Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
*Упатувања
The Јазичето '''ReferencesУпатувања''' tab indicates any database records that refer to a given media objectукажува на кои било записи во базата на податоци што упатуваат на даден медиумски објект. The list can be ordered according to any of its column headingsСписокот може да биде подреден по секој од нивните заглавја на колоната: '''TypeВид''' , '''IDИД''' , or или '''NameИме''' . DoubleДвојно-clicking an entry allows you to view and edit the corresponding recordкликнување на внесит дозволува преглед и уредување на соодветниот запис.
'''NoteЗабелешка:'''
Only primary objects can be shown in the Само примарните објекти можат да бидат прикажани во јазичети '''ReferencesУпатувања''' tab: PersonЛице, FamilyСемејство, EventНастан, Source, or PlaceИзвор или Место. The secondary objects such as Names and AttributesСекундарните објекти како што се Имиња и Особини, although able to refer the media objectиако можат да упатуваат на медиумски објект, will only show up through their primary objects to which they belongќе се покажат само преку нивните примарни објекти на кои што тие припаѓаат.
== Editing Information About Events Уредување на информации за Настани ==[[Image:edit-ev.png|thumb|right|200px|Fig. x.x Event editorУредувач на настани]]
Events are edited through the Настаните се уредуваат преку дијалогот '''Event EditorУредувач на настани''' dialog. This dialog can be accessed from either the До овој дијалог може да се пристапи преку дијалогот '''Edit PersonУреди лице''' dialog or the или дијалогот '''MarriageБрак/RelationshipВрска''' dialog.
The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of informationСредишниот дел од прозорецот прикажува пет јазичиња што содржат различни категории на информации. Click a tab to view or edit its contentsКликнете на јзаиче за да ги видите или уредите неговите содржини. The bottom part of the window has Долниот дел од прозорецот има копчиња {{man button|OKВо ред}} and и {{man button|CancelОткажи}} buttons. Clicking Со кликнување на копчето {{man button|OKВо ред}} will apply all the changes made in all tabs and close the dialog windowќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Clicking the Со кликнување на копчето {{man button|CancelОткажи}} button will close the window without applying any changesќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
{{man tip|If a tab label is in boldface typeАко ознаката на јазичето е со задебелени букви, this means it contains dataтоа значи дека содржи податоци. If notАко не, it has no dataтогаш нема податоци.}}
The tabs provide the following information categories of the event dataЈазичињата ги обезбедуваат следниве категории на информации за податоците за настани:
*GeneralОпшто
The Јазичето '''GeneralОпшто''' tab lets you view and edit basic information about the eventВи овозможува гледање и уредување на основните информации за настанот: its неговиот '''TypeВид''' , '''DateДатум''' , '''PlaceМесто''' , '''CauseПричина''' , and и '''DescriptionОпис''' . You can type this information directly into the adjacent fieldsМожете да ја впишете информацијата директно во придружните полиња. The type can be selected from available types listed in the Event type drop-down menuВидот може да биде избран од достапните видови во списокот од паѓачкото мени Вид на настан. The rest of the information can be typed in the appropriate text entry fieldsОстатокот од информациите можат да се впишат во соодветните полиња за внесување на текст. Checking the Private record box marks the event record as private and allows it to be omitted from reportsОзначувањето на полето за Личен запис го обележува записот како личен и овозможува негово испуштање при правење на извештаи.
*SourcesИзвори
The Јазичето '''SourcesИзвори''' tab lets you view and edit sources relevant to an eventВи овозможува гледање и уредување на изворите важни за еден настан. The central part of the window lists all such source references stored in the databaseВо средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. The buttons Копчињата {{man button|+ , Edit , and Уреди и -}} let you add, modifyВи овозможува додавање, and remove a source reference associated with a placeменување и отстранување на упатување на извор поврзано со место. Note that the Забележете дека копчињата {{man button|EditУреди}} and и {{man button|-}} buttons become available only when a source reference is selected from the listстануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*NoteЗабелешки
The Јазичето '''NoteЗабелешки''' tab provides a place to record notes or comments about the eventобезбедува место да запишете забелешки или да коментирате за некој настан. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldЗа да додадете забелешка или да промените постоечка, само уредете го текстот во полето за внесување на текст.
== Editing Source References Уредување на Упатувања на извори ==
Source references connect a Source to another object and allow you to provide additional information about the sourceУпатувањата на изворите го поврзуваат Изворот со друг објект и Ви дозволуваат да обезбедите додатни информации за изворот. When adding source references to eventsКога додавате упатувања на извори на настани, places, etcместа итн., the following dialog appearsсе прикажува следниот дијалог:[[Image:edit-si.png|thumb|Source informationИнформации за извори]]
The dialog includes two main headings, '''Source selection''' and '''Source details''' . '''Source selection''' displays the '''Title''' of the Source, its '''Author''' , and '''Publication information''' . The '''Title''' can be selected from the available sources listed in the drop-down menu. If the source you are referencing is not already in the database, you can enter it by clicking '''New...''' and filling out the invoked '''Source Editor''' dialog.
513
edits

Navigation menu