Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Gramps-4.0 Wiki Handleiding - Hulpmiddelen

41,254 bytes added, 19:19, 9 December 2012
Inleiding
{{grampsmanualcopyright/nl}}

{{man index/nl|Gramps 4.0 Wiki Manual - Reports/nl|Gramps 4.0 Wiki Manual - Settings/nl|4.0}}

{{languages|Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Tools}}

Dit deel beschrijft de verschillende hulpmiddelen die beschikbaar zijn in Gramps.

== Inleiding ==

Hulpmiddelen in Gramps laten u toe om verscheidene types van analyse van uw genealogische gegevens uit te voeren. Normaal zullen deze hulpmiddelen geen uitdruk in de vorm van bestanden produceren. Maar er wordt direct op een scherm de resultaten getoond. Maar, wanneer zinvol, kunt u de resultaten wel opslaan in een bestand. Hulpmiddelen zijn één van de sterkten van Gramps in vergelijking met andere genealogische programma's.

De hulpmiddelen kunnen via het menu {{man menu|Hulpmiddelen ->''Sectie'' ->''Specifiek hulpmiddel''}} . Bovendien kunt u de volledige lijst van hulpmiddelen inkijken met beschrijving wanneer u op het {{man button|Hulpmiddelen}} icoon klikt op de gereedschapsbalk. Er wordt dan een dialoog '''Keuze hulpmiddel''' getoond.

{{man note|Bijkomende hulpmiddelen |Met de Gramps versie 3.2 is tevens een nieuw systeem opgestart om nog meer hulpmiddelen beschikbaar te hebben. Dit systeem wordt beheerd door de [[Nl:Gramps_4.0_Wiki_Handleiding_-_Uitbreidingenbeheerder|uitbreidingenbeheerder]]. Dit systeem kan bijkomende [[4.0_Addons|Addons]] voor u installeren.}}

==Gemeenschappelijke opties==

* id: = ID
Gramps ID van de centrale persoon.

== Analyse en verkenning ==

Dit deel bevat die hulpmiddelen die kunnen gebruikt worden om het gegevensbestand te analyseren en te onderzoeken, zonder dat er gegevens veranderd worden.
De volgende analyse- en verkenningshulpmiddelen zijn momenteel beschikbaar:

===<u>Individuele gebeurtenissen vergelijken...</u>===

[[Image:gebeurtenisverga.png|right|thumb|300px|Fig. 1. Selectie van de filter]]
[[Image:gebeurtenisverg.png|right|thumb|300px|Fig. 2. Resultaat op scherm]]

Dit hulpmiddel vergelijkt gebeurtenissen van een geselecteerde groep van personen.
Het hulpmiddel wordt gestart via het menu: {{man menu|Hulpmiddelen-->Analyse en verkenning-->Individuele gebeurtenissen vergelijken...}}. Na aanklikken wordt een scherm: '''Selectie filter om gebeurtenissen te vergelijken''' getoond. Hier kan een {{man menu|Filter:}} gekozen worden. Standaard is het volledige gegevensbestand ingesteld. Indien eigen aangemaakte filters voorhanden zijn worden deze ook in het keuzemenu getoond. De gebeurtenisvergelijking gebruikt de filters die gedefinieerd zijn in de aangepaste filter editor. De {{man button|Bewerken van eigen gemaakte filters}} knop kan gebruikt worden om bijkomende personenfilters op te stellen. De selectie van die personen gebeurd op basis van eigengemaakte filters. Deze filters kunnen worden aangemaakt via de procedure die wordt uitgelegd in dit deel: [[Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Filters/nl#Eigengemaakte_filters_opstellen|eigengemaakte filters]].

{{-}}

[[Image:rekenblad.png|right|thumb|300px|Fig. 3. Uitvoer in rekenblad]]

Indien de juiste filter gekozen werd, worden de gebeurtenissen van die personen die door het filter komen, vergeleken in een grote overzichtstabel. Volgende gegevens worden getoond: Persoon, ID, Geboorte Datum, Geboorte Locatie, Overlijden Datum, Overlijden Locatie, Beroep Datum, Beroep Locatie, Huwelijk Datum en Locatie, getuige gegevens en nog veel meer. Omdat het moeilijk is de tabel na te kijken via het scherm, kan men de uitvoer ook exporteren door gebruik te maken van de {{man button|Opslaan als}} knop. De tabel die als resultaat getoond wordt, kan opgeslagen worden in een rekenblad te openen met ''Openoffice'' in het ''.ods''-formaat.

{{-}}

===<u>Interactieve afstammelingen-browser...</u>===

[[Image:afstambrowser.png|right|thumb|250px|Fig. 4. Afstammelingen-browser]]

Om te beginnen moet u een persoon als de actieve persoon selecteren.

Klik vervolgens via het menu {{man menu|Hulpmiddelen-->Analyse en verkenning-->Interactieve afstammelingen-browser...}}. Dit hulpmiddel toont een stamboom met de actieve persoon als basis voor de stamboom. Kinderen worden op de klassieke manier getoond. U kunt op de {{man button|pijl naar beneden}} of {{man button|>}} knoppen klikken om de knopen te expanderen of op te vouwen. Dit hulpmiddel is handig om een snelle kijk te hebben op de afstammelingen van een persoon.

{{-}}

{{man tip|1=Tip|2=Door tweemaal te klikken op een rij wordt de {{man label|Persoon}} bewerkingsdialoog getoond. Zo kunt u de persoonlijke gegevens aanpassen of bekijken.}}

De {{man button|Hulp}} knop brengt u op deze pagina en u sluit het venster met de {{man button|Sluiten}} knop (of u gebruikt {{man key press|Alt|u}}.

