Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
[[Image:edit-person-lds.png|right|thumb|150px| Fig.3.x СПД]]
Јазичето {{man label|СПД}} (Реформирана црква на Исус Христос - Светец на Световните Последните Денови) Ви овозможува да гледате и уредувате информации за црковните обреди на лицето.
Во ова јазиче се поставени обредите Крштевање, These are LDS BaptismСвето посветување и Врзан за родители, означени во секое јазиче. Endowment, and Sealed to Parents ordinances, as labeled inside the tab.
Секој обред е опишан со неговиот датум, СПД храм и место каде што се има случено.
Додатно појавувачко мени , „Родители“ е достапно за обредот Sealed to ParentsВразување за родители. Секој обред понатаму може да биде опишан преку достапните избори на појавувачкото мени Состојба. Исто така може да бидат вклучени и забелешки и упатувања до извори преку соодветните копчиња {{man button|Извори...}} и {{man button|Забелешки}} .
== Уредување на датуми ==
Делумни датуми се внесуваат едноставно со изоставување на непознатите информации. Пример: мај 1961 и 2004.
Alternate calendars are calendars other than the Gregorian calendarДруги календари се други календари освен грегоријанскиот календар. CurrentlyВо моментов, GRAMPS supports HebrewГрампс поддржува хебрејски, French Republicanфранцуско републикански, Julianјулијански, Islamic, and Persian alternate calendarsисламски и персиски други календари. To specify the calendar other than the default GregorianЗа да одредите друг календр поинаков од основниот грагоријански, append the name of the calendar to the date stringдодадете го името на календарот веднаш до датумот, eна пр.g. "January 9, „9- ти јануари 1905 (julianјулијански)".Date Validity IndicatorsИндикатори на важечки датуми
GRAMPS uses color circles to indicate the validity of the entered dateГрампс користи кругчиња во боја за да ја означи важноста на внесениот датум.[[Image:date-selection.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx.Date selection dialogДијалог Избор на датуми]]
{{man tip|1=ЛЕД копчиња на датум Date LED buttons |2=Кругчињата во боја се исто така познати како ЛЕД копчиња. Со кликнување на овие копчиња ќе го повикате дијалогот {{man label|Date selection}} објаснет подробно подолу, видете ''adv-dates-gui''}} The color circles are also referred to as the LED buttons. Clicking on an LED button will invoke the {{man label|Date selection}} dialog described in detail below, see ''adv-dates-gui''}}
A green circle means that the date is valid and complete regular date Зелено кругче значи дека датумот е важечки и е целосно правилен (eна пр.g. May 24, -ти мај 1961). In simple termsПросто, green means that the date corresponds to a unique dateтоа значи дека датумот одговара на единствен датум.
Жолто кругче значи дека датумот е важечки но не е правилен. Ова може да биде датум од различен вид: пред датум (пред 25-ти мај 1962), по датум (по мај 1960), околу датум (околу 23-ти мај 1961), опсег (помеѓу 1-ви мај 1961 и 31-ви мај 1961) или период (од 1-ви мај 1961 до 31-ви мај 1961). Исто така може да биде целосен единствен датум, но со квалитет на проценет или пресметан. На крајот, може да биде и делумен датум, т.е. правилен квалитетен единствен датум што му недостасува некој дел, на пример, мај 1961 или 1961. Yellow circle means that the date is valid but is not a regular date. This could be the date of a different type: a before date (before May 25, 1962), an after date (after May, 1960), an about date (about May 23, 1961), a range (between May 1, 1961 and May 31, 1961), or a span (from May 1, 1961 to May 31, 1961). It can also be a complete single date, but with quality of Estimated or Calculated. Finally, it could be a partial date, i.e. a regular quality single date missing some portion, e.g. May 1961 or 1961.
While partial dates do not uniquely define the day, they allow at least for some type of comparisons between the dates.
513
edits

Navigation menu