувај, бидејќи сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не е, тогаш нема податоци.}}
Општите информации се најгоре на прозорецот. Ова го вклучува основно име и општите информации:
*Основно име: вклучува {{man label|Дадено име}} , {{man label|Семејно име}} , {{man label|Семејна претставка}} (како „де" или „ван"), {{man label|Наставка}} (на пример Третти, Трети), {{man label|Титула}} (на пример , Д-р), {{man label|Кратко име}} (на пример , Ана за Ана Марија, повеќе информации [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=CallName овде]), {{man label|Вид}} на името (родено име, венчано име итн.). Некои од овие полиња на {{man label|Семејно име}} и {{man label|Вид}} овозможува „автодовршување“: како што пишувате во овие полиња, се појавува мени под полето што содржи внесови на базата на податоци што се совпаѓаат со Вашите вашите деловни внесови. Ова Ви дава кратенка со која што којашто ќе можете да избирате внесеови внесови што веќе постојат во базата, подобро отколку да треба цело време да впишувате. Можете да одбирате користејќи го глувчето или копчињата со стрелки и '''Enter'''.
{{man label|Уреди}} (т.е. иконата „пенкало и хратија“хартија“) веднаш до полето со {{man label|ПредставкаПретставка}} го повикува дијалогот {{man label|Уредувач на име}}. Овој дијалог дозволува уредување на посакуваното име во целосни подробности (видете ''adv-an'' ).
*Општо: Менито '{{man label|Пол}} нуди избор на полот на лицето: {{man label|машко}} , {{man label|женско}} и {{man label|непознат}} .
Полето {{man label|ИД}} го прикажува Грампс ИД -број што го препознава корисникот во базата на податоци. Оваа вредност Ви помага да ги разликувате лицата кои што имаат исто име. Можете да ја внесете секоја единствена вредност што ќе ја посакате. Ако не обезбедите вредност, Грампс автоматски ќе избере вредност за Васвас.
Полето {{man label|Означувач}} Ви дозволува да одредите некои основни информации за состојбата на Вашето вашето истражување.
Копчето {{man label|Тајност}} ви овозможува да означите дали записот на некое лице е личен или не.
Јазичињата ги прикажуваат следниве категории на лични податоци:
*Настани: Јазичето {{man label|Настани}} Ви дозволува да ги гледате и уредувате сите настани значајни за тоа лице. Долниот дел од прозорецот има список со сите такви важни настани зачувани во базата. Горниот дел ги прикажува подробностите на тековно избраниот настан во списокот (ако има такви). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете да додавате, променувате и отстранувате настан запишан во базата на податоци. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избран некој настан.
*Имиња:
[[Image:edit-person-names-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Имиња]]Во јазичето {{man label|Имиња}} можете да го гледате и уредувате секое име што едно лице може да го има.}}
Најдолниот дел на прозорецот дава список на сите наизменични имиња на лицето зачувани во базата на податоци. Најгорниот дел покажува подробности за тековно избраното име од списокот (ако има такво). Копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} дозволуваат додавање, променување и отстранување на наизменичното име од базата. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрано наизменичното име од списокот.
Кога додавате ново име или уредувате постоечко, се повикува дијалогот {{man label|Уредувач на име}} . Овој дијалог [[Mk:Грампс_3.0_Вики_Прирачник_-_Внесување_и_Уредување_на_Податоци_Внесување_и_Уредување_на_податоци:_Подробно#Имиња|Имиња]] е опишан во одделот подолу.
*Особини:
[[Image:edit-person-attributes-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Особини]]
Во јазичето {{man label|Особини}} можете да гледате или доделувате особини на лицето. Вие имате Имате целосна слобода да ги дефинирате и употребувате особините. На пример, особините можат да се доделуваат за опишување на некои физички карактеристики или карактерни црти.
Забележете дека секоја особина во дијалогот {{man label|Особини}} се состои од два дела: самата Особина Особината и Вредноста поврзана Вредностата поврзани со таа особина. Ова е т.н. спарување „Параметар-Вредност“ што Ви помага при организирање и систематизирање на Вашето вашето истражување. На пример, ако ја дефинирате „Боја на коса“ како особина на лице, „Боја на коса“ ќе стане изборна особина за сите други лица. Вредноста на Бојата бојата на косата на лицето А може да биде црвена, а кафеава за лицето Б. На сличен начин, можете да ја дефинирате Особината особината „Дарежливост“ и да ја употребите Вредноста вредноста „Огромна“ за да опишете особено дарежлива личност.
Во долниот дел од дијалогот се наоѓа список на сите Особини особини зачувани во базата. Најгорниот дел прикажува подробности за тековно избраната особина од списокот (ако има таква). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете да додавате, променувате и отстранувате запис на особина од базата. Забележете дека копчињата Уреди и - стануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.
*Адреси:
[[Image:edit-person-addresses-mk.png|right|thumb|150px| Fig. 3.x. Адреси]]
Во јазичето {{man label|Адреси}} можете да ги гледате и запишувате различните адреси на лицето.
Во долниот дел од дијалогот се наоѓа список на сите адреси зачувани во базата на податоци. Горниот дел прикажува подробности на тековно избраната адреса (ако има таква). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате запис на адреса во базата. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
Некои извештаи Ви дозволуваат да ги ограничите податоците на живи луѓе. Поточно, тој избор ќе ги изостави нивните адреси.
*Забелешки
[[Image:Edit-person-notes-mk.png|thumb|150px|Fig.3.x Забелешки]]
Јазичето {{man label|Забелешки}} овозможува место за запишување на различни нешта за лицето кое што коешто не се совпаѓа добро во другите категории.
За да додадете забелешка или да ги промените веќе постоечките Забелешки забелешки едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.
Изборот {{man label|Формат}} Ви дава можност да го поставите начинот на кој забелешката ќе се појавува во извештаите и веб-страниците.
Ако изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; додатни дополнителни вметнати линии ќе бидат игнорирани.
Ако ја изберете опцијата за Преформатирање, текстот во извештаите и веб-страниците ќе се прикаже онака како што сте го внеле внесле во дијалогот {{man label|Забелешки}} .
*Извори
[[Image:edit-person-sources-mk.png|thumb|150px|Извори]]
Јазичето {{man label|Извори}} Ви дава можност да ги гледате и документирате изворите за информациите што ги собирате.