== Familiestamboom herstellen ==

===<u>Gegevensbestand controleren en herstellen...</u>===

[[Image:controlniet1.png|right|thumb|250px|Fig. 5. Media-object]]

Dit hulpmiddel controleert het gegevensbestand op integriteitsproblemen en tracht fouten te herstellen indien mogelijk. Het hulpmiddel controleert:

* Gebroken familieverbindingen: soms verwijst een persoonsgegeven naar een familie, maar het familiegegeven verwijst niet naar die persoon of omgekeerd.
* Ontbrekende media-objecten: Een ontbrekend media-object is een object waarnaar via een bestand wordt verwezen in het gegevensbestand, maar niet bestaat. Dit kan gebeuren wanneer een bestand ongewild werd verwijderd of herbenoemd of naar een andere map werd verplaatst.
* Lege families: Dit zijn familiegegevens die geen enkele verwijzing hebben naar gelijk welke persoon.
* Ouderrelaties: Deze controle garandeert dat in alle families de vader en de moeder niet verwisseld zijn. Er wordt gecontroleerd of de ouders een verschillend geslacht hebben. Indien dit niet het geval is, wordt hun relatie herbenoemd naar ''partners''.
* allerlei mogelijke verwijzingsproblemen
Het hulpmiddel kunt u via het menu opstarten met {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom herstellen-->Gegevensbestand controleren en herstellen...}}.

{{man warn|Teniet doen van geschiedenis waarschuwing|Wanneer u nu verder gaat, wordt de wisgeschiedenis van deze sessie verwijderd. Dit betekent dat u zaken die u hebt aangepast niet meer kunt terugdraaien. Wanneer u besluit dit hulpmiddel achteraf toch te willen gebruiken, stop dan hier en maak een reservekopie van uw gegevensbestand.}}

U kiest nu tussen {{man button|Stop}} of {{man button|Doorgaan met dit hulpmiddel}}.

De meest gebruikelijke fout is het niet vinden van de media-objecten. Het scherm geeft dan ook de melding: Er wordt naar /home/../grampsfiles/databases/laatste.gpkg.media/.../xxx.png verwezen in het gegevensbestand, maar deze bestaat niet meer. Het bestand is mogelijk verwijderd of verplaatst naar een andere plek. U kunt nu kiezen de verwijzing uit het gegevensbestand te verwijderen, de verwijzing naar het ontbrekende bestand te behouden, of een nieuw bestand te kiezen.

Er is een check-box voorzien om de selectie voor alle ontbrekende mediabestanden te gebruiken, omdat er waarschijnlijk meerdere media-objecten met het zelfde probleem zullen zijn. Als u deze knop aanvinkt zullen alle ontbrekende mediabestanden automatisch behandeld worden volgens de momenteel geselecteerde opties. Er zullen geen verdere dialoogvensters worden gepresenteerd voor ontbrekende mediabestanden.

Drie keuzeknoppen zijn beschikbaar:
* {{man button|Object verwijderen}}: Object en alle referenties ernaar, verwijderen uit het gegevensbestand
* {{man button|Referentie behouden}}:Referentie naar het ontbrekende bestand behouden
* {{man button|Bestand selecteren}}: Selecteer vervanging voor het ontbrekende bestand. Indien u deze optie kiest wordt een {{man label|Bestand selecteren}} scherm getoond waarin u de nieuwe map en bestandsnaam kunt selecteren.
[[Image:controlres1.png|right|thumb|250px|Fig. 6. Resultaat]]

Na de controle van de media-objecten worden verschillende voortschrijdingsbalken getoond. De verschillende onderdelen worden gecontroleerd en uiteindelijk wordt een {{man label|Integriteitscontrole resultaten}} scherm getoond. Afhankelijk van de de gevonden items worden hier zaken gelijst. Zo kan in de tabel het volgende weergegeven worden: Er waren verwijzingen naar 17 media-objecten welke niet werden gevonden. Verwijzingen naar 17 media-objecten werden behouden. Dit laatste uiteraard in functie van vorige keuzes die u maakte.

Hier werden 2 families zonder ouders noch kinderen gevonden en deze werden verwijderd. Er werden bovendien 7 lege objecten gevonden en ook deze werden verwijderd.

Er wordt ook een overzicht gegeven welke objecten dit waren: 3 gebeurtenissen, 2 bronnen, 1 locatie en 1 bibliotheek. Al deze objecten werden verwijderd uit het gegevensbestand.

Indien u nu opnieuw het hulpmiddel zou lopen, zal u merken dat de vorige fouten verholpen werden en enkel mogelijke referentie problemen met media-objecten worden gelijst.

{{-}}

===<u>Ongebruikte objecten verwijderen...</u>===

[[Image:ongebruikt.png|right|thumb|250px|Fig. 7. Ongebruikte objecten]]

Dit hulpmiddel kunt u gebruiken door via het menu {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom herstellen-->Ongebruikte objecten verwijderen...}} te selecteren.

Eerst wordt een {{man label|Ongebruikte objecten}} scherm getoond waar u kunt aangeven naar welke objecten er gezocht moet worden.

Er zijn zes mogelijkheden die u kunt selecteren via de controle-boxen:
* Zoek naar gebeurtenissen
* Zoek naar bronnen
* Zoek naar locaties
* Zoek naar media-objecten
* Zoek naar bibliotheken.
* Zoek naar opmerkingen

Indien u de juiste keuzes hebt gemaakt, klik dan op {{man button|Zoeken}} (of gebruik {{man key press|Alt|z}}).

Een voortschrijdingsbalk wordt getoond. Het zoekresultaat wordt onderaan het scherm getoond. Maak indien nodig het scherm groter om alle details goed te kunnen zien. Indien er ongebruikte objecten werden gevonden kunt u door dubbelklikken op een rij de verdere informatie die beschikbaar is, bekijken om zeker te stellen dat dit object mag verwijderd worden. De tabel bevat een vakje 'Markeren', de ID van het object en de naam van het object.

Drie knoppen laten toe om de objecten te behandelen:

* {{man button|Alles aanduiden}}: alle objecten worden geselecteerd
* {{man button|Niets aanduiden}}: geen objecten worden geselecteerd
* {{man button|Aanduidingen omkeren}}: alle gemaakte selecties worden omgekeerd

Hebt u uw keuze gemaakt dan kan u met {{man button|Verwijderen}} de geselecteerde objecten uit het gegevensbestand verwijderen. Indien u niets wil verwijderen gebruik dan de {{man button|Sluiten}} knop.

