Changes

Jump to: navigation, search

Nl:GRAMPS 3.0 Wiki Handleiding - Familiestambomen beheren

1,043 bytes added, 12:34, 11 August 2009
m
Exporteren naar het GEDCOM formaat
Now Nu gaan we turn to a detailed exploration of the day-to-day use of naar een gedetailleerde verkenning van het dagelijks gebruik van GRAMPS. In this Chapter dit gedeelte geven we give a detailed overview of how you can manage your family trees, as well as share your data with other genealogistseen overzicht van hoe u uw familiestambomen kunt organiseren en uw gegevens te delen met andere genealogen. {{man index/nl|Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window/nl|Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief/nl}} 
{{grampsmanualcopyright}}
== Een nieuwe familiestamboom starten ==
[[Image:Familiestamboom_openen.png|right|thumb|300px|Fig 3.1: Familiestambomen beheren]]
 
Om een nieuwe familiestamboom te starten kiest u ofwel ''' Familiestambomen ->Familistambomen Familiestambomen beheren ''' ofwel klik de knop {{man button|FamilistambomenFamiliestambomen}} in de werkbalk. Dit opent het venster familistambomen.
[[Image:Dbmanager01Dit opent het venster familiestambomen.png]]
Selecteer de knkop {{man button|Nieuw}} en GRAMPS zal een nieuwe item aan de lijst toevoegen. Om de standaardnaam ''Family Tree1'' te veranderen, klikt u op de naam en voert een nieuwe naam in.
   Selecteer de knop {{man button|Nieuw}} en GRAMPS zal een nieuwe item aan de lijst toevoegen.     Om de standaardnaam ''Family Tree1'' te veranderen, klikt u op de naam en voert een nieuwe naam in.  Vervolgens selecteert u de knop {{man button|Familistamboom ladenLaad familiestamboom}} om de nieuwe, lege familiestamboom te openen.
== Een bestaande familiestamboom openen ==
Om een familiestamboom te openen, kiest u ofwel ''' Familiestambomen ->Familiestambomen beheren ''' ofwel klikt u op de knop {{man button|Familiestambomen}} in de werkbalk. Het {{man label|Family Tree Manager}}-venster wordt dan getoond en u krijgt een lijst te zien van alle familiestambomen die GRAMPS kent. An icon will display   Voor elke geopende familiestamboom wordt een icoon getoond in the de kolom: {{man label|Status}} column beside any Family Tree that is currently open. Select the tree you want to Kies de familiestamboom die u wilt openen en open, and open it by selecting the het bestand met de knop {{man button|Load Family TreeFamiliestamboom laden}} button. Alternatively you can double-click on the desired TreeOf u kan dubbelklikken op de gewenste stamboom.
To open a recently accessed Family TreeOp een onlangs geopende stamboom opnieuw te openen, choose either kiest u ofwel ''' Family Trees Familiestambomen ->Open Recent Onlangs geopend ''' or the down arrow next to the ofwel de pijl naar beneden die zich rechts van de knop {{man button|Family TreesFamiliestambomen}} button and select the Family Tree from the listbevindt. Vervolgens selecteert u de gewenste stamboom uit de lijst.
Indien u geen schrijfrechten hebt voor een bepaalde familiestamboom, wordt het bestand enkel in de modus 'enkel lezen' geopend. Gegevens kunnen dan wel gelezen worden, maar niet veranderd. In de titelbalk van het venster zal, om deze modus aan te geven, de tekst '''(Enkel lezen)''' verschijnen.
== Een XML-gegevensbestand of een GEDCOM-bestand openen ==
