Changes

Jump to: navigation, search
Уредување информации за лица
== Уредување информации за лица ==
[[Image:edit-person-31-mk.png|right|thumb|350px|Fig.3.x. Уреди лице]]
Информациите за лицата се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Уреди лице}} . Овој дијалог може да се добие преку различните погледи на следниве начини:
24
edits

Navigation menu