{{-}}

===<u>Opnieuw opbouwen van referentiestructuur...</u>===

[[Image:refstruktuur.png|right|thumb|300px|Fig. 8. Referentiestructuur]]

De referentiestructuur bevat eigenlijk alle verwijzingen van gebeurtenissen naar personen, families enz..
De referentiestructuur bevat welk object er gebruik wordt in een ander object. Nu kan het gebeuren dat door importeren van bepaalde gegevens of het verwijderen van een bepaalde gebeurtenis of persoon er fouten ontstaan in de referentiestructuur.

Stel u verwijderd een persoon, maar vergeet de gebeurtenissen die naar die persoon refereren te verwijderen. Dan wordt de structuur corrupt. Door dit hulpmiddel te gebruiken wordt de huidige referentiestructuur gewist en wordt een nieuwe referentiestructuur op basis van de primaire gegevens opnieuw opgebouwd.

Na het lopen van dit hulpmiddel wordt een scherm getoond: Alle referentiestructuren zijn herbouwd. Met de knop {{man button|Sluiten}} sluit u het venster.

{{-}}

===<u>Secundaire indexen opnieuw bouwen...</u>===

[[Image:secreftruktuur.png |right|thumb|300px|Fig. 9. Index oké]]

Secundaire indexen worden voornamelijk gebruikt om schermen en sorteringen sneller op te kunnen bouwen. Omdat sommige programmaonderdelen hun gegevens verkrijgen of tonen op basis van deze secundaire indexen is het belangrijk dat deze indexen correct zijn. Wanneer er zich problemen voordoen, kunt u met het lopen van dit hulpmiddel de huidige index wissen en een nieuwe index opbouwen gebaseerd op de primaire gegevens.

Indien u het hulpmiddel gelopen hebt, wordt een resultaatsscherm getoond: '''Alle secundaire indexen opnieuw gebouwd'''. U kunt het scherm sluiten met de {{man button|Sluiten}} knop

{{-}}

==Familiestamboom verwerken==

Dit deel bevat hulpmiddelen die uw gegevensbestand kunnen veranderen. Deze hulpmiddelen worden meestal gebruikt om fouten in de gegevens te zoeken en te verbeteren. Volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar:

{{man note|1=Opmerking|2=De aanpassingen worden enkel op uw uitdrukkelijk verzoek doorgevoerd, behalve voor automatische correcties van het {{man label|Gegevensbestand controleren en herstellen}} hulpmiddel.}}

===<u>Citaten samenvoegen...</u>===
{{stub}}

===<u>Gebeurtenisbeschrijvingen halen uit gebeurtenisgegevens...</u>===

Haalt gebeurtenisbeschrijvingen uit de gebeurtenisgegevens door gebruik te maken van dit model :
{gebeurtenistype} van {Achternaam}, {Voornaam}

Indien er geen gebeurtenisbeschrijving is, zal dit hulpmiddel de gebeurtenisbeschrijving invullen volgens het model.

===<u>Gebeurtenistype herbenoemen...</u>===

[[Image:gebeurtenisver.png|right|thumb|300px|Fig. 10. Verander type]]

Dit hulpmiddel laat u toe om alle gebeurtenissen van een bepaald type naar een ander type te herbenoemen.

{{-}}

{{man warn|Teniet doen van geschiedenis waarschuwing|Wanneer u nu verder gaat, wordt de wisgeschiedenis van deze sessie verwijderd. Dit betekent dat u zaken die u hebt aangepast niet meer kunt terugdraaien. Wanneer u besluit dit hulpmiddel achteraf toch te willen gebruiken, stop dan hier en maak een reservekopie van uw gegevensbestand.}}

U kiest nu tussen {{man button|Stop}} of {{man button|Doorgaan met dit hulpmiddel}}. Vervolgens wordt het {{man label|Gebeurtenistypen wijzigen}} scherm getoond. Dit gereedschap zal alle gebeurtenissen van een type herbenoemen naar een ander type. Eenmaal voltooid zal dit niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt met de gebruikelijk Ongedaan maken functie.
Twee tekstvelden zijn beschikbaar:

* Oorspronkelijk gebeurtenistype: gebruik het menu en maak een keuze uit de beschikbare types.
* Nieuw gebeurtenistype: gebruik het menu een kies een bestaand type of maak een volledig nieuw gebeurtenistype aan.

Het voorbeeld toont een herbenoemen van de '''Geboorte''' gebeurtenissen naar een '''Doop''' gebeurtenis.

Gebruik de {{man button|Annuleren}} of de {{man button|OK}} knop.

{{man warn|1=Gebeurtenissen herbenoemen|2=Indien u op {{man button|OK}} klikt kan u de normale {{man label|Ongedaan maken}} functie niet meer gebruiken.}}

===<u>Gegevensbestandseigenaarsinformatie aanpassen...</u>===

[[Image:Dataowner-31-nl.png|right|thumb|300px|Fig. 11. Gegevens van de eigenaar]]

Klik op {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom verwerken-->Gegevensbestandseigenaarsinformatie aanpassen...}}}. Nu wordt het een scherm getoond, waar u volgende info kunt invullen:

* Naam:
* Adres:
* Dorp of stad:
* Deelstaat/Provincie:
* Land:
* Postcode:
* Tel:
* E-mail:

Klik vervolgens, na het invullen van de vereiste gegevens op {{man button|OK}} om te gegevens op te slaan, of klik op {{man button|Annuleren}} om de gegevens niet op te slaan en het venster te sluiten. Gebruik {{man button|Hulp}} om deze pagina te raadplegen.

===<u>Gramps IDs herschikken...</u>===

[[Image:voorkeurenID.png|right|thumb|300px|Fig. 12. Voorkeuren ID]]

Dit hulpmiddel zal alle gegevens van het gegevensbestand herschikken volgens het standaardschema van de Gramps-IDs. U kunt dit standaardgedrag veranderen via het menu {{man menu|Bewerken-->Voorkeuren...-->ID Formaten}}. Het hulpmiddel kunt u via het menu opstarten met {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom verwerken-->Gramps IDs herschikken...}}.

