Changes

Jump to: navigation, search
Уредување информации за места
Претходниот оддел Ви ви понуди кус преглед на тоа како да внесувате и уредувате податоци во Грампс. Овој оддел продолжува во тој правец во подробности.
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и уредување Уредување на податоци: Накратко|Mk:Грампс_3.0_Вики_Прирачник_-_Навигација|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed}}
== Вовед ==
Како што видовме погоре, Грампс Ви нуди серија на Погледипогледи. Секој од овие Ви нуди можности за внесување и уредување на информации. Всушност, Вие често можете да ја добиете истата информација од различни погледи.
Во Грампс, информацијата е внесена и уредувана преку нешто што ние го нарекуваме дијалог. Бидејќи го употрбуваме употребуваме терминот прилично особено често, треба да дефинираме што значи тој значи:
Дијалог е појавувачки прозорец што овозможува една или повеќе форми на внесување и уредување на податоци што одговара на одредена категорија. Примери за ова, меѓу другото, во Грампс се дијалозите '''Уреди лице''' и '''Уредувач на семејство''' .
Дијалогот често вклучува и серија на „јазичиња на книга“ што ги групираат информациите во поткатегории. На пример, дијалогот Уреди лице, меѓу другото, има јазичиња за поткатегориите како што се Настани, Особини, Адреси и Забелешки.
{{man note|1=Копчиња Додадидодади, Отстрани отстрани и Уредиуреди|2=Во најголемиот број случаи, Грампс користи {{man button|+}} што одговара на {{man button|Додади+}} , {{man button|-}} што одговара на '''Отстрани''' , и икона со пенкало на лист хартија за означување на '''Уреди''' . Ќе продолжиме со користење на подоцнежното копче {{man button|Уреди+}}, додека , пак , копчињата {{man button|+}} и {{man button|-}} за да ги означиме претходните две.}}
== Editing Information About People Уредување информации за лица ==[[Image:edit-person-31-mk.png|right|thumb|350px|Fig.3.x. Edit personУреди лице]]Information about people is entered and edited through the Информациите за лицата се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Edit PersonУреди лице}} dialog. This dialog can be invoked from different Views in the following waysОвој дијалог може да се добие преку различните погледи на следниве начини:
*From the People ViewОд погледот Лица: Double-click the name of the person whose data you would like to editСо двоен клик на името на лицето чиишто податоци сакате да ги уредувате.
Select the name by single click and then click the Изберете го името со еден клик, а потоа кликнете на копчето {{man button|Edit}} buttton on the toolbarод алатникот.
Select the name and then press Изберете го името, а потоа притиснете '''Enter''' .
Select EditИзберете Уреди... from the Edit menu of GRAMPSод менито Уреди на Грампс.
Select Edit from the context menu that appears upon right-click on the nameИзберете Уреди од контекстното мени што се појавува при десен клик на името.
*From the Relationships ViewОд погледот Врски: To edit the Active Person's dataЗа да ги уредите податоците на Активното лице, click on the Edit button next to the Active Person's nameкликнете на копчето Уреди веднаш до името на Активното лице.
*From the Pedigree ViewОд погледот Потекло: Double-click in the box having the name of the person whose data you want to editДвоен клик на полето што го содржи името на лицето чиишто податоци сакате да ги уредувате.
In each of the above casesВо секој од претходните случаи, the ќе се појави дијалогот {{man label|Edit PersonУреди лице}} dialog will appear:
The top of the window shows the basic information about the person whose data is being editedГорниот дел од прозорецот ги покажува основните информации за лицето чиишто податоци се уредуваат.
Below are several "notebook tabs" containing different categories of available informationПодолу се неколку јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Click any tab to view and edit its contentsКликнете на кое било јазиче за да ја видите и уредувате неговата содржина.
Clicking the Со кликнување на копчето {{man button|OKВо ред}} button at the bottom will apply all the changes made in all tabs and close the dialog windowна дното, ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Clicking the Со кликнување на копчето {{man button|CancelОткажи}} button will close the window without applying any changesдијалогот ќе се затвори без применување на промените.
If any data in any tabs were modifiedАко некој податок во кое било јазиче е променет, an alert window will appearќе се појави прозорец со тревога, prompting you to choose from the following optionsпотсетувајќи ве да одберете од следниве опции: close the dialog without saving changesзатворање на дијалогот без претходно зачувување, cancel the initial cancel request, or save the changesоткажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=NoteЗабелешка|2=Clicking Со кликнување {{man button|OKВо ред}} will immediately save changes to the databaseнепосредно ќе се зачуваат промените во базата. There is no need for a Save operationНема потреба за операцијата Зачувај, since all changes are immediateбидејќи сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Tip Совет |If a tab label is in boldface typeАко ознаката на јазичето е со задебелени букви, this means it contains dataтоа значи дека содржи податоци. If notА ако не е, it has no dataтогаш нема податоци.}}
The general information is at the top of the window. This includes the primary name and general informationОпштите информации се најгоре на прозорецот.Ова го вклучува основно име и општите информации:
*Primary NameОсновно име: includes вклучува {{man label|Given nameДадено име}} , {{man label|Family nameСемејно име}} , {{man label|Family prefixСемејна претставка}} (such as како „де"de" or "vanили „ван"), {{man label|SuffixНаставка}} (e.g. Jr. or IIIна пример, Трети), {{man label|TitleТитула}} (e.g. Dr. or Rev.на пример, Д-р), {{man label|Call nameКратко име}} (eg Robert for Antonuis Robertна пример, Ана за Ана Марија, more info повеќе информации [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=CallName hereовде]), {{man label|TypeВид}} of the name на името (birth name, married nameродено име, etcвенчано име итн.). Some of these Некои од овие полиња на {{man label|Family nameСемејно име}} and и {{man label|TypeВид}} fields provide "autocompletion" featureовозможува „автодовршување“: as you type in these fieldsкако што пишувате во овие полиња, a menu appears below the field containing database entries that match your partial inputсе појавува мени под полето што содржи внесови на базата на податоци што се совпаѓаат со вашите деловни внесови. This gives you a shortcut by letting you select an entry that already exists in the database rather than having to type it all outОва дава кратенка со којашто ќе можете да избирате внесови што веќе постојат во базата, подобро отколку да треба цело време да впишувате. You can select the entry using your mouse or using your arrow and Можете да одбирате користејќи го глувчето или копчињата со стрелки и '''Enter''' keys.
The {{man label|EditУреди}} (that is, the "pen and paper" iconт.е. иконата „пенкало и хартија“) next to the веднаш до полето со {{man label|PrefixПретставка}} entry field invokes the го повикува дијалогот {{man label|Name EditorУредувач на име}} dialog. This dialog allows editing the preferred name in full detail Овој дијалог дозволува уредување на посакуваното име во целосни подробности (see видете ''adv-an'' ).
*GeneralОпшто: The Менито '{{man label|GenderПол}} menu offers the choice of person's gender нуди избор на полот на лицето: {{man label|maleмашко}} , {{man label|femaleженско}} , and и {{man label|unknownнепознат}} .
The field Полето {{man label|IDИД}} displays the GRAMPS ID number which identifies the user in the databaseго прикажува Грампс ИД - број што го препознава корисникот во базата на податоци. This value helps you distinguish between people who have the same nameОваа вредност помага да ги разликувате лицата што имаат исто име. You may enter any unique value you wantМожете да ја внесете секоја единствена вредност што ќе ја посакате. If you do not provide a valueАко не обезбедите вредност, GRAMPS will automatically select a value for youГрампс автоматски ќе избере вредност за вас.
The Полето {{man label|MarkerОзначувач}} allows you to specify some basic information on the status of your researchдозволува да одредите некои основни информации за состојбата на вашето истражување.
The Копчето {{man label|PrivacyТајност}} button lets you mark whether or not the person's record is considered privateви овозможува да означите дали записот на некое лице е личен или не.
*ImageСлика: The Областа {{man label|ImageСлика}} area shows the first image available in the ја покажува првата достапна слика во '{{man label|GalleryГалеријата}} of this person на ова лице (if any existако таква постои).
The tabs reflect the following categories of personal dataЈазичињата ги прикажуваат следниве категории на лични податоци:
*EventsНастани: The Јазичето {{man label|EventsНастани}} tab lets you view and edit any events relevant to the personдозволува да ги гледате и уредувате сите настани значајни за тоа лице. The bottom part of the window lists all such events stored in the databaseДолниот дел од прозорецот има список со сите такви важни настани зачувани во базата. The top part shows the details of the currently selected event in the list Горниот дел ги прикажува подробностите на тековно избраниот настан во списокот (if anyако има такви). The buttons Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|EditУреди}} , and и {{man button|-}} allow you to add, modifyможете да додавате, and remove an event record from the databaseпроменувате и отстранувате настан запишан во базата на податоци. Note that the Забележете дека копчињата {{man button|EditУреди}} and и {{man button|-}} buttons become available only when an event is selected from the listстануваат достапни само кога е избран некој настан.
*NamesИмиња: [[Image:edit-person-names-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. NamesИмиња]]The Во јазичето {{man label|NamesИмиња}} tab lets you view and edit any alternate names the person may haveможете да го гледате и уредувате секое име што едно лице може да го има.}}
The bottom part of the window lists all alternate names for the person stored in the databaseНајдолниот дел на прозорецот дава список на сите наизменични имиња на лицето зачувани во базата на податоци. The top part shows the details of the currently selected name in the list Најгорниот дел покажува подробности за тековно избраното име од списокот (if anyако има такво). The buttons Копчињата {{man button|+}} , {{man button|EditУреди}} , and и {{man button|-}} allow the addition, modificationдозволуваат додавање, and removal of an alternate name from the databaseпроменување и отстранување на наизменичното име од базата. Note that the Edit and Забележете дека копчињата Уреди и - buttons become available only when an alternate name is selected from the listстануваат достапни само кога е избрано наизменичното име од списокот.
When you add a new name or edit an existing nameКога додавате ново име или уредувате постоечко, the се повикува дијалогот {{man label|Name EditorУредувач на име}} dialog is invoked. This Овој дијалог [[Gramps_3Mk:Грампс_3.0_Wiki_Manual_0_Вики_Прирачник_-_Entering_and_Editing_Data_Внесување_и_Уредување_на_податоци:_Detailed_Подробно#NamesИмиња|NamesИмиња]] dialog is described in the section belowе опишан во одделот подолу.
