Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Јазичето '''Извори''' Ви овозможува гледање и уредување на изворите важни за еден настан. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата {{man button|+ , Уреди и -}} Ви овозможува додавање, менување и отстранување на упатување на извор поврзано со место. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
 
*Забелешки
 
Јазичето '''Забелешки''' обезбедува место да запишете забелешки или да коментирате за некој настан. За да додадете забелешка или да промените постоечка, само уредете го текстот во полето за внесување на текст.
== Уредување на Упатувања на извори ==
[[Image:edit-si.png|thumb|Информации за извори]]
The dialog includes two main headings, Во дијалогот се вклучени две главни заглавја: '''Source selectionИзбор на извор''' and и '''Source detailsПодробности за извор''' . '''Source selectionИзбор на извор''' displays the прикажува '''TitleНаслов''' of the Sourceна Изворот, its неговиот '''AuthorАвтор''' , and и '''Publication informationИнформација за објавување''' . The '''TitleНасловот''' can be selected from the available sources listed in the drop-down menuможе да се избере од списокот со достапните извори во паѓачкото мени. If the source you are referencing is not already in the databaseАко изворот на кој што упатувате сѐ уште не е во базата на податоци, you can enter it by clicking можете да го внесете со кликнување на '''NewНов...''' and filling out the invoked и пополнување на повиканиот дијалог '''Уредувач на извор''' . Одделот '''Подробности за извор''' ги покажува подробностите поврзани со одредено упатување на овој извор: '''Доверба''' , '''Volume/Филм/Страница''' , '''Source EditorДатум''' dialog, '''Текст''' и '''Коментари''' . Можете да го одберете степенот на Доверба од паѓачкото мени '''Доверба''' . Останатиот дел од подробностите можете да го впишете во соодветните полиња за внес на текст.
The '''Source details''' section indicates the details associated with the particular reference to this Source: '''Confidence''' {{man tip| Совет |Информацијата во овој дијалог е посебна за одредено упатување. Кон еден извор може да се упати повеќе пати и сите такви упатувања ќе ја имаат истата вкупна информација за изворот. Во овој дијалог можете да обезбедите спрецифични податоци за упатувањето, '''Volume/Film/Page''' како што се важни цитати, '''Date''' коментари, '''Text''' доверба, and '''Comments''' . You can choose the Confidence level from the '''Confidence''' drop-down menuброј на страници итн. The remaining details can be typed in the corresponding text entry fieldsза понатамошно специфицирање и документирање на упатството.}}
{{man tip| Tip |Information in this dialog is specific to the particular reference. A single source can be referenced many times, and all such references will have in common the overall source information. This dialog lets you provide reference-specific data, such as relevant quotes, comments, confidence, page numbers, etc., to further specify and document the reference.}}== Имиња ==
== Names ==Имињата се уредуваат преку следниот дијалог '''Уредувач на имиња''' :[[Image:edit-an.png|thumb|Уредувач на имиња]]
Names are edited through the following Горниот дел од прозорецот го покажува насловот на дијалогот вклучувајќи го и името на лицето чиешто име се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го доведете на врвот секое јазиче за прегледување и уредување со кликнување на неговото соодветно заглавје. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Name EditorОткажи''' dialog:[[Image:edit-an, во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.png|thumb|Names Editor]]
The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose name is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has '''OKСовет:''' and '''Cancel''' buttons. Clicking the '''OK''' button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the '''Cancel''' button at any time will close the window without applying any changes.
'''TipОзнаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации:'''ако јазичето содржи податоци, тогаш ознаката е со задебелени букви; ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви.
The tab labels reflect the presence of corresponding informationЈазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за имиња: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).
The tabs provide the following information categories of the name data:*Општо
*GeneralЈазичето '''Општо''' дозволува уредување на општите информации за името: дадено имеe, семејно име, патронимско (форма на татково име што се користи во некои јазици, на пример руски), семејна представка, наставка, титула и вид на името. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. Семејното име и видот, исто така, може да се изберат од достапните избори во списокот на соодветните паѓачки менија. За повеќе информации за значењето на различните имиња, видете на [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Names Names wiki entry].
The '''GeneralИзбори''' tab allows editing of general information about the name: given nameВи дозволува да го приспособите специфичното групирање, family nameподредување и прикажување на својствата на ова име, patronymic (a form of fatherкако и обезбедување на датумот соодветен за тоа име. Полето '''Групирање'''s name used in some languagesобезбедува друг додатен јазол за групарање на дадено име, eзанемарувајќи го основното групирање засновано на семејното име.gОва може да биде потрепно за сличните семејни имиња што треба да се групираат заедно -- на пример руските Иванов и Иванова се сметаат за исти, no разликата во полот се одразува во различното пишување. This may be necessary with similar family names that need to be grouped together -- for example Russian)names Ivanov and Ivanova are considered the same, family prefix, suffix, titlebut difference in gender is reflected in different spelling. To enable typing into this field, and type of check the name'''Override''' check button. The information can be typed '''Sort as''' and '''Display as''' determine the manner in which the appropriate text entry fields. The family name appears in the People View and the type can be also selected from available choices listed in the appropriate drop-down menusreports. For more info The '''Date''' can provide information on the meaning validity of this name -- use spans as necessary. Check the different names'''Private record''' box to mark this name record as private. This will give you a chance to omit this name from being included in reports, see if you choose so among the [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Names Names wiki entry]report generation options.
'''Options''' allow you to adjust specific grouping, sorting, and displaying properties of this name, as well as to provide the date corresponding to the name. The '''Grouping''' field provides an alternative grouping node for a given name, overriding the default grouping based on the family name. This may be necessary with similar family names that need to be grouped together -- for example Russian names Ivanov and Ivanova are considered the same, but difference in gender is reflected in different spelling. To enable typing into this field, check the '''Override''' check button. The '''Sort as''' and '''Display as''' determine the manner in which the name appears in the People View and in the reports. The '''Date''' can provide information on the validity of this name -- use spans as necessary. Check the '''Private record''' box to mark this name record as private. This will give you a chance to omit this name from being included in reports, if you choose so among the report generation options.
*Sources
513
edits

Navigation menu