Тие можат да бидат општи извори што не опишуваат одреден настан, но сепак даваат некоја информација за лицето.
На пример, ако во мемоарите на тетка Марта е споменат нејзиниот праправнук Павле, истражувачот може да претпостави дека Павле , всушност , постоел и ги цитирал мемоарите на тетка Марта како извор што ја оправдува оваа претпоставка.
{{man tip|1=Совет |2=Изворите што документираат одредени настани е најдобро да се запишуваат како извори на настани (во јазичето {{man label|Настани}}) наместо како извор за лицето. Јазичето за {{man label|Извори}} на лицето е најдобро да се користи за сите извори што не се посебно поврзани со кои било други податоци.}}
*Галерија:
[[Image:edit-person-gallery-mk.png|thumb|150px|Fig xx Галерија]]Во јазичето {{man label|Галерија}} можете да гледате и зачувувате слики, видеа и други медиумски објекти што се поврзани со лицето. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти. Секој објект во важечката форма на сликовната датотека ќе се прикаже во минијатура од таа слика. За други објекти како што се аудио-, видео - датотеки итн., се прикажува соодветната икона на датотеката.
{{man tip|1=Совет|2=Првата достапна слика во галеријата ќе биде , исто така , прикажана во областа {{man label|Слики}} во јазичето {{man label|Општо}}.}}.
Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете да додадете нова слика во базата, да додадете линк до веќе зачувана слика во базата, да промените слика и да отстраните даден медиумски објект од галеријата на лицето. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
{{man note| Забелешка |Отстранувањето на медиумски објект од галеријата на лицето не го отстранува истиот од базата на податоци. Го отстранува само упатството до тој објект од записите на тоа лице.}}
*Интернет:
[[Image:edit-person-internet-mk.png|thumb|150px|Интернет]]Јазичето {{man label|Интернет}} ги покажува сите Интернет интернет-адреси значајни за лицето. Во долниот дел се наоѓа список на сите такви интернет -адреси и придружни описи. Горниот дел ги прикажува тековно избраните адреси во списокот (ако има). The top part shows the details of the currently selected addresses in the list (if any). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате интернет -адреса. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
*Поврзувања
[[Image:edit-person-assoc-mk.png|thumb|150px|Поврзувања]]
Јазичето {{man label|Поврзувања}} Ви овозможува да гледате и уредувате информации за поврзувањата помеѓу лицата во базата на податоци.
Поврзувањата може можат да вклучат кумови, семејни пријатели или некој друг вид на поврзување што сакате да го запишете.
*СПД
[[Image:edit-person-lds-mk.png|right|thumb|150px| Fig.3.x СПД]]
Јазичето {{man label|СПД}} (Реформирана црква на Исус Христос на Световните Последните Деновипоследните денови) Ви овозможува да гледате и уредувате информации за црковните обреди на лицето.
Во ова јазиче се поставени обредите Крштевање, Свето посветување и Врзан за родители, означени во секое јазиче. Endowment, and Sealed to Parents ordinances, as labeled inside the tab.
Секој обред е опишан со неговиот датум, СПД храм и место каде што се има случено.
Додатно Дополнително појавувачко мени , „Родители“ е достапно за обредот Вразување за родители. Секој обред понатаму може да биде опишан преку достапните избори на појавувачкото мени Состојба. Исто така , може да бидат вклучени и забелешки и упатувања до извори преку соодветните копчиња {{man button|Извори...}} и {{man button|Забелешки}} .
== Уредување на датуми ==
Овој оддел опишува како да внесете и менувате датуми. бидејќи датумите се многу важни во генеалошкото истражување, Грампс внимателно се грижи да ги заштити и употреби сите достапни информации.
Информацијата може да се внесе во полето за датум со директно впишување или со повикување на дијалогот {{man label|Избор на датум}} . За двата методи ќе дискутираме подолу, но прво ќе покриеме некои важни карактеристики на датумите како што се користат во Грампс.
Видови на датуми
Датумите во Грампс се класифицирани според следниве видови:
*Правилен: „Правилен“ е оној датум што вклучува одреден ден, датум или месец. Може да биде целосен (на пр. пример, 6-ти јуни 1990година) или делумен (на пр. пример, јули 1977година).
*Пред: „Пред“ е оној датум што може да се препознае како датум пред одреден ден, месец или година.
*По: „По“ е датум што се појавува по некој одреден ден, месец или година.
*Опсег: „Опсег“ опишува временски период во кој што којшто се случил настанот. На пример, „помеѓу јануари 1932 и март 1932“1932 година“.
*Период: „Растојание“ опишува временски период во кој што којшто постоела некоја состојба. На пример, „од мај 2000 до февруари 2002година".
Форми на датуми и разложувачки правила
Грампс препознава датуми внесени во повеќе формати. Основната нумеричка форма е онаа што е договорена за средината каде што Грампс се користи; односно, ДД.ММ.ГГГГ за европските земји, ММ/ДД/ГГГГ за САД итн.
Покрај точни датуми, Грампс препознава и многу датуми кои што не се правилни: пред, по, околу, опсег и период. Исто така , го разбира и квалитетот: проценет или пресметан. На крајот, поддржува делумни датуми и многу други календари. Подолу е поместен список на правила за внес на датуми за дозвола на точно разложување на датуми.
{{man note|1=Разложувачки правила на датуми |2=Списокот се применува само на англиската верзија на Грампс. Ако користите локализирана верзија на Грампс, Вашата вашата верзија може , но и не мора да Ви овозможи локализиран датумски разложувач. Во времето кога ова се пишуваше, локализирани разложувачи имаше за француски, германски, руски, фински, холандски и шпански јазик.Ако локализираниот разложувач е достапен за Вашата вашата верзија, можно е правилата да се важечки. Ако сѐуште сѐ уште нема прирачник на Вашиот вашиот јазик, обидете се со следење на Вашиот вашиот инстинкт и да продолжите со вообичаените начини за обележување на датумите во вашиот јазик. Ако се сѐ друго е неуспешно, употребете го дијалогот {{man label|Избор на датуми}} опишан подолу.}}
Правилни единечни датуми можат да бидат внесени исто како што би ги напишале. Примери: 24-ти мај 1961 или 1-ви први јануари 2004година.
