Changes

Jump to: navigation, search
Уредување информации за места
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Накратко|Mk:Грампс_3.0_Вики_Прирачник_-_Навигација|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed}}
== Уредување информации за лица ==
[[Image:edit-person-31-mk.png|right|thumb|350px|Fig.3.x. Уреди лице]]
Информациите за лицата се внесуваат и уредуваат во дијалогот {{man label|Уреди лице}} . Овој дијалог може да се добие преку различните погледи на следниве начини:
*Имиња:
[[Image:edit-person-names-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Имиња]]
Во јазичето {{man label|Имиња}} можете да го гледате и уредувате секое име што едно лице може да го има.}}
*Особини:
[[Image:edit-person-attributes-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Особини]]
Во јазичето {{man label|Особини}} можете да гледате или доделувате особини на лицето. Имате целосна слобода да ги дефинирате и употребувате особините. На пример, особините можат да се доделуваат за опишување на некои физички карактеристики или карактерни црти.
*Адреси:
[[Image:edit-person-addresses-mk.png|right|thumb|150px| Fig. 3.x. Адреси]]
Во јазичето {{man label|Адреси}} можете да ги гледате и запишувате различните адреси на лицето.
*Забелешки
[[Image:Edit-person-notes-mk.png|thumb|150px|Fig.3.x Забелешки]]
Јазичето {{man label|Забелешки}} овозможува место за запишување на различни нешта за лицето коешто не се совпаѓа добро во другите категории.
*Извори
[[Image:edit-person-sources-mk.png|thumb|150px|Извори]]
Јазичето {{man label|Извори}} дава можност да ги гледате и документирате изворите за информациите што ги собирате.
*Галерија:
[[Image:edit-person-gallery-mk.png|thumb|150px|Fig xx Галерија]]
Во јазичето {{man label|Галерија}} можете да гледате и зачувувате слики, видеа и други медиумски објекти што се поврзани со лицето. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти. Секој објект во важечката форма на сликовната датотека ќе се прикаже во минијатура од таа слика. За други објекти како што се аудио-, видео- датотеки итн., се прикажува соодветната икона на датотеката.
*Интернет:
[[Image:edit-person-internet-mk.png|thumb|150px|Интернет]]
Јазичето {{man label|Интернет}} ги покажува сите интернет-адреси значајни за лицето. Во долниот дел се наоѓа список на сите такви интернет-адреси и придружни описи. Горниот дел ги прикажува тековно избраните адреси во списокот (ако има). Со копчињата {{man button|+}} , {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} можете соодветно да додавате, променувате и отстранувате интернет-адреса. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрана адреса од списокот.
*Поврзувања
[[Image:edit-person-assoc-mk.png|thumb|150px|Поврзувања]]
Јазичето {{man label|Поврзувања}} овозможува да гледате и уредувате информации за поврзувањата помеѓу лицата во базата на податоци.
*СПД
[[Image:edit-person-lds-mk.png|right|thumb|150px| Fig.3.x СПД]]
Јазичето {{man label|СПД}} (Реформирана црква на Исус Христос на Световните последните денови) овозможува да гледате и уредувате информации за црковните обреди на лицето.
Грампс користи крукчиња во боја за да ја означи важноста на внесениот датум.
[[Image:date-selection-mk.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx.Дијалог Избор на датуми]]
== Уредување информации за места ==
[[Image:merge-plc-mk.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Спои места]]
За да уредите информација за место, префрлете се во погледот Места и изберете го посакуваниот внес од списокот со места. Со двоен клик на внесот или клик на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниот дијалог {{man label|Уредувач на местo}} :
<!--[[Image:edit-plc-mk.png|thumb|right|250px| Fig.x.xx. Уредувач на местo]]-->
Главниот дел од прозорецот прикажува седум јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете јазиче за да ја видите или уредите неговата содржина. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
== Уредување на информации за настани ==
[[Image:edit-ev-mk.png|thumb|right|200px|Fig. x.x Уредувач на настани]]
*Забелешки
Јазичето '''Забелешки''' обезбедува место да запишете забелешки или да коментирате за некој настан. За да додадете забелешка или да промените постоечка, само уредете го текстот во полето за внесување на текст.
