Changes

Jump to: navigation, search
Уредување информации за лица
*Имиња:
[[Image:edit-person-names-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Имиња]]
Во јазичето {{man label|Имиња}} можете да го гледате и уредувате секое име што едно лице може да го има.}}

Navigation menu