Датумите што не се правилни треба да започнуваат почнуваат со квалитетот: {{man label|проценети}} или {{man label|пресметани}} , ако е применливо. Пример: проц. 1961 или пресм. 2005. Example: est. 1961, or calc 2005година. (Забележете дека квалитетот не треба да се одредува пред правилните датуми.)
По квалитетот треба да се појави видот. Ако видот е {{man label|пред}} , {{man label|по}} или {{man label|околу}} , можете да го одредите видот со пишување на „пред“, „по“ или „околу“. Ако видот е опсег, напишете „помеѓу ДАТУМ и ДАТУМ“, а ако видот е период, напишете „од ДАТУМ до ДАТУМ“. Примери, каде што ДАТУМ е поединечен датум.
Пример: проц. од 2001 до 2003година, пред јуни 1975година, проц. околу 2000година, пресм. помеѓу 5-ти мај 1900 и 1-ви јануари 1990година.
Делумни датуми се внесуваат едноставно со изоставување на непознатите информации. Пример: мај 1961 и 2004година.
Други календари се други календари освен грегоријанскиот календар. Во моментов, Грампс поддржува хебрејски, француско -републикански, јулијански, исламски и персиски други календари. За да одредите друг календр календар поинаков од основниот грагоријанскигрегоријански, додадете го името на календарот веднаш до датумот, на пр. пример, „9- ти јануари 1905 година (јулијански)“.
Индикатори на важечки датуми
Грампс користи кругчиња крукчиња во боја за да ја означи важноста на внесениот датум.[[Image:date-selection-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx.Дијалог Избор на датуми]]
{{man tip|1=ЛЕД -копчиња на датум Date LED buttons |2=Кругчињата Крукчињата во боја се , исто така , познати како ЛЕД -копчиња. Со кликнување на овие копчиња ќе го повикате дијалогот {{man label|Date selectionИзбирање датум}} објаснет подробно подолу, видете ''adv-dates-gui''}}
Зелено кругче крукче значи дека датумот е важечки и е целосно правилен (на пр. пример, 24-ти мај 1961година). Просто, тоа значи дека датумот одговара на единствен датум.
Жолто кругче крукче значи дека датумот е важечки, но не е правилен. Ова може да биде датум од различен вид: пред датум (пред 25-ти мај 1962година), по датум (по мај 1960година), околу датум (околу 23-ти мај 1961година), опсег (помеѓу 1-ви први мај 1961 и 31-ви мај 1961година) или период (од 1-ви први мај 1961 до 31-ви мај 1961година). Исто така , може да биде целосен единствен датум, но со квалитет на проценет или пресметан. На крајот, може да биде и делумен датум, т.е. правилен квалитетен единствен датум што му недостасува некој дел, на пример, мај 1961 или 1961година.
Бидејќи делумните датуми не го дефинираат датумот како единствен, дозволуваат во најмала рака за некои видови споредби помеѓу датумите.
Црвено кругче крукче значи дека датумот не е препознаен како важечки (на пр. пример, „божиќната недела 61-ва година“ или „летото кога се оперирав“). Во вакви случаи датумот ќе биде зачуван како текстовна низа и затоа нема да може да се споредува со други датуми. Како што гледате, најдобо би било да избегнувате такви внесови. Подобро би било, на пример, да внесувате датуми како „декември 1961“, а потоа да ја додадете забелешката „божиќната недела 61-ва година“ Графички кориснички интерфејс за Внесување на датуми
Додека горните расчленувачки правила обезбедуваат водич за тоа како да ги внесувате најобичите датуми, исто така , можете да го користите и дијалогот {{man label|Избор на датум}}. Дијалогот е особено корисен за градење на сложени датуми или едноставно да се осигуратее осигурате дека Вашата вашата информација е внесена на начин што Грампс ќе го разбере. Дијалогот {{man label|Избор на датум}} може да се повика со кликнување на копчињата со обоени кругчиња крукчиња веднаш до полето со внесениот датум.
Менито {{man label|Календар}} Ви овозможува да одберете календар што не е основниот грегоријански. Менито {{man label|Квалитет}} Ви нуди избор на Правиленправилен, Проценет проценет или Пресметанпресметан. Менито {{man label|Вид}} Ви дава да го одредите точниот вид на датумот: Правиленправилен, Предпред, Попо, Околуоколу, Опсегопсег, Период период и Само само текст. Можете да го поставите {{man label|Датумот}} со поставување на денот, месецот и годината. Во настанот каде што Вашиот вашиот вид датумот на датум е Опсег опсег или Периодпериод, ќе се активира {{man label|Втор датум}} . На крајот, има {{man label|Текстовен коментар}} , поле за внесување на текст каде што можете да внесете произволна текстовна низа заедно со датумот.
{{man note|1=Важен коментар за датум |2=Ако имате некој важен коментар да додадете на датумот, подобро би било тоа да го направите во Забелешката забелешката што одговара на тој настан во полето за Текстовен коментар во дијалогот {{man label|Избор на датум}} . Го препорачуваме ова поради следново: ако внесете датум со впишување директно во полето за датум (односно, не преку дијалогот {{man label|Избор на датум}} ), Вашиот вашиот внес ќе биде ископиран и зачуван како текстовен коментар кога Грампс го расчленува внесениот текст. Така што, на секој коментар што бил таму пред расчленувањето ќе биде презапишано врз него. }}
== Уредување на информации за врски ==
Информации за врските се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Уредувач на семејство}} . Овој дијалог се повикува на повеќе начини:
Од Погледот погледот Врски : кликнете на копчето {{man button|Уреди}} во семејството што сакате да го уредувате.
Од Погледот погледот Семеен список: изберете го семејството од списокот и кликнете на копчето '''{{man button|Уреди}} од Алатникот или двоен-клик на семејството.
Од Погледот погледот Потекло: одете со стрелката на глувчето на црната линија што ги поврзува сопружниците, десен-клик и одберете {{man label|Уреди}} од контекстното мени или двоен-клик на црната линија.
