Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
{{man tip|1=ЛЕД копчиња на датум Date LED buttons |2=Кругчињата во боја се исто така познати како ЛЕД копчиња. Со кликнување на овие копчиња ќе го повикате дијалогот {{man label|Date selection}} објаснет подробно подолу, видете ''adv-dates-gui''}} The color circles are also referred to as the LED buttons. Clicking on an LED button will invoke the {{man label|Date selection}} dialog described in detail below, see ''adv-dates-gui''}}
Зелено кругче значи дека датумот е важечки и е целосно правилен (на пр. 24-ти мај 1961). Просто, тоа значи дека датумот одговара на единствен датум.
Жолто кругче значи дека датумот е важечки , но не е правилен. Ова може да биде датум од различен вид: пред датум (пред 25-ти мај 1962), по датум (по мај 1960), околу датум (околу 23-ти мај 1961), опсег (помеѓу 1-ви мај 1961 и 31-ви мај 1961) или период (од 1-ви мај 1961 до 31-ви мај 1961). Исто така може да биде целосен единствен датум, но со квалитет на проценет или пресметан. На крајот, може да биде и делумен датум, т.е. правилен квалитетен единствен датум што му недостасува некој дел, на пример, мај 1961 или 1961. Yellow circle means that the date is valid but is not a regular date. This could be the date of a different type: a before date (before May 25, 1962), an after date (after May, 1960), an about date (about May 23, 1961), a range (between May 1, 1961 and May 31, 1961), or a span (from May 1, 1961 to May 31, 1961). It can also be a complete single date, but with quality of Estimated or Calculated. Finally, it could be a partial date, i.e. a regular quality single date missing some portion, e.g. May 1961 or 1961.
While partial dates do not uniquely define the dayБидејќи делумните датуми не го дефинираат датумот како единствен, they allow at least for some type of comparisons between the datesдозволуваат во најмала рака за некои видови споредби помеѓу датумите.
Red circle means that the date is not recognized as a valid date Црвено кругче значи дека датумот не е препознаен како важечки (eна пр.g. "Christmas week of „божиќната недела 61", or "the summer when I had surgery"-ва година“ или „летото кога се оперирав“). In such a case the date will be stored as a text string and therefore cannot be compared other datesВо вакви случаи датумот ќе биде зачуван како текстовна низа и затоа нема да може да се споредува со други датуми. As you can seeКако што гледате, it is best to avoid such date entriesнајдобо би било да избегнувате такви внесови. It would be betterПодобро би било, на пример, for exampleда внесувате датуми како „декември 1961“, to enter a date of "December 1961" and then to add the note "Christmas week of 'а потоа да ја додадете забелешката „божиќната недела 61."-ва година“ Graphical User Interface for Entering DatesГрафички кориснички интерфејс за Внесување на датуми
While the above parsing rules provide a guide for you to type in most common datesДодека горните расчленувачки правила обезбедуваат водич за тоа како да ги внесувате најобичите датуми, you can also use исто така можете да го користите и дијалогот {{man label|Date selectionИзбор на датум}} dialog. The dialog is particularly useful for building a complex date or for simply insuring that your information is entered in a way GRAMPS will understandДијалогот е особено корисен за градење на сложени датуми или едноставно да се осигуратее дека Вашата информација е внесена на начин што Грампс ќе го разбере. The Дијалогот {{man label|Date selectionИзбор на датум}} dialog can be invoked by clicking the colored circle button next to the date entry fieldможе да се повика со кликнување на копчињата со обоени кругчиња веднаш до полето со внесениот датум.
The Менито {{man label|CalendarКалендар}} menu lets you choose a calendar other than the default GregorianВи овозможува да одберете календар што не е основниот грегоријански. The Менито {{man label|QualityКвалитет}} menu gives you the choices of RegularВи нуди избор на Правилен, Estimated, or CalculatedПроценет или Пресметан. The Менито {{man label|TypeВид}} menu allows you establish the exact date typeВи дава да го одредите точниот вид на датумот: Regular, BeforeПравилен, AfterПред, AboutПо, RangeОколу, SpanОпсег, and Text onlyПериод и Само текст. You can set the Можете да го поставите {{man label|DateДатумот}} by setting the day, the monthсо поставување на денот, and the yearмесецот и годината. In the event that your date type is Range or SpanВо настанот каде што Вашиот вид датумот е Опсег или Период, the ќе се активира {{man label|Second dateВтор датум}} will be activated. FinallyНа крајот, the има {{man label|Text commentТекстовен коментар}} text entry field allows storing an arbitrary text string along with the date, поле за внесување на текст каде што можете да внесете произволна текстовна низа заедно со датумот.
{{man note|1=Important comment about a date Важен коментар за датум |2=If you have an important comment to make about a dateАко имате некој важен коментар да додадете на датумот, you are better off doing so in a Note that corresponds to the event than in the Text comment field of the подобро би било тоа да го направите во Забелешката што одговара на тој настан во полето за Текстовен коментар во дијалогот {{man label|Date selectionИзбор на датум}} dialog. We recommend this for the following reasonГо препорачуваме ова поради следново: If you enter a date by typing it directly into the date field ако внесете датум со впишување директно во полето за датум (that isодносно, not via the не преку дијалогот {{man label|Date selectorИзбор на датум}} dialog), your entry will be copied and stored as the text comment string when GRAMPS parses the entered textВашиот внес ќе биде ископиран и зачуван како текстовен коментар кога Грампс го расчленува внесениот текст. ThusТака што, any comment that may have been there prior to the parsing will be overwrittenна секој коментар што бил таму пред расчленувањето ќе биде презапишано врз него. }}
== Editing Information About Relationships ==
513
edits

Navigation menu