Changes

Jump to: navigation, search
Уредување информации за лица
[[Image:edit-person-attributes.png|right|thumb|150px|Fig.3.x. Особини]]
Во јазичето {{man label|Особини}} можете да гледате или доделувате особини на лицето. Имате целосна слобода да ги дефинирате и употребувате особините. На пример, особините можат да се доделуваат за опишување на некои физички карактеристики или карактерни црти.
Забележете дека секоја особина во дијалогот {{man label|Особини}} се состои од два дела: Особината и Вредностата поврзани со таа особина. Ова е т.н. спарување „Параметар-Вредност“ што помага при организирање и систематизирање на вашето истражување. На пример, ако ја дефинирате „Боја на коса“ како особина на лице, „Боја на коса“ ќе стане изборна особина за сите други лица. Вредноста на бојата на косата на лицето А може да биде црвена, а кафеава за лицето Б. На сличен начин, можете да ја дефинирате особината „Дарежливост“ и да ја употребите вредноста „Огромна“ за да опишете особено дарежлива личност.

Navigation menu