Секој од овие начини ќе го повика дијалогот {{man label|Уредувач на семејство}} :
[[Image:editEdit-relfamily.png|right|thumb|150px| Уредувач на семејство]]
Горниот дел од прозорецот прикажува имиња на лицата чијашто врска се уредува, исто како и информација за нивно раѓање и умирање. Главниот дел од прозорецот прикажува три полиња со {{man label|Информации за врски}} и седум јазичиња ги претставуваат различните категории на информации за врската. Кликнете на кое било јазиче за да ја видите или уредите информацијата што ја содржи. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} во кое било време ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} во кое било време ќе се затвори прозорецот без применување на промените. Ако некој податок во некое од јазичињата е променет, ќе се појави прозорец за тревога што ќе Ве ве праша да изберете помеѓу затворање на дијалогот без зачувување на промените, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Кликнување '''Во ред''' непосредно ќе ги зачува промените во базата на податоци. Оваа варзија на Грампс нема посебна функција за зачувување, сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката за јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во тоа јазиче. }}
Полињата со {{man label|Информации за врски}} содржат основни описи на врските. Полето {{man label|Грампс ИД}} прикажува ИД број што ја означува врската ви базата на податоци. Достапните видови (како на пр. пример, Венчан, Невенчан итн.) може да биде избрани од паѓачкото мени {{man label|Вид на врски}}. {{man label|Означувачот}} Ви дава да одредите некои основни информации за состојбата во Вашето вашето истражување. The tabs provide the following information categories of relationship dataЈазичињата ги даваат следните категории за информации на податоците за врските:
*Деца
Јазичето {{man label|Деца}} Ви дозволува гледање и уредување на списокот на деца во оваа врска. Копчето '''+''' допушта внесување на ново лице во базата и додавање на лице како дете во оваа врска. Копчето '''Избери''' Ви дозволува избирање на постоечко лице да биде дете во врската. Со копчето '''Уреди''' можете да уредувате врски помеѓу избраното дете и родителите. На крајот, со '''-''' можете да го отстраните избраното дете од врската. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано дете од списокот.
{{man note| Заблешка Забелешка |Отстранување на детето од списокот, не го брише истото од базата на податоци. Само го отстранува детето од врската.}}
*Настани
Јазичето {{man label|Настани}} Ви дозволува прегледување и уредување на списокот со настани важни за врската. Со копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате, променувате или отстранувате запис на настан од базата. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избран настан од списокот.
{{man note| Заблешка Забелешка |Отстранување на настанот од списокот, не го брише истиот од базата на податоци. Само го отстранува упатувањето на настан од оваа врска.}}
*Извори
Јазичето {{man label|Извори}} Ви дозволува да гледате и уредувате список со упатувања на изворите што овозможуваат доказ за врската. Тие можат да бидат документи што упатуваат на врската, но не се неопходно официјално документирани. На пример, ако во мемоарите на тетка Марта е споменато дека нејзиниот праправнук Павле бил женет, истражувачот може да го земе ова како доказ дека врската помеѓу Павле и неговата сопруга постоела и да ги цитира мемоарите како извор за оваа претпоставка.
{{man tip| Совет |Изворите што документираат одредени настани како што се бракови или разводи се полесно пополнети од оние настани во јазичето Настани.}}
*Особини
Јазичето {{man label|Особини}} Ви дозволува гледање и уредување на одредени информацији информации за врската што можат да бидат искажани како особини. Со копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате, променувате изменувате или отстранувате особини. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана особина.
Во јазичето '''Забелешки''' можете да гледате и уредувате забелешки поврзани со врската. Тие можат да бидат секакви коментари што вообичаено не се совпаѓаат во паровите „Параметар-Вредност“ достапни на Особините. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето со текст.
Изборот '''Формат''' Ви дава можност да изберете како ќе се појавува забелешката во извештаите и веб-страниците.Ако изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; додатни дополнителни вметнати линии ќе бидат игнорирани.
Ако ја изберете опцијата за Преформатирање, текстот во извештаите и веб-страниците ќе се прикаже онака како што сте го внеле внесле во дијалогот {{man label|Забелешки}} .
*Галерија
Во јазичето {{man label|Галерија}} можете да зачувувате и прикажувате слики и други медиумски објекти што се поврзани со врската. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти , како што се аудио-, видео - датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
*СПД
Јазичето {{man label|СПД}} (Световни Последни Деновипоследни денови) прикажува информации за СПД обредот „Врзан за сопружник“ . Податокот може да вклучи датум, СПД храм и место. Состојбата на обредот може да се опише преку изборите достапни во појавувачкото мени '''Состојба''' и исто така може да биде упатено преку соодветните копчиња '''Извори...''' и '''Забелешка''' .
За да уредите податоци за извори, префрлете се ви Погледот во погледот Извори и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. Двоен-клик на тој внес или кликнете на иконата {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниов дијалог {{man label|Уредувач на извори}}.
[[Image:edit-src.png|right|thumb|150px|Уредувач на извори]]
Главниот дел од прозорецот прикажува јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазичето за да ги погледнете или уредувате неговите содржини. Долниот дел од прозорецот има копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}}. Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваа зачуваат промените во базата на податоци (ќе запише на диск). Сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во него.}}
Општите информации на горниот дел од прозорецот Ви дава даваат да дефинирате општи информации за изворот: неговиот {{man label|НасловTitleНаслов}} , {{man label|Автор}} , {{man label|Скратување}} и {{man label|Информации за Објавувањеобјавување}} . Можете да ја впишете оваа информација директно во придружните полиња.
Јазичињата ги овозможуваат следниве категории на информации на податоците за изворот:
Јазичето '''Галерија''' Ви овозможува зачувување и прикажување на слики и други медиумски објекти поврзани со даден извор (на пример , слика на извод за раѓање). Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти како што се аудио-, видео - датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
*Податоци
Јазичето '''Податоци''' прикажува парови „Клуч/Вредност“ што може да бидат поврзани со изворот. Тие се слични со „Особини“ користени за други видови на Грампс записи. Разликата помаѓу паровите „Клуч/Вредност“ и „Особини“ е тоа што Особините особините можат да имаат упатувања на извори и забелешки, додека паровите Клуч/Вредност немаат.
