Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Главниот дел од прозорецот прикажува јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазичето за да ги погледнете или уредувате неговите содржини. Долниот дел од прозорецот има копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}}. Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажиl}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
{{man note|1=ЗАбелешкаЗабелешка|2=Со кликнување на копчето {man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваа промените во базата на податоци (ќе запише на диск). Сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во него.}}
*Општо
Во јазичето {{man label|Општо}} можете да гледате и уредувате основни информации за местото '''Наслов''' што го означува во базата на податоци, '''Град''' , '''Парохија''' , '''Земја''' , '''Сојузна држава''' , '''Географска ширина''' и '''Географска должина''' . Можете да ја впишете информација информацијата директно во придружните полиња. You can type this information directly into the adjacent fields. *Други имиња
Јазичето {{man label|Други имиња}} Ви овозможува гледање и уредување на други имиња по кои што некое место може да биде познато. Во долниот дел од прозорецот има список на сите други имиња на местата зачувани во базата. Горниот дел од прозорецот покажува подробности за тековно избраното име во списокот (ако има). Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви дозволуваат да додадете, промените или остраните запис. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано име од списокот. *Other namesЗабелешка Јазичето {{man label|Забелешка}} го прикажува секој коментар и забелешка што се однесуваат на местото.
The {{man label|Other names}} tab lets you view and edit other names by which the place might be known. The bottom part of the window lists all other names of the place stored in the database. The top part of the window shows the details of the currently selected name in the list (if any). The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, and remove a name record. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a name is selected from the list.
*NoteИзвори
The Јазичето {{man label|NoteИзвори}} tab displays any comments or notes concerning the placeВи овозможува гледање и уредување на извори важни за едно место. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldСредишниот дел од прозорецот прикажува список на сите такви упатувања на места зачувани во базата. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' Ви дозволуваат да додадете, промените или остраните упатување на извор поврзано едно место. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
*Sources
The {{man label|Sources}} tab lets you view and edit sources relevant to a place. The central part of the window lists all such source references stored in the database. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, and remove a source reference associated with a place. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list.*Галерија
Јазичето {{man label|Галерија}} Ви овозможува зачувување и прикажување на слики и други медиумски објекти поврзани со дадено место. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти како што се аудио, видео датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот. *GalleryИнтернет
The Јазичето {{man label|GalleryИнтернет}} tab lets you store and display photos and other media objects associated with a given placeсодржи Интернет адреси важни за местото. The central part of the window lists all such media objects and gives you a thumbnail preview of image filesВо долниот дел од прозорецот се наоѓа список на таквите адреси зачувани во базата. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS iconГорниот дел прикажува подробности за тековно избраната адреса од списокот (ако има). The buttons Со копчињата '''+''' , '''SelectУреди''' , и '''Edit-''' можете да додадете, and промените или отстраните Интернет адреса. Копчето '''-Оди''' let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the place(претставено со икона со зелена стрелка и жолто кругче) го отвара Вашиот пребарувач и Ве носи до веб-страната што одговара на означената Интернет страна. Note that the Забележете дека копчињата '''EditУреди''' and и '''-''' buttons become available only when a media object is selected from the listстануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
*Internet
The {{man label|Internet}} tab contains Internet addresses relevant to the place. The bottom part of the window lists all such Internet addresses stored in the database. The top part shows the details of the currently selected address in the list (if any). The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, and remove an Internet address. The '''Go''' button (represented by an icon with a green arrow and yellow circle) opens your browser and takes you to the web page corresponding to the highlighted Internet address. Note that the '''Edit''' , '''-''' , and '''Go''' buttons become available only when an address is selected from the list.*Упатувања
*ReferencesЈазичето {{man label|Упатувања}} укажува на кои било записи во базата на податоци (настани или СПД обреди) што упатуваат на место. Оваа информација не може да се промени во дијалогот '''Уредувач на места'''. Наместо тоа, соодветниот запис на базата (на пример, настан за раѓање) треба да се повика и неговото упатување на место да се уреди.
