Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Датумите во Грампс се класифицирани според следниве видови:
*ОбичниПравилен: „Обичен“ „Правилен“ е оној датум што вклучува одреден ден, датум или месец. Може да биде целосен (на пр. 6ти 6-ти јуни 1990) или делумен (на пр. јули 1977).
*Пред: „Пред“ е оној датум што може да се препознае како датум пред одреден ден, месец или година.
Грампс препознава датуми внесени во повеќе формати. Основната нумеричка форма е онаа што е договорена за средината каде што Грампс се користи; односно, ДД.ММ.ГГГГ за европските земји, ММ/ДД/ГГГГ за САД итн.
Besides exact datesПокрај точни датуми, GRAMPS recognizes many dates that are not regularГрампс препознава и многу датуми кои што не се правилни: beforeпред, afterпо, aboutоколу, ranges and spansопсег и период. It also understands the qualityИсто така го разбира и квалитетот: estimated or calculatedпроценет или пресметан. Finally На крајот, it supports partial dates and many alternative calendarsподдржува делумни датуми и многу други календари. Below is the list of date entry rules to allow precise date parsingПодолу е поместен список на правила за внес на датуми за дозвола на точно разложување на датуми.
{{man note|1=Date parsing rules Разложувачки правила на датуми |2=The list only applies to the English version of GRAMPSСписокот се применува само на англиската верзија на Грампс. If you are using localized version of GRAMPSАко користите локализирана верзија на Грампс, your version may or may not provide a localized date parserВашата верзија може но и не мора да Ви овозможи локализиран датумски разложувач. At the time of this writingВо времето кога ова се пишуваше, localized parsers exist for Frenchлокализирани разложувачи имаше за француски, Germanгермански, Russianруски, Finnishфински, Dutch and Spanish languagesхоландски и шпански јазик.If the localized parser is available for your versionАко локализираниот разложувач е достапен за Вашата верзија, chances are that other rules are in effectможно е правилата да се важечки. If there is no manual in your language yetАко сѐуште нема прирачник на Вашиот јазик, you may try following your instinct and go with the common ways of denoting dates in your languageобидете се со следење на Вашиот инстинкт и да продолжите со вообичаените начини за обележување на датумите во вашиот јазик. If all else failsАко се друго е неуспешно, use the употребете го дијалогот {{man label|Date selectionИзбор на датуми}} dialog described belowопишан подолу.}}
Regular single dates can be entered just as you would write themПравилни единечни датуми можат да бидат внесени исто како што би ги напишале. ExamplesПримери: May 24, -ти мај 1961 or January или 1, -ви јануари 2004.
Dates that are not regular should start with the qualityДатумите што не се правилни треба да започнуваат со квалитетот: {{man label|estimatedпроценети}} or или {{man label|calculatedпресметани}} , if applicableако е применливо. Пример: проц. 1961 или пресм. 2005. Example: est. 1961, or calc 2005. (Note that a quality does not need to be specified for regular datesЗабележете дека квалитетот не треба да се одредува пред правилните датуми.)
After the quality should appear the typeПо квалитетот треба да се појави видот. If the type is Ако видот е {{man label|beforeпред}} , {{man label|afterпо}} , or или {{man label|aboutоколу}} , you scan specify the type by writing "before"можете да го одредите видот со пишување на „пред“, "after" or "about"„по“ или „околу“. If the type is a rangeАко видот е опсег, write "between DATE and DATE"напишете „помеѓу ДАТУМ и ДАТУМ“, and if the type is a spanа ако видот е период, write "from DATE to DATE"напишете „од ДАТУМ до ДАТУМ“. patternsПримери, where DATE is a single dateкаде што ДАТУМ е поединечен датум.
ExamplesПример: est from проц. од 2001 to до 2003, before June пред јуни 1975, est about проц. околу 2000, calc between May пресм. помеѓу 5-ти мај 1900 and January и 1, -ви јануари 1990.
Partial dates are entered simply by omitting unknown informationДелумни датуми се внесуваат едноставно со изоставување на непознатите информации. ExamplesПример: May мај 1961 and и 2004.
Alternate calendars are calendars other than the Gregorian calendar. Currently, GRAMPS supports Hebrew, French Republican, Julian, Islamic, and Persian alternate calendars. To specify the calendar other than the default Gregorian, append the name of the calendar to the date string, e.g. "January 9, 1905 (julian)".
513
edits

Navigation menu