Во средишниот дел од прозорецот има список на сите постоечки парови Клуч/Вредност. Копчињата '''+''' и '''-''' Ви дозволуваат додавање и отстранување на парови. За да го промените Клучот или Вредноста, прво одберете го посакуваниот внес. Потоа , кликнете на келијата ќелијата Клуч или Вредност на тој внес и впишете го Вашиот вашиот текст. Кога ќе завршите, кликнете надвор од келијата за да излезете од уредувачкиот мод.
*Репозиториуми
Јазичето '''Репозиториуми''' ги прикажува упатувањата на репоситориумите репозиториумите што го содржат изворот. Списокот може да се подреди по секој од неговите заглавјазаглавиа: '''ИД''' , '''Наслов''' , '''Повикувачки број''' и '''Вид''' . Со двоен-клик на внесот можете да видите и уредите запис. Можете, исто така, да уредите упатување. Копчињата од страната на јазичињата Ви дозволува додавање нов репоситориумрепозиториум, линк до (или да поделите) постоечки репозиториум, уредување на упатување до репоситориум репозиториум или отстранување на упатувањето.
*Упатувања
'''Забелешка:'''
Само примарни објекти се прикажуваат во јазичето '''Упатувања''' : Лице, Семејство, Настан, Место или Медиумски објект. Кон секундарните објекти, како што се Имиња и Особини може да се пристапи преку примарните објекти на кои што коишто тие припаѓаат.
== Уредување на информации за места ==[[Image:merge-plc-mk.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Спои места]]За да уредите информација за место, префрлете се во Погледот погледот Места и изберете го посакуваниот внес од списокот со места. Со двоен-клик на внесот или клик на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниот дијалог {{man label|Уредувач на местo}} :
<!--[[Image:edit-plc-mk.png|thumb|right|250px| Fig.x.xx. Уредувач на местo]]-->
Главниот дел од прозорецот прикажува седум јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете јазиче за да ја видите или уредите неговата содржина. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
{{man note|1=ЗАбелешкаЗабелешка|2=Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваа промените во базата на податоци. Сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви и прикажува икона, тоа значи дека содржи податоци. А ако не е, тогаш нема податоци.}}
*Општо
Во јазичето {{man label|Општо}} можете да гледате и уредувате основни информации за местото '''Наслов''' што го означува во базата на податоци, '''Град''' , '''Парохија''' , '''Земја''' , '''Сојузна државаДржава''' , '''Географска ширина''' и '''Географска должина''' . Можете да ја впишете информацијата директно во придружните полиња.
*Други имиња
Јазичето {{man label|Други имиња}} Ви овозможува гледање и уредување на други имиња по кои што коишто некое место може да биде познато. Во долниот дел од прозорецот има список на сите други имиња на местата зачувани во базата. Горниот дел од прозорецот покажува подробности за тековно избраното име во списокот (ако има). Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви дозволуваат да додадете, промените или остраните запис. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано име од списокот.
*Забелешка
*Извори
Јазичето {{man label|Извори}} Ви овозможува гледање и уредување на извори важни за едно место. Средишниот дел од прозорецот прикажува список на сите такви упатувања на места зачувани во базата. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви дозволуваат да додадете, промените или остраните отстраните упатување на извор поврзано едно место. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*Галерија
Јазичето {{man label|Галерија}} Ви овозможува зачувување и прикажување на слики и други медиумски објекти поврзани со дадено место. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти како што се аудио-, видео - датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
*Интернет
Јазичето {{man label|Интернет}} содржи Интернет интернет-адреси важни за местото. Во долниот дел од прозорецот се наоѓа список на таквите адреси зачувани во базата. Горниот дел прикажува подробности за тековно избраната адреса од списокот (ако има). Со копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додадете, промените или отстраните Интернет интернет-адреса. Копчето '''Оди''' (претставено со икона со зелена стрелка и жолто кругчекрукче) го отвара Вашиот отвора вашиот пребарувач и Ве ве носи до веб-страната страницата што одговара на означената Интернет странаинтернет-страница. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
*Упатувања
Јазичето {{man label|Упатувања}} укажува на кои било записи во базата на податоци (настани или СПД обреди) што упатуваат на место. Оваа информација не може да се промени во дијалогот '''Уредувач на места'''. Наместо тоа, соодветниот запис на базата (на пример, настан за раѓање) треба да се повика и неговото упатување на место да се уреди.
== Уредување информации за медиумски објекти ==
== Уредување на информации за Медиумски објекти == За да уредувате медиумски податоци, префрлете се во Погледот погледот Медиуми и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. Двоен-клик на внесот или кликнете на '''Уреди''' од алатникот за да го повикате следниот дијалог '''Уредувач на медиумски својства''' :
[[Image:edit-media.png|thumb|Уредувач на медиумски својства]]
Преглед на минијатура на објектот се прикажува, заедно со резиме на неговите својства (ИД, патека и вид на објект). Средишниот дел од прозорецот прикажува пет јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазиче за да ги видите или уредувате неговите содржини. Во долниот дел од прозорецот се копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|ОткажиlОткажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
*Општо
Јазичето '''Општо''' Ви дозволува да го гледате и уредувате Насловот и Датумот на објектот. Можете да ја впишете информацијата директно во соодветните полиња. За датумот, исто така , можете да внесете информација со0 со кликнување на ЛЕД -копчето и повикување на дијалогот '''Избор на датум''' .
'''Забелешка:'''
На секој медиумски објект се упатува преку неговата Патекапатека. Корисникот е одговорен да зачува патека на датотеките на објектите. Грампс само ќе упатува и ќе ги прикаже содржините, а нема да управува со датотеките.
*Особини
Јазичето '''Особини''' Ви овозможува преглед и уредување на соодветна информација за медиумскиот објект што може да биде изразен како Особини. долниот Долниот дел од прикажува список на сите такви особини зачувани во базата. Горниот дел покажува подробности за тековно одбраните особини во списокот (ако има). Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви овозможуваат додавање, променување и отстранување на особина. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.
*Забелешки
Јазичето '''Забелешки''' овозможува место за запишување на различни информации за изворот што не се совпаѓаа соодветно во другите категории. Оваа област е особено корисна кога информацијата што ја запишувате не се совпаѓа со парот Параметар/Вредност достапни за Особините. За да додадете забелешк забелешка или да промените постоечка едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.