*AttributesОсобини: [[Image:edit-person-attributes-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. AttributesОсобини]]
The Во јазичето {{man label|AttributesОсобини}} tab lets you view and assign attributes to the personможете да гледате или доделувате особини на лицето. You have complete freedom to define and use attributesИмате целосна слобода да ги дефинирате и употребувате особините. For exampleНа пример, attributes might be assigned to describe the person's physical characteristics or personality traitsособините можат да се доделуваат за опишување на некои физички карактеристики или карактерни црти.
Note that each attribute listed in the Забележете дека секоја особина во дијалогот {{man label|AttributeОсобини}} dialog consists of two partsсе состои од два дела: the Attribute itself and a Value associated with that AttributeОсобината и Вредностата поврзани со таа особина. This so-called "ParameterОва е т.н. спарување „Параметар-Value" pairing can help you organize and systematize your researchВредност“ што помага при организирање и систематизирање на вашето истражување. For exampleНа пример, if you define "Hair color" as an Attribute for a personако ја дефинирате „Боја на коса“ како особина на лице, "Hair Color" will become a selectable Attribute for all other people„Боја на коса“ ќе стане изборна особина за сите други лица. The Value of Hair Color for person A might be redВредноста на бојата на косата на лицето А може да биде црвена, and brown for person Bа кафеава за лицето Б. In similar fashionНа сличен начин, you might define an Attribute like "Generosity" and use the Value of "Enormous" to describe a particularly generous personможете да ја дефинирате особината „Дарежливост“ и да ја употребите вредноста „Огромна“ за да опишете особено дарежлива личност.
The bottom part of the dialog window displays the list of all Attributes stored in the databaseВо долниот дел од дијалогот се наоѓа список на сите особини зачувани во базата. The top part shows the details of the currently selected attribute in the list Најгорниот дел прикажува подробности за тековно избраната особина од списокот (if anyако има таква). The buttons Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|EditУреди}} , and и {{man button|-}} let you add, modifyможете да додавате, and remove an attribute record from the databaseпроменувате и отстранувате запис на особина од базата. Note that the '''Edit''' and '''Забележете дека копчињата Уреди и -''' buttons become available only when an attribute is selected from the listстануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.
*Адреси:
[[Image:edit-person-addresses-mk.png|right|thumb|150px| Fig. 3.x. Адреси]]
Во јазичето {{man label|Адреси}} можете да ги гледате и запишувате различните адреси на лицето.
Во долниот дел од дијалогот се наоѓа список на сите адреси зачувани во базата на податоци. Горниот дел прикажува подробности на тековно избраната адреса (ако има таква). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате запис на адреса во базата. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
*Addresses: [[Image:edit-person-addressesНекои извештаи дозволуваат да ги ограничите податоците на живи луѓе.png|right|thumb|150px| Fig. 3.x. Addresses]]The {{man label|Addresses}} tab lets you view and record the various addresses of the personПоточно, тој избор ќе ги изостави нивните адреси.
The bottom part of the window lists all addresses stored in the database. The top part shows the details of the currently selected address in the list (if any). The buttons {{man button|+}} , {{man button|Edit}} , and {{man button|-}} allow you to correspondingly add, modify, and remove an address record from the database. Note that the {{man button|Edit}} and {{man button|-}} buttons become available only when an address is selected from the list.
Some reports allow you to restrict data on living people. In particular, that option will omit their addresses.
*Забелешки
[[Image:Edit-person-notes-mk.png|thumb|150px|Fig.3.x Забелешки]]
Јазичето {{man label|Забелешки}} овозможува место за запишување на различни нешта за лицето коешто не се совпаѓа добро во другите категории.
*Notes: [[Image:Edit-person-notesЗа да додадете забелешка или да ги промените веќе постоечките забелешки едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.png|thumb|150px|Fig.3.x Notes]]
The Изборот {{man label|NotesФормат}} tab provides a place to record various items about the person that do not fit neatly into other categoriesдава можност да го поставите начинот на кој забелешката ќе се појавува во извештаите и веб-страниците.
To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldАко изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; дополнителни вметнати линии ќе бидат игнорирани.
The Ако ја изберете опцијата за Преформатирање, текстот во извештаите и веб-страниците ќе се прикаже онака како што сте го внесле во дијалогот {{man label|FormatЗабелешки}} option lets you set the way the note will appear in reports and web pages.
If you select "Flowed," the text generated will have single spaces put in place of all multiple spaces, tabs, and single end*Извори[[Image:edit-ofperson-line characters. A blank line inserted between two blocks of text will signal a new paragraph; additional inserted lines will be ignoredsources-mk.png|thumb|150px|Извори]]
If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the Јазичето {{man label|NotesИзвори}} dialogдава можност да ги гледате и документирате изворите за информациите што ги собирате.
*Sources[[Image:edit-person-sourcesТие можат да бидат општи извори што не опишуваат одреден настан, но даваат некоја информација за лицето.png|thumb|150px|Sources]]
The {{man label|Sources}} tab allows you to view and document the sources for the information you collectНа пример, ако во мемоарите на тетка Марта е споменат нејзиниот праправнук Павле, истражувачот може да претпостави дека Павле, всушност, постоел и ги цитирал мемоарите на тетка Марта како извор што ја оправдува оваа претпоставка.
These might be general sources that do not describe a specific event, but which nevertheless yield information about the person{{man tip|1=Совет |2=Изворите што документираат одредени настани е најдобро да се запишуваат како извори на настани (во јазичето {{man label|Настани}}) наместо како извор за лицето.Јазичето за {{man label|Извори}} на лицето е најдобро да се користи за сите извори што не се посебно поврзани со кои било други податоци.}}
For exampleСредишниот дел прикажува список на сите упатувања на извори зачувани во базата на податоци во врска со лицето. Со копчињата {{man button|+}} , if Aunt Martha's memoirs mention her great{{man button|Уреди}} и {{man button|-grandson Paul}} можете соодветно да додавате, the researcher may assume that this Paul actually existed and cite Aunt Martha's memoirs as the source that justifies this assumptionпроменувате и отстранувате упатување на извор до ова лице. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
{{man tip*Галерија: [[Image:edit-person-gallery-mk.png|thumb|1=Tip 150px|2=Sources which document specific events are best recorded as sources of the event (under the Fig xx Галерија]]Во јазичето {{man label|EventsГалерија}} tab) instead of as a source of the personможете да гледате и зачувувате слики, видеа и други медиумски објекти што се поврзани со лицето. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти. Секој објект во важечката форма на сликовната датотека ќе се прикаже во минијатура од таа слика. За други објекти како што се аудио-, видео- датотеки итн. The person's {{man label|Sources}} tab is best used for any sources not specifically connected to any other data, се прикажува соодветната икона на датотеката.}}
The central part displays the list of all source references stored in the database in relation to the person. The buttons {{man buttontip|+}} 1=Совет|2=Првата достапна слика во галеријата ќе биде, исто така, прикажана во областа {{man buttonlabel|EditСлики}} , and во јазичето {{man buttonlabel|-Општо}} allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this person. Note that the {{man button|Edit}} , and {{man button|-}} buttons become available only when a source reference is selected from the list.
*Gallery: [[Image:edit-person-gallery.pngСо копчињата {{man button|thumb+}} , {{man button|150px|Fig xx Gallery]]The Уреди}} и {{man labelbutton|Gallery-}} tab lets you view and store photosможете да додадете нова слика во базата, videosда додадете линк до веќе зачувана слика во базата, and other media objects that are associated with the personда промените слика и да отстраните даден медиумски објект од галеријата на лицето. The central part of the window lists all such media objects. Any object in the form of a valid image file will result in the display of a thumbnail view of the image. For other objects such as audio files, movie files, etc., a corresponding file type icon is displayed insteadЗабележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
{{man tip|1=Tip|2=The first available image in the gallery will be also displayed in the '{{man label|Image}} area in the {{man label|General}} tab.
The buttons {{man button|+}} , {{man button|Edit}} , and {{man button|-}} let you add a new image to the database, link to an image already stored in the database, modify an image, and remove a given media object from the person's gallery. Note that the {{man button|Edit}} , and {{man button|-}} buttons become available only when a media object is selected from the list.
{{man note| Забелешка |Отстранувањето на медиумски објект од галеријата на лицето не го отстранува од базата на податоци. Го отстранува само упатството до тој објект од записите на тоа лице.}}
*Интернет:[[Image:edit-person-internet-mk.png|thumb|150px|Интернет]]Јазичето {{man notelabel| Note Интернет}} ги покажува сите интернет-адреси значајни за лицето. Во долниот дел се наоѓа список на сите такви интернет-адреси и придружни описи. Горниот дел ги прикажува тековно избраните адреси во списокот (ако има). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Removing a media object from a person's gallery does not remove it from the database. It only removes the reference to that object from this person's recordУреди}} и {{man button|-}} можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате интернет-адреса.Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}}стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
*Internet:
[[Image:edit-person-internet.png|thumb|150px|Internet]]
The {{man label|Internet}} tab displays Internet addresses relevant to the person. The bottom part lists all such Internet addresses and accompanying descriptions. The top part shows the details of the currently selected addresses in the list (if any). The buttons {{man button|+}} , {{man button|Edit}} , and {{man button|-}} let you add, modify, and remove an Internet address. The "Go" button (represented by an icon having a green arrow and yellow circle) opens your web browser and takes you directly to the highlighted page. Note that the {{man button|Edit}} , and {{man button|-}}buttons become available only when an address is selected from the list.
*Поврзувања
[[Image:edit-person-assoc-mk.png|thumb|150px|Поврзувања]]
Јазичето {{man label|Поврзувања}} овозможува да гледате и уредувате информации за поврзувањата помеѓу лицата во базата на податоци.
*Associations[[Image:edit-person-assocПоврзувањата можат да вклучат кумови, семејни пријатели или некој друг вид поврзување што сакате да го запишете.png|thumb|150px|Associations]]
The {{man label|Associations}} tab lets you view and edit information about the associations between people in the database.
The associations may include Godparents, family friends, or any other types of associations you may wish to record*СПД[[Image:edit-person-lds-mk.png|right|thumb|150px| Fig.3.x СПД]]
Јазичето {{man label|СПД}} (Реформирана црква на Исус Христос на Световните последните денови) овозможува да гледате и уредувате информации за црковните обреди на лицето.
*LDS[[Image:edit-person-ldsВо ова јазиче се поставени обредите Крштевање, Свето посветување и Врзан за родители, означени во секое јазиче.png|right|thumb|150px| Fig.3.x LDS]]
The {{man label|LDS}} (Latter Days Saints) tab lets you view and edit information about LDS ordinances of the personСекој обред е опишан со неговиот датум, СПД храм и место каде што се има случено.
These are LDS BaptismДополнително појавувачко мени, Endowment„Родители“ е достапно за обредот Вразување за родители. Секој обред понатаму може да биде опишан преку достапните избори на појавувачкото мени Состојба. Исто така, and Sealed to Parents ordinances, as labeled inside the tabможе да бидат вклучени и забелешки и упатувања до извори преку соодветните копчиња {{man button|Извори...}} и {{man button|Забелешки}} .
Each ordinance is described by its date, LDS temple, and Place where it happened.== Уредување датуми ==
An additional pop-up menu, "ParentsОвој оддел опишува како да внесете и менувате датуми. бидејќи датумите се многу важни во генеалошкото истражување," is available for the Sealed to Parents ordinance. Each ordinance can be further described through the selections available in the Status pop-up menu. It can also be include notes and references to sources through the corresponding {{man button|Sources...}} and {{man button|Note}} buttonsГрампс внимателно се грижи да ги заштити и употреби сите достапни информации.
== Editing Dates ==Информацијата може да се внесе во полето за датум со директно впишување или со повикување на дијалогот {{man label|Избор на датум}} . За двата методи ќе дискутираме подолу, но прво ќе покриеме некои важни карактеристики на датумите како што се користат во Грампс.
This section describes how to enter and modify dates. Since dates are so important in genealogical research, GRAMPS takes special care to preserve and use any date information available.Видови датуми
Information can be entered into a date field by directly typing it or by invoking the {{man label|Date selection}} dialog. Both methods will be discussed below, but first, we will cover some important features of dates as they are used in GRAMPS.Date typesДатумите во Грампс се класифицирани според следниве видови:
Dates in GRAMPS are classified according to the following types*Правилен:„Правилен“ е оној датум што вклучува одреден ден, датум или месец. Може да биде целосен (на пример, 6-ти јуни 1990 година) или делумен (на пример, јули 1977 година).
*RegularПред: A "regular" date is one which includes a specific day„Пред“ е оној датум што може да се препознае како датум пред одреден ден, date, or month. It can be complete (e.g., June 6, 1990) or partial (e.g., July 1977)месец или година.
*BeforeПо: A "before" date is one that can only be identified as occurring before a certain day„По“ е датум што се појавува по некој одреден ден, month, or yearмесец или година.
*AfterОпсег: An "after" date is one that occurs after a certain day„Опсег“ опишува временски период во којшто се случил настанот. На пример, month, or year„помеѓу јануари 1932 и март 1932 година“.
*RangeПериод: A "range" describes a time period during which the event occurred„Растојание“ опишува временски период во којшто постоела некоја состојба. For exampleНа пример, „од мај 2000 до февруари 2002 година"between January 1932 and March 1932."
*Span: A "span" describes a time period during which a condition existed. For example, "from May 12, 2000 to February 2, 2002."Date formats and parsing rulesФорми на датуми и разложувачки правила
GRAMPS recognizes dates entered in a variety of formatsГрампс препознава датуми внесени во повеќе формати. The default numeric format is that which is conventional for the environment is which GRAMPS is operatingОсновната нумеричка форма е онаа што е договорена за средината каде што Грампс се користи; that isодносно, DDДД.MMММ.YYYY for most European countriesГГГГ за европските земји, MMММ/DDДД/YYYY for the U.S., and so onГГГГ за САД итн.
Besides exact datesПокрај точни датуми, GRAMPS recognizes many dates that are not regularГрампс препознава и многу датуми што не се правилни: beforeпред, afterпо, aboutоколу, ranges and spansопсег и период. It also understands the qualityИсто така, го разбира и квалитетот: estimated or calculatedпроценет или пресметан. FinallyНа крајот, it supports partial dates and many alternative calendarsподдржува делумни датуми и многу други календари. Below is the list of date entry rules to allow precise date parsingПодолу е поместен список на правила за внес на датуми за дозвола на точно разложување датуми.
{{man note|1=Date parsing rules Разложувачки правила на датуми |2=The list only applies to the English version of GRAMPSСписокот се применува само на англиската верзија на Грампс. If you are using localized version of GRAMPSАко користите локализирана верзија на Грампс, your version may or may not provide a localized date parserвашата верзија може, но и не мора да овозможи локализиран датумски разложувач. At the time of this writingВо времето кога ова се пишуваше, localized parsers exist for Frenchлокализирани разложувачи имаше за француски, Germanгермански, Russianруски, Finnishфински, Dutch and Spanish languagesхоландски и шпански јазик.If the localized parser is available for your versionАко локализираниот разложувач е достапен за вашата верзија, chances are that other rules are in effectможно е правилата да се важечки. If there is no manual in your language yetАко сѐ уште нема прирачник на вашиот јазик, you may try following your instinct and go with the common ways of denoting dates in your languageобидете се со следење на вашиот инстинкт и да продолжите со вообичаените начини за обележување на датумите во вашиот јазик. If all else failsАко сѐ друго е неуспешно, use the употребете го дијалогот {{man label|Date selectionИзбор на датуми}} dialog described belowопишан подолу.}}
Regular single dates can be entered just as you would write themПравилни единечни датуми можат да бидат внесени исто како што би ги напишале. ExamplesПримери: May 24, -ти мај 1961 or January 1, или први јануари 2004година.
Dates that are not regular should start with the qualityДатумите што не се правилни треба да почнуваат со квалитетот: {{man label|estimatedпроценети}} or или {{man label|calculatedпресметани}} , if applicableако е применливо. ExampleПример: estпроц. 1961, or calc или пресм. 2005година. (Note that a quality does not need to be specified for regular datesЗабележете дека квалитетот не треба да се одредува пред правилните датуми.)
After the quality should appear the typeПо квалитетот треба да се појави видот. If the type is Ако видот е {{man label|beforeпред}} , {{man label|afterпо}} , or или {{man label|aboutоколу}} , you scan specify the type by writing "before"можете да го одредите видот со пишување на „пред“, "after" or "about"„по“ или „околу“. If the type is a rangeАко видот е опсег, write "between DATE and DATE"напишете „помеѓу ДАТУМ и ДАТУМ“, and if the type is a spanа ако видот е период, write "from DATE to DATE"напишете „од ДАТУМ до ДАТУМ“. patternsПримери, where DATE is a single dateкаде што ДАТУМ е поединечен датум.
ExamplesПример: est from проц. од 2001 to до 2003година, before June пред јуни 1975година, est about проц. околу 2000година, calc between May пресм. помеѓу 5-ти мај 1900 and January и 1, -ви јануари 1990година.
Partial dates are entered simply by omitting unknown informationДелумни датуми се внесуваат едноставно со изоставување на непознатите информации. ExamplesПример: May мај 1961 and и 2004година.
Alternate calendars are calendars other than the Gregorian calendarДруги календари се други календари освен грегоријанскиот календар. CurrentlyВо моментов, GRAMPS supports HebrewГрампс поддржува хебрејски, French Republicanфранцуско-републикански, Julianјулијански, Islamic, and Persian alternate calendarsисламски и персиски други календари. To specify the calendar other than the default GregorianЗа да одредите друг календар поинаков од основниот грегоријански, append the name of the calendar to the date stringдодадете го името на календарот веднаш до датумот, e.g. "January 9на пример, „9-ти јануари 1905 година (julianјулијански)".Date Validity IndicatorsИндикатори на важечки датуми
GRAMPS uses color circles to indicate the validity of the entered dateГрампс користи крукчиња во боја за да ја означи важноста на внесениот датум.[[Image:date-selection-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx.Date selection dialogДијалог Избор на датуми]]
{{man tip|1=Date LED buttons ЛЕД-копчиња на датум |2=The color circles are also referred to as the LED buttonsКрукчињата во боја се, исто така, познати како ЛЕД-копчиња. Clicking on an LED button will invoke the Со кликнување на овие копчиња ќе го повикате дијалогот {{man label|Date selectionИзбирање датум}} dialog described in detail belowобјаснет подробно подолу, see видете ''adv-dates-gui''}}
A green circle means that the date is valid and complete regular date Зелено крукче значи дека датумот е важечки и е целосно правилен (e.g. May на пример, 24, -ти мај 1961година). In simple termsПросто, green means that the date corresponds to a unique dateтоа значи дека датумот одговара на единствен датум.
Yellow circle means that the date is valid but is not a regular dateЖолто крукче значи дека датумот е важечки, но не е правилен. This could be the date of a different typeОва може да биде датум од различен вид: a before date пред датум (before May пред 25, -ти мај 1962година), an after date по датум (after May, по мај 1960година), an about date околу датум (about May околу 23, -ти мај 1961година), a range опсег (between May 1, помеѓу први мај 1961 and May и 31, -ви мај 1961година), or a span или период (from May 1, од први мај 1961 to May до 31, -ви мај 1961година). It can also be a complete single dateИсто така, може да биде целосен единствен датум, but with quality of Estimated or Calculatedно со квалитет на проценет или пресметан. FinallyНа крајот, it could be a partial dateможе да биде и делумен датум, iт.eе. a regular quality single date missing some portionправилен квалитетен единствен датум што му недостасува некој дел, на пример, e.g. May мај 1961 or или 1961година.
While partial dates do not uniquely define the dayБидејќи делумните датуми не го дефинираат датумот како единствен, they allow at least for some type of comparisons between the datesдозволуваат во најмала рака за некои видови споредби помеѓу датумите.
Red circle means that the date is not recognized as a valid date Црвено крукче значи дека датумот не е препознаен како важечки (e.g. "Christmas week of на пример, „божиќната недела 61", or "the summer when I had surgery"-ва година“ или „летото кога се оперирав“). In such a case the date will be stored as a text string and therefore cannot be compared other datesВо вакви случаи датумот ќе биде зачуван како текстовна низа и затоа нема да може да се споредува со други датуми. As you can seeКако што гледате, it is best to avoid such date entriesнајдобо би било да избегнувате такви внесови. It would be betterПодобро би било, for exampleна пример, to enter a date of "December 1961" and then to add the note "Christmas week of 'да внесувате датуми како „декември 1961“, а потоа да ја додадете забелешката „божиќната недела 61."-ва година“ Graphical User Interface for Entering DatesГрафички кориснички интерфејс за Внесување датуми
While the above parsing rules provide a guide for you to type in most common datesДодека горните расчленувачки правила обезбедуваат водич за тоа како да ги внесувате најобичите датуми, you can also use исто така, можете да го користите и дијалогот {{man label|Date selectionИзбор на датум}} dialog. The dialog is particularly useful for building a complex date or for simply insuring that your information is entered in a way GRAMPS will understandДијалогот е особено корисен за градење на сложени датуми или едноставно да се осигурате дека вашата информација е внесена на начин што Грампс ќе го разбере. The Дијалогот {{man label|Date selectionИзбор на датум}} dialog can be invoked by clicking the colored circle button next to the date entry fieldможе да се повика со кликнување на копчињата со обоени крукчиња веднаш до полето со внесениот датум.
The Менито {{man label|CalendarКалендар}} menu lets you choose a calendar other than the default Gregorianовозможува да одберете календар што не е основниот грегоријански. The Менито {{man label|QualityКвалитет}} menu gives you the choices of Regularнуди избор на правилен, Estimated, or Calculatedпроценет или пресметан. The Менито {{man label|TypeВид}} menu allows you establish the exact date typeдава да го одредите точниот вид на датумот: Regular, Beforeправилен, Afterпред, Aboutпо, Rangeоколу, Spanопсег, and Text onlyпериод и само текст. You can set the Можете да го поставите {{man label|DateДатумот}} by setting the day, the monthсо поставување на денот, and the yearмесецот и годината. In the event that your date type is Range or SpanВо настанот каде што вашиот вид на датум е опсег или период, the ќе се активира {{man label|Second dateВтор датум}} will be activated. FinallyНа крајот, the има {{man label|Text commentТекстовен коментар}} text entry field allows storing an arbitrary text string along with the date, поле за внесување текст каде што можете да внесете произволна текстовна низа заедно со датумот.
{{man note|1=Important comment about a date Важен коментар за датум |2=If you have an important comment to make about a dateАко имате некој важен коментар да додадете на датумот, you are better off doing so in a Note that corresponds to the event than in the Text comment field of the подобро би било тоа да го направите во забелешката што одговара на тој настан во полето за Текстовен коментар во дијалогот {{man label|Date selectionИзбор на датум}} dialog. We recommend this for the following reasonГо препорачуваме ова поради следново: If you enter a date by typing it directly into the date field ако внесете датум со впишување директно во полето за датум (that isодносно, not via the не преку дијалогот {{man label|Date selectorИзбор на датум}} dialog), your entry will be copied and stored as the text comment string when GRAMPS parses the entered textвашиот внес ќе биде ископиран и зачуван како текстовен коментар кога Грампс го расчленува внесениот текст. ThusТака што, any comment that may have been there prior to the parsing will be overwrittenна секој коментар што бил таму пред расчленувањето ќе биде презапишано врз него. }}
== Editing Information About Relationships Уредување информации за врски ==
Information about relationships is entered and edited through the Информации за врските се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Family EditorУредувач на семејство}} dialog. This dialog may be invoked in a number of waysОвој дијалог се повикува на повеќе начини:
From Relationships ViewОд погледот Врски: click on an кликнете на копчето {{man button|EditУреди}} button in the family that you want to editво семејството што сакате да го уредувате.
From Family List ViewОд погледот Семеен список: select the family in the list and then click the изберете го семејството од списокот и кликнете на копчето '''{{man button|EditУреди}} button on the Toolbar, or double-click on the familyод Алатникот или двоен клик на семејството.
From Pedigree ViewОд погледот Потекло: point your mouse over the black line connecting the spousesодете со стрелката на глувчето на црната линија што ги поврзува сопружниците, right-click and select десен клик и одберете {{man label|EditУреди}} from the context menu, or double-click on the black lineод контекстното мени или двоен клик на црната линија.
Any of these methods will prompt you with the following Секој од овие начини ќе го повика дијалогот {{man label|Family EditorУредувач на семејство}} dialog:
[[Image:editEdit-relfamily.png|right|thumb|150px| Family editorУредувач на семејство]]
The top of the window shows the names of the people whose relationship is being editedГорниот дел од прозорецот прикажува имиња на лицата чијашто врска се уредува, as well as their birth and death informationисто како и информација за нивно раѓање и умирање. The main part of the window displays three Главниот дел од прозорецот прикажува три полиња со {{man label|Relationship InformationИнформации за врски}} fields and the seven notebook tabs representing different categories of information about the relationshipи седум јазичиња ги претставуваат различните категории на информации за врската. Click any tab to view or edit the information it containsКликнете на кое било јазиче за да ја видите или уредите информацијата што ја содржи. The bottom part has Долниот дел содржи копчиња {{man button|OKВо ред}} and и {{man button|CancelОткажи}} buttons. Clicking the Со кликнување на копчето {{man button|OKВо ред}} button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog windowво кое било време ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Clicking the Со кликнување на копчето {{man button|CancelОткажи}} button at any time will close the window without applying any changesво кое било време ќе се затвори прозорецот без применување на промените. If any of the data in any tab is modified, an alert window will appear that will prompt you choose between closing the dialog without saving changesАко некој податок во некое од јазичињата е променет, canceling the initial cancel requestќе се појави прозорец за тревога што ќе ве праша да изберете помеѓу затворање на дијалогот без зачувување на промените, or saving the changesоткажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=NoteЗабелешка|2=Clicking Кликнување '''OKВо ред''' will immediately save changes to the databaseнепосредно ќе ги зачува промените во базата на податоци. This version of GRAMPS does not have a separate saving functionОваа варзија на Грампс нема посебна функција за зачувување, all changes are immediateсите промени се непосредни.}}
{{man tip| Tip Совет |If a tab label is in boldface typeАко ознаката за јазичето е со задебелени букви, this means it contains dataтоа значи дека содржи податоци. If notА ако не, it has no dataтогаш нема податоци во тоа јазиче.}}
The Полињата со {{man label|Relationship InformationИнформации за врски}} section fields have the basic description of the relationshipсодржат основни описи на врските. The Полето {{man label|GRAMPS IDГрампс ИД}} field displays the ID number which labels this relationship in the databaseприкажува ИД број што ја означува врската ви базата на податоци. The available types Достапните видови (such as Marriedна пример, UnmarriedВенчан, etcНевенчан итн.) can be chosen from the drop-down може да биде избрани од паѓачкото мени {{man label|Relationship typeВид на врски}} menu. The {{man label|MarkerОзначувачот}} allows you to specify some basic information on the status of your researchдава да одредите некои основни информации за состојбата во вашето истражување.Јазичињата ги даваат следните категории за информации на податоците за врските:
The tabs provide the following information categories of relationship data:*Деца
*ChildrenЈазичето {{man label|Деца}} дозволува гледање и уредување на списокот на деца во оваа врска. Копчето '''+''' допушта внесување на ново лице во базата и додавање лице како дете во оваа врска. Копчето '''Избери''' дозволува избирање на постоечко лице да биде дете во врската. Со копчето '''Уреди''' можете да уредувате врски помеѓу избраното дете и родителите. На крајот, со '''-''' можете да го отстраните избраното дете од врската. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано дете од списокот.
The {{man label|Children}} tab lets you view and edit the list of children in this relationship. The '''+''' button allows entering a new person to the database and adding that person as a child in this relationship. The '''Select''' button lets you select an existing person to be a child in the relationship. The '''Edit''' button allows for editing the relations between the selected child and the parents. Finally, the '''-''' lets you remove the selected child from the relationship. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a child is selected from the list.
{{man note| note Забелешка |Removing a child from the list does not delete that child from the databaseОтстранување на детето од списокот, не го брише истото од базата на податоци. It simply removes the child from this relationshipСамо го отстранува детето од врската.}}
*EventsНастани
The Јазичето {{man label|EventsНастани}} tab lets you view and edit the list of events relevant to the relationshipдозволува прегледување и уредување на списокот со настани важни за врската. The buttons Со копчињата '''+''' , '''EditУреди''' , and и '''-''' let you add, modify можете да додавате, or remove an event record from the databaseпроменувате или отстранувате запис на настан од базата. Note that the '''Edit''' and '''Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-''' buttons become available only when an event is selected from the list}} стануваат достапни само кога е избран настан од списокот.
{{man note| note |Removing an event from the list does not delete that event from the database. It simply removes the event reference from this relationship.}}
{{man note| Забелешка |Отстранување на настанот од списокот, не го брише истиот од базата на податоци. Само го отстранува упатувањето на настан од оваа врска.}}
*Sources
The {{man label|Sources}} tab lets you view and edit a list of references to the sources that provide evidence for the relationship. These might be documents that refer to the relationship, but which do not necessarily document it officially. For example, if Aunt Martha's memoirs mention that her great-grandson Paul was married, the researcher may take this as evidence of the relationship between Paul and his wife existed and cite the memoirs as the source for this assumption.
{{man tip| Tip |Sources that document specific events such as marriages or divorces are better filed in relation to those events, under the Events tab.}}*Извори
The buttons '''+''' Јазичето {{man label|Извори}} дозволува да гледате и уредувате список со упатувања на изворите што овозможуваат доказ за врската. Тие можат да бидат документи што упатуваат на врската, '''Edit''' , and '''-''' allow let you addно не се неопходно официјално документирани. На пример, modifyако во мемоарите на тетка Марта е споменато дека нејзиниот праправнук Павле бил женет, and remove a source reference to this relationship. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the listистражувачот може да го земе ова како доказ дека врската помеѓу Павле и неговата сопруга постоела и да ги цитира мемоарите како извор за оваа претпоставка.
'''Note:'''{{man tip| Совет |Изворите што документираат одредени настани како што се бракови или разводи се полесно пополнети од оние настани во јазичето Настани.}}
Removing an entry from the list does not delete that source from the databaseСо копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате, променувате или отстранувате упатување на извор на оваа врска. It simply removes the source reference from this relationshipЗабележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано упатување на извори избрани од списокот.
*Attributes'''Забелешка:'''
The {{man label|Attributes}} tab lets you view and edit particular information about the relationship that can be expressed as attributes. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modifyОтстранување на внес од списокот, or remove an attributeне го брише изворот од базата на податоци. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when an attribute is selected from the listСамо го отстранува упатувањето на изворот од оваа врска.}}
*Notes
The '''Notes''' tab lets you view and edit notes associated with the relationship. These could be any comments which do not naturally fit into the "Parameter-Value" pairs available to Attributes. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.*Особини
The Јазичето {{man label|Особини}} дозволува гледање и уредување на одредени информации за врската што можат да бидат искажани како особини. Со копчињата '''Format+''' option lets you set the way the note will appear in reports and web pages. If you select Flowed, the text generated will have single spaces put in place of all multiple spaces'''Уреди''' и '''-''' можете да додавате, tabs, and single end-ofизменувате или отстранувате особини. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-line characters. A blank line inserted between two blocks of text will signal a new paragraph; additional inserted lines will be ignored}} стануваат достапни само кога е избрана особина.
If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the '''Notes''' dialog.
*GalleryЗабелешки
The {{man label|Gallery}} tab lets you store and display photos and other media objects associated with the relationship. The central part of the window lists all such objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons Во јазичето '''+''' , '''Select''' , '''Edit''' , and Забелешки'''можете да гледате и уредувате забелешки поврзани со врската. Тие можат да бидат секакви коментари што вообичаено не се совпаѓаат во паровите „Параметар-''' let you add a new image, add a reference to an existing imageВредност“ достапни на Особините. За да додадете забелешка или да промените постоечка, modify an existing image, and remove a media object's link to the relationship. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a media object is selected from the listедноставно само уредете го текстот во полето со текст.
*LDSИзборот '''Формат''' дава можност да изберете како ќе се појавува забелешката во извештаите и веб-страниците. Ако изберете „Течно“, напишаниот текст ќе има едно празно место ставно на местото каде што има повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот. Празна линија вметната помеѓу два дела на текст ќе означи нов параграф; дополнителни вметнати линии ќе бидат игнорирани.
The Ако ја изберете опцијата за Преформатирање, текстот во извештаите и веб-страниците ќе се прикаже онака како што сте го внесле во дијалогот {{man label|LDSЗабелешки}} (Latter Days Saints) tab displays information about the LDS '''Sealed to Spouse''' ordinance. The data can include date, LDS temple, and Place. The status of the ordinance can be described through the selections available in the '''Status''' pop-up menu and can also be referenced in the corresponding '''Sources...''' and '''Note''' buttons.
To edit source data, switch to the Sources View and select the desired entry in the list of sources. Double-click that entry or click the {{man button|Edit}} icon on the toolbar to invoke the following {{man label|Source Editor dialog:[[Image:edit-src.png|right|thumb|150px|Sources editor]]*Галерија
The main part of the window displays four notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has Во јазичето {{man buttonlabel|OKГалерија}} and {{man button|Cancel}} buttonsможете да зачувувате и прикажувате слики и други медиумски објекти што се поврзани со врската. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти, како што се аудио-, видео- датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Clicking {{man button|OK}} will apply all the changes made in all tabs and close the dialog windowСо копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување линк до медиумски објект на врската. Clicking the {{man button|Cancel}} button will close the window without applying any changesЗабележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
{{man note|1=Note|2=Clicking {{man button|OK}} will immediately save changes to the database (write on disk). All changes are immediate.}}*СПД
Јазичето {{man tiplabel| Tip |If a tab label is in boldface typeСПД}} (Световни последни денови) прикажува информации за СПД обредот „Врзан за сопружник“ . Податокот може да вклучи датум, this means it contains dataСПД храм и место. Состојбата на обредот може да се опише преку изборите достапни во појавувачкото мени '''Состојба''' и исто така може да биде упатено преку соодветните копчиња '''Извори... If not, it has no data''' и '''Забелешка''' .}}
The general information at the top of the window lets you define basic information about the source: its {{man label|Title}} , {{man label|Author}} За да уредите податоци за извори, префрлете се во погледот Извори и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. Двоен клик на тој внес или кликнете на иконата {{man labelbutton|AbbreviationУреди}} , and од алатникот за да го повикате следниов дијалог {{man label|Publication informationУредувач на извори}} . You can type this information directly into the adjacent fields[[Image:edit-src.png|right|thumb|150px|Уредувач на извори]]
The tabs provide the following information categories of source data:Главниот дел од прозорецот прикажува јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазичето за да ги погледнете или уредувате неговите содржини. Долниот дел од прозорецот има копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}}. Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените. {{man note|1=Забелешка|2=Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваат промените во базата на податоци (ќе запише на диск). Сите промени се непосредни.}}
*Note{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во него.}}
The '''Note''' tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categoriesОпштите информации на горниот дел од прозорецот даваат да дефинирате општи информации за изворот: неговиот {{man label|Наслов}} , {{man label|Автор}} , {{man label|Скратување}} и {{man label|Информации за објавување}} . To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldМожете да ја впишете оваа информација директно во придружните полиња.
*GalleryЈазичињата ги овозможуваат следниве категории на информации на податоците за изворот:
The '''Gallery''' tab lets you store and display photos and other media objects associated with a given source (for example, a photo of a birth certificate). The central part of the window lists all such media objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio files, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons '''+''' , '''Select''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the source. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a media object is selected from the list.*Забелешка
*DataЈазичето '''Забелешки''' обезбедува место каде што можете да запишувате различни информации за изворот што не се совпаѓа во другите категории. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето со текст.
The '''Data''' tab displays "Key/Value" pairs that may be associated with the source. These are similar to the "Attributes" used for other types of GRAMPS records. The difference between these Key/Value pairs and Attributes is that Attributes may have source references and notes, while Key/Value data may not.
The central part of the window lists all existing Key/Value pairs. The buttons '''+''' and '''-''' let you add and remove pairs. To modify the text of Key or Value, first select the desired entry. Then click in either the Key or Value cell of that entry and type your text. When you are done, click outside the cell to exit editing mode.*Галерија
*Repositories
The Јазичето '''RepositoriesГалерија''' tab displays the references to the repositories in which the source is containedовозможува зачувување и прикажување слики и други медиумски објекти поврзани со даден извор (на пример, слика на извод за раѓање). The list can be ordered by any of its column headings: Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти како што се аудио-, видео- датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''ID+''' , '''TitleИзбери''' , '''Call NumberУреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика,and да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Забележете дека копчињата '''Уреди'''Typeи ''' . Double-clicking an entry allows you to view and edit the record. You may also edit the reference. The buttons on the side of the tab allow you add a new repository, link to (or share) an existing repository, edit the reference to the repository, or remove the reference''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
*References
The '''References''' tab lists all the database records that refer to this source, if any. The list can be ordered by any of its column headings: '''Type''' , '''ID''' , or '''Name''' . Double-clicking an entry allows you to view and edit the record.*Податоци
Јазичето '''Note:Податоци'''прикажува парови „Клуч/Вредност“ што може да бидат поврзани со изворот. Тие се слични со „Особини“ користени за други видови на Грампс записи. Разликата помаѓу паровите „Клуч/Вредност“ и „Особини“ е тоа што особините можат да имаат упатувања на извори и забелешки, додека паровите Клуч/Вредност немаат.
Only primary objects can be shown in the Во средишниот дел од прозорецот има список на сите постоечки парови Клуч/Вредност. Копчињата '''+''' и '''References-''' tab: Personдозволуваат додавање и отстранување парови. За да го промените Клучот или Вредноста, Familyпрво одберете го посакуваниот внес. Потоа, Eventкликнете на ќелијата Клуч или Вредност на тој внес и впишете го вашиот текст. Кога ќе завршите, Place, or Media object. Secondary objects such as Names and Attributes can only be accessed through the primary objects to which they belongкликнете надвор од келијата за да излезете од уредувачкиот мод.
== Editing Information About Places ==[[Image:merge-plc.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Merge places]]To edit information about places, switch to the Places View and select the desired entry from the list of places. Double-click that entry or click the {{man button|Edit}} button on the toolbar to bring up the following {{man label|Place Editor}} dialog:*Репозиториуми
[[ImageЈазичето '''Репозиториуми''' ги прикажува упатувањата на репозиториумите што го содржат изворот. Списокот може да се подреди по секој од неговите заглавиа:edit-plc'''ИД''' , '''Наслов''' , '''Повикувачки број''' и '''Вид''' .png|thumb|right|250px| FigСо двоен клик на внесот можете да видите и уредите запис.xМожете, исто така, да уредите упатување.xxКопчињата од страната на јазичињата дозволува додавање нов репозиториум, линк до (или да поделите) постоечки репозиториум, уредување на упатување до репозиториум или отстранување на упатувањето. Place editor]]
The main part of the window displays seven notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has {{man button|OK}} and {{man button|Cancel}} buttons. Clicking {{man button|OK}} will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the {{man button|Cancel}} button will close the window without applying any changes.*Упатувања
{{man note|1=Note|2=Clicking {{man button|OK}} will immediately save changes to the databaseЈазичето '''Упатувања''' прави список на сите записи во базата што упатуваат на овој извор, ако има. All changes are immediateСписокот може да се подреди по секој од неговите заглавја: '''Вид''' , '''ИД''' или '''Име''' . Со двојно кликнување на внес можете да го гледате или уредувате запис.}}
{{man tip|Tip|If a tab label is in boldface type and displays an icon, this means it contains data. If not, it has no data.}}'''Забелешка:'''
The tabs represent following categories of place dataСамо примарни објекти се прикажуваат во јазичето '''Упатувања''' :Лице, Семејство, Настан, Место или Медиумски објект. Кон секундарните објекти, како што се Имиња и Особини може да се пристапи преку примарните објекти на коишто тие припаѓаат.
*General== Уредување информации за места ==[[Image:merge-plc-mk.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Спои места]]За да уредите информација за место, префрлете се во погледот Места и изберете го посакуваниот внес од списокот со места. Со двоен клик на внесот или клик на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниот дијалог {{man label|Уредувач на местo}} :
The {{man label<!--[[Image:edit-plc-mk.png|General}} tab you view and edit the basic information about the place: the '''Title''' which labels it in the database, '''City''' , '''Church parish''' , '''County''' , '''State''' , '''Country''' , '''Longitude''' , and '''Latitude''' thumb|right|250px| Fig.x. You can type this information directly into the adjacent fieldsxx.Уредувач на местo]]-->
*Other namesГлавниот дел од прозорецот прикажува седум јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете јазиче за да ја видите или уредите неговата содржина. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
The {{man label|Other names}} tab lets you view and edit other names by which the place might be known. The bottom part of the window lists all other names of the place stored in the database. The top part of the window shows the details of the currently selected name in the list (if any). The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, and remove a name record. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a name is selected from the list.
*Note{{man note|1=Забелешка|2=Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваа промените во базата на податоци. Сите промени се непосредни.}}
The {{man labeltip|NoteСовет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви и прикажува икона, тоа значи дека содржи податоци. А ако не е, тогаш нема податоци.}} tab displays any comments or notes concerning the place. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.
*Sources
The {{man label|Sources}} tab lets you view and edit sources relevant to a place. The central part of the window lists all such source references stored in the database. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, and remove a source reference associated with a place. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list.Јазичињата ги претставуваат следниве категории на податоци за места:
*GalleryОпшто
The Во јазичето {{man label|GalleryОпшто}} tab lets you store and display photos and other media objects associated with a given place. The central part of the window lists all such media objects and gives you a thumbnail preview of image files. Other objects such as audio filesможете да гледате и уредувате основни информации за местото '''Наслов''' што го означува во базата на податоци, movie files, etc., are represented by a generic GRAMPS icon. The buttons '''+Град''' , '''SelectПарохија''' , '''EditЗемја''' , and '''-Држава''' let you add a new image, add a reference to an existing image, modify an existing image, and remove a media object's link to the place. Note that the '''EditГеографска ширина''' and и '''-Географска должина''' buttons become available only when a media object is selected from the list.Можете да ја впишете информацијата директно во придружните полиња. *Други имиња
*InternetЈазичето {{man label|Други имиња}} овозможува гледање и уредување на други имиња по коишто некое место може да биде познато. Во долниот дел од прозорецот има список на сите други имиња на местата зачувани во базата. Горниот дел од прозорецот покажува подробности за тековно избраното име во списокот (ако има). Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' дозволуваат да додадете, промените или остраните запис. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано име од списокот.
The {{man label|Internet}} tab contains Internet addresses relevant to the place. The bottom part of the window lists all such Internet addresses stored in the database. The top part shows the details of the currently selected address in the list (if any). The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, and remove an Internet address. The '''Go''' button (represented by an icon with a green arrow and yellow circle) opens your browser and takes you to the web page corresponding to the highlighted Internet address. Note that the '''Edit''' , '''-''' , and '''Go''' buttons become available only when an address is selected from the list.*Забелешка
*ReferencesЈазичето {{man label|Забелешка}} го прикажува секој коментар и забелешка што се однесуваат на местото.
The {{man label|References}} tab indicates any database records (events or LDS ordinances) that refer to a place. This information cannot be modified from the '''Place Editor''' dialog. Instead, the corresponding database record (e.g., a birth event) has to be brought up and its place reference edited.
== Editing Information About Media Objects ==*Извори
To edit media dataЈазичето {{man label|Извори}} овозможува гледање и уредување извори важни за едно место. Средишниот дел од прозорецот прикажува список на сите такви упатувања на места зачувани во базата. Копчињата '''+''' , switch to the Media View and select the desired entry in the list of sources. Double'''Уреди''' и '''-click on that entry or click '''Editдозволуваат да додадете, промените или отстраните упатување на извор поврзано едно место. Забележете дека копчињата ''' on the toolbar to invoke the following Уреди'''Media Properties Editorи ''' dialog:[[Image:edit-media''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.png|thumb|Media properties editor]]
A thumbnail preview of the object is presented, along with a summary of its properties (ID, path, and object type). The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has '''OK''' and '''Cancel''' buttons. Clicking '''OK''' will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the '''Cancel''' button will close the window without applying any changes.
'''Note:'''*Галерија
Clicking Јазичето {{man label|Галерија}} овозможува зачувување и прикажување слики и други медиумски објекти поврзани со дадено место. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти како што се аудио-, видео- датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''OK'и '' will immediately save changes to the database (write on disk)'-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. All changes are immediateЗабележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот. *Интернет
Јазичето {{man label|Интернет}} содржи интернет-адреси важни за местото. Во долниот дел од прозорецот се наоѓа список на таквите адреси зачувани во базата. Горниот дел прикажува подробности за тековно избраната адреса од списокот (ако има). Со копчињата '''Tip:+''', '''Уреди''' и '''-''' можете да додадете, промените или отстраните интернет-адреса. Копчето '''Оди''' (претставено со икона со зелена стрелка и жолто крукче) го отвора вашиот пребарувач и ве носи до веб-страницата што одговара на означената интернет-страница. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
If a tab label is in boldface type, this means it contains data. If not, it has no data.
The tabs represent the following categories of media data:*Упатувања
*GeneralЈазичето {{man label|Упатувања}} укажува на кои било записи во базата на податоци (настани или СПД обреди) што упатуваат на место. Оваа информација не може да се промени во дијалогот '''Уредувач на места'''. Наместо тоа, соодветниот запис на базата (на пример, настан за раѓање) треба да се повика и неговото упатување на место да се уреди.
The '''General''' tab lets you view and edit the object's Title and Date. You can type this information directly into the corresponding fields. For the Date, you can also enter information by clicking the LED button and invoking the '''Date selection''' dialog.== Уредување информации за медиумски објекти ==
За да уредувате медиумски податоци, префрлете се во погледот Медиуми и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. Двоен клик на внесот или кликнете на '''Note:Уреди''' од алатникот за да го повикате следниот дијалог '''Уредувач на медиумски својства''':[[Image:edit-media.png|thumb|Уредувач на медиумски својства]]
Every media object is referred to by its PathПреглед на минијатура на објектот се прикажува, заедно со резиме на неговите својства (ИД, патека и вид на објект). Средишниот дел од прозорецот прикажува пет јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазиче за да ги видите или уредувате неговите содржини. The user is responsible for keeping track of the object filesВо долниот дел од прозорецот се копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . GRAMPS will only reference and display the contents, not manage the files themselvesСо кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
*Attributes'''Забелешка:'''
The '''Attributes''' tab lets you view and edit particular information about the media object that can be expressed as Attributes. The bottom part displays the list of all such attributes stored in the database. The top part shows the details of the currently selected attribute in the list Со кликнување Во ред непосредно ќе се зачуваат промените во базата на податоци (if anyќе запише на диск). The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' let you add, modify, or remove an attribute. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when an attribute is selected from the listСите промени се непосредни.
*Notes
The '''NoteСовет:''' tab provides a place to record various information about the source that does not fit neatly into other categories. This area is particularly useful for recording information that does not naturally fit into the "Parameter/Value" pairs available to Attributes. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.
*ReferencesАко ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не е, тогаш нема податоци.
The '''References''' tab indicates any database records that refer to a given media object. The list can be ordered according to any of its column headings: '''Type''' , '''ID''' , or '''Name''' . Double-clicking an entry allows you to view and edit the corresponding record.
'''NoteЈазичињата ги претставуваат следниве категории на медиумски податоци:'''
Only primary objects can be shown in the '''References''' tab: Person, Family, Event, Source, or Place. The secondary objects such as Names and Attributes, although able to refer the media object, will only show up through their primary objects to which they belong.*Општо
== Editing Information About Events ==[[Image:edit-evЈазичето '''Општо''' дозволува да го гледате и уредувате Насловот и Датумот на објектот.png|thumb|right|200px|FigМожете да ја впишете информацијата директно во соодветните полиња. xЗа датумот, исто така, можете да внесете информација со кликнување на ЛЕД-копчето и повикување на дијалогот '''Избор на датум''' .x Event editor]]
'''Забелешка:'''
На секој медиумски објект се упатува преку неговата патека. Корисникот е одговорен да зачува патека на датотеките на објектите. Грампс само ќе упатува и ќе ги прикаже содржините, а нема да управува со датотеките.
Events are edited through the '''Event Editor''' dialog. This dialog can be accessed from either the '''Edit Person''' dialog or the '''Marriage/Relationship''' dialog.
*Особини
Јазичето '''Особини''' овозможува преглед и уредување на соодветна информација за медиумскиот објект што може да биде изразен како Особини. Долниот дел од прикажува список на сите такви особини зачувани во базата. Горниот дел покажува подробности за тековно одбраните особини во списокот (ако има). Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' овозможуваат додавање, променување и отстранување на особина. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрана особина од списокот.
The central part of the window displays five notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has {{man button|OK}} and {{man button|Cancel}} buttons. Clicking {{man button|OK}} will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the {{man button|Cancel}} button will close the window without applying any changes.*Забелешки
Јазичето '''Забелешки''' овозможува место за запишување на различни информации за изворот што не се совпаѓаа соодветно во другите категории. Оваа област е особено корисна кога информацијата што ја запишувате не се совпаѓа со парот Параметар/Вредност достапни за Особините. За да додадете забелешка или да промените постоечка едноставно само уредете го текстот во полето за текстовен внес.
*Упатувања
{{man tip|If a tab label is in boldface typeЈазичето '''Упатувања''' укажува на кои било записи во базата на податоци што упатуваат на даден медиумски објект. Списокот може да биде подреден по секој од нивните заглавија на колоната: '''Вид''' , this means it contains data'''ИД''' или '''Име''' . If not, it has no dataДвојно кликнување на внесот дозволува преглед и уредување на соодветниот запис.}}
The tabs provide the following information categories of the event data'''Забелешка:'''
*GeneralСамо примарните објекти можат да бидат прикажани во јазичети '''Упатувања''' : Лице, Семејство, Настан, Извор или Место. Секундарните објекти како што се Имиња и Особини, иако можат да упатуваат на медиумски објект, ќе се покажат само преку нивните примарни објекти на кои што тие припаѓаат.
The '''General''' tab lets you view and == Уредување на информации за настани ==[[Image:edit basic information about the event: its '''Type''' , '''Date''' , '''Place''' , '''Cause''' , and '''Description''' . You can type this information directly into the adjacent fields. The type can be selected from available types listed in the Event type drop-down menuev-mk. The rest of the information can be typed in the appropriate text entry fieldspng|thumb|right|200px|Fig. Checking the Private record box marks the event record as private and allows it to be omitted from reportsx.x Уредувач на настани]]
*Sources
The '''Sources''' tab lets you view and edit sources relevant to an event. The central part of the window lists all such source references stored in the database. The buttons {{man button|+ , Edit , and -}} let you add, modify, and remove a source reference associated with a place. Note that the {{man button|Edit}} and {{man button|-}} buttons become available only when a source reference is selected from the list.
*NoteНастаните се уредуваат преку дијалогот '''Уредувач на настани''' . До овој дијалог може да се пристапи преку дијалогот '''Уреди лице''' или дијалогот '''Брак/Врска''' .
The '''Note''' tab provides a place to record notes or comments about the event. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.
== Editing Source References ==
Source references connect a Source to another object and allow you to provide additional information about the sourceСредишниот дел од прозорецот прикажува пет јазичиња што содржат различни категории на информации. When adding source references to events, places, etcКликнете на јзаиче за да ги видите или уредите неговите содржини., the following dialog appears:[[Image:edit-siДолниот дел од прозорецот има копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} .pngСо кликнување на копчето {{man button|thumbВо ред}} ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето {{man button|Source information]]Откажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
The dialog includes two main headings, '''Source selection''' and '''Source details''' . '''Source selection''' displays the '''Title''' of the Source, its '''Author''' , and '''Publication information''' . The '''Title''' can be selected from the available sources listed in the drop-down menu. If the source you are referencing is not already in the database, you can enter it by clicking '''New...''' and filling out the invoked '''Source Editor''' dialog.
The '''Source details''' section indicates the details associated with the particular reference to this Source: '''Confidence''' , '''Volume/Film/Page''' , '''Date''' , '''Text''' , and '''Comments''' . You can choose the Confidence level from the '''Confidence''' drop-down menu. The remaining details can be typed in the corresponding text entry fields.
{{man tip| Tip |Information in this dialog is specific to the particular reference. A single source can be referenced many times, and all such references will have in common the overall source information. This dialog lets you provide reference-specific data, such as relevant quotes, comments, confidence, page numbersАко ознаката на јазичето е со задебелени букви, etcтоа значи дека содржи податоци.Ако не, to further specify and document the referenceтогаш нема податоци.}}
== Names ==Јазичињата ги обезбедуваат следниве категории на информации за податоците за настани:
Names are edited through the following '''Name Editor''' dialog:[[Image:edit-an.png|thumb|Names Editor]]*Општо
The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose name is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has Јазичето '''Општо''' овозможува гледање и уредување на основните информации за настанот: неговиот '''Вид''' , '''OKДатум''' and , '''CancelМесто''' buttons. Clicking the , '''OKПричина''' button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the и '''CancelОпис''' button at any time will close the window without applying any changes. Можете да ја впишете информацијата директно во придружните полиња. Видот може да биде избран од достапните видови во списокот од паѓачкото мени Вид на настан. Остатокот од информациите можат да се впишат во соодветните полиња за внесување на текст. Означувањето на полето за Личен запис го обележува записот како личен и овозможува негово испуштање при правење на извештаи.
'''Tip:'''*Извори
The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any dataЈазичето '''Извори''' овозможува гледање и уредување на изворите важни за еден настан. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата {{man button|+ , its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold)Уреди и -}} овозможува додавање, менување и отстранување на упатување извор поврзано со место. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
The tabs provide the following information categories of the name data:*Забелешки
*GeneralЈазичето '''Забелешки''' обезбедува место да запишете забелешки или да коментирате за некој настан. За да додадете забелешка или да промените постоечка, само уредете го текстот во полето за внесување на текст.
The '''General''' tab allows editing of general information about the name: given name, family name, patronymic (a form of father's name used in some languages, e.g. Russian), family prefix, suffix, title, and type of the name. The information can be typed in the appropriate text entry fields. The family name and the type can be also selected from available choices listed in the appropriate drop-down menus. For more info on the meaning of the different names, see the [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Names Names wiki entry].= Уредување Упатувања на извори ==
'''Options''' allow you to adjust specific grouping, sorting, and displaying properties of this name, as well as to provide the date corresponding to the name. The '''Grouping''' field provides an alternative grouping node for a given name, overriding the default grouping based on the family name. This may be necessary with similar family names that need to be grouped together -- for example Russian names Ivanov and Ivanova are considered the same, but difference in gender is reflected in different spellingУпатувањата на изворите го поврзуваат Изворот со друг објект и дозволуваат да обезбедите дополнителни информации за изворот. To enable typing into this fieldКога додавате упатувања извори на настани, check the '''Override''' check button. The '''Sort as''' and '''Display as''' determine the manner in which the name appears in the People View and in the reportsместа итн. The '''Date''' can provide information on the validity of this name се прикажува следниот дијалог:[[Image:edit-- use spans as necessary. Check the '''Private record''' box to mark this name record as private. This will give you a chance to omit this name from being included in reports, if you choose so among the report generation optionssi.png|thumb|Информации за извори]]
*SourcesВо дијалогот се вклучени две главни заглавија: '''Избор на извор''' и '''Подробности за извор''' . '''Избор на извор''' прикажува '''Наслов''' на Изворот, неговиот '''Автор''' и '''Информација за објавување''' . '''Насловот''' може да се избере од списокот со достапните извори во паѓачкото мени. Ако изворот на којшто упатувате сѐ уште не е во базата на податоци, можете да го внесете со кликнување на '''Нов...''' и пополнување на повиканиот дијалог '''Уредувач на извор''' .
The Одделот '''SourcesПодробности за извор''' tab displays information about sources relevant to this name and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sourcesги покажува подробностите поврзани со одредено упатување на овој извор: '''Доверба''' references stored in the database. The buttons , '''+Том/Филм/Страница''' , '''EditДатум''' , and '''-Текст''' allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this name. Note that the и '''EditКоментари''' and . Можете да го одберете степенот на Доверба од паѓачкото мени '''-Доверба''' buttons become available only when a source reference is selected from the list. Останатиот дел од подробностите можете да го впишете во соодветните полиња за внес на текст.
*Note{{man tip| Совет |Информацијата во овој дијалог е посебна за одредено упатување. Кон еден извор може да се упати повеќе пати и сите такви упатувања ќе ја имаат истата вкупна информација за изворот. Во овој дијалог можете да обезбедите спрецифични податоци за упатувањето, како што се важни цитати, коментари, доверба, број на страници итн. за понатамошно специфицирање и документирање на упатството. }}
The '''Note''' tab displays any notes concerning the name. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.== Имиња ==
The Имињата се уредуваат преку следниот дијалог '''FormatУредувач на имиња''' option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spaces, tabs, and single end:[[Image:edit-ofan-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting '''Preformatted''' will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry fieldmk.png|thumb|Уредувач на имиња]]
== Attributes ==Горниот дел од прозорецот го покажува насловот на дијалогот вклучувајќи го и името на лицето чиешто име се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го доведете на врвот секое јазиче за прегледување и уредување со кликнување на неговото соодветно заглавие. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
Attributes are edited through the following '''Attribute EditorСовет:''' dialog:[[Image:edit-at.png|thumb|Attribute editor]]
The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose attribute is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has '''OK''' and '''Cancel''' buttons. Clicking the '''OK''' button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the '''Cancel''' button at any time will close the window without applying any changesОзнаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации: ако јазичето содржи податоци, тогаш ознаката е со задебелени букви; ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви (а не задебелени).
'''TipЈазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за имиња:'''
The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).*Општо
The tabs provide the following information categories of the attribute dataЈазичето '''Општо''' дозволува уредување на општите информации за името:дадено име, семејно име, патронимско (форма на татково име што се користи во некои јазици, на пример, руски), семејна претставка, наставка, титула и вид на името. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. Семејното име и видот, исто така, може да се изберат од достапните избори во списокот на соодветните паѓачки менија. За повеќе информации за значењето на различните имиња, видете на [http://www.gramps-project.org/wiki/index.php?title=Names Names wiki entry].
*General'''Избори''' дозволува да го приспособите специфичното групирање, подредување и прикажување на својствата на ова име, како и обезбедување на датумот соодветен за тоа име. Полето '''Групирање''' обезбедува друг дополнителен јазол за групирање на дадено име, занемарувајќи го основното групирање засновано на семејното име. Ова може да биде потрепно за сличните семејни имиња што треба да се групираат заедно -- на пример, руските Иванов и Иванова се сметаат за исти, но разликата во полот се одразува во различното пишување. За да можете да пишувате во ова поле, означете го полето за означување '''Занемари''' . '''Подреди како''' и '''прикажи како''' го одредуваат начинот на којшто името се појавува во Погледот Лица и во извештаите. '''Датум''' може да обезбеди информации за полноважноста на ова име -- користете протегања колку што се потребни. Означете го полето '''Личен запис''' за да го обележите овој запис на име како личен. Ова нуди можност да не се вклучува имево во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај.
The '''General''' tab allows editing of the most general information about the attribute: name of the attribute and its value. The information can be typed in the appropriate text entry fields. The attribute name can also be selected from available choices (if any) listed in the '''Attribute ''' drop-down menu. Check the '''Private record''' box to mark this attribute record as private. This will give you a chance to omit this attribute from being included in the reports, if you choose so among the report generation options.*Извори
*SourcesЈазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за ова име и ја управува можноста за променување. Средишниот дел го прикажува списокот на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување извор на ова име. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување извор од списокот.
The '''Sources''' tab displays information about sources relevant to this attribute and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this attribute. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list.*Забелешки
*NoteЈазичето '''Забелешки''' ги прикажува сите забелешки во врска со името. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
The Изборот '''NoteФормат''' tab displays any notes concerning the attributeовозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry fieldе. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
The '''Format''' option allows you to set the appearance of the note in the output (i.e. in reports and web pages). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting '''Preformatted''' will honor all multiple spaces tabs, and new lines, so that the output will appear as it is entered into the text entry field.== Особини ==
== Addresses ==Особините се уредуваат во следниот дијалог '''Уредувач на особини''' :[[Image:edit-at-mk.png|thumb|Уредувач на особини]]
Addresses are edited through the following Горниот дел од прозорецот го прикажува насловот на дијалогот, вклучувајќи го и името на лицето чијашто особина се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го повикате секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавие на јазичето. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Address EditorОткажи''' dialog:[[Image:edit-ad, во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.png|thumb|Address editor]]
The top of the window shows the dialog title including the name of the person whose address is being edited. The central part of the window displays three notebook tabs containing different categories of available information. You can bring any tab to the top for viewing or editing by clicking on the appropriate tab heading. The bottom part has '''OKСовет:''' and '''Cancel''' buttons. Clicking the '''OK''' button at any time will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the '''Cancel''' button at any time will close the window without applying any changes.
'''TipОзнаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации:'''ако јазичето содржи податоци, тогаш ознаката е со задебелени букви; ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви (а не задебелени).
The tab labels reflect the presence of corresponding information: if the tab contains any data, its label appears boldface; if the tab has no data then its label appears regular (not bold).
The tabs provide the following information categories of the address dataЈазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за особини:
*GeneralОпшто
The Јазичето '''GeneralОпшто''' tab allows editing of the most general information about the addressдопушта уредување на најопштите информации за особината: date, street address, city or county, state or province, country, the postal code, and the phone numberимето на особината и нејзината вредност. Информацијата може да се впише во соодветните полиња за внес на текст. The information can be typed in the appropriate text entry fieldsИмето на особината може да биде избрано и од достапните избори (ако има) во списокот на паѓачкото мени '''Особина''' . Check the Означете го полето '''Private recordЛичен запис''' box to mark this address record as privateза да го обележите овој запис на особина како личен. This will give you a chance to omit this address from being included in reportsОва нуди можност да не се вклучи оваа особина во извештаите, if you choose so among the report generation optionsако така одберете во опциите за генерациски извештај.
*Sources
The '''Sources''' tab displays information about sources relevant to this address and controls allowing its modification. The central part displays the list of all such sources references stored in the database. The buttons '''+''' , '''Edit''' , and '''-''' allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this address. Note that the '''Edit''' and '''-''' buttons become available only when a source reference is selected from the list.*Извори
*NoteЈазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за оваа особина и ја управува можноста за нејзина промена. Во средишниот дел се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата на податоци. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на оваа особина. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
The '''Note''' tab displays any notes concerning the address. To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.*Забелешка
The Јазичето '''FormatЗабелешка''' option allows you to set the appearance of the note in the output (iги прикажува сите забелешки што се однесуваат на особината.e. in reports and web pages). Selecting '''Flowed''' will replace all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters with single space in the output. The two consecutive new lines (i.e. an empty line) denote a new paragraph. Selecting '''Preformatted''' will honor all multiple spaces tabs, and new linesЗа да додадете забелешка или да промените постоечка, so that the output will appear as it is entered into the text entry fieldедноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
== Merging records ==Изборот '''Формат''' овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
Sometime several records in the database turn out to be describing the same object: same person, same place, or same source. It could happen either when the data is entered twice by mistake, or when new information reveals that the two entries refer to the same person. It can also happen after importing GEDCOM obtained from a relative, whose database overlaps with your existing data.== Адреси ==
Whenever you detect duplicate records, merging them a useful way of correcting the situationАдресите се уредуваат во следниот дијалог '''Уредувач на адреса''' :[[Image:edit-ad-mk.png|thumb|Уредувач на адреса]]
{{man tip|Tip|To make a mergeГорниот дел од прозорецот прикажува наслов на дијалогот, exactly two records have to be selected in the appropriate view (People Viewвклучувајќи го и името на лицето чијашто адреса се уредува. Средишниот дел од прозорецот прокажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го донесете секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавие. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , Sources Viewво кое било време, or Places View)ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. This is accomplished by selecting one entry and then selecting another person while holding down Со кликнување на копчето '''CtrlОткажи''' key, во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.}}
===Merge People===
There are two ways of merging personal records: '''Compare and Merge''' and '''Fast MergeСовет:''' , both available from the Edit menu.
{{man note|Note|Merging people does not discard any information with either methodОзнаките на јазичињата го одразуваат присуството на соодветните информации: ако јазичето содржи податоци, тогаш ознаката е со задебелени букви; ако јазичето не содржи податоци, тогаш ознаките се со обични букви (а не задебелени). The decisions you make during the merge only affect which data will become primary and which will become secondary for the resulting merged record.}}
*Compare and Merge[[ImageЈазичињата ги обезбедуваат следните категории на информации за податоците за адреси:comp-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Compare people]]
When exactly two people are selected, choose ''' Edit ->Compare and Merge... ''' to invoke '''Compare People''' dialog.*Општо
Јазичето '''Општо''' допушта уредување на најопштите информации за адресата: датум, улица, град или земја, држава или покраина, земја, поштенскиот број и број на телефон. Информациите можат да се впишат во соодветните полиња за внес на текст. Означете го полето '''Личен запис''' за да го обележите овој запис на адреса како личен. Ова нуди можност да не се вклучи адресава во извештаите, ако така одберете во опциите за генерациски извештај.
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be merged. If you decide that the records should not be merged, despite similar names, you may click {{man button|Cancel}} button to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, select the appropriate '''Select''' radio button to specify the record to be used as the source of primary data, then click the {{man button|Merge and close}}.*Извори
The data from the other record will be kept as alternate dataЈазичето '''Извори''' прикажува информации за изворите важни за оваа адреса и ја управува можноста за нејзина промена. Во средишниот дел се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата на податоци. Копчињата '''+''' , '''Уреди''' и '''-''' овозможуваат соодветно додавање, променување и отстранување на упатување на извор на оваа адреса. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
Specifically, all names from the other record will become alternate names of the merged record. Similarly, parents, spouses, and children of the other record will become alternate parents, spouses, and children of the merged record, and so on.
*Fast Merge: When exactly two people are selected, choose ''' Edit ->Fast Merge ''' to invoke '''Merge People''' dialog.Забелешка
Јазичето '''Забелешка''' ги прикажува сите забелешки што се однесуваат на адресата. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
[[Image:merge-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx. Merge people]]
The dialog allows you to quickly merge two records, specifying the record to be used as the source of primary dataИзборот '''Формат''' овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т. The data from the other record will be kept as alternate dataе. Specifically, all names from the other record will become alternate names of the merged recordво извештаи и веб-страници). SimilarlyАко изберете „Течно“, parentsќе ги замени сите повеќе празни места, spouses, and children of the other record will become alternate parents, spouses, and children of the merged recordвовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, and so onвовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
{{man tip|1=Tip|2=If you are not certain whether or not you need to merge the records, or which record to specify as the source of primary data, use {{man label|Compare and Merge}} method described above..}}Соединување записи ==
===Merge Sources===[[ImageПонекогаш се случува неколку записи во базата на податоци да опишуваат еден ист објект:merge-srcисто лице, исто место или ист извор.png|right|thumb|250px|FigСе случува или кога податокот е внесен два пати по грешка или кога новата информација открива дека двата внеса се однесуваат на истото лице.xИсто така, ова може да се случи по увезување на GEDCOM од роднина, чијашто база на податоци се преклопува со вашите постоечки податоци.xx Merge sources]]
Кога ќе откриете двојни записи, нивното соединување е корисен начин за поправање на состојбата.
When exactly two sources are selected{{man tip|Совет|За да направите соединување, choose ''' Edit ->Compare and Mergeточно два записа мораат да бидат изберени од соодветниот поглед (поглед Лица, поглед Извори или поглед Места)... ''' to invoke Ова се постигнува со избирање на еден внес, а потоа со избирање на другиот додека притискате на копчето '''Merge SourcesCtrl''' dialogод тастатурата.}}
===Соединување лица===
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be merged. If you decide that the records should not be mergedИма два начина за соединување на записи за лица: '''Спореди и соедини''' и '''Брзо соединување''' , despite similar titles, you may click {{man button|Cancel}} to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, choose the appropriate radio button to specify the title, author, abbreviated title, publication information, and the ID to be used for the merged record, then click {{man button|OK}} обата достапни во менито Уреди.
===Merge Places===[[Image:merge-plc.png|thumb|right{{man note|250pxЗабелешка|FigСоединувањето лица не отфрла никакви информации со кој било од начините.xОдлуките што ги правите во текот на спојувањето ќе имаат влијание само на тоа кои податоци ќе станат примарни, а кои секундарни во споениот запис.xx Merge places]]}}
When exactly two places are selected, choose ''' Edit ->Compare and Merge... ''' to invoke '''Select title''' dialog.
*Спореди и соедини
[[Image:comp-people.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Спореди лица]]
The dialog allows you to make a decision on whether or not the selected records should be merged. If you decide that the records should not be merged, despite similar titles, you may click '''Cancel''' to close the dialog without making any changes. If you decide to proceed with merging, choose the appropriate radio button to specify the title of the merged record, or specify '''Other''' and enter new text, then click '''OK''' .
Кога се избрани тошно две лица, одберете ''' Уреди -> Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Спореди лица''' .
Во овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните имиња, можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радиокопче '''Избери''' за да го одредите записот што ќе биде користен како извор за примарните податоци, а потоа кликнете на {{man button|Соедини и затвори}}.
Податоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена.
Попрецизно, сите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис. Слично ќе биде и со родителите, децата, сопружниците и децата во соединетиот запис итн.
*Брзо соединување: Кога се избрани точно две лица, одберете ''' Уреди -> Брзо соединување ''' за да го повикате дијалогот '''Соедини лица''' .
[[Image:merge-people-mk.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx. Соедини лица]]
Дијалогот дозволува брзо соединување на два записа, одредувајќи го записот што ќе биде користен како извор на примарни податоци. Податоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена. Попрецизно, сите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис. Слично ќе биде и со родителите, децата, сопружниците и децата во соединетиот запис итн.
{{man tip|1=Совет|2=Ако не сте сигурни дали да ги соедините податоците или не, или кој запис да го одредите да биде извор на примарните податоци, употребете го начинот {{man label|Спореди и соедини}} опишан погоре.}}
===Соедини извори===
[[Image:merge-src-mk.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Соедини извори]]
Кога се избрани точно два извора, одберете ''' Уреди -> Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Соедини извори''' .
Во овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните наслови, можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радиокопче за да го одредите насловот, авторот, скратениот наслов, информација за објавување и ИД за да бидат употребени за соединетиот запис, а потоа кликнете на {{man button|Во ред}} . ===Соединување места===[[Image:merge-plc-mk.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Соединување места]] Кога се избрани точно две места, одберете ''' Уреди -> Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Избери наслов''' .  Во овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните наслови, можете да кликнете на '''Откажи''' за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радиокопче за да го одредите насловот на соединетиот запис или одредете '''Друг''' и впишете нов текст, а потоа кликнете '''Во ред''' .                 {{man index/mk|Gramps Mk:Грампс 3.0 Wiki Manual Вики Прирачник - Entering and Editing DataВнесување и Уредување на податоци: BriefНакратко|Gramps_3Mk:Грампс_3.0_Wiki_Manual_0_Вики_Прирачник_-_Navigation_Навигација|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed}}
[[Category:Mk:Documentation]]

Navigation menu