Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Дијалог е појавувачки прозорец што овозможува една или повеќе форми на внесување и уредување на податоци што одговара на одредена категорија. Примери за ова, меѓу другото, во Грампс се дијалозите '''Уреди лице''' и '''Уредувач на семејство''' .
Дијалогот често вклучува и серија на „јазичиња на книга“ што ги групираат информациите во поткатегории. На пример, дијалогот Уреди лице, меѓу другото, има јазичиња за поткатегориите како што се Настани, Особини, Адреси и Забелешки.
{{man note|1=Копчиња Додади, Отстрани и Уреди|2=Во најголемиот број случаи, Грампс користи {{man button|+}} што одговара на {{man button|Додади+}} , {{man button|-}} што одговара на '''Отстрани''' , и икона со пенкало на лист хартија за означување на '''Уреди''' . Ќе продолжиме со користење на подоцнежното копче {{man button|Уреди+}}, додека пак копчињата {{man button|+}} и {{man button|-}} за да ги означиме претходните две.}}
*Забелешки:
[[Image:Edit-person-notes.png|thumb|150px|Fig.3.x Забелешки]]
Јазичето {{man label|Забелешки}} овозможува место за запишување на различни нешта за лицето кое што не се совпаѓа добро во другите категории.
За да додадете забелешка или да ги промените веќе постоечките забелешки Забелешки едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.
Изборот {{man label|Формат}} Ви дава можност да го поставите начинот на кој забелешката ќе се појавува во извештаите и веб-страниците.
[[Image:edit-rel.png|right|thumb|150px| Уредувач на семејство]]
Горниот дел од прозорецот прикажува имиња на лицата чијашто врска се уредува, исто како и информација за нивно раѓање и умирање. Главниот дел од прозорецот прикажува три полиња со {{man label|Информации за врски}} и седум јазичиња ги претставуваат различните категории на информации за врската. Кликнете на кое било јазиче за да ја видите или уреите уредите информацијата што ја содржи. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} во кое било време ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажиl}} во кое било време ќе се затвори прозорецот без применување на промените. Ако некој податок во некое од јазичињата е променет, ќе се појави прозорец за тревога што ќе Ве праша да изберете помеѓу затворање на дијалогот без зачувување на промените, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Кликнување '''Во ред''' непосредно ќе ги зачува промените во базата на податоци. Оваа варзуја на Грампс нема посебна функција за зачувување, сите промени се непосредни.}}
*Забелешки
Во јазичето '''Забелешки''' можете да гледате и уредувате забелешки поврзани со врската. Тие можат да бидат секакви коментари што вообичаено не се совпаѓаат во паровите „Параметар-Вредност“ достапни на Особините. За да додадете забелешка или да промените постоечкипостоечка, едноставно само уредете го текстот во полето со текст.
Изборот '''Формат''' Ви дава можност да изберете како ќе се појавува забелешката во извештаите и веб-страниците.Ако изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; додатни вметнати линии ќе бидат игнорирани.
Јазичињата ги овозможуваат следниве категории на информации на податоците за изворот:
*NoteЗабелешка
The Јазичето '''NoteЗабелешки''' tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categoriesобезбедува место каде што можете да запишувате различни информации за изворот што не се совпаѓа во другите категории. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldЗа да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето со текст.
*Gallery
The *Галерија  Јазичето '''GalleryГалерија''' tab lets you store and display photos and other media objects associated with a given source Ви овозможува зачувување и прикажување на слики и други медиумски објекти поврзани со даден извор (for example, a photo of a birth certificateна пример слика на извод за раѓање). The central part of the window lists all such media objects and gives you a thumbnail preview of image filesВо средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Other objects such as audio filesДруги објекти како што се аудио, movie files, etcвидео датотеки итн., are represented by a generic GRAMPS iconсе прикажани со соодветната Грампс икона. The buttons Со копчињата '''+''' , '''SelectИзбери''' , '''EditУреди''' , and и '''-''' let you add a new imageможете да додавате нова слика, add a reference to an existing imageда додадете упатување на постоечка слика, modify an existing image, and remove a media object's link to the sourceпроменување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Note that the Забележете дека копчињата '''EditУреди''' and и '''-''' buttons become available only when a media object is selected from the listстануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
*Data
The '''Data''' tab displays "Key/Value" pairs that may be associated with the source. These are similar to the "Attributes" used for other types of GRAMPS records. The difference between these Key/Value pairs and Attributes is that Attributes may have source references and notes, while Key/Value data may not.*Податоци
The central part of the window lists all existing Key/Value pairs. The buttons Јазичето '''+Податоци''' and '''-''' let you add and remove pairs. To modify the text of Key or Value, first select the desired entryприкажува парови „Клуч/Вредност“ што може да бидат поврзани со изворот. Then click in either the Key or Value cell of that entry and type your textТие се слични со „Особини“ користени за други видови на Грампс записи. When you are doneРазликата помаѓу паровите „Клуч/Вредност“ и „Особини“ е тоа што Особините можат да имаат упатувања на извори и забелешки, click outside the cell to exit editing modeдодека паровите Клуч/Вредност немаат.