{{-}}

{{man warn|Teniet doen van geschiedenis waarschuwing|Wanneer u nu verder gaat, wordt de wisgeschiedenis van deze sessie verwijderd. Dit betekent dat u zaken die u hebt aangepast niet meer kunt terugdraaien. Wanneer u besluit dit hulpmiddel achteraf toch te willen gebruiken, stop dan hier en maak een reservekopie van uw gegevensbestand.}}

U kiest nu tussen {{man button|Stop}} of {{man button|Doorgaan met dit hulpmiddel}}. Het venster toont een voortschrijdingsbalk. In verschillende stappen worden de volgende ID's herschikt: Herschikken personen ID's, herschikken familie ID's, herschikken gebeurtenissen ID's, herschikken media-objecten ID's, herschikken van bronnen ID's, herschikken van locatie ID's, herschikken van bibliotheken ID's en tenslotte herschikken van de opmerkingen ID's. In een volgende stap wordt er gekeken of er nog ongebruikte ID's zijn en deze worden dan toegekend.

{{man warn|Eigen aangemaakte ID's|Indien u eigen aangemaakte ID's gebruikt, worden deze ID's overschreven wanneer u dit hulpmiddel gebruikt. Denk dus eerst na voor u op OK klikt!}}

===<u>Hoofdletters van familienamen verbeteren...</u>===

[[Image:capnames-31-nl.png|right|thumb|300px|Fig. 13. Hoofdletters verbeteren]]

Dit hulpmiddel doorzoekt het volledige gegevensbestand en probeert hoofdletters te verbeteren van de familienamen. Het doel is om de klassieke vorm te respecteren: Hoofdletter voor de eerste letter en kleine letters voor de rest van de naam. Worden er afwijkingen op deze regel vastgesteld, dan worden de kandidaten voor aanpassing getoond in een tabel. Vervolgens kunt u zelf beslissen welke namen u wilt herstellen en welk niet. U gebruikt het hulpmiddel via het menu {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom verwerken-->Hoofdletters van familienamen verbeteren...}}.

{{-}}

{{man warn|Teniet doen van geschiedenis waarschuwing|Wanneer u nu verder gaat, wordt de wisgeschiedenis van deze sessie verwijderd. Dit betekent dat u zaken die u hebt aangepast niet meer kunt terugdraaien. Wanneer u besluit dit hulpmiddel achteraf toch te willen gebruiken, stop dan hier en maak een reservekopie van uw gegevensbestand.}}

U kiest nu tussen {{man button|Stop}} of {{man button|Doorgaan met dit hulpmiddel}}. Zijn er mogelijke kandidaten voor veranderingen van hoofdletters, dan worden deze getoond in het {{man label|Hoofdletterwijzigingen}} scherm. Het scherm toont een lijst van familienamen die Gramps kan omvormen tot de klassieke vorm. Onderstaande lijst bevat de familienamen die Gramps kan omzetten naar de juiste schrijfwijze. Kies de namen die u wilt omzetten. In de lijst ziet u drie kolommen: {{man button|Selecteren}} check-box(en), Oorspronkelijke naam en Hoofdletterwijziging. Selecteer die namen die u wil veranderen en klik vervolgens op de {{man button|Aanpassingen accepteren en venster sluiten}} button. Of gebruik de {{man button|Annuleren}} knop om het venster te verlaten zonder aanpassingen.

===<u>Informatie uit namen halen</u>===

[[Image:extract_names-31-nl.png|right|thumb|300px|Fig. 14. Naaminformatie]]

Klik op {{man menu|Hulpmiddelen-->Gegevensbestand verwerken-->Informatie uit namen halen...}}. Eerst wordt een {{man label|Teniet doen van geschiedenis waarschuwing}} venster getoond:

{{-}}

{{man warn|Teniet doen van geschiedenis waarschuwing|Wanneer u nu verder gaat, wordt de wisgeschiedenis van deze sessie verwijderd. Dit betekent dat u zaken die u hebt aangepast niet meer kunt terugdraaien. Wanneer u besluit dit hulpmiddel achteraf toch te willen gebruiken, stop dan hier en maak een reservekopie van uw gegevensbestand.}}

U kiest nu tussen {{man button|Stop}} of {{man button|Doorgaan met dit hulpmiddel}}. Dit hulpmiddel doorzoekt het volledig gegevensbestand en tracht om titels en bijnamen die mogelijk in het {{man label|Achternaam}} tekstveld verscholen zijn, uit dit tekstveld te halen. Na analyse van de gegevens worden de mogelijke resultaten getoond in {{man label|Informatie uit namen}} venster. Als er informatie kon verzameld worden, wordt in dit venster een lijst met bijnamen en titels getoond. Als u de aanpassingen accepteert, zal Gramps de geselecteerde velden aanpassen. De tabel toont:

* Selecteren: klik de check box aan of uit
* ID: GRAMPS ID van de persoon
* Type: dit zal meestal bijnaam zijn
* Waarde: de tekst die voorgesteld wordt
* Naam: de naam van de persoon

De gevonden resultaten staan standaard als ''selecteren'' aangegeven. Let dus op dat u eerst de juiste gegevens controleert. Indien u de gegevens wilt aanpassen, gebruik dan de {{man button|Accepteren en sluiten}} knop. Indien niet, klik op de {{man button|Annuleren}} knop. Gebruik {{man button|Hulp}} om deze pagina te raadplegen.