GRAMPS allows you to open certain databases that have not been saved laat u toe om bepaalde gegevensbestanden die niet opgeslagen zijn in het GRAMPS' own file format from the command line-formaat, toch te openen. via een opdrachtregel. '''TODO link to page explaining how.''' These include  Dit kunnen zowel XML- als GEDCOM-bestanden zijn. Maar u moet beseffen dat, indien deze bestanden vrij groot zijn, er prestatieproblemen kunnen optreden. Bovendien is het zo dat wanneer uw computer crasht al uw gegevens kunnen beschadigd worden. Daarom is het normaal gezien veel beter om een nieuwe familiestamboom aan te maken en dan uw XML and /GEDCOM databases-bestand hierin te importeren. But you should be aware that if the  {{man note|Gegevensbestanden openen |XML or - en GEDCOM database -gegevensbestanden vereisen dat alle gegevens in het computergeheugen aanwezig zijn en geen indexen bevatten. Het eigen GRAMPS-formaat is relatively large, you will encounter performance problems, and een gegevensbestand dat enkel de gegevens die nodig zijn in the event of a crash your data can be corruptedhet geheugen behoudt. Hence, it Dit heeft als voordeel dat voor een groot bestand de gegevens veel sneller toegankelijk zijn en het dus efficiënt is normally better to create a new GRAMPS family tree (database) and import your om geen XML/GEDCOM data into it-formaat te gebruiken.}}
{{man notewarn| Opening databases Bewerken van GEDCOM-bestanden |XML and Let op: sommige gegevens kunnen verloren gaan wanneer een GEDCOM databases require all data to be held -bestand geïmporteerd of geëxporteerd wordt in memory and don't contain indexes. of uit GRAMPS' native format is a database that only reads the data needed. Thus, for a large family tree the data can be accessed quicker and more efficiently by not using XML or GEDCOM.}}
{{man warn| GEDCOM Editing |Please keep in mind that some information in a GEDCOM file may be lost during import into GRAMPS as well as export back to GEDCOMHet bestand enkel openen en raadplegen zal het bestand echter niet veranderen. Simply opening and viewing the file will not change it. However, if any changes were made and they were not abandoned upon exitAls er echter veranderingen gebeurd zijn en die zijn niet geannuleerd voor het sluiten van het bestand, exiting zal GRAMPS will save the databij het afsluiten van het programma, with possible data lossde gegevens opslaan met mogelijk gegevensverlies tot gevolg.}}
== Deleting a Family Tree Een familiestamboom verwijderen ==Select the family tree you want removed, and click the Selecteer de familiestamboom die u wenst te verwijderen en klik op de knop: {{man button|DeleteVerwijderen}} button.
This will Dit zal de familiestamboom '''completelyvolledig''' remove the tree, with no possibility to retrieve the dataverwijderen. Consider taking a backup of your data by exporting to the U hebt geen mogelijkheid meer om de gegevens op te vragen. U kunt overwegen om een reservekopie van uw gegevens te nemen door uw gegevens te exporteren naar het GRAMPS XML format, and storing that file-formaat en dit bestand vervolgens op te slaan.
== Een familistamboom familiestamboom herbenoemen ==You can rename a Family Tree U kunt een familiestamboom (or an archive of iteen archief) by selecting the tree you want to rename and clicking herbenoemen. Dit doet u door de stamboom te selecteren en op {{man buttonlabel|RenameHerbenoem}}. You can also click on the name in the list of treeste klikken.
U kunt ook op de naam in de lijst van stambomen klikken. In either casebeide gevallen, you just type geeft u gewoon de nieuwe naam in the new name to have it take effecten de stamboom is herbenoemd.