*Упатувања
Јазичето '''Упатувања''' укажува на кои било записи во базата на податоци што упатуваат на даден медиумски објект. Списокот може да биде подреден по секој од нивните заглавја заглавија на колоната: '''Вид''' , '''ИД''' или '''Име''' . Двојно-кликнување на внесит внесот дозволува преглед и уредување на соодветниот запис.
'''Забелешка:'''
Само примарните објекти можат да бидат прикажани во јазичети '''Упатувања''' : Лице, Семејство, Настан, Извор или Место. Секундарните објекти како што се Имиња и Особини, иако можат да упатуваат на медиумски објект, ќе се покажат само преку нивните примарни објекти на кои што тие припаѓаат.
== Уредување на информации за Настани настани ==[[Image:edit-ev-mk.png|thumb|right|200px|Fig. x.x Уредувач на настани]]
*Општо
Јазичето '''Општо''' Ви овозможува гледање и уредување на основните информации за настанот: неговиот '''Вид''' , '''Датум''' , '''Место''' , '''Причина''' и '''Опис''' . Можете да ја впишете информацијата директно во придружните полиња. Видот може да биде избран од достапните видови во списокот од паѓачкото мени Вид на настан. Остатокот од информациите можат да се впишат во соодветните полиња за внесување на текст. Означувањето на полето за Личен запис го обележува записот како личен и овозможува негово испуштање при правење на извештаи.
*Извори
Јазичето '''Извори''' Ви овозможува гледање и уредување на изворите важни за еден настан. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата {{man button|+ , Уреди и -}} Ви овозможува додавање, менување и отстранување на упатување на извор поврзано со место. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот. *Забелешки  Јазичето '''Забелешки''' обезбедува место да запишете забелешки или да коментирате за некој настан. За да додадете забелешка или да промените постоечка, само уредете го текстот во полето за внесување на текст.
== Уредување на Упатувања на извори ==
Упатувањата на изворите го поврзуваат Изворот со друг објект и Ви дозволуваат да обезбедите додатни дополнителни информации за изворот. Кога додавате упатувања на извори на настани, места итн. се прикажува следниот дијалог:
[[Image:edit-si.png|thumb|Информации за извори]]
Во дијалогот се вклучени две главни заглавјазаглавија: '''Избор на извор''' и '''Подробности за извор''' . '''Избор на извор''' прикажува '''Наслов''' на Изворот, неговиот '''Автор''' и '''Информација за објавување''' . '''Насловот''' може да се избере од списокот со достапните извори во паѓачкото мени. Ако изворот на кој што којшто упатувате сѐ уште не е во базата на податоци, можете да го внесете со кликнување на '''Нов...''' и пополнување на повиканиот дијалог '''Уредувач на извор''' .
Одделот '''Подробности за извор''' ги покажува подробностите поврзани со одредено упатување на овој извор: '''Доверба''' , '''VolumeТом/Филм/Страница''' , '''Датум''' , '''Текст''' и '''Коментари''' . Можете да го одберете степенот на Доверба од паѓачкото мени '''Доверба''' . Останатиот дел од подробностите можете да го впишете во соодветните полиња за внес на текст.
{{man tip| Совет |Информацијата во овој дијалог е посебна за одредено упатување. Кон еден извор може да се упати повеќе пати и сите такви упатувања ќе ја имаат истата вкупна информација за изворот. Во овој дијалог можете да обезбедите спрецифични податоци за упатувањето, како што се важни цитати, коментари, доверба, број на страници итн. за понатамошно специфицирање и документирање на упатството. }}
Имињата се уредуваат преку следниот дијалог '''Уредувач на имиња''' :
[[Image:edit-an-mk.png|thumb|Уредувач на имиња]]
Горниот дел од прозорецот го покажува насловот на дијалогот вклучувајќи го и името на лицето чиешто име се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го доведете на врвот секое јазиче за прегледување и уредување со кликнување на неговото соодветно заглавјезаглавие. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
'''Совет:'''
Ознаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации: ако јазичето содржи податоци, тогаш ознаката е со задебелени букви; ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви(а не задебелени).
Јазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за имиња:
*Општо
Јазичето '''Општо''' дозволува уредување на општите информации за името: дадено имеeиме, семејно име, патронимско (форма на татково име што се користи во некои јазици, на пример , руски), семејна представкапретставка, наставка, титула и вид на името. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. Семејното име и видот, исто така, може да се изберат од достапните избори во списокот на соодветните паѓачки менија. За повеќе информации за значењето на различните имиња, видете на [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Names Names wiki entry]. '''Избори''' дозволува да го приспособите специфичното групирање, подредување и прикажување на својствата на ова име, како и обезбедување на датумот соодветен за тоа име. Полето '''Групирање''' обезбедува друг дополнителен јазол за групирање на дадено име, занемарувајќи го основното групирање засновано на семејното име. Ова може да биде потрепно за сличните семејни имиња што треба да се групираат заедно -- на пример, руските Иванов и Иванова се сметаат за исти, но разликата во полот се одразува во различното пишување. За да можете да пишувате во ова поле, означете го полето за означување '''Занемари''' . '''Подреди како''' и '''прикажи како''' го одредуваат начинот на којшто името се појавува во Погледот Лица и во извештаите. '''Датум''' може да обезбеди информации за полноважноста на ова име -- користете протегања колку што се потребни. Означете го полето '''Личен запис''' за да го обележите овој запис на име како личен. Ова нуди можност да не се вклучува имево во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај. *Извори Јазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за ова име и ја управува можноста за променување. Средишниот дел го прикажува списокот на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување извор на ова име. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување извор од списокот.  *Забелешки Јазичето '''Забелешки''' ги прикажува сите забелешки во врска со името. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
Изборот '''ИзбориФормат''' Ви дозволува да го приспособите специфичното групирање, подредување и прикажување овозможува поставување на својствата изгледот на ова име, како и обезбедување забелешката при изнесот на датумот соодветен за тоа имеподатоци (т. Полето '''Групирање''' обезбедува друг додатен јазол за групарање на дадено име, занемарувајќи го основното групирање засновано на семејното имее. Ова може да биде потрепно за сличните семејни имиња што треба да се групираат заедно во извештаи и веб-- на пример руските Иванов страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и Иванова се сметаат знаци за исти, no разликата крај на редот во полот се одразува во различното пишувањеизнесот на податоци. This may be necessary with similar family names that need to be grouped together -- for example Russian names Ivanov and Ivanova are considered the same, but difference in gender is reflected in different spelling. To enable typing into this field, check the '''Override''' check buttonДвата едно по друго нови редови (т. The '''Sort as''' and '''Display as''' determine the manner in which the name appears in the People View and in the reportsе. The '''Date''' can provide information on the validity of this name -- use spans as necessaryпразен ред) означува нов параграф. Check the Со избирање на '''Private recordПреформатиран''' box to mark this name record as private. This will give you a chance to omit this name from being included in reportsќе се прифатат сите повеќе празни места, if you choose so among the report generation optionsвовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
== Особини ==
*SourcesОсобините се уредуваат во следниот дијалог '''Уредувач на особини''' :[[Image:edit-at-mk.png|thumb|Уредувач на особини]]
The '''Sources''' tab displays information about sources relevant to this name and controls allowing its modificationГорниот дел од прозорецот го прикажува насловот на дијалогот, вклучувајќи го и името на лицето чијашто особина се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. The central part displays the list of all such sources' references stored in the databaseМожете да го повикате секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавие на јазичето. The buttons Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''+Во ред''' , и '''EditОткажи''' , and . Со кликнување на копчето '''-Во ред''' allow you to correspondingly add, modifyво кое било време, and remove a source reference to this nameќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Note that the Со кликнување на копчето '''EditОткажи''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list, во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
*Note'''Совет:'''
The '''Note''' tab displays any notes concerning the name. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldОзнаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации: ако јазичето содржи податоци, тогаш ознаката е со задебелени букви; ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви (а не задебелени).