===<u>Locatiegegevens uit een plaatsnaam halen...</u>===

Dit hulpmiddel tracht stad, staat/provincie en zipcode af te leiden van de locatienaam wanneer sommige velden leeg zijn en de beschrijving voldoet aan:
New York, NY 10000

Is enkel beschikbaar voor:
* USA
* Canada
* Zweden
Stockholm (A)
* Frankrijk
Paris, IDF 75000, FRA or Paris, ILE DE FRANCE 75000, FRA

===<u>Mogelijke dubbele personen zoeken...</u>===

[[Image:duppersoon.png|right|thumb|300px|Fig. 15. Dubbele personen]]

Dit hulpmiddel doorzoekt het volledige gegevensbestand en tracht gegevens te vinden die mogelijk over dezelfde persoon gaan. Klik op {{man menu|Hulpmiddelen->Familiestamboom verwerken->Mogelijk dubbele personen zoeken...}}.

Er zijn twee opties beschikbaar:
* Overeenkomst drempelwaarde: kies tussen de standaardwaarde ''Laag'', ''Medium'' of ''Hoog''.
* Opties: een check box om al of niet [[Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Tools/nl#Het_gebruik_van_de_Soundex-module_in_GRAMPS|soundex codes]] te gebruiken.

Indien u de juiste keuzes hebt gemaakt drukt u op de {{man button|OK}} knop en de gegevens zullen in twee stappen geanalyseerd worden.

Stap 1: voorlopige lijsten opbouwen.
Stap 2: mogelijke overeenkomsten berekenen. Een voortschrijdingsbalk wordt in het {{man label|Duplicaten zoeken}} scherm getoond. Deze stap kan afhankelijk van de rekenkracht van de processor en de grootte van het gegevensbestand wel wat tijd vergen.

{{-}}

[[Image:mogeldup.png|right|thumb|300px|Fig. 16. Samenvoegingen]]
Vervolgens wordt een {{man label|Mogelijke samenvoegingen}} scherm getoond. Dit venster heeft een lijst met drie kolommen:
* Kwaliteit: de waarde geeft een idee van de sterkte van overeenkomst tussen de personen. Hoe hoger de kwaliteitswaarde, hoe sterker de mogelijke overeenkomst.
* Eerste persoon
* Tweede persoon

De kolommen zijn sorteerbaar door op de kolomhoofding te klikken. Door een rij te selecteren en erop te klikken of door op de {{man button|Vergelijken}} knop te klikken, wordt een {{man label|Personen vergelijken}} scherm getoond. Dit scherm wordt [[Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed/nl#Personen_samenvoegen|hier]] in detail uitgelegd. In dit venster kunt u met de twee radioknoppen één van de twee personen kiezen en de {{man button|Samenvoegen en sluiten}} knop gebruiken indien u denkt dat het inderdaad over dezelfde persoon handelt. Klik op {{man button|Annuleren}} om opnieuw naar de resultatenlijst te gaan. Er zijn maar drie knoppen beschikbaar: {{man button|Hulp}} brengt u naar deze pagina, een {{man button|Annuleren}} knop om te stoppen en een {{man button|OK}} knop om de gegevens te verwerken.

{{-}}

===<u>Sorteer gebeurtenissen...</u>===

[[Image:sortevents-31-nl.png|right|thumb|300px|Fig. 17. Gebeurtenissen sorteren]]

Gebeurtenissen die opgelijst worden onder de tab gebeurtenissen in het persoons- of familiescherm, zijn niet op een bepaalde manier gesorteerd. Ze worden gewoon achter mekaar geplaatst in volgorde van ingave. De reden om geen bepaalde sortering op te leggen, is omdat er zich situaties kunnen voordoen waar de gebeurtenis wel bekend is, maar niet de juiste datum of juiste chronologie. Importeren of samenvoegen van gegevens van een externe bron kan ook leiden tot bijkomende gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen wel in een foute volgorde komen te staan met de reeds bestaande gebeurtenissen van een persoon of familie. Gebeurtenissen kunnen manueel herschikt worden door klikken en verslepen of door de herschikkingsknoppen te gebruiken. In beide gevallen kan een gebeurtenis naar boven of onder in de lijst worden verplaatst. Gramps zal deze nieuwe volgorde onthouden. De nieuwe volgorde zal ook gebruikt worden overal waar gebeurtenissen getoond worden, zoals in verslagen. De volgorde van alle gebeurtenissen kan ook veranderd worden door op een kolomtitel te klikken. Als u bijvoorbeeld op de kolomhoofding 'Datum' klikt, zullen alle gebeurtenis op datum worden gesorteerd. Let wel op dat deze sorteermethode enkel tijdelijk is. De getoonde veranderingen worden niet opgeslagen wanneer het venster gesloten wordt. Het aanklikken en verslepen om gebeurtenissen te sorteren, werkt prima voor een klein aantal gebeurtenissen, maar is niet praktisch voor vele veranderingen. Daarom is er een 'Gebeurtenis sorteren' hulpmiddel. Hiermee worden alle gebeurtenissen van het gegevensbestand gesorteerd of enkel die gebeurtenissen die in verband staan met een bepaalde selectie van personen. Deze selectie wordt gebaseerd op een filter.

{{man warn|Geschiedenis waarschuwing|Wanneer u voortgaat met dit hulpmiddel zal de ongedaan maken geschiedenis voor deze sessie uitgewist worden. U bent dus niet meer in de mogelijkheid om het gebruik van dit hulpmiddel terug te draaien of alle veranderingen ervoor teniet te doen. Indien u meent dat het beter is dit hulpmiddel nu niet te gebruiken, moet u her stoppen en eerst een reservekopie van het gegevensbestand maken.}}

{{-}}

==== Filter ====
De eerste optie in het venster om de gebeurtenissen te sorteren is het bepalen voor welke reeks personen de gebeurtenissen moeten gesorteerd worden.

De eerste keuze is om de gebeurtenissen van alle personen in het gegevensbestand te sorteren. Alternatieve keuzes zijn:
* Afstammelingen van actieve persoon
* Familie-afstammelingen van de actieve persoon
* Voorouders van de actieve persoon
* Personen met dezelfde voorouder als de actieve persoon

==== Persoonsfilter ====

Deze keuze is enkel beschikbaar indien er geen actieve persoon gekozen werd.