== Een reservekopie van een familiestamboom maken ==
The safest way to backup your GRAMPS Family Tree is to export to '''GRAMPS XML''' format (or '''GRAMPS Package''' to include items from your Gallery) and copy the resultant file to a safe place, preferably in a different building.
You can use the Archive feature to store snapshots De veiligste methode om een reservekopie te maken van uw familiestamboom is een export naar het '''GRAMPS-XML''' formaat (of your treehet '''GRAMPS Pakket''' waar ook bestanden voor uw galerij worden opgeslagen). These snapshots can be used as simple backupsVervolgens kopieert u de onstane bestand op een veilige plaats, very useful if you want to try something that you might later want to undo. However this method should not be used for standard backups, as it will not survive a hard disk crash or most of the other disasters that can befall a computerliefst zelfs in een ander gebouw.
U kunt de archiefeigenschappen benutten om momentopnames te maken van uw familiestamboom. Deze momentopnamen kunnen gebruikt worden als eenvoudige reservekopieën. Ze zijn zeer handig om iets uit te proberen om dan later deze acties misschien te annuleren. Let echter op: deze methode is niet aangewezen om een normale reservekopie te maken. Deze methode overleeft een defect aan uw harde schijf niet, net zomin als de meeste van de andere rampen die bij een computersysteem kunnen voorkomen. ''For advanced usersVoor meer ervaren gebruikers:'' each database is stored elk gegevensbestand wordt onder een eigen submap geplaast in its own subdirectory under ~de {{man label|/home/user/.gramps}} map. A manual backup can be made by backing up this directoryU kunt een manuele reservekopie maken door deze map te kopieren.
== Een familiestamboom archiveren ==
You can easily archive and timestamp family trees with GRAMPS built-in use of [http://www.gnu.org/software/rcs/ GNU Revision Control System] or ''RCS''. For this to be possible this utility must be installed on your computer.
To make an archiveU kunt zeer eenvoudig familiestambomen archiveren en voorzien van een tijdstempel door gebruik te maken van [http://www.gnu.org/software/rcs/ GNU Revisie Controle Systeem] of ''RCS''. Dan moet u wel nakijken of dit programma op uw computer is geïnstalleerd. Het is een klein bestand: voor Ubuntu 8.04 is de versie 5.7-21. Het GNU RCS systeem controleert de verscheidene bestandsrevisies. RCS automatiseert de opslag, het opnieuw terughalen, first make sure the tree you wish to archive het bijhouden van een logboek, de identificatie en het samenvoegen van revisies. RCS is openbruikbaar voor tekst die zeer vaak aangepast wordt, zoals in programmabestanden, documentatie, grafieken en brieven. Then select the open family tree, and click the  Om een archief aan te maken moet u eerst zeker stellen dat de familiestamboom geopend is. Selecteer vervolgens de geopende stamboom en klik op de {{man button|ArchiveArchiveer}} buttonknop. The archive will be listed under the tree from which it was createdHet archief wordt nu getoond in de lijst, onder de oorspronkelijke stamboom. Archives can be deleted and renamedArchieven kunnen eveneens verwijderd en herbeneoemd worden.
== Een familiestamboom herstellen ==
[[Image:Dbmanager04.png|350px|Left|Een versie kiezen om te herstellen]][[Image:Dbmanager05.png|350px|right|Herstelde versie]]
 
