Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Startvenster

147 bytes added, 10:37, 1 August 2007
Startscherm
Het hoofdscherm van GRAMPS bevat de volgende elementen:
*Menubalk: de menubalk bevindt zich helemaal bovenaan in het scherm (rechtsonder de venstertitel) en geeft toegang tot alle mogelijkheden van GRAMPS.
*GereedschapsbalkHulpmiddelen: de gereedschapbalk hulpmiddelenbalk bevindt zich juist onder de menubalk. Hier kan je de meest gebruikte functies vinden. Je kan een aantal zaken wijzigen onder zelf bepalen hoe de hulpmiddelen er dient uit te zien, door ''' Bewerken ->Voorkeuren ''' aan te klikken. Je kan de gereedschapbalk ook volledig weg doen met volledige balk onzichtbaar maken door ''' Scherm ->Gereedschapsbalk ''' aan te klikken.
*Progress BarVoortgangsbalk: The Progress Bar is located de voortgangsbalk bevindt zich in the lower left corner of the GRAMPS windowde linkerbenedenhoek van het scherm. It displays the progress of time consuming operationsHet geeft de voortgang weer van tijdrovende operaties, such as opening and saving large databaseszoals het openen en opslaan van grote gegevensbestanden, importing and exporting to other formatshet importeren of exporteren van en naar andere formaten, generating web siteshet aanmaken van webpagina's, etcenz. When you are not doing these types of operationsWanneer je geen van deze bewerkingen doet, the Progress Bar is not shownwordt de voortgangsbalk niet getoond.
*Status BarStatusbalk: The Status Bar is located to the right of the Progress Bar, on the very bottom of the GRAMPS windowde statusbalk bevindt zich rechts van de voortgangsbalk aan de onderzijde van het scherm. It displays information about current Hier wordt informatie getoond over de huidige GRAMPS activity and contextual information about the selected -activiteit en een contekstuele informatie over de geselecteerde items.
*Display areaWeergavegebied: The largest area het grootste gebied in the center of the het midden van het GRAMPS window -venster is the display areahet weergavegebied. What it displays depends on the currently selected ViewWat hier getoond wordt hangt af van het huidige gekozen scherm. We'll discuss Views zullen dit verder in detail belowbespreken.
=== Schermen ===
Genealogical information Genealogische informatie is very broad and can be extremely detailedzeer uitgebreid en kan zeer gedetailleerd zijn. Om dit weer te geven is niet eenvoudig. Displaying it poses a challenge that GRAMPS takes on by dividing and organizing the information into a series of Viewslost dit op door de informatie te verdelen en te organiseren over verschillende ''schermen''. Each View displays a portion of the total information, selected according to a particular categoryElk scherm toont een gedeelte van de totale informatie gebaseerd op een bepaalde categorie. This will become clearer as Dit wordt duidelijk wanneer we explore the different Views, listed below:de verschillende schermen bekijken.
*Personenscherm: toont een lijst van de personen in het gegevensbestand.
*Locatiescherm: toont een lijst van de locaties in het gegevensbestand
*Media ViewMediascherm: Displays the list of toont een lijst van de media objects -objecten in the databasehet gegevensbestand.
*Repositories ViewBibliotheekscherm: Displays the list of repositories toont een lijst van de bibliotheken in the databasehet gegevensbestand.
Before we launch into a description of each View, let's first explain how to switch between Views.
3,245
edits

Navigation menu