Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
{{man note|1=Важен коментар за датум |2=Ако имате некој важен коментар да додадете на датумот, подобро би било тоа да го направите во Забелешката што одговара на тој настан во полето за Текстовен коментар во дијалогот {{man label|Избор на датум}} . Го препорачуваме ова поради следново: ако внесете датум со впишување директно во полето за датум (односно, не преку дијалогот {{man label|Избор на датум}} ), Вашиот внес ќе биде ископиран и зачуван како текстовен коментар кога Грампс го расчленува внесениот текст. Така што, на секој коментар што бил таму пред расчленувањето ќе биде презапишано врз него. }}
== Editing Information About Relationships Уредување на информации за врски ==
Information about relationships is entered and edited through the Информации за врските се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Family EditorУредувач на семејство}} dialog. This dialog may be invoked in a number of waysОвој дијалог се повикува на повеќе начини:
From Relationships ViewОд Погледот Врски : click on an кликнете на копчето {{man button|EditУреди}} button in the family that you want to editво семејството што сакате да го уредувате.
From Family List ViewОд Погледот Семеен список: select the family in the list and then click the изберете го семејството од списокот и кликнете на копчето '''{{man button|EditУреди}} button on the Toolbar, or doubleод Алатникот или двоен-click on the familyклик на семејството.
From Pedigree ViewОд Погледот Потекло: point your mouse over the black line connecting the spousesодете со стрелката на глувчето на црната линија што ги поврзува сопружниците, rightдесен-click and select клик и одберете {{man label|EditУреди}} from the context menu, or doubleод контекстното мени или двоен-click on the black lineклик на црната линија.
Any of these methods will prompt you with the following Секој од овие начини ќе го повика дијалогот {{man label|Family EditorУредувач на семејство}} dialog:
[[Image:edit-rel.png|right|thumb|150px| Family editorУредувач на семејство]]
The top of the window shows the names of the people whose relationship is being editedГорниот дел од прозорецот прикажува имиња на лицата чијашто врска се уредува, as well as their birth and death informationисто како и информација за нивно раѓање и умирање. The main part of the window displays three Главниот дел од прозорецот прикажува три полиња со {{man label|Relationship InformationИнформации за врски}} fields and the seven notebook tabs representing different categories of information about the relationshipи седум јазичиња ги претставуваат различните категории на информации за врската. Click any tab to view or edit the information it containsКликнете на кое било јазиче за да ја видите или уреите информацијата што ја содржи. The bottom part has Долниот дел содржи копчиња {{man button|OKВо ред}} and и {{man button|CancelОткажи}} buttons. Clicking the Со кликнување на копчето {{man button|OKВо ред}} button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog windowво кое било време ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Clicking the Со кликнување на копчето {{man button|CancelОткажиl}} button at any time will close the window without applying any changesво кое било време ќе се затвори прозорецот без применување на промените. If any of the data in any tab is modified, an alert window will appear that will prompt you choose between closing the dialog without saving changesАко некој податок во некое од јазичињата е променет, canceling the initial cancel requestќе се појави прозорец за тревога што ќе Ве праша да изберете помеѓу затворање на дијалогот без зачувување на промените, or saving the changesоткажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=NoteЗабелешка|2=Clicking Кликнување '''OKВо ред''' will immediately save changes to the databaseнепосредно ќе ги зачува промените во базата на податоци. This version of GRAMPS does not have a separate saving functionОваа варзуја на Грампс нема посебна функција за зачувување, all changes are immediateсите промени се непосредни.}}
{{man tip| Tip Совет |If a tab label is in boldface typeАко ознаката за јазичето е со задебелени букви, this means it contains dataтоа значи дека содржи податоци. If notА ако не, it has no dataтогаш нема податоци во тоа јазиче.}}
The Полињата со {{man label|Relationship InformationИнформации за врски}} section fields have the basic description of the relationshipсодржат основни описи на врските. The Полето {{man label|GRAMPS IDГрампс ИД}} field displays the ID number which labels this relationship in the databaseприкажува ИД број што ја означува врската ви базата на податоци. The available types Достапните видови (such as Married, Unmarriedкако на пр. Венчан, etcНевенчан итн.) can be chosen from the drop-down може да биде избрани од паѓачкото мени {{man label|Relationship typeВид на врски}} menu. The {{man label|MarkerОзначувачот}} allows you to specify some basic Ви дава да одредите некои основни информации за состојбата во Вашето истражување. The tabs provide the following information on the status categories of your researchrelationship data: *Деца Јазичето {{man label|Деца}} Ви дозволува гледање и уредување на списокот на деца во оваа врска. Копчето '''+''' допушта внесување на ново лице во базата и додавање на лице како дете во оваа врска. Копчето '''Избери''' Ви дозволува избирање на постоечко лице да биде дете во врската. Со копчето '''Уреди''' можете да уредувате врски помеѓу избраното дете и родителите. На крајот, со '''-''' можете да го отстраните избраното дете од врската. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано дете од списокот.
The tabs provide the following information categories of relationship data:
*Children{{man note| Заблешка |Отстранување на детето од списокот, не го брише истото од базата на податоци. Само го отстранува детето од врската.}}
The {{man label|Children}} tab lets you view and edit the list of children in this relationship. The '''+''' button allows entering a new person to the database and adding that person as a child in this relationship. The '''Select''' button lets you select an existing person to be a child in the relationship. The '''Edit''' button allows for editing the relations between the selected child and the parents. Finally, the '''-''' lets you remove the selected child from the relationship. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a child is selected from the list.
{{man note| note |Removing a child from the list does not delete that child from the database. It simply removes the child from this relationship.}}*Настани
Јазичето {{man label|Настани}} Ви дозволува прегледување и уредување на списокот со настани важни за врската. Со копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате, променувате или отстранувате запис на настан од базата. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избран настан од списокот.
*Events
The {{man labelnote|Events}} tab lets you view and edit the list of events relevant to the relationship. The buttons '''+''' Заблешка |Отстранување на настанот од списокот, '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, or remove an event record from the databaseне го брише истиот од базата на податоци. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when an event is selected from the listСамо го отстранува упатувањето на настан од оваа врска.}}
{{man note| note |Removing an event from the list does not delete that event from the database. It simply removes the event reference from this relationship.}}
*SourcesИзвори
The Јазичето {{man label|SourcesИзвори}} tab Ви дозволуваtab lets you view and edit a list of references to the sources that provide evidence for the relationship. These might be documents that refer to the relationship, but which do not necessarily document it officially. For example, if Aunt Martha's memoirs mention that her great-grandson Paul was married, the researcher may take this as evidence of the relationship between Paul and his wife existed and cite the memoirs as the source for this assumption.
{{man tip| Tip |Sources that document specific events such as marriages or divorces are better filed in relation to those events, under the Events tab.}}
513
edits

Navigation menu