 
 
 
 
 
 
Dit kan eenvoudig door het archief te selecteren en dan op de {{man button|Herstellen}} knop te klikken.
 
 
Simply highlight the archive you want to restore, and select the {{man button|Restore}} button.
[[Image:Dbmanager04.png|Selecting a version to restore]]
GRAMPS will transfer the archive into a new Family Tree. The Family Tree name is based on the original name and the archive name.
[[Image:Dbmanager05.png|Restored version]]
== Een familistamboom ontgrendelen ==
When GRAMPS opens a tree, it locks the tree, preventing you or anyone else opening it at the same time. A second copy of GRAMPS will be able to open another family tree, but the tree already open will appear with the lock icon, indicating you cannot open it. Closing the tree in the first copy of GRAMPS will make it available to be opened in the second copy.
If you could open the same Family Tree in two GRAMPS at once, it is likely your data would be damaged.
In the unlikely event of a crash of  GRAMPS zal het archief importeren in een nieuwe familiestamboom. De naam van deze stamboom zal gebaseerd zijn op de originele naam en de archiefnaam. == Een familiestamboom ontgrendelen ==Wanneer GRAMPS een familiestamboom opent, wordt deze stamboom vergrendeld zodat niemand, ook uzelf, deze familiestamboom opnieuw zou openen.Een tweede versie van GRAMPS kan een familiestamboom openen, maar de familiestamboom die reeds geopend is, zal met een {{man label|slot}} icoon verschijnen zodat u weet dat u deze familiestamboom niet kunt openen. Door in de eerste GRAMPS-versie de stamboom te sluiten, the family tree will be left wordt de familiestamboom in de tweede GRAMPS-versie opnieuw beschikbaar Door eenzelfde familiestamboom in a locked statetwee versies van GRAMPS te openen is de kans groot dat uw gegevens beschadigd worden. To unlock the tree  In het onwaarschijnlijke geval dat GRAMPS zou crashen, select the locked family treewordt de familiestamboom vergrendeld afgesloten. Om deze stamboom opnieuw toegankelijk te maken, and click the selecteert u deze stamboom en klikt u op de knop {{man button|Unlockontgrendelen}} button that will be availabledie dan beschikbaar wordt. Only do this if you are sure no other copy of Doe dit echter enkel indien u er zeker van bent dat geen andere GRAMPS is using this family tree-versie de familiestamboom momenteel gebruikt.
== Een beschadigde familiestamboom herstellen ==
[[Image:Dbmanager07.png|350px|thumb|Een stamboom herstellen]]
 
Indien uw familiestamboom toch beschadigd werd, wordt een rood fouticoon getoond in de {{man label|Status}} kolom.
 
 
 
 
 