*RepositoriesВо средишниот дел од прозорецот има список на сите постоечки парови Клуч/Вредност. Копчињата '''+''' и '''-''' Ви дозволуваат додавање и отстранување на парови. За да го промените Клучот или Вредноста, прво одберете го посакуваниот внес. Потоа кликнете на келијата Клуч или Вредност на тој внес и впишете го Вашиот текст. Кога ќе завршите, кликнете надвор од келијата за да излезете од уредувачкиот мод.
The '''Repositories''' tab displays the references to the repositories in which the source is contained. The list can be ordered by any of its column headings: '''ID''' , '''Title''' , '''Call Number''' ,and '''Type''' . Double-clicking an entry allows you to view and edit the record. You may also edit the reference. The buttons on the side of the tab allow you add a new repository, link to (or share) an existing repository, edit the reference to the repository, or remove the reference.*Репозиториуми
Јазичето '''Репозиториуми''' ги прикажува упатувањата на репоситориумите што го содржат изворот. Списокот може да се подреди по секој од неговите заглавја: '''ИД''' , '''Наслов''' , '''Повикувачки број''' и '''Вид''' . Со двоен-клик на внесот можете да видите и уредите запис. Можете, исто така, да уредите упатување. Копчињата од страната на јазичињата Ви дозволува додавање нов репоситориум, линк до (или да поделите) постоечки репозиториум, уредување на упатување до репоситориум или отстранување на упатувањето *ReferencesУпатувања Јазичето '''Упатувања''' прави список на сите записи во базата што упатуваат на овој извор, ако има. Списокот може да се подреди по секој од неговите заглавја: '''Вид''' , '''ИД''' или '''Име''' . Со двојно кликнување на внес можете да го гледате или уредувате запис.  '''Забелешка:'''
The Само примарни објекти се прикажуваат во јазичето '''ReferencesУпатувања''' tab lists all the database records that refer to this source: Лице, if any. The list can be ordered by any of its column headings: '''Type''' Семејство, '''ID''' Настан, or '''Name''' Место или Медиумски објект. Double-clicking an entry allows you to view and edit the recordКон секундарните објекти, како што се Имиња и Особини може да се пристапи преку примарните објекти на кои што тие припаѓаат.
'''Note== Уредување на информации за места ==[[Image:merge-plc.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Спои места]]За да уредите информација за место, префрлете се во Погледот Места и изберете го посакуваниот внес од списокот со места. Со двоен-клик на внесот или клик на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниот дијалог {{man label|Уредувач на местo}} :'''
Only primary objects can be shown in the '''References''' tab[[Image: Person, Family, Event, Place, or Media objectedit-plc. Secondary objects such as Names and Attributes can only be accessed through the primary objects to which they belongpng|thumb|right|250px| Fig.x.xx. Уредувач на местo]]
== Editing Information About Places ==[[Image:merge-plcГлавниот дел од прозорецот прикажува седум јазичиња што содржат различни категории на информации.pngКликнете јазиче за да ја видите или уредите неговата содржина. Долниот дел содржи копчиња {{man button|thumbВо ред}} и {{man button|right|250px|Fig.x.xx Merge places]]To edit information about places, switch to the Places View and select the desired entry from the list of placesОткажи}} . Double-click that entry or click the Со кликнување на копчето {{man button|EditВо ред}} button on the toolbar to bring up the following ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man labelbutton|Place EditorОткажиl}} dialog:ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
[[Image:edit-plc.png|thumb|right|250px| Fig.x.xx. Place editor]]
The main part of the window displays seven notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has {{man button|OK}} and {{man button|Cancel}} buttons. Clicking {{man button|OK}} will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the {{man button|Cancel}} button will close the window without applying any changes.
{{man note|1=Note|2=Clicking {{man button|OK}} will immediately save changes to the database. All changes are immediate.}}
513
edits

Navigation menu