Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Startvenster

347 bytes added, 21:26, 21 December 2017
no edit summary
== Startscherm ==
Wanneer je een gegevensbestand opent (hetzij een bestand of een nieuw), wordt het volgende scherm getoond:
Wanneer je een gegevensbestand opent (hetzij een bestand of een nieuw), wordt het volgende scherm getoond:
[[Image:Mainwinnl.png|right|thumb|200px|Fig. 2.1 GRAMPS Startvenster]]
Het hoofdscherm van GRAMPS bevat de volgende elementen:
*Menubalk: de menubalk bevindt zich helemaal bovenaan in het scherm (rechtsonder de venstertitel) en geeft toegang tot alle mogelijkheden van GRAMPS.
*GereedschapsbalkHulpmiddelen: de gereedschapbalk hulpmiddelenbalk bevindt zich juist onder de menubalk. Hier kan je de meest gebruikte functies vinden. Je kan een aantal zaken wijzigen onder zelf bepalen hoe de hulpmiddelen er dient uit te zien, door ''' Bewerken ->Voorkeuren ''' aan te klikken. Je kan de gereedschapbalk ook volledig weg doen met volledige balk onzichtbaar maken door ''' Scherm ->Gereedschapsbalk ''' aan te klikken.
*Progress BarVoortgangsbalk: The Progress Bar is located de voortgangsbalk bevindt zich in the lower left corner of the GRAMPS windowde linkerbenedenhoek van het scherm. It displays the progress of time consuming operationsHet geeft de voortgang weer van tijdrovende operaties, such as opening and saving large databaseszoals het openen en opslaan van grote gegevensbestanden, importing and exporting to other formatshet importeren of exporteren van en naar andere formaten, generating web siteshet aanmaken van webpagina's, etcenz. When you are not doing these types of operationsWanneer je geen van deze bewerkingen doet, the Progress Bar is not shownwordt de voortgangsbalk niet getoond.
*Status BarStatusbalk: The Status Bar is located to the right of the Progress Bar, on the very bottom of the GRAMPS windowde statusbalk bevindt zich rechts van de voortgangsbalk aan de onderzijde van het scherm. It displays information about current Hier wordt informatie getoond over de huidige GRAMPS activity and contextual information about the selected -activiteit en een contekstuele informatie over de geselecteerde items.
*Display areaWeergavegebied: The largest area het grootste gebied in the center of the het midden van het GRAMPS window -venster is the display areahet weergavegebied. What it displays depends on the currently selected ViewWat hier getoond wordt hangt af van het huidige gekozen scherm. We'll discuss Views zullen dit verder in detail belowbespreken.
=== Schermen ===
Genealogical information Genealogische informatie is very broad and can be extremely detailedzeer uitgebreid en kan zeer gedetailleerd zijn. Om dit weer te geven is niet eenvoudig. Displaying it poses a challenge that GRAMPS takes on by dividing and organizing the information into a series of Viewslost dit op door de informatie te verdelen en te organiseren over verschillende ''schermen''. Each View displays a portion of the total information, selected according to a particular categoryElk scherm toont een gedeelte van de totale informatie gebaseerd op een bepaalde categorie. This will become clearer as Dit wordt duidelijk wanneer we explore the different Views, listed below:de verschillende schermen bekijken.
*Personenscherm: toont een lijst van de personen in het gegevensbestand.
*Locatiescherm: toont een lijst van de locaties in het gegevensbestand
*Media ViewMediascherm: Displays the list of toont een lijst van de media objects -objecten in the databasehet gegevensbestand.
*Repositories ViewBibliotheekscherm: Displays the list of repositories toont een lijst van de bibliotheken in the databasehet gegevensbestand.
Before Voor we launch into a description of each Viewde beschrijving van de verschillende schermen uitleggen, let's first explain how to switch between Viewsleggen we uit hoe je de verschillende schermen kunt wisselen.==== Switching Views and Viewing Modes Schermen wisselen en weergavemodus ====[[Image:MainwinMainwinnl.png|right|thumb|150px|Fig. 2.12. Sidebar view modeWeergave zijbalk]][[Image:Noside-nofilt.png|left|thumb|150px|Fig. 2.23. Tabbed Viewing ModeModus met tabbladen]]
If you're in the Sidebar Viewing Mode, you can select the View you want by clicking one of the sidebar icons.
Indien je je in de modus met tabbladen, kun je door te klikken op de overeenkomende tab, het gepaste scherm kiezen.
If you're in the Tabbed Viewing Mode, you can select the View you want by clicking the corresponding notebook tab. ==== People View Personenscherm ====[[Image:Column-editor.png|right|thumb|150px|Fig. 2.3. Column Editor Dialog Dialoog aanpassen kolommen ]]
The People View lists the people stored in the database. You'll note that people are grouped according to their family names. To the left of each family name is typically either an arrow or some other type of indicator. Clicking it once will reveal the entire list of people sharing that name. Clicking the indicator again will "roll up" the list and show only the family name.
By default, the People View, displays the several columns of information about each person. You can add or remove columns to and from the display by calling up the '''Column Editor''' dialog ( ''' Edit ->Column Editor ''' ) and checking or unchecking the boxes listed. You can also change the position of a column in People View by clicking and dragging it to a new position in the Editor. Once you have made the changes you want, click '''OK''' to exit the Editor and see your changes in the People View.