==== Sorteren op ====

Na de keuze voor welke personen de gebeurtenissen dienen gesorteerd te worden, wordt hier bepaald hoe de sortering zal gebeuren. De meest logische keuze is de standaardkeuze: op datum. Maar andere keuzes zijn mogelijk:
* Type
* ID
* Beschrijving
* Locatie

De sorteervolgorde kan zijn 'Sorteer in afgaande volgorde' of niet, door het aanvinken van deze optie. Standaard staat de keuze 'Familiegebeurtenissen bijvoegen' aangevinkt. Maar deze optie kan ook uitgeschakeld worden.

{{man warn|1=Gebeurtenissen sorteren|2=Eens de sortering gedaan s, kan de uitvoering niet meer ongedaan worden, via de normale {{man label|geschiedenis wissen}} functie.}}

== Hulpmiddelen ==

Dit deel bevat hulpmiddelen die u toelaten een eenvoudige operatie op een deel van de gegevens uit te voeren.
Het resultaat kan opgeslagen worden in uw gegevensbestand, maar zullen uw bestaande gegevens niet wijzigen. De volgende hulpmiddlen zijn momenteel beschikbaar in GRAMPS:

===<u>De gegevens controleren...</u>===
[[Image:controle1.png|right|thumb|300px|Fig. 18. Controle gegevens Algemeen]]

[[Image:controle2.png|right|thumb|300px|Fig. 19. Controle gegevens Families]]

Dit hulpmiddel laat u toe om het gegevensbestand te controleren aan de hand van een reeks criteria die u zelf opgeeft. U wil zeker stellen dan niemand in het gegevensbestand kinderen krijgt op een leeftijd van bv. 80 jaar. Normaal betekent dit dat het gegeven fout is. Nochtans is het geen ''logische'' fout. Het hulpmiddel zal alles tonen wat niet voldoet aan de criteria zodat u kan controleren of de gegevens fout zijn of niet. De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij u.

Klik op {{man menu|Hulpmiddelen-->Hulpmiddelen-->De gegevens controleren...}} en er wordt een ''Gereedschap om gegevensbestand te controleren'' scherm getoond. Het scherm bevat vier tabs. Deze tabs tonen een lijst met instelbare criteria en een ingaveveld waar de waarde van het criteria kan veranderd worden. In de onderstaande lijsten worden enkele ''werkbare'' waarden getoond.

*'''Algemeen''':
** Maximum leeftijd 95
** Minimum leeftijd voor trouwen 16
** Maximum leeftijd voor trouwen 60
** Maximum aantal echtgenoten voor een persoon 4
** Maximum aantal opeenvolgende jaren weduwnaarschap voor volgende huwelijk 30
** Maximum leeftijd voor een ongetrouwd persoon 99
Er is een check box: ''Ontbrekende datums schatten:'' hier wordt getracht om de ontbrekende datums te schatten.
*'''Vrouwen''':
** Minimum leeftijd voor baren van een kind 16
** Maximum leeftijd voor baren van een kind 51
** Maximum aantal kinderen 15
*'''Mannen'''
** Minimum leeftijd om vader van een kind te zijn 18
** Maximum leeftijd om vader van een kind te zijn 60
** Maximum aantal kinderen 15
*'''Families'''
** Maximum leeftijdsverschil man-vrouw 41
** Maximum aantal jaren tussen kinderen 11
** Maximum periode in jaren voor alle kinderen 28

Met de {{man button|Hulp}} knop (of druk {{man key press|Alt|H}}) komt u op deze pagina terecht. U kunt de verschillende ingavevelden bereiken met de sneltoetsen (bv. {{man key press|Alt|x}}: zijn er meerdere mogelijkheden, kunt u door meermaals de sneltoets in te geven naar de juiste plaats te gaan.
Denkt u dat u alle criteria goed hebt ingevuld, druk dan op de {{man button|Uitvoeren}} knop (of druk {{man key press|Alt|U}}). De {{man button|Hulp}} knop brengt u op deze bladzijde. Het venster wordt gesloten met {{man button|Sluiten}}.
Vervolgens wordt een scherm met de ''Resultaten van de controle van het gegevensbestand'' getoond. Afhankelijk van uw ingevoerde criteria en uw gegevens zal een lijst worden getoond in dit resultatenvenster. Enkele mogelijkheden worden hieronder getoond, maar er zijn er ook andere. De waarschuwingen worden in het zwart weergegeven: een waarschuwing kan zijn '''oude leeftijd bij huwelijk'''. De fouten worden in het rood aangegeven: een fout is '''moeder nog niet geboren'''.
In de tabel worden aangegeven: ''Markeren check-box''', '''icoon''', '''Waarschuwing''', '''ID''', '''Naam'''
* Persoon zonder relaties : deze personen hebben geen relaties met andere personen
* Oude vader
* Trouw na overlijden/ voor geboorte
* Vader reeds overleden
* lange periode voor alle kinderen
* Moeder nog niet geboren
* Grote leeftijdsverschillen tussen kinderen
* Zeer jonge / hoge leeftijd bij huwelijk
* Jonge moeder
* Man en vrouw met dezelfde achternaam
* ...

[[Image:controleres.png|right|thumb|300px|Fig. 20. Resultaten]]

Om te laten zien hoe handig dit hulpmiddel wel is, hier twee voorbeelden met echte gegevens:

De waarschuwing toonde 'vrouwelijke echtgenoot': na controle van de gegevens vond ik een familie met Vader : '''Anna Roelants'''. Gelukkig had ik in de {{man label|Beschrijving}} het volgende genoteerd: ''Het huwelijk van Adam Roelants en Cornelia Crabbe''. Dit was duideijk een tikfout: Anna i.p.v. Adam. Zonder dit hulpmiddel zou dit zeker moeilijk te vinden zijn.

De waarschuwing toonde 'huwelijk op late leeftijd': controle van de gegevens: Vader °1738 Moeder °1756 : huwelijksgebeurtenis X 1804 [Franse Republikeinse kalender] : alles leek in orde te zijn: dus de man (her)trouwde op een leeftijd van 66 jaar, de vrouw op een leeftijd van 48 jaar!
De waarschuwing werd getoond omdat de grens voor dit criteria op '''60''' jaar stond.