The '''Format''' option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting '''Preformatted''' will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.
== Attributes ==Јазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за особини:
Attributes are edited through the following '''Attribute Editor''' dialog:[[Image:edit-at.png|thumb|Attribute editor]]*Општо
The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose attribute is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has Јазичето '''OKОпшто''' and допушта уредување на најопштите информации за особината: името на особината и нејзината вредност. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. Името на особината може да биде избрано и од достапните избори (ако има) во списокот на паѓачкото мени '''CancelОсобина''' buttons. Clicking the Означете го полето '''OKЛичен запис''' button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog windowза да го обележите овој запис на особина како личен. Clicking the '''Cancel''' button at any time will close the window without applying any changesОва нуди можност да не се вклучи оваа особина во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај.
'''Tip:'''
The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).*Извори
The tabs provide the following information categories of the attribute data:Јазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за оваа особина и ја управува можноста за нејзина промена. Во средишниот дел се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата на податоци. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на оваа особина. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*GeneralЗабелешка
The Јазичето '''GeneralЗабелешка''' tab allows editing of the most general information about the attribute: name of the attribute and its valueги прикажува сите забелешки што се однесуваат на особината. The information can be typed in the appropriate text entry fields. The attribute name can also be selected from available choices (if any) listed in the '''Attribute ''' drop-down menu. Check the '''Private record''' box to mark this attribute record as private. This will give you a chance to omit this attribute from being included in the reportsЗа да додадете забелешка или да промените постоечка, if you choose so among the report generation optionsедноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
*SourcesИзборот '''Формат''' овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
The '''Sources''' tab displays information about sources relevant to this attribute and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this attribute. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list.== Адреси ==
*NoteАдресите се уредуваат во следниот дијалог '''Уредувач на адреса''' :[[Image:edit-ad-mk.png|thumb|Уредувач на адреса]]
The Горниот дел од прозорецот прикажува наслов на дијалогот, вклучувајќи го и името на лицето чијашто адреса се уредува. Средишниот дел од прозорецот прокажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го донесете секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавие. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''NoteВо ред''' tab displays any notes concerning the attribute, во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldСо кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
The '''Format''' option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting '''Preformatted''' will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.
== Addresses =='''Совет:'''
Addresses are edited through the following '''Address Editor''' dialogОзнаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации:[[Image:edit-adако јазичето содржи податоци, тогаш ознаката е со задебелени букви; ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви (а не задебелени).png|thumb|Address editor]]
The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose address is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has '''OK''' and '''Cancel''' buttons. Clicking the '''OK''' button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the '''Cancel''' button at any time will close the window without applying any changes.
'''TipЈазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за адреси:'''
The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).
The tabs provide the following information categories of the address data:*Општо
*GeneralЈазичето '''Општо''' допушта уредување на најопштите информации за адресата: датум, улица, град или земја, држава или покраина, земја, поштенскиот број и број на телефон. Информациите можат да се впишат во соодветните полиња за внес на текст. Означете го полето '''Личен запис''' за да го обележите овој запис на адреса како личен. Ова нуди можност да не се вклучи адресава во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај.
The '''General''' tab allows editing of the most general information about the address: date, street address, city or county, state or province, country, the postal code, and the phone number. The information can be typed in the appropriate text entry fields. Check the '''Private record''' box to mark this address record as private. This will give you a chance to omit this address from being included in reports, if you choose so among the report generation options.*Извори
*SourcesЈазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за оваа адреса и ја управува можноста за нејзина промена. Во средишниот дел се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата на податоци. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на оваа адреса. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
The '''Sources''' tab displays information about sources relevant to this address and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this address. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list.
*NoteЗабелешка
The Јазичето '''NoteЗабелешка''' tab displays any notes concerning the addressги прикажува сите забелешки што се однесуваат на адресата. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldЗа да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
The '''Format''' option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting '''Preformatted''' will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.
== Merging records ==Изборот '''Формат''' овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
Sometime several records in the database turn out to be describing the same object: same person, same place, or same source. It could happen either when the data is entered twice by mistake, or when new information reveals that the two entries refer to the same person. It can also happen after importing GEDCOM obtained from a relative, whose database overlaps with your existing data.== Соединување записи ==
Whenever you detect duplicate recordsПонекогаш се случува неколку записи во базата на податоци да опишуваат еден ист објект: исто лице, merging them a useful way of correcting the situationисто место или ист извор. Се случува или кога податокот е внесен два пати по грешка или кога новата информација открива дека двата внеса се однесуваат на истото лице. Исто така, ова може да се случи по увезување на GEDCOM од роднина, чијашто база на податоци се преклопува со вашите постоечки податоци.