{{man note| Column Editor Aanpassen van kolommen |The Column Editor is available aanpassen van de kolommen kan in all Views and works the same way in eachalle schermen en werkt overal op dezelfde manier.}}
[[ImageFile:SidePeopleCategory-filtsidebar-filter-enabled-50.png|right|thumb|150px|Fig. 2.4. Filter Controls Displayed Controle van de filters wordt getoond ]]
Filters
Genealogical databases can contain information on many people, families, places, and objects. It's therefore possible for a View to contain a long list of data that's difficult to work with. GRAMPS gives you two different means for controlling this condition by allowing you to filter a list to a more manageable size. These methods are Search and Filtering. A search will search the text displayed in list, whereas filters display people whose data match the criteria of the filter.
Search Zoeken is a simple but fast method of searching the columns displayed on the screeneen eenvoudige maar snelle methode om de getoonde kolommen te onderzoeken. Typing the characters into the Search box and clicking the Find button will display only lines that match the textIndien je letters in het zoekveld ingeeft en op de zoekknop drukt, zullen enkel die lijnen getoond worden die overeenkomen met de ingegeven tekst.
AlternativelyJe kan ook de filterzijbalk inschakelen, you can enable the Filter sidebar, which will be displayed on the right hand side of the displaydie je dan aan de rechterkant van het scherm ziet. When the filter sidebar is displayedWanneer de filterzijbalk getoons wordt, the Search bar is not displayedhet zoekveld niet zichtbaar. The Filter side bar allows you to interactively build a set of filter rules that can be applied to the displayDe filterzijbalk laat je toe om een interactieve reeks van filters te maken. The Het filter is applied based on the rules and the datazal werken op de gegevens en de filterregels, not on the screen displayniet enkel op het getoonde scherm.
{{man tip| Searching vs. Filtering |Searching only searches for exact text matches. If the date displayed is "Jan 1, 2000", a search of "1/1/2000" will fail, but a filter of "1/1/2000" will match.}}
The Relationships View displays the following sections:
*Active PersonActieve persoon: At the top of the screen, name, ID, birth, and death information of the Active Person is displayed. If a photo of the person is available, it is shown on the right hand side. Next to the person's name is a symbol indicating gender, and an Edit button. Clicking the '''Edit''' button will allow you to edit all of the person's individual information in an '''Edit Person''' dialog.
*ParentsOuders: The next section, the Parents section, displays the families in which the person is a child. Since it is possible for a person to have multiple sets of parents, it is possible to have several Parents sections.
You can control how much information is displayed by using the View menu. The view menu allows you to show or hide details (the birth and death information) and to show or hide siblings. Next to each person listed is an '''Edit''' button, which will allow you to edit all the details of that particular person.
You may edit an existing parents by selecting the '''Edit''' button next to the parents. If you select the '''Delete''' next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.
{{man warn| Warning Let op |If you are not careful, it Het is possible to create multiple mogelijk om meerdere families with the same parentsaan te maken met dezelfde ouders indien je niet oplet. This Dit is rarely what the user wants to doniet de normale situatie die de gebruiker wenst. If you attempt to add a new family that has the same parents as an existing familyGRAMPS zal dan ook een waarschuwingsdialoog tonen, GRAMPS will issue a warning dialogindien je een nieuwe familie probeert aan te maken met dezelfde ouders van een reeds bestaande familie. If you get this dialogWanneer deze dialoog getoond wordt, you should probably Cancel the edit, and then use the is het waarschijnlijk beter de aanpassingen te verwerpen en een bestaande familie te kiezen door gebruik te maken van de '''SelectSelecteren''' button to select the existing familyknop .}}
*FamilyFamilie: Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.
{{man note | Spouse |We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.}}
[[ImageFile:ReorderReorderRelationships-dialog-50.png|right|thumb|150px| Fig.2.x Relation reordering]]
You may add a family by selecting the '''Add Spouse''' in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.
==== Familiescherm ====
[[Image:Family_List.png|right|thumb|150px|Fig. 2.x. Family List View Scherm familielijst ]]
The Family List View displays a list of all families in the database. From this view, you may add, edit, or delete families. The default display lists the ID, Father, Mother, and Relationship. Children cannot be displayed on the screen in this view.
{{man warn| Remove button |Unlike the Relationships View, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.}}
==== Pedigree View Stamboomscherm ====
[[Image:pedigree.png|right|thumb|150px|Pedrigree view]]
The Pedigree View displays a family tree of the Active Person's ancestors. The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.
Each source in the database can reference a repository (such as a library) in which it belongs. The functionality of the Repositories View is similar to the other views.
 
{{man index|gramps-getting started|gramps-usage}}
           {{languages|Gramps-mainwin|Nl:Startvenster}}
[[category:Nl:Documentatie|Startvenster]]
 
{{languages|Gramps-mainwin|Nl:Startvenster}}

Navigation menu