In de lijst kunt u steeds door dubbelklikken de informatie bekijken en bewerken. In de lijst zijn er dus {{man label|check-boxen}} aanwezig zodat u iets kunt toevoegen aan een selectie.
Onderaan het resultatenvenster zijn er vier knoppen beschikbaar: {{man label|Alles aanduiden}}, {{man label|Niets aanduiden}}, {{man label|aanduidingen omkeren}} en {{man label|Verberg de gemarkeerde}}.


Met de {{man button|Sluiten}} knop (or hit {{man key press|Alt|u}}) sluit u het {{man label|Resultaten}} scherm.

{{man tip|Verschil tussen gegevensbestand controleren en herstellen... en controle van de gegevens via laatst beschreven hulpmiddel|De Database repareren hulpmiddel zal zoeken naar problemen in de structuur van het gegevensbestand. Het laatst beschreven controlehulpmiddel zal de gegevens nakijken of die al of niet voldoen aan opgegeven criteria.}}

U wil zeker stellen dat niemand in het gegevensbestand kinderen krijgt op een leeftijd van 105 jaar. Dit wijst duidelijk op een gegevensfout. Maar dit is echter geen fout in de structuur van dit bestand.

{{-}}

===<u>Heeft geen relatie...</u>===

===<u>Media manager... </u>===
[[Image:bevestiging.png|right|thumb|200px|Fig. 21. Laatste bevestiging]]

Dit hulpmiddel bereikt u via het menu {{man menu|Hulpmiddelen-->Hulpmiddelen-->Media Manager...}}.
U krijgt eerst het ''media manager'' scherm te zien: Dit hulpmiddel laat batch-operaties toe voor media-objecten opgeslagen in Gramps. Er dient een belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen een Gramps media-object en het mediabestand. Een Gramps media-object is een verzameling van gegevens van het media-objectbestand:de bestandsnaam en/of pad, de beschrijving, ID, opmerkingen, bronreferenties, enzovoort. Deze gegevens '''omvatten het eigenlijke bestand niet'''. De bestanden die beelden, geluiden en video's bevatten, staan apart op uw harde schijf. Deze bestanden worden niet door Gramps beheerd en maken geen deel uit van het Gramps-gegevensbestand. Het Gramps-gegevensbestand stockeert enkel het pad en de bestandsnamen. Dit hulpmiddel laat u enkel toe om de gegevens in het Gramps-gegevensbestand zelf te wijzigen. Wanneer u de andere bestanden wenst te verplaatsen of te herbenoemen dient u dit zelf te doen en buiten het Gramps-programma. Vervolgens kunt u met dit hulpmiddel de paden aanpassen zodat de media-objecten de juiste bestandslocaties bevatten.
Kies {{man button|Annuleren}} indien u dit hulpmiddel niet wenst te gebruiken.
Indien u op de {{man button|Volgende}} knop klikt (of {{man key press|Alt|V}} drukt) krijgt u het volgende scherm {{man label|Actie selecteren}} te zien met drie radioknoppen. Kies één van de knoppen:
* Deeltekenreeks vervangen in het pad: Dit hulpmiddel laat toe een opgegeven deeltekenreeks in het pad van media-objecten te vervangen door een andere deeltekenreeks. Dit kan handig zijn wanneer u uw mediabestanden van een map naar een andere map wilt verplaatsen. Er zijn twee ingavevelden voorzien: '''vervang:''' hier wordt een deeltekenreeks ingevuld en '''door''': hier wordt de vervangende deeltekenreeks ingevuld.
* Omzetten paden van relatief naar absoluut: Dit hulpmiddel laat u toe om relatieve mediapaden om te zetten naar absolute paden. Dit gebeurt op de volgende wijze: een basispad zoals opgegeven in ''Voorkeuren'' zal gebruikt worden of indien hier niets werd opgegeven, zal uw ''thuismap'' gebruikt worden.
* Omzetten paden van absoluut naar relatief: Dit hulpmiddel laat u toe om absolute mediapaden om te zetten naar een relatief pad. Een relatief pad wordt gerelateerd t.o.v. het basispad dat in ''Voorkeuren'' wordt opgegeven. indien dit niet werd opgegeven wordt uw ''thuismap'' gebruikt. Een relatief pad laat toe om de bestandslocatie te verbinden met dit basispad dat volgens uw eisen kan veranderd worden.
Drie knoppen zijn beschikbaar {{man button|Annuleren}} om hulpmiddel af te breken, {{man button|Terug}} om vorige scherm te tonen of indien u de juiste keuze gemaakt hebt, {{man button|Volgende}}.

Vervolgens wordt een {{man label|laatste bevestiging}} scherm getoond. Drie knoppen zijn beschikbaar {{man button|Annuleren}} om hulpmiddel af te breken, {{man button|Terug}} om vorige scherm te tonen of indien u de juiste keuze gemaakt hebt, {{man button|OK}}. Er wordt een scherm als bevestiging getoond indien de aanpassingen succesvol zijn doorgevoerd.

{{-}}

===<u>Relatieberekenaar...</u>===

[[image:relbereken.png|thumb|right|300px|Fig. 22. Relatie berekenen]]

Dit hulpmiddel berekent de relatie van gelijk welke persoon in het gegevensbestand tot de actieve persoon. Kies daarom eerst een persoon en maak deze tot actieve persoon.

Dit hulpmiddel bereikt u via het menu {{man menu|Hulpmiddelen-->Hulpmiddelen-->Relatieberekenaar...}}. Of via het {{man button|Open de dialoog voor de hulpmiddelen}} icoon.

Er wordt slechts een scherm getoond: het ''Relatie tot...'' scherm. Het bovenste venstergedeelte toont alle personen en de knopen kunnen op de klassieke manier ontvouwd worden, door op de {{man button|>}} knoppen te klikken. De '''Naam''', '''ID''', '''Geboortedatum''', '''Geboorteplaats''', '''Sterfdatum''' en '''Echtgenoot''' worden getoond.

