Changes

Jump to: navigation, search
Уредување информации за лица
*Особини:
[[Image:edit-person-attributes-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Особини]]
Во јазичето {{man label|Особини}} можете да гледате или доделувате особини на лицето. Имате целосна слобода да ги дефинирате и употребувате особините. На пример, особините можат да се доделуваат за опишување на некои физички карактеристики или карактерни црти.
*Адреси:
[[Image:edit-person-addresses-mk.png|right|thumb|150px| Fig. 3.x. Адреси]]
Во јазичето {{man label|Адреси}} можете да ги гледате и запишувате различните адреси на лицето.
*Забелешки
[[Image:Edit-person-notes-mk.png|thumb|150px|Fig.3.x Забелешки]]
Јазичето {{man label|Забелешки}} овозможува место за запишување на различни нешта за лицето коешто не се совпаѓа добро во другите категории.
*Извори
[[Image:edit-person-sources-mk.png|thumb|150px|Извори]]
Јазичето {{man label|Извори}} дава можност да ги гледате и документирате изворите за информациите што ги собирате.
*Интернет:
[[Image:edit-person-internet-mk.png|thumb|150px|Интернет]]
Јазичето {{man label|Интернет}} ги покажува сите интернет-адреси значајни за лицето. Во долниот дел се наоѓа список на сите такви интернет-адреси и придружни описи. Горниот дел ги прикажува тековно избраните адреси во списокот (ако има). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате интернет-адреса. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
*Поврзувања
[[Image:edit-person-assoc-mk.png|thumb|150px|Поврзувања]]
Јазичето {{man label|Поврзувања}} овозможува да гледате и уредувате информации за поврзувањата помеѓу лицата во базата на податоци.
*СПД
[[Image:edit-person-lds-mk.png|right|thumb|150px| Fig.3.x СПД]]
Јазичето {{man label|СПД}} (Реформирана црква на Исус Христос на Световните последните денови) овозможува да гледате и уредувате информации за црковните обреди на лицето.

Navigation menu