Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Јазичето '''Особини''' Ви овозможува преглед и уредување на соодветна информација за медиумскиот објект што може да биде изразен како Особини. долниот дел од прикажува список на сите такви особини зачувани во базата. Горниот дел покажува подробности за тековно одбраните особини во списокот (ако има). Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви овозможуваат додавање, променување и отстранување на особина. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.
*NotesЗабелешки
The Јазичето '''NoteЗабелешки''' tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categoriesовозможува место за запишување на различни информации за изворот што не се совпаѓаа соодветно во другите категории. This area is particularly useful for recording information that does not naturally fit into the "ParameterОваа област е особено корисна кога информацијата што ја запишувате не се совпаѓа со парот Параметар/Value" pairs available to AttributesВредност достапни за Особините. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldЗа да додадете забелешк или да промените постоечка едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.
*ReferencesУпатувања
The '''References''' tab indicates any database records that refer to a given media object. The list can be ordered according to any of its column headings: '''Type''' , '''ID''' , or '''Name''' . Double-clicking an entry allows you to view and edit the corresponding record.
513
edits

Navigation menu