U kunt de lijst aflopen en automatisch wordt in het onderste venstergedeelte de relatie weergeven.

Met de {{man button|Sluiten}} knop sluit u het venster.

{{-}}

===<u>Soundex-codes aanmaken</u>===
====Soundex wat is dat?====

Dit hulpmiddel genereert '''SoundEx'''-codes van de namen van de personen in het gegevensbestand.

SoundEx-code is een gecodeerde achternaamindex die gebaseerd is meer op de klank van de achternaam dan wel op de spelling van die naam.
Achternamen die hetzelfde klinken, maar anders geschreven worden, zoals De Clerck en De Klerk, hebben eenzelfde SoundEx-code en worden samen gegroepeerd.
Het SoundEx-coderingssysteem werd ontwikkeld om een achternaam terug te kunnen vinden ondanks die naam op verschillende manieren werd gespeld.

Het systeem werd voor het eerst gebruikt in een Amerikaanse volkstelling in 1880. Het is meer een fonetische index dan een strikt alfabetische index.

Diegenen die opzoekingen in de volkstellingen deden, moesten zeker zijn dat dezelfde methode werd gebruikt om gegevens te verzamelen.

Om een bepaald achternaam op te zoeken, moet u eerst de code verwerken.

*'''Basis Soundex Codeersleutels:'''

Iedere SoundEx-code bestaat uit een letter en drie cijfers, zoals W-252. De letter is steeds de eerste letter van de achternaam. De cijfers worden toegekend aan de overblijvende letters volgens de SoundEx-codeersleutel die hieronder wordt getoond. Nullen worden achteraan toegevoegd om een code met vier karakters te verkrijgen.
Bijkomende letters worden genegeerd. Voorbeelden:
Washington wordt als W-252 gecodeerd (W, 2 voor de S, 5 voor de N, 2 voor de G, resterende letters tellen niet mee).
Lee-> L-000 (L, 000 toevoegen).

{|{{prettytable}}
!Cijfer
!Stelt deze letters voor
|-
|1
|B, F, P, V
|-
|2
|C, G, J, K, Q, S, X, Z
|-
|3
|D, T
|-
|4
|L
|-
|5
|M, N
|-
|6
|R
|}

De volgende letters worden genegeerd: A, E, I, O, U, H, W en Y.

*'''Bijkomende SoundEx-Codeersleutels:'''
** Namen met dubbele letters: Indien de achternaam dubbele letters bevat, worden die steeds als één letter behandeld. Voorbeeld: Gutierrez wordt G-362 gecodeerd (G, 3 voor de T, 6 voor de eerste R, tweede R wordt niet meegeteld, 2 voor de Z).
** Namen met letters naast mekaar met dezelfde SoundEx-code: Indien de achternaam verschillende letters naast mekaar bevat die dezelfde SoundEx-code hebben, worden deze als één letter behandeld. Voorbeeld:
*** Pfister -> P-236 (F genegeerd, 2 voor de S, 3 voor de T, 6 voor de R).
*** Jackson -> J-250 (J, 2 voor de C, K genegeerd, S genegeerd, 5 voor de N, 0 toegevoegd om vier karakters te hebben).
*** Tymczak -> T-522 (T, 5 voor de M, 2 voor de C, Z genegeerd, 2 voor de K). Omdat de klinker "A" tussen de "Z" en de "K" staat wordt ook de K gecodeerd.
** Namen met Prefixen: Bevat de achternaam een prefix, zoals Van, Con, De, Di, La, of Le, wordt de code opgebouwd met en zonder het prefix omdat de de achternaam onder deze beide codes kan worden ondergebracht.
Opmerking: Mc en Mac worden niet als een prefix beschouwd. Voorbeeld: VanDeusen kan op twee manieren gecodeerd worden->V-532 (V, 5 voor de N, 3 voor de D, 2 voor de S) of ->D-250 (D, 2 voor de S, 5 voor de N, 0 toevoegen).
** Letter tussen medeklinkers: Indien een klinker (A, E, I, O, U) tussen twee medeklinkers staat met dezelfde SoundEx-code, wordt de medeklinker rechts van de klinker gecodeerd. Voorbeeld:Tymczak->T-522 (T, 5 voor de M, 2 voor de C, Z genegeerd (zie bovenstaande sleutel), 2 voor de K). Omdat de klinker "A" tussen de Z en de K staat wordt enkel de K gecodeerd. Indien "H" of "W" twee medeklinkers met dezelfde SoundEx-code code scheiden, wordt de medeklinker rechts van klinkerteken niet gecodeerd.
Voorbeeld: Ashcraft-> A-261 (A, 2 voor de S, C genegeerd, 6 voor de R, 1 voor de F). Dus niet ->A-226.

==== Het gebruik van de Soundex-module in Gramps ====

[[Image:Soundexnl.png|thumb|right|200px|Fig. 23. SoundEx-code generator]]

Klik via de gereedschapsbalk op {{man menu|Hulpmiddelen-->Hulpmiddelen-->Soundex-codes aanmaken...}}. Het ''SoundEx code generator'' scherm wordt getoond. In het {{man label|Naam}} tekstveld kunt u een naam ingeven of u kunt de pijl {{man button|naar beneden}} gebruiken en zo een naam uit de getoonde lijst kiezen. De naam die u intypt in het tekstveld kan gelijk welke naam zijn. De naam hoeft niet voor te komen in uw gegevensbestand. Het resultaat wordt onmiddellijk getoond: R236

Een {{man button|Hulp}} knop is beschikbaar die u naar deze pagina brengt. Met de {{man button|Sluiten}} knop (of {{man key press|Alt|u}} drukken) sluit u het scherm opnieuw.

{{-}}

{{man index/nl|Gramps 4.0 Wiki Manual - Reports/nl|Gramps 4.0 Wiki Manual - Settings/nl|4.0}}

{{languages|Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Tools}}

[[Category:Nl:Documentatie|Hulpmiddelen]]
3,245
edits

Navigation menu