== Уредување Упатувања на извори ==
Имињата се уредуваат преку следниот дијалог '''Уредувач на имиња''' :
[[Image:edit-an-mk.png|thumb|Уредувач на имиња]]
Горниот дел од прозорецот го покажува насловот на дијалогот вклучувајќи го и името на лицето чиешто име се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го доведете на врвот секое јазиче за прегледување и уредување со кликнување на неговото соодветно заглавие. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
Јазичето '''Забелешки''' ги прикажува сите забелешки во врска со името. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
Изборот '''Формат''' овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.
== Особини ==
Особините се уредуваат во следниот дијалог '''Уредувач на особини''' :
[[Image:edit-at-mk.png|thumb|Уредувач на особини]]
Горниот дел од прозорецот го прикажува насловот на дијалогот, вклучувајќи го и името на лицето чијашто особина се уредува. Средишниот дел на прозорецот прикажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го повикате секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавие на јазичето. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
Јазичето '''Забелешка''' ги прикажува сите забелешки што се однесуваат на особината. За да додадете забелешка или да промените постоечка, едноставно само уредете го текстот во полето за внес на текст.
Изборот '''Формат''' овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.  
== Адреси ==
Адресите се уредуваат во следниот дијалог '''Уредувач на адреса''' :
[[Image:edit-ad-mk.png|thumb|Уредувач на адреса]]
Горниот дел од прозорецот прикажува наслов на дијалогот, вклучувајќи го и името на лицето чијашто адреса се уредува. Средишниот дел од прозорецот прокажува три јазичиња што содржат различни категории на достапни информации. Можете да го донесете секое јазиче на врвот за гледање и уредување со кликнување на соодветното заглавие. Во долниот дел се наоѓаат копчињата '''Во ред''' и '''Откажи''' . Со кликнување на копчето '''Во ред''' , во кое било време, ќе се применат направените промени во сите јазичиња и ќе го затвори прозорецот. Со кликнување на копчето '''Откажи''' , во кое било време, ќе се затвори прозорецот без применување на која било промена.
Изборот '''Формат''' овозможува поставување на изгледот на забелешката при изнесот на податоци (т.е. во извештаи и веб-страници). Ако изберете „Течно“, ќе ги замени сите повеќе празни места, вовлекувања и знаци за крај на редот во изнесот на податоци. Двата едно по друго нови редови (т.е. празен ред) означува нов параграф. Со избирање на '''Преформатиран''' ќе се прифатат сите повеќе празни места, вовлекувања и нови редови и при изнесувањето ќе се прикажат онака како што биле напишани во полето за внес на текст.  
== Соединување записи ==
[[Image:merge-people-mk.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx. Соедини лица]]
Дијалогот дозволува брзо соединување на два записа, одредувајќи го записот што ќе биде користен како извор на примарни податоци. Податоците од другиот запис ќе бидат зачувани како податоци за замена. Попрецизно, сите имиња во другиот запис ќе станат имиња за замена на соединетиот запис. Слично ќе биде и со родителите, децата, сопружниците и децата во соединетиот запис итн.
===Соедини извори===
[[Image:merge-src-mk.png|right|thumb|250px|Fig.x.xx Соедини извори]]
Во овој дијалог можете да одлучите дали одбраните записи треба да се соединат. Ако одлучите да не ги споите записите, без оглед на сличните наслови, можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} за да го затворите дијалогот без никакви промени. Ако одлучите да продолжите со спојувањето, одберете го соодветното радиокопче за да го одредите насловот, авторот, скратениот наслов, информација за објавување и ИД за да бидат употребени за соединетиот запис, а потоа кликнете на {{man button|Во ред}} .
===Соединување места===
[[Image:merge-plc-mk.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Соединување места]]
Кога се избрани точно две места, одберете ''' Уреди -> Спореди и соедини... ''' за да го повикате дијалогот '''Избери наслов''' .
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Внесување и Уредување на податоци: Накратко|Mk:Грампс_3.0_Вики_Прирачник_-_Навигација|3.0}}
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed}}
[[Category:Mk:Documentation]]

Navigation menu