Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
*Извори
Јазичето {{man label|Извори}} Ви дозволуваtab lets you view and edit a list of references to the sources that provide evidence for the relationshipдозволува да гледате и уредувате список со упатувања на изворите што овозможуваат доказ за врската. These might be documents that refer to the relationshipТие можат да бидат документи што упатуваат на врската, but which do not necessarily document it officiallyно не се неопходно официјално документирани. For exampleНа пример, if Aunt Martha's memoirs mention that her great-grandson Paul was marriedако во мемоарите на тетка Марта е споменато дека нејзиниот праправнук Павле бил женет, the researcher may take this as evidence of the relationship between Paul and his wife existed and cite the memoirs as the source for this assumptionистражувачот може да го земе ова како доказ дека врската помеѓу Павле и неговата сопруга постоела и да ги цитира мемоарите како извор за оваа претпоставка.
{{man tip| Tip Совет |Sources that document specific events such as marriages or divorces are better filed in relation to those events, under the Events tabИзворите што документираат одредени настани како што се бракови или разводи се полесно пополнети од оние настани во јазичето Настани.}}
The buttons Со копчињата '''+''' , '''EditУреди''' , and и '''-''' allow let you add, modify можете да додавате, and remove a source reference to this relationshipпроменувате или отстранувате упатување на извор на оваа врска. Note that the '''Edit''' and '''Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list}} стануваат достапни само кога е избрано упатување на извори избрани од списокот.
'''Note:'''
Removing an entry from the list does not delete that source from the database. It simply removes the source reference from this relationship.'''Забелешка:'''
Отстранување на внес од списокот, не го брише изворот од базата на податоци. Само го отстранува упатувањето на изворот од оваа врска.}}
*Attributes
The {{man label|Attributes}} tab lets you view and edit particular information about the relationship that can be expressed as attributes. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, or remove an attribute. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when an attribute is selected from the list.*Особини
*NotesЈазичето {{man label|Особини}} Ви дозволува гледање и уредување на одредени информацији за врската што можат да бидат искажани како особини. Со копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате, променувате или отстранувате особини. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана особина.
The '''Notes''' tab lets you view and edit notes associated with the relationship. These could be any comments which do not naturally fit into the "Parameter-Value" pairs available to Attributes. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.
The '''Format''' option lets you set the way the note will appear in reports and web pages. If you select Flowed, the text generated will have single spaces put in place of all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters. A blank line inserted between two blocks of text will signal a new paragraph; additional inserted lines will be ignored.*Забелешки
If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the Во јазичето '''NotesЗабелешки''' dialogможете да гледате и уредувате забелешки поврзани со врската. Тие можат да бидат секакви коментари што вообичаено не се совпаѓаат во паровите „Параметар-Вредност“ достапни на Особините. За да додадете забелешка или да промените постоечки, едноставно само уредете го текстот во полето со текст.
*GalleryИзборот '''Формат''' Ви дава можност да изберете како ќе се појавува забелешката во извештаите и веб-страниците.Ако изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; додатни вметнати линии ќе бидат игнорирани.
The Ако ја изберете опцијата за Преформатирање, текстот во извештаите и веб-страниците ќе се прикаже онака како што сте го внеле во дијалогот {{man label|GalleryЗабелешки}} tab lets you store and display photos and other media objects associated with the relationship. The central part of the window lists all such objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons '''+''' , '''Select''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the relationship. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a media object is selected from the list.
*LDSГалерија
The Во јазичето {{man label|LDSГалерија}} (Latter Days Saints) tab displays information about the LDS можете да зачувувате и прикажувате слики и други медиумски објекти што се поврзани со врската. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти како што се аудио, видео датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''Sealed to Spouse+''' ordinance. The data can include date, LDS temple'''Избери''' , and Place. The status of the ordinance can be described through the selections available in the '''StatusУреди''' и ''' pop-up menu and can also be referenced in the corresponding '''Sources..можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската.Забележете дека копчињата '''Уреди''' and и '''Note-''' buttonsстануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
To edit source data, switch to the Sources View and select the desired entry in the list of sources. Double-click that entry or click the {{man button|Edit}} icon on the toolbar to invoke the following {{man label|Source Editor dialog:[[Image:edit-src.png|right|thumb|150px|Sources editor]]*СПД
The main part of the window displays four notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has Јазичето {{man buttonlabel|OKСПД}} and {{man button|Cancel}} buttons(Световни Последни Денови) прикажува информации за СПД обредот „Врзан за сопружник“ . Податокот може да вклучи датум, СПД храм и место. Состојбата на обредот може да се опише преку изборите достапни во појавувачкото мени '''Состојба''' и исто така може да биде упатено преку соодветните копчиња '''Извори.. Clicking {{man button|OK}} will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the {{man button|Cancel}} button will close the window without applying any changes''' и '''Забелешка''' .
За да уредите податоци за извори, префрлете се ви Погледот Извори и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. Двоен-клик на тој внес или кликнете на иконата {{man notebutton|1=Note|2=Clicking Уреди}} од алатникот за да го повикате следниов дијалог {{man buttonlabel|OKУредувач на извори}} will immediately save changes to the database (write on disk)[[Image:edit-src. All changes are immediate.}}png|right|thumb|150px|Уредувач на извори]]
Главниот дел од прозорецот прикажува јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазичето за да ги погледнете или уредувате неговите содржини. Долниот дел од прозорецот има копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}}. Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажиl}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените. {{man tipnote|1=ЗАбелешка| Tip 2=Со кликнување на копчето {man button|If a tab label is in boldface type, this means it contains dataВо ред}} непосредно ќе се зачуваа промените во базата на податоци (ќе запише на диск). If not, it has no dataСите промени се непосредни.}}
The general information at the top of the window lets you define basic information about the source: its {{man labeltip|Title}} , {{man labelСовет |Author}} Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, {{man label|Abbreviation}} тоа значи дека содржи податоци. А ако не, and {{man label|Publication informationтогаш нема податоци во него.}} . You can type this information directly into the adjacent fields.
The tabs provide the following information categories of source dataОпштите информации на горниот дел од прозорецот Ви дава да дефинирате општи информации за изворот: неговиот {{man label|НасловTitle}} , {{man label|Автор}} , {{man label|Скратување}} и {{man label|Информации за Објавување}} . Можете да ја впишете оваа информација директно во придружните полиња. Јазичињата ги овозможуваат следниве категории на информации на податоците за изворот:
*Note
513
edits

Navigation menu