{{man tip|Tip|To make a mergeКога ќе откриете двојни записи, exactly two records have to be selected in the appropriate view (People View, Sources View, or Places View). This is accomplished by selecting one entry and then selecting another person while holding down '''Ctrl''' keyнивното соединување е корисен начин за поправање на состојбата.}}
===Merge People==={{man tip|Совет|За да направите соединување, точно два записа мораат да бидат изберени од соодветниот поглед (поглед Лица, поглед Извори или поглед Места). Ова се постигнува со избирање на еден внес, а потоа со избирање на другиот додека притискате на копчето '''Ctrl''' од тастатурата.}}
There are two ways of merging personal records: '''Compare and Merge''' and '''Fast Merge''' , both available from the Edit menu.===Соединување лица===
{{man note|Note|Merging people does not discard any information with either methodИма два начина за соединување на записи за лица: '''Спореди и соедини''' и '''Брзо соединување''' , обата достапни во менито Уреди. The decisions you make during the merge only affect which data will become primary and which will become secondary for the resulting merged record.}}
{{man note|Забелешка|Соединувањето лица не отфрла никакви информации со кој било од начините. Одлуките што ги правите во текот на спојувањето ќе имаат влијание само на тоа кои податоци ќе станат примарни, а кои секундарни во споениот запис.}}
*Compare and Merge
[[Image:comp-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Compare people]]
*Спореди и соедини
[[Image:comp-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Спореди лица]]
When exactly two people are selected, choose ''' Edit ->Compare and Merge... ''' to invoke '''Compare People''' dialog.
Кога се избрани тошно две лица, одберете ''' Уреди -> Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Спореди лица''' .
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be merged. If you decide that the records should not be merged, despite similar names, you may click {{man button|Cancel}} button to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, select the appropriate '''Select''' radio button to specify the record to be used as the source of primary data, then click the {{man button|Merge and close}}.
The data from the other record will be kept as alternate dataВо овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните имиња, можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радиокопче '''Избери''' за да го одредите записот што ќе биде користен како извор за примарните податоци, а потоа кликнете на {{man button|Соедини и затвори}}.
Specifically, all names from the other record will become alternate names of the merged record. Similarly, parents, spouses, and children of the other record will become alternate parents, spouses, and children of the merged record, and so onПодатоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена.
*Fast Merge: When exactly two people are selectedПопрецизно, choose ''' Edit ->Fast Merge ''' to invoke '''Merge People''' dialogсите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис. Слично ќе биде и со родителите, децата, сопружниците и децата во соединетиот запис итн.
*Брзо соединување: Кога се избрани точно две лица, одберете ''' Уреди -> Брзо соединување ''' за да го повикате дијалогот '''Соедини лица''' .
[[Image:merge-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx. Merge people]]
The dialog allows you to quickly [[Image:merge two records, specifying the record to be used as the source of primary data-people-mk. The data from the other record will be kept as alternate datapng|right|thumb|250px|Fig. Specifically, all names from the other record will become alternate names of the merged recordx. Similarly, parents, spouses, and children of the other record will become alternate parents, spouses, and children of the merged record, and so onxx.Соедини лица]]
{{man tip|1=Tip|2=If you are not certain whether or not you need to merge the recordsДијалогот дозволува брзо соединување на два записа, or which record to specify as the source of primary dataодредувајќи го записот што ќе биде користен како извор на примарни податоци. Податоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена. Попрецизно, use {{man label|Compare and Merge}} method described aboveсите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис.Слично ќе биде и со родителите, децата, сопружниците и децата во соединетиот запис итн.}}
===Merge Sources===
[[Image:merge-src.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Merge sources]]
{{man tip|1=Совет|2=Ако не сте сигурни дали да ги соедините податоците или не, или кој запис да го одредите да биде извор на примарните податоци, употребете го начинот {{man label|Спореди и соедини}} опишан погоре.}}
When exactly two sources are selected, choose ''' Edit ===Соедини извори===[[Image:merge->Compare and Merge.src-mk.png|right|thumb|250px|Fig. ''' to invoke '''Merge Sources''' dialogx.xx Соедини извори]]
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be mergedКога се избрани точно два извора, одберете ''' Уреди -> Спореди и соедини.. If you decide that the records should not be merged, despite similar titles, you may click {{man button|Cancel}} to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, choose the appropriate radio button to specify the title, author, abbreviated title, publication information, and the ID to be used for the merged record, then click {{man button|OK}} ''' за да го повикате дијалогот '''Соедини извори''' .
===Merge Places===
[[Image:merge-plc.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Merge places]]
When exactly two places are selectedВо овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, choose ''' Edit ->Compare and Mergeбез оглед на сличните наслови, можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} за да го затворите дијалогот без никакви промени... ''' to invoke '''Select title''' dialogАко одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радиокопче за да го одредите насловот, авторот, скратениот наслов, информација за објавување и ИД за да бидат употребени за соединетиот запис, а потоа кликнете на {{man button|Во ред}} .
===Соединување места===
[[Image:merge-plc-mk.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Соединување места]]
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be mergedКога се избрани точно две места, одберете ''' Уреди -> Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Избери наслов''' .  Во овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. If you decide that the records should not be mergedАко одлучите да не ги споите записите, despite similar titlesбез оглед на сличните наслови, you may click можете да кликнете на '''CancelОткажи''' to close the dialog without making any changesза да го затворите дијалогот без никакви промени. If you decide to proceed with merging, choose the appropriate radio button to specify the title of the merged recordАко одлучите да продолжите со спојувањето, or specify одберете го соодветното радиокопче за да го одредите насловот на соединетиот запис или одредете '''OtherДруг''' and enter new textи впишете нов текст, then click а потоа кликнете '''OKВо ред''' .
{{man index/mk|Gramps Mk:Грампс 3.0 Wiki Manual Вики Прирачник - Entering and Editing DataВнесување и Уредување на податоци: BriefНакратко|Gramps_3Mk:Грампс_3.0_Wiki_Manual_0_Вики_Прирачник_-_Navigation_Навигација|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed}}
[[Category:Mk:Documentation]]

Navigation menu