The {{man label|References}} tab indicates any database records (events or LDS ordinances) that refer to a place. This information cannot be modified from the '''Place Editor''' dialog. Instead, the corresponding database record (e.g., a birth event) has to be brought up and its place reference edited.
== Editing Information About Media Objects Уредување на информации за Медиумски објекти ==
To edit media dataЗа да уредувате медиумски податоци, switch to the Media View and select the desired entry in the list of sourcesпрефрлете се во Погледот Медиуми и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. DoubleДвоен-click on that entry or click клик на внесот или кликнете на '''EditУреди''' on the toolbar to invoke the following од алатникот за да го повикате следниот дијалог '''Media Properties EditorУредувач на медиумски својства''' dialog:[[Image:edit-media.png|thumb|Media properties editorУредувач на медиумски својства]]
A thumbnail preview of the object is presentedПреглед на минијатура на објектот се прикажува, along with a summary of its properties заедно со резиме на неговите својства (IDИД, path, and object typeпатека и вид на објект). The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of informationСредишниот дел од прозорецот прикажува пет јазичиња што содржат различни категории на информации. Click a tab to view or edit its contentsКликнете на јазиче за да ги видите или уредувате неговите содржини. The bottom part of the window has Во долниот дел од прозорецот се копчињата '''OKВо ред''' and и '''CancelОткажи''' buttons. Clicking '''OK''' will apply all the changes made in all tabs and close the dialog windowСо кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Clicking the '''Cancel''' Со кликнување на копчето {{man button will close the window without applying any changes|Откажиl}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
'''Note:'''
Clicking '''OKЗабелешка:''' will immediately save changes to the database (write on disk). All changes are immediate.
'''Tip:'''Со кликнување Во ред непосредно ќе се зачуваат промените во базата на податоци (ќе запише на диск). Сите промени се непосредни.
If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.
The tabs represent the following categories of media data'''Совет:'''
*GeneralАко ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не е, тогаш нема податоци.
The '''General''' tab lets you view and edit the object's Title and Date. You can type this information directly into the corresponding fields. For the Date, you can also enter information by clicking the LED button and invoking the '''Date selection''' dialog.
Јазичињата ги претставуваат следниве категории на медиумски податоци: *Општо Јазичето '''NoteОпшто''' Ви дозволува да го гледате и уредувате Насловот и Датумот на објектот. Можете да ја впишете информацијата директно во соодветните полиња. За датумот, исто така можете да внесете информација со0 кликнување на ЛЕД копчето и повикување на дијалогот '''Избор на датум''' . '''Забелешка:'''
Every media object is referred to by its PathНа секој медиумски објект се упатува преку неговата Патека. The user is responsible for keeping track of the object filesКорисникот е одговорен да зачува патека на датотеките на објектите. GRAMPS will only reference and display the contentsГрампс само ќе упатува и ќе ги прикаже содржините, not manage the files themselvesа нема да управува со датотеките.
*AttributesОсобини
The Јазичето '''AttributesОсобини''' tab lets you view and edit particular information about the media object that can be expressed as AttributesВи овозможува преглед и уредување на соодветна информација за медиумскиот објект што може да биде изразен како Особини. The bottom part displays the list of all such attributes stored in the databaseдолниот дел од прикажува список на сите такви особини зачувани во базата. The top part shows the details of the currently selected attribute in the list Горниот дел покажува подробности за тековно одбраните особини во списокот (if anyако има). The buttons Копчињата '''+''' , '''EditУреди''' , and и '''-''' let you add, modifyВи овозможуваат додавање, or remove an attributeпроменување и отстранување на особина. Note that the Забележете дека копчињата '''EditУреди''' and и '''-''' buttons become available only when an attribute is selected from the listстануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.
*Notes
513
edits

Navigation menu