 
Should your Family Tree become damaged or corrupted in some way, GRAMPS' Family Tree Manager will display a red Error icon in the {{man label|Status}} column. To tell GRAMPS to attempt to repair the damage, select the Tree and then click the {{man button|Repair}} button. This will attempt to rebuild your tree from the backup files that are automatically created on exit.
[[Image:Dbmanager07Door op de {{man button|Herstellen}} knop te klikken zal, GRAMPS proberen de familiestamboom te herstellen.png]]
       De stamboom wordt opnieuw opgebouwd vanuit de reservekopieën die automatisch worden aangemaakt als het programma verlaten wordt. == Saving Changes to Your Family Tree Aanpassingen opslaan ==
GRAMPS saves your changes as soon as you apply them. This means, for example, that any time you click {{man button|OK}} when using GRAMPS, your changes are immediately recorded and saved. There is no separate "save" command.
You can undo changes you've made by selecting ''' Edit ->Undo '''. If you select this command repeatedly, your most recent changes will be undone one at a time. To roll back multiple commands at a time, you can using the {{man label|Undo History}} dialog available from the {{man label|Edit}} menu.
If you want to return your Family Tree to the way it was when you opened it, select ''' File Familiestambomen ->Abandon changes and quit ''' . (This is just like quitting without saving in other programs.)
If you would like to save a copy of your Family Tree under a different name, you will need to export it and then import it into a new Family Tree. The ''GRAMPS XML database'' format is recommended for this purpose.
{{man note| Importing vs. opening |Please recognize that importing a database is different from opening a database. When you import, you are actually bringing data from one database into a GRAMPS database. When you open a file, you are editing your original file.}}
To import data, select ''' File Familiestambomen ->Import ''' . The '''Import database''' dialog will open, asking you to specify the file you wish to import.
{{man warn| Data loss with some formats |It is important to note that the importing process is not perfect for GEDCOM and GeneWeb databases. There is a chance that some of the data in these databases will not be imported into GRAMPS.}}
*GRAMPS V2.x database (grdb): Prior to Version 3.0, this native GRAMPS database format was a specific form of Berkeley database (BSDDB) with a special structure of data tables. This format was binary and architecture-dependent. It was very quick and efficient, but not generally portable across computers with different binary architecture (e.g. i386 vs. alpha).
*GRAMPS XML: The GRAMPS XML file was the default format for older (pre 2.x) versions of GRAMPS. Unlike the grdb format, it is architecture independent and human-readable. The database may also have references to non-local (external) media objects, therefore it is not guaranteed to be completely portable. The GRAMPS XML database is created by exporting ( ''' Family Trees Familiestambomen ->Export... ''' ) to that format.
*GRAMPS package: The GRAMPS package is a compressed archive containing the GRAMPS XML file and all media objects (images, sound files, etc.) to which the database refers. Because it contains all the media objects, this format is completely portable. The GRAMPS package is created by exporting ( ''' Family Trees Familiestambomen ->Export... ''' ) data in that format.
If you import information from another GRAMPS database or GRAMPS XML database, you will see the progress of the operation in the progress bar of GRAMPS' main window.
'''Wait to update manual:''' The exporter is undergoing a major rewrite.
[[Image:Export-druidGedcom_exporteren.png|right|thumb|150px200px|Fig.3.xx Export assistant: format selectionassistent]]
Exporting allows you to share any portion of your GRAMPS database with other researchers as well as to enable you to transfer your data to another computer. Currently, GRAMPS can export data to the following formats: GRAMPS database (grdb), GRAMPS XML, GEDCOM, GRAMPS package, Web Family Tree, GeneWeb, and GRAMPS CSV Spreadsheet formats.
=== Exporteren naar het GEDCOM formaat ===
GRAMPS allows you to export a database into the common GEDCOM format. It provides options that allow you to fine tune your export (see [image:Gedcom-export.png]gedcom-export-fig'' ).
*Encoding[[Image: Since different languages use different characters, it is important to tell a GEDCOM file what character set is usedGedcom-export.png|right|thumb|250px|Fig. The two formats traditionally accepted are ASCII and ANSEL3. Since all ASCII characters are valid ANSEL characters, GRAMPS does not provide an option for ASCIIxx.Export assistant: GEDCOM options]]
Because ANSEL is not commonly used, some genealogy programs will accept ANSI (more commonly known as ISOGRAMPS laat u toe om een gegevensbestand te exporteren naar het gekende GEDCOM-8859-1) and Unicode character setsformaat. Only select ANSI or Unicode if you know any program that attempts to read the GEDCOM file will understand these character setsEr zijn verscheidene opties om uw export te verfijnen.
*Filter: The filter allows you to export a limited amount of data, based on the criteria you select.
*Target: While GEDCOM is a standard, not every program implements it in the same way. This can lead to data loss. GRAMPS can reduce the data loss in some cases. You can tell GRAMPS what program is the target, and GRAMPS will customize the exported file for that program. If your program is not listed, choose the "GEDCOM 5.5 Standard".
 
*Copyright: Allows you to select a statement to describe your Copyright claim.
*Do not include records marked private: Check this box to prevent private records from being included in the exported file.
This option allows specify where your image files are located. This is useful when you are transferring your GEDCOM file from one computer to another. It tells the program that is importing the data where your images are.
 
[[Image:Gedcom-export.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx.Export assistant: GEDCOM options]]
=== Exporteren naar GRAMPS formaten ===
*GRAMPS database (grdb) export: Exporting {{man warn|Privacy Filters |It is important to the GRAMPS native format will simply make a copy of verify your data under another nameprivacy options on Exporter. Exporting to this format can also be useful if you have directly opened an Do not enable filters or privacy options for GRAMPS XML or GEDCOM file and would like to save it as the grdb filebackups.}}
*GRAMPS XML database export: Exporting into GRAMPS XML format will produce a database compatible with the previous versions of GRAMPS. As XML is a text-based human-readable format, you may also use it to take a look at your data.
{{man index/nl|Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window/nl|Gramps 3.0 Wiki Manual - Entering and Editing Data: Brief/nl}}
[[Category:DocumentationNl:Documentatie|Familiestambomen